banner200
banner222
01 Haziran 2015 Pazartesi 14:38
BOŞANMA, ÇOCUK İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI, ÇOCUĞUN REŞİT OLMASI, YARDIM NAFAKASI
banner188
banner213
banner230
 YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/25637 
KARAR: 2015/1139

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 

Alacaklılar Nuriye ve Tuğçe ... tarafından borçlu aleyhine ...3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04.05.2000 tarih ve 2000/273 Esas-2000/224 Karar sayılı boşanma ilamına dayalı olarak başlatılan ilamlı takipte; borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; diğer şikayet ve itiraz sebeplerinin yanında müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesi sebebiyle, çocuğun reşit olmadan önce tahakkuk eden nafakaları ilam alacaklısı olarak anne Nuriye'nin takibe koyması gerektiğini açıklayarak takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece bilirkişi raporu aldırılarak, müşterek çocuk Tuğçe için iştirak nafakasının 5.800,00TL davalı Nuriye ... için bağlanan yoksulluk nafakasının 12.000,00 TL, toplam birikmiş nafakanın 17.800,00TL, işlenmiş faizin 11.474,91 TL, toplam alacak miktarının 29.274,91 TL olduğuna, bu miktar üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin alacak taleplerinin iptaline karar verilmiştir.

Boşanma veya ayrılık vukuunda, çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf, gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür.(TMK. md. 182) Bu madde uyarınca, ilamda hüküm altına alınan iştirak nafakasının alacaklısı, müşterek çocuk olmayıp, velayet hakkı kendisine verilen eştir. Velayet hakkı küçüğün reşit olması ile sona ereceğinden, bu tarihte iştirak nafakasının da sona ereceği tabidir. Ancak çocuğun reşit olduğu tarihe kadar ödenmeyerek biriken nafaka alacağı bulunduğu takdirde, velayet hakkı kendisine verilmiş olan eş tarafından çocuğun reşit olduğu tarihten sonra da bu alacak takibe konu edilerek ödenmesi istenebilir.

TMK'nun 328. maddesine göre de, babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun reşit olmasıyla sona erer. Küçük reşit olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, kendisinden yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Bu nedenle küçük reşit olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer. 

Somut olayda takibe konu ...3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04.05.2000 tarih ve 2000/273 Esas-2000/224 Karar sayılı ilamında; M...ve Nuriye 'nin boşanmalarına, müşterek çocuklar Tuğçe ve Büşra 'nın velayetinin anneye verilmesine, her bir çocuk için de ayrı ayrı 100 TL iştirak nafakasına hükmedildiği, icra emrinde ise Tuğçe ...'ın alacaklı olarak 6300 TL birikmiş nafaka talep ettiği, takip alacaklısı olan Tuğçe ...'ın 07.11.1989 doğum tarihli olduğu, takip tarihi itibarı ile reşit olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere iştirak nafakası alacaklısı velayet hakkı kendisine verilen eş olup reşit olan müşterek çocuk birikmiş iştirak nafakası alacağını takibe koyma hakkı ve sıfatına sahip değildir. 

Bu durumda borçlunun Tuğçe ... tarafından yapılan takibin iptaline ilişkin isteminin bu nedenlerle kabulü gerekirken bu kalem alacak yönünden takibin devamına olanak sağlar şekilde yazılı gerekçe ile karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4.(HMK'nun m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 20.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 01.06.2015 14:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol