banner200
banner222
11 Şubat 2013 Pazartesi 10:08
Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesinde bir öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak yaz aylarında uygulanan Yaz Öğretimi programlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesinde Yaz Öğretimi yapılan tüm Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokullarında uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili Birim: Uludağ Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulunu,

b) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretimin Amaçları ve İlkeleri

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Öğrencilerin güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına olanak sağlamak,

c) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrenci yığılmalarını gidererek, öğretimin verimini artırmak,

ç) Diğer üniversitelerin öğrencilerine de Üniversitede açılacak dersleri alma olanağı vermek,

d) Yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının da Üniversiteye katkısını sağlamak,

e) Yandal lisans ve çift anadal lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almalarına olanak sağlamak,

f) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlamaktır.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde, normal bir dönemdeki ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra, ilgili birim kurullarının önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminin süresi, bu dönemde yapılacak yarıyıl sonu sınavları hariç en az beş, en fazla yedi haftadır. Ancak bu süre Senato tarafından değiştirilebilir.

Eğitim öğretim

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde eğitim-öğretim faaliyeti 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.

(2) Yaz öğretiminde açılan derslerin önceden devamının alınıp alınmadığına bakılmadan, kuramsal derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80'ine devam etmek zorunludur.

(3) İlgili bölüm veya programın tüm öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başaran ve mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu tutturamadıkları için mezun olamayan öğrenciler de yaz öğretimine katılarak yeterli GANO’yu sağladıkları takdirde mezun olabilirler.

(4) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yaz öğretimi açılması durumunda yaz öğretimi sonunda yapılan yeterlik sınavındaki başarı notu hazırlık sınıfında uygulanan kriterler çerçevesinde belirlenir.

(5) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler, ilgili öğretim yılının yaz öğretimi sonunda mezun sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

Öğretim elemanları

MADDE 9 – (1) Bir öğretim elemanı yaz öğretimi önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerden on kredi saati geçmeyecek şekilde ders verebilir. Ancak 10 kredi saati aşan derslerde sadece bir ders verebilir.

(2) Yaz öğretiminde, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir. Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına ilgili mevzuata göre ek ders ücreti ödenir.

Derslerin açılması

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler, ilgili birim kurullarının önerileri doğrultusunda Senato onayından sonra öğrencilere duyurulur.

(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısı, ön lisans ve lisans programlarında on öğrenciden az olmayacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Ancak bireysel olarak yapılan dersler ile mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel sorunlar gibi derslerde en az sayı şartı aranmaz.

Ders alma

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde ders alma aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 10 kredi saati aşmayacak şekilde ders alabilir veya kredisi 10 kredi saati aşan derslerden en fazla bir derse yazılabilir. Ancak, başardığı takdirde mezun olma durumunda olan öğrenciler 12 krediye kadar veya 12 kredi saati aşan derslerden en fazla bir ders olacak şekilde derse yazılabilir.

b) Bölüm veya programların açtığı derslere normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte kayıt yaptırabilirler.

c) Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 1.80’in altında olan öğrenciler yeni ders alamazlar. Ancak başarılı oldukları dersleri yeniden alabilirler. Genel Akademik Not Ortalaması 1.80’in üzerinde olan öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.

d) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. Ancak, derse kayıt yaptırmasına rağmen o dersin açılamaması durumunda, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanacak olan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

e) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılamayan dersleri, içerik ve kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinde açılan derslerden alabilirler. Bu üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili birimlerin kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar, transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir ve genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

Katkı payı

MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen ders saati ücreti başına katkı payı öder.

Sınav

MADDE 14 – (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav veya yaz öğretimi sonu sınavına mazeretleri nedeni ile giremeyen ve bu mazeretleri ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(2) Yaz öğretiminde alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
Son Güncelleme: 11.02.2013 10:09
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol