banner200
banner222
Rahmi
Rahmi
16 Ocak 2016 Cumartesi 19:32
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ödeme Emrinin İptali İstemi
banner188
banner213
banner230

 21. Hukuk Dairesi         2015/6522 E.  ,  2015/22930 K."İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Ordu İş Mahkemesi
TARİHİ : 30/12/2014
NUMARASI : 2014/71-2014/857

Davacı, Kurumca düzenlenen ödeme emirlerinin iptaliyle, borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

1.Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine, 
2.Dava, dava dışı şirketin yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan davacının; bağımsız yönetim kurulu üyesinin icradan ve borçtan sorumluluğunun bulunmadığı, davacının temsil ve ilzam yetkisinin olmadığı, davacının ödemelerin yapılmadığından haberdar olmadığı için gecikme zammı ile sorumlu tutulamayacağı ve diğer hukuki nedenlere dayalı olarak Kuruma borcu bulunmadığının tespiti ile sekiz adet ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davacının, 29.05.2012 tarihinden itibaren dava dışı şirketin genel kurullarında yönetim kuruluna bağımsız üye seçildiği ve Kurum alacaklarının 2012 yılının 8.ayı ile 2013 yılının 10.aylara ait olduğu anlaşılmaktadır.
5510 sayılı Kanun'un 99.maddesinin birinci fıkrasına göre; sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili yapılacak her türlü kanunî düzenlemeler bu Kanunda yapılır.
5510 sayılı Kanun'un 88.maddesinin yirminci fıkrasında yönetim kurulu üyesinin bağımsız olup olmaması yönünde herhangi bir ayrıma gidilmemiş olup, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise tüzel kişiliği haiz işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 360.maddesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerin saklı tutulduğu belirtilmiş ise de maddede bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 
5510 sayılı Kanun'un 99 ve 88.maddelerinde yapılan ve yukarıda açıklanan düzenlemelerde; bağımsız yönetim kurulu üyesinin sosyal güvenlik yükümlülüklerinden bağışık olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi Kanun ile getirilen yükümlülüğün de şirketlere yönelik tebliğ ve benzeri alt mevzuat ile kaldırılması mümkün değildir. O halde, bağımsız yönetim kurulu üyeleri de 5510 sayılı Kanun'un 88.maddesinin yirminci fıkrasına göre Kurumun sigorta primleri ve diğer alacaklarının haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Yukarıda yer alan açıklamalar ışığında, bağımsız yönetim kurulu olan davacının Kurumun alacaklarından sorumlu olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 17.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 16.01.2016 19:34
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol