banner200
banner235
banner225
02 Ocak 2013 Çarşamba 09:29
Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2007 tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Vekillik sınavlarına girecek adaylarda aranan şartlar”

“Vekillik sınavlarına girecek adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:”

“a) Türk vatandaşı olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüzel kişi vekiller, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulurlar. Şirket konusunun, patent vekilliği ve marka vekilliği faaliyetlerini de kapsaması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava girmek için başvurabilir.”

“(3) Sınav başvuruları, şahsen, elden, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Sınav başvurusunun hangi yöntemle ve hangi adrese yapılacağı sınav ilanında belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, son başvuru tarihi, sınav başvuru ücreti, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları sınav tarihinden en az altmış gün önce Enstitüde ve Enstitünün internet adresinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) T.C. Kimlik Numarası beyanını,

c) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurum ya da üniversitece onaylı örneğini,”

“e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi,”

“(4) Posta ile yapılan başvurularda, istenen belgelerin en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine ulaşması şarttır. Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınav ilanında başvuruların internet üzerinden kabul edileceği belirtilmişse, birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler sicile kayıt sırasında verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Komisyon, sınav başvurularının internet üzerinden kabul edildiği haller dışında, süresi içinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranılan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve sınava girecek adayların listesini düzenler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde;

a) Sorular, sınav kurulu tarafından hazırlanır. Soru kağıtları, bir zarf içine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılır ve kurul başkanına teslim edilir,

b) Sınav, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır, görevli personel, sınava katılanların sınav giriş belgelerini inceler,

c) Sınav sorularını içeren mühürlü zarf, sınava katılanların önünde açılarak sorular dağıtılır ve sınava başlanır,

ç) Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, soru kağıtları ile birlikte toplanır ve bir tutanakla sınav kuruluna teslim edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Vekillik sınavlarında başarılı kabul edilenlerin, patent vekili ve/veya marka vekili olarak, Enstitü nezdinde iş sahiplerini temsil ve işlerini takip edebilmeleri için sicile kayıt olmaları zorunludur.

(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

a) İlgili kurumdan, Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış adli sicil kayıt belgesi,

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya  kurumca onaylı örneği,

c) Tüzel kişi vekiller için, şirket konusunun patent vekilliği ve marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

ç) Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararının aslı veya noter onaylı örneği,

d) Gerçek kişi yanında çalışan vekilin, yanında çalıştığı kişiyi Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

e) Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri,

f) Vekil vasıflarını haiz kişilerin noter onaylı imza beyannamesi,

g) Tebligat adresine ilişkin yazılı beyan,

ğ) Sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge,

h) Tüzel kişi vekiller için, bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi mükellefiyet durumunu gösteren belgenin aslı veya örneği,

ı) Gerçek kişi vekiller için, bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi mükellefiyet durumunu ve faaliyet konusunun patent vekilliği ve marka vekilliği faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belgenin aslı veya örneği,

i) Vekilin, tüzel kişi vekil veya gerçek kişi yanında sigortalı olarak çalışması halinde, çalışanın sigorta bildirgesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

(3) Tüzel kişi vekil veya bir gerçek kişi yanında sigortalı olarak çalışan vekiller, üçüncü kişilere vekillik yaparlar. Bir özel hukuk tüzel kişisi yanında sigortalı olarak çalışan vekiller, yanında çalışılan dışındaki kişilere vekillik yapamazlar.

(4) Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge verilir. Belgenin tekrar istenilmesi halinde ücret tebliğinde belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.

(5) Sicil kaydı, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin Enstitüye eksiksiz olarak verildiği tarih itibariyle başlar ve mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibariyle sona erer.

(6) Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, sicile kayıtları yapılmaz ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Patent ve/veya Marka Vekilleri Siciline kaydı yapılmaz.

(7) Vekillerin, durumlarında meydana gelen her türlü değişikliği Enstitüye bildirmeleri zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Sicil kaydının, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yenilenmesi gerekir.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,

b) İlgili kurumdan, Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış adli sicil kayıt belgesi,

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya kurumca onaylı örneği,

ç) Bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi mükellefiyet durumunu gösteren belgenin aslı veya örneği,

d) Vekilin, tüzel kişi vekil veya gerçek kişi yanında sigortalı olarak çalışması halinde, çalışanın başvuru tarihinden önceki aya ait sigorta bildirgesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

e) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik var ise bu belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair yazılı beyan.

(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yedi iş günü içinde yenilemeyen vekilin, vekillik hak ve yetkileri sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Adres ve unvan değişikliği

MADDE 14/A – (1) Adres değişikliğinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Yeni adrese göre düzenlenmiş Bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi mükellefiyet durumunu gösterir belgenin aslı veya örneği.

(2) Unvan değişikliğinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Vekilin kaydı, aşağıdaki hallerde sicilden silinir.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen sicile kayıt için aranan şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu şartların ortadan kalkması,

b) Vekilin yazılı olarak talep etmesi.

(2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden vekil, sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

(3) Sicile yeniden kaydolma talebinde bulunan vekil, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri Enstitüye ibraz eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sicile kayıt veya sicil yenileme başvurusunda bulunanların durumu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, sicile kayıt veya sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2007

26593

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2009

27305

banner229
Son Güncelleme: 02.01.2013 09:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol