banner200
banner222
15 Şubat 2013 Cuma 09:38
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak birlik genel sekreterliğinde istihdam edilen personel sayısı, daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel sayısının yüzde onunu ve her halükarda on kişiyi geçemez. Bir önceki yıl personel giderleri, gelirlerinin yüzde 40’ından fazla olan birliklerce, belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli yeni personel istihdam edilemez. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istihdam edilen ve istihdam giderlerinin en az yüzde 75i o projeye destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanan personel ile istihdam giderleri ilgili tanıtım grupları bütçesinden karşılanmak suretiyle tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek için istihdam edilen belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli personel için bu sınırlamalar uygulanmaz.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Hizmetlerin gerektirdiği bütün görevler için görevi ve unvanı ile belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli personel için ücret tavanı belirtilmek suretiyle, çalıştırılacak personel sayısı bütçe imkanları dahilinde yönetim kurulunun kararı ile tespit edilir, TİMin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile sonuçlandırılır.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) TİM ve Birlik merkezinde ve/veya irtibat bürolarında çalışan personelin ortalama toplam haftalık çalışma süresi 40 saattir. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgenin ve hizmetin özelliklerine göre TİM tarafından tespit edilir ve tüm Genel Sekreterliklere bildirilir.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(6) Ücretleri peşin olarak ödenen, ancak ay içinde görevden ayrılan veya iş akdi feshedilen personelden, görevden ayrılış tarihleri dikkate alınarak çalışmadığı günler için ödenen ücret ve ikramiye tutarları geri alınır.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Daimi hizmet sözleşmeli personele, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında;

a) A düzeyinde puan alanlara : 5.000,

b) B düzeyinde puan alanlara : 3.300,

c) C düzeyinde puan alanlara : 1.650,

gösterge rakamlarının Devlet memurlarına uygulanan maaş katsayısı ile çarpılmak suretiyle, belge ibraz tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren bildiği her bir yabancı dil için ayrı ayrı brüt lisan tazminatı ödenir. Uluslararası kabul gören dil sınavlarından, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre YDS eşdeğeri A, B ve C düzeyinde puan alanlara da, bu fıkrada belirtilen miktarlarda lisan tazminatı ödenir.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kasa Tazminatı”

(1) Genel sekreterlikte, nakit ve değerli evrakı fiilen elinden geçiren ve tazmin ile sorumlu bulunan daimi hizmet sözleşmeli azami beş personele, muhtemel açıklarını kapatmak amacıyla, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun ortak kararı ile aylık ücretinin %5ini aşmamak kaydıyla, belirlenecek oranda aylık kasa tazminatı ödenir.

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Performans değerlendirmesi, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılır ve sonuçları ilgili personele bildirilir. Performansı olumsuz değerlendirilen personel, bu duruma 1 ay içinde, atamaya yetkili makam nezdinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. Bu durumda, atamaya yetkili makam kararını 2 ay içinde ilgiliye yazılı olarak bildirir. İki değerlendirme döneminde üst üste olumsuz performans gösteren personelin genel sekreterlikle ilişiği Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir.

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Vekaletin fiilen yapılması esastır. Yönetim pozisyonlarında görev yapanların, izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinde bulunmadıkları sürelerde veya boş bulunan yönetim pozisyonlarında vekaletin bir ast veya eşit unvanda bir personel tarafından yürütülmesi esastır. Bu durumda, vekalet verilecek personel, genel sekreterin onayı ile belirlenir. Genel Sekreter için 3 aya kadar yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan vekili/yardımcısının onayı, 3 aydan uzun süreli vekalet hallerinde ise yönetim kurulu kararı ve Bakanlık onayı gerekir. Genel Sekreterliğe vekalet edenlere, vekalet görevinde bulunduğu üçüncü aydan itibaren, vekalet ettiği unvanın ücreti ile diğer mali ve sosyal haklar verilir. Ancak bu durum vekalet eden için müktesep hak oluşturmaz.

MADDE 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/10/2011

28081

2-

3/4/2012

28253

3-

7/4/2012

28257

4-

15/6/2012

28324

banner229
Son Güncelleme: 15.02.2013 09:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol