banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
30 Eylül 2015 Çarşamba 11:38
KİM NE KADAR ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI ÖDEYECEK?
banner188
banner213
banner230

KİM NE KADAR ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİMİ ÖDEYECEK?

İŞSİZ, ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMAYAN, ASKERDEN DÖNENİN ÖDEMESİ GEREKEN ZORUNLU GSS MİKTARLARI

GSS yapılandırılması için 1 yıl süre verilmesine rağmen , borçlu sigortalılar  işlemlerini son güne bırakarak yığılmalara sebep veriyor, yapılan başvurularla birlikte SGK beklenilen tahsilatı umarım gerçekleştirecektir.

Gelir Testleri sonucuna göre halk deyimi ile Yeşil Kartlı olanlar ortaya çıkacağı gibi (sıfır borç), prim ödeme yükümlüleri de olacaktır.

SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c (1) veya 60 g maddeleri kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir. 

Vatandaşa yapılan bildirimler kanunen SGK  tarafından yapılır.

Vakıflar resmi bildirimde bulunamaz. Sadece vakfa gelen vatandaşa yardımcı olup gelir testi bilgisi verilir.

Kişilerin gelir durumlarına göre prim durumları: Gelir Kodu Kişi Başına Aylık Gelir Durumu Gelir Aralığı (TL) Prim Durumu
G0 Brüt asgari ücretin üçte birinin altında 0-424,50 Primi devlet tarafından ödenecektir.
G1 Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında 424,50-1.273,50 Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:424,50 x %12= 50,94 TL
G2 Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında 1.273,50-2.547,00 Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:1.273,50 x %12= 152,82 TL
G3 Brüt asgari ücretin iki katından fazla 2.547,00- ∞ Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:2.547 x %12= 305,64 TL

Başvurularınızı SGK yapsanız bile, evraklarınız SYDV iletilecektir.

SGK Re’sen Tescil Yapma Yetkisi:

Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir.

Bir Ay Süre Verilir:

Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere Bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.

Gelir Tespiti Başvurusu:

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına Müracaat:

Re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sonuçlandırılır.

Yazılı Başvuru Esastır:

Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yazılı başvurusu esastır. Ancak, kişiye kanunî temsilci atanması durumunda, bu kişi adına başvuru işlemi kanunî temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili tarafından yapılır.

Birden Fazla Başvuru Tek Form İle Yapılır:

Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılır.

Başvuru Formunda Hanede Yaşayanların Bilgileri Yer Alacak:

Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alır.

Nereye Başvurulacak:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılır.

VAKIFLARIN GELİR TESTİNDEKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?

1.Kapsamdaki kişilerin başvurularını almak
2.Başvuru sahiplerinin işlemlerini Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi yürütmek
3.Kişilerin SOYBİS sorgulamalarını yapmak
4.Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kişilerin hane ziyaretleri ile sosyal incelemelerini yaparak merkezi veri tabanlarına kayıtlı olmayan gelirlerini, harcama ve servet durumlarını göz önüne alarak raporlamak
5.Başvuran ailelerin kişi başına aylık gelir durumlarının tespitine ilişkin Vakıfların Mütevelli Heyetinde karar almak
6.Gelir durumu kararını SGK’ya iletmek
7. 90 günde bir merkezi veritabanı sorgulamalarını yapmak

8.Her yıl hane ziyaretleri yaparak değişiklikleri takip etmek.

Gelir Tespitinde Dikkate Alınacak Aile Bireyleri:

A)Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan;

1.)Eş,

2.)Evli olmayan çocuk,

3.)Büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınır.

B)Yukarıda sayılan aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmez.

C)Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilir.

D)Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmibeş yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir.

E)Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.

F)Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba için bakmakla yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılır.

G)Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınır. Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.

Primi Devlet Tarafından Ödenenler ve Diğerleri Mercek Altında Her Yıl Ziyaret Var:

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir

90 Günde Bir Mercek Altında Olacaksınız:

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenir.

Altı ay İçinde Yeniden Gelir Tespiti İstenmez:

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalıları, gelir tespitlerinin yapıldığı tarihten itibaren, bu maddede belirtilen durumlar hariç olmak üzere, altı ay içinde gelir tespitinin yenilenmesi talebinde bulunamaz.

GSS Olduğunuz Bildirilecektir:

  1. a) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine tâbi olanlar için genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyleri adına başvuru sahibine,
  2. b) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi olanlar için genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyine,

SGK tarafından tebliğ edilir.

İtirazlar Nasıl ve Nereye Yapılır:

1) SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gelir tespitini yapan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) İtirazlar, itirazın Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını kayıtlarına intikal tarihinden itibaren on beş gün içinde, heyet tarafından karara bağlanarak alınan karar itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK’ya bildirilir.

3) Heyet gerekli gördüğü hâllerde itirazı karara bağlamadan önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeline inceleme yaptırabilir.

4) Heyetin kararlarına itiraz, genel sağlık sigortalılığına ilişkin prim tahakkuk ve tahsilât işlemlerini durdurmaz. İtiraz sonucunda prim ödeme yükümlülüğünde değişiklik olması hâlinde, gerekli iade ve mahsup işlemleri SGK tarafından yapılır.

2012 YILINDAN İTİBAREN İŞSİZ, ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMAYAN, ASKERDEN DÖNEN ÖDEMESİ GEREKEN ZORUNLU GSS MİKTARLARI 

YILLARA GÖRE GSS PRİMLERİ
YILLAR PRİME ESAS KAZANÇ G-1 G-2 G-3
2012(I.DÖNEM) 886,50 TL 35,46 TL 106,38 TL 212,76 TL
2012(II.DÖNEM) 940,50 TL 37,62 TL 112,86 TL 225,72 TL
2013(I.DÖNEM) 978,60 TL 39,14 TL 117,43 TL 234,86 TL
2013(II.DÖNEM) 1.021,50 TL 40,86 TL 122,58 TL 245,16 TL
2014(I.DÖNEM) 1.071,00 TL 42,84 TL 128,52 TL 257,04 TL
2014(II.DÖNEM) 1.134,00 TL 45,36 TL 136,08 TL 272,16 TL
2015(I.DÖNEM) 1.201,50 TL 48,06 TL 144,18 TL 288,36 TL
2015(II.DÖNEM) 1.273,50 TL 50,94 TL 152,82 TL 305,64 TL

 NOT: GSS TESTİ YAPTIRANLARDAN ASGARİ ÜCRETİN/3 AZ GELİRİ VAR İSE G-0 OLARAK DİKKATE ALINIR.

Vedat İlki

vedat.uzman@gmail.com

tezel.com

banner229
Son Güncelleme: 30.09.2015 12:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol