banner200
banner222
28 Nisan 2014 Pazartesi 11:56
BAĞKUR EMEKLİSİNİN MUVAFAKATI İLE MAAŞININ 1/4 ÜNÜN HACZİ...
banner188
banner213
banner230
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi borçlu, alacaklı tarafından hakkında başlatılan icra takibinde Bağkur'dan aldığı emekli maaşı üzerine haciz konulduğunu belirterek, haczin kaldırılmasını istemiş icra mahkemesince; şikayetin kabulüne karar verilmiştir. 

17.04.2008 tarih ve 5754 Sayılı Yasanın 56. maddesi ile değişik 5510 Sayılı Yasanın 93.maddesinde; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez." düzenlemesine yer verilmiştir. Anılan yasa hükmü 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş olup, Emekli Sandığından alınmakta olan emekli maaşlarını da kapsar. Bu maddeye, 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir" ibareleri eklenmiştir. Buna göre, icra müdürü borçlunun önceden muvafakatinin bulunması halinde gelir, aylık ve ödenekleri üzerine haciz koyabilecektir. Dolayısıyla, İİK.nun 83/a maddesindeki genel kuralın aksine, "takibin kesinleşmesinden sonra olmak koşulu ile" borçlunun haciz tarihinden önceki muvafakatinin geçerli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Somut olayda şikayetçi borçlu, icra takibinin kesinleşmesinden sonraki dönemde 10.02.2010 tarihinde haciz sırasında Bağkur'dan aldığı emekli maaşının 1/4'ünün kesilmesine muvafakat ettiğini bildirmiştir. Borçlu tarafça ödeme yapılmaması üzerine alacaklı tarafın 26.02.2010 tarihli talebi üzerine icra müdürlüğünce borçlunun muvafakati doğrultusunda emekli maaşının haczi için işlem yapılmıştır. Bu durumda borçlunun muvafakati, hakkındaki icra takibinin kesinleşmesinden sonra olduğundan geçerlidir. 

O halde, mahkemece maaş haczine yönelik şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/06/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 28.04.2014 11:57
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol