banner200
banner222
30 Nisan 2014 Çarşamba 09:59
F.Bahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir!
banner188
banner213
banner230

TFF Tahkim Kurulu eski raportörü Nihat Güman, Fenerbahçe’nin “Devler Ligi’ne girebiliriz” açıklamalarını yorumladı. “Gerekçeli kararda somut delil bulunursa az da olsa umut var. Çünkü dava AİHM’e taşınabilir. UEFA da uzlaşabilir” dedi.

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım ve As­baş­kan Mah­mut Us­lu­’nun “Şam­pi­yon­lar Li­gi­’ne gi­re­bi­li­riz. Ke­sin de­ğil ama ih­ti­mal va­r” açık­la­ma­sı­nın hu­kuk­sal ar­ka pla­nı­ aralandı. TFF Tah­kim Ku­ru­lu eski ra­por­tö­rü ve spor hukukçusu Yrd. Doç. Dr Ni­hat Gü­man, bu ihtimalin dayandığı gerekçeleri anlattı.

Kritik nokta CAS’ın gerekçeli kararı

“U­EFA’­nın ka­ra­rı­nı CAS onay­la­dı­ğı için Fe­ner­bah­çe­’nin Şam­pi­yon­lar Li­gi­’ne gi­dişi zor” diye söze başlayan Güman şunları söyledi “Fenerbahçe için tek bir yo­l ola­bi­lir. CA­S’­ın ge­rek­çe­li ka­ra­rı açık­lan­dık­tan son­ra, kulüp bu ge­rek­çe­le­re da­ya­na­rak İs­viç­re Fe­de­ral Mah­ke­me­si­’ne baş­vu­ra­bi­lir. Ardından da CA­S’­ın mer­ke­zi İs­viç­re­’de ol­du­ğu için, Fe­ner­bah­çe­’nin Av­ru­pa İn­san­ Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’n­de (AİHM) İs­viç­re dev­le­ti aley­hi­ne da­va aç­ma hak­kı olur. İşin bu kıs­mı teo­rik. Pra­tik­te ise ge­rek­çe­li ka­rar­da Fe­ner­bah­çe le­hi­ne so­mut tes­pit ve ol­gu­lar bu­lun­ma­sı ha­lin­de Fe­ner­bah­çe­’nin birta­kım hak­lı­la­rı or­ta­ya çı­kar. UE­FA, yar­gı­sal sü­reç­ten hoş­lan­mı­yor. Uz­laş­ma yo­luy­la olay­la­rın ka­pan­ma­sın­dan ya­na tu­tu­mu var. Fe­ner­bah­çe, bu hak­kı kul­la­nır­sa, UE­FA da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da ted­bi­ren Fe­ner­bah­çe­’yi Devler Li­gi­’n­den mah­rum bı­rak­tıy­sa, tek ta­raf­lı bir ka­rar­la, 20014-15 se­zo­nunda Av­ru­pa’ya göndermeme ka­ra­rı­mı as­kı­ya alı­yo­rum di­ye­bi­li­r.” Bugün

banner229
Son Güncelleme: 30.04.2014 10:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol