banner200
banner222
04 Şubat 2013 Pazartesi 09:20
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2012 tarihli ve 28465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurucu Vakıf (HAVVAK): Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Satın Alma ve İhale İşlerinde–Muayene ve Kabul İşlerinde Yetkili Organlar, Satın Alma ve İhale Esasları, İhaleye Katılamayacak Olanlar”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Satın alma ve ihale komisyonu-muayene ve kabul komisyonu

MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale komisyonu; Genel Sekreter başkanlığında, Rektör tarafından görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı, Satın Alma Müdürü, İdari İşler Müdürü ile satın almayı talep eden ilgili birim yöneticisinden oluşur.

(2) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen kişilere ek olarak Rektör tarafından uygun görülecek teknik elemanlar satın alma ve ihale komisyonuna dâhil edilebilir.

(3) Muayene ve Kabul Komisyonu: İşin istenilen vasıfta olduğunun tespitine yetkili olarak Mütevelli Heyet Başkanı veya Rektör tarafından görevlendirilen en az üç üyeden oluşur. Satın alma talep formunda yer alan işin tamamlanmasını müteakip muayene ve kabul komisyonu toplanır. Komisyon, işin satın alma ve ihale komisyonunun kararı doğrultusunda tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde kararını Mütevelli Heyet Başkanı onayına sunar. Onay gören karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere Satın Alma Müdürlüğüne iletilir. Kabul edilmeyen işler yenilettirilir. Acil durumlar veya tutarı itibarıyla satın alma ve ihale komisyonuna sevk edilmemiş işlerde ödeme yapılabilmesi için talep sahibinin, alınan malın/hizmetin uygunluğunu kontrol edip mal ve hizmet teslim fişini onaylaması gerekir.

(4) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Üniversitenin Satın alma Komisyonunda görev alan üyeler, Muayene ve Kabul Komisyonunda görev alamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Alımların firmalara duyurulması davetiye yolu ile yapılacaktır.”

“(7) Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Üniversitenin Mütevelli Heyet üyeleri ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, ortakları veya ortağı, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara; kapalı teklif, açık teklif ve doğrudan temin usullerinden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek satın alma ve ihale komisyonu yetkisindedir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Bu usulde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren firma yetkilisi tarafından imzalanır. Teklif mektubu şartnameye uygun olarak hazırlanır, şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilir. Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatların rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekir. Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanmalıdır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, Satın Alma Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda doğrudan yürütülür. Üniversitenin eğitim veya öğretimi aksatabileceği düşünülen durumlar için satın alma usullerinin uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak kabul edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerde satın alma ve ihale komisyonu kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler Mali İşler Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve Üniversitenin zarar ve ziyanı talep edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2012

28465

banner229
Son Güncelleme: 04.02.2013 09:21
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol