banner200
banner222
15 Ocak 2014 Çarşamba 12:23
6498 sk ile değişen 2863 sk 65 md.ilan ve tebliğ
banner188
banner213
banner230
Daire:12
Tarih:2013
Esas No:2013/35
Karar No:2013/28104
Kaynak:uyap yargıtay karar arama
İlgili Maddeler:2863 sk 65 md
İlgili Kavramlar:6498 sk ile değişen 2863 sk 65 md. si ilan ve tebliğ
T.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas no : 2013/35
Karar no : 2013/28104
Tebliğname no : 12 - 2011/343817

İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi : Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 09/02/2011
Numarası : 2009/380 - 2011/117
Sanık : Ahmet Yalçınkaya
Katılan : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık
Suç Tarihi : 06/08/2008
Hüküm : 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca Beraat
Temyiz Eden : Katılan vekili
Tebliğnamedeki düşünce : Onama

2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
08/10/2013 tarih ve 6498 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. maddesine göre, tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarına ilişkin tescil kararlarının, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edileceği; sit alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dâhil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazlara ilişkin tescil kararlarının da Resmî Gazete’de yayımlanmakla birlikte, Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulacağı, belirtilen değişiklik öncesinde işlenen suçlar bakımından ise, tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarına ilişkin olarak, taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar hanesinde tescil şerhi bulunup bulunmadığına; sit alanları, tabiat varlıkları ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dâhil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazlara ilişkin olarak, tescil kararının mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilip edilmediğine bakılması gerektiği, bu kapsamda somut olay değerlendirildiğinde, sanık tarafından tesviye edilerek tarım alanı haline getirilen arazinin bir kısmının, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 20/06/1987 tarih ve 3420 sayılı kararı ile tescilli Bermede Höyüğü sınırları içerisinde kaldığı, sanığın aşamalarda yaptığı savunmalarda, suça konu bölgenin korunması gerekli nitelik taşıdığını bilmediğini söylediği, höyüğün bulunduğu köyde muhtar ve aza olarak görev yapmış tanıkların da, köylerinde durumun ilan edilmediğini beyan ettikleri, bununla birlikte, Bermede Höyüğü'ne ilişkin tescil kararının, 13/05/1988 tarih ve 19813 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olduğu ve ayrıca Reyhanlı Belediye Başkanlığı tarafından belediye hoparlörüyle duyurulmak suretiyle üç kez ilan edildiği, bu nedenle, “arazi sayılan yerle ilgili 2863 sayılı Kanun kapsamına girdiğine dair ilan yapılmadığı” şeklindeki gerekçede isabet bulunmadığı, ancak, suça konu taşınmazın sanık tarafından Reyhanlı Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nden 01/01/1996-31/12/1996 tarihleri arasında kullanılmak üzere kiralanmış olduğu ve kira süresi bitiminde devam eden işgal nedeniyle sanığın ecri misil ödeyerek, taşınmazı kullanmasına izin verildiği zannı ile tarımsal faaliyetini sürdürdüğü anlaşılmakla, suç kastı ile hareket etmeyen sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.


./.
-2-
Esas no : 2013/35
Karar no : 2013/28104

Yapılan yargılama sonunda yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan karar verildiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 05/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan
A. DOĞAN
Üye
A. ER
Üye
M. ALBAYRAK
Üye
İ. ERGÜN
Üye
A. YAĞCI
banner229
Son Güncelleme: 15.01.2014 12:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol