banner200
banner235
banner225
30 Nisan 2013 Salı 10:09
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Enstitülerin ilgili anabilim dalını,

ç) Anasanat dalı: Enstitülerin ilgili anasanat dalını,

d) DYK: Doktora yeterlik komitesini,

e) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

f) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

g) Enstitü: Türk Hava Kurumu Üniversitesi enstitülerini,

ğ) GMAT: Graduate Management Admission Test Sınavını,

h) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,

ı) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

i) İlgili başkanlık: Enstitüde açık bulunan lisansüstü programın bağlı olduğu anabilim/ anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığını,

j) Müdür: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü müdürlerini,

k) ÖYP: Öğretim görevlisi yetiştirme programını,

l) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

n) TİK: Tez izleme komitesini,

o) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

ö) ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

p) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Kayıt Yenileme İşlemleri

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylar, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurur. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracak adayların ise lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Farklı alanda lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapan adayların, YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans için; ALES’ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 55 puan veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans için ALES puanı gerekmez.

(5) Doktora için; yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan ALES’ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan ALES’ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 80 puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 4,0 üzerinden en az 3,0 veya muadili bir puana sahip olanlar başvurabilir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş olmaları yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan ALES’in sözel kısmından en az 55 puan, lisans diplomasıyla başvuran adayların ALES’in sözel kısmından en az 80 puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 4,0 üzerinden en az 3,0 veya muadili bir puana sahip olanlar başvurabilirler. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(7) ALES puanı üç yıl süre ile geçerlidir. Ancak, Üniversitede yüksek lisans öğrenimi yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programlarına başvuran adaylar için ALES’e girme şartı aranmaz.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen asgari yabancı dil puanını almış olması gerekir.

(9) Doktora programlarına; lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dil sınavından alınan puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

(10) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Güzel Sanatlar Anabilim Dalında ise lisans mezuniyet not ortalaması ve giriş sınavında alınan puan değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

(11) Tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

(12) Tezli anabilim/anasanat dalları için kullanılacak ALES puan türü ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı programlarda almış olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencilerine, bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri ilgili anabilim dalı lisans programlarından; doktora programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise bilimsel hazırlık programlarındaki derslerini ilgili anabilim dalı yüksek lisans programlarından alırlar. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz. Lisansüstü programı için alınan bilimsel hazırlık dersleri ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bir yılı aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bir yılı aşması halinde, ilgili programın belirlenmiş azami süresinden kullanılmış sayılır.

(4) Lisansüstü eğitimi bilimsel hazırlık programları ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık öğrencileri kabul edildiği yüksek lisans ya da doktora programlarından ders alamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına devam eden bilimsel hazırlık öğrencileri, askerlik nedeniyle öğrenime ara verme talebinde bulunamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacağı derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve tez çalışması veya dönem projesi yapamazlar, ancak Üniversite ve ilgili enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(3) Özel öğrencilerin almış ve başarılı oldukları dersler, öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde; yazılı başvurusu ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programda yer alan dersler yerine sayılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin; Türkiye’de bulunan yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dahilinde şartlara sahip olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler başvurdukları lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın programa kabul edilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim veya anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, kayıtlı bulunduğu programdaki en geç ikinci yarıyılın sonunda öğrencinin başvurusu ve enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı programda almış olduğu derslerden, yeni programda da geçerli sayılanlar, kredi transferi olarak değil, yeni programda alınmış dersler gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarını kaybederler. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler.

(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programdan mezun oluncaya kadar, her dönem başında kayıt yenilemek zorundadır.

Eğitim öğretim takvimi

MADDE 11 – (1) Lisansüstü akademik takvimi her yıl Üniversite Senatosunca belirlenir.

Dersler, kredi değerleri ve kredi transferi

MADDE 12 – (1) Her enstitü; anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurul kararı ile verilecek derslerin içerikleri ile beraber kataloğunu oluşturur.

(2) Her yarıyıl, açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri anabilim/ anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun yazılı görüşü üzerine enstitü kurulu tarafından karara bağlanır. Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorasını yapmış öğretim görevlileri veya başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilirler. Gerek görüldüğünde enstitü yönetim kurulu kararı ile çok disiplinli ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan anabilim dallarında akademik kurul o anabilim/ anasanat/bilim/sanat dalında ders veren öğretim üyelerinden oluşur.

(4) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bir derse enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde bu öğrenciler, açılmış olan dersler arasından yapacakları tercih dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer bir dersi alabilirler.

(5) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(6) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldıkları lisansüstü derslerden kayıtlı oldukları anabilim/anasanat/bilim/sanat dallarına ait olanlardan aldıkları krediler, ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler kendi kodu, adı, kredisi ve AKTS kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ancak, bu derslerden eğitim programında eş değeri olan veya yerine sayılabilecek derslerin kredileri zorunlu krediye sayılır.

(8) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı enstitü kurulu kararıyla belirlenir.

(9) Öğrenci, enstitünün başka anabilim/anasanat/bilim/sanat dallarından veya enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversitenin diğer enstitülerinden veya farklı yükseköğretim kurumlarından da en fazla üç ders alabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.

Mazeret ve izin durumu

MADDE 14 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren üç iş günü içinde bildirmek kaydıyla rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

(2) Verilen izinler de dâhil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler o dersi tekrar alabilirler.

(3) İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler mazeret ara sınavına alınırlar. İzin nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.

(4) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev, uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık nedeniyle eğitime devam edemeyen öğrenciler bu sürelere uygun olarak enstitü yönetim kurulunca belirlenen yarıyıllarda öğrencilik haklarını kullanmamış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Öğretimin Yürütülmesi, Dersler, Ders Sınavları ve Değerlendirme

Anabilim/anasanat dalı başkanlarının sorumluluğu

MADDE 15 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanları, kendi anabilim/anasanat dallarıyla ilgili lisansüstü öğretimin uygulanmasından ve yürütülmesinden enstitüye karşı sorumludurlar.

Öğretim elemanı görevlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları; ilgili anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından ve Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. İhtiyaca göre yükseköğretim kurumları dışından, konusunda uzman ya da üst düzeyde görev yapmış kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir.

Derslerin açılması

MADDE 17 – (1) Bir derse, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz ve derse kayıt yaptıran öğrencilerin, açılan bir derse kayıt yaptırabilmeleri için, yarıyılın başladığı günden itibaren beş gün süre verilir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili enstitü tarafından onaylandıktan sonra ilgili başkanlıkça duyurulur.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bir dersin dönem sonu değerlendirilmesine alınabilmesi için ara sınav/sınavlara katılması ve öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenen koşulları yerine getirmesi zorunludur.

(3) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Birden fazla ara sınav yapılması halinde sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

(4) Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

(5) Kredili bir dersin başarı harf notu; ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

a)

Puan              Harf Notu            Katsayı

90-100                 AA                      4,0

85-89                   BA                      3,5

80-84                   BB                       3,0

70-79                   CB                       2,5

60-69                   CC                       2,0

50-59                   DC                      1,5

45-49                   DD                      1,0

0-44                      FF                       0,0

b) Yukarıdaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

S: Başarılı,

U: Başarısız,

NA: Devamsız,

P notu: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(6) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC, doktorada ise CB notu almak gerekir.

(7) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (NA) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (S) ya da başarısız (U) olarak değerlendirilir. (S) ve (U) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere (FF) notu verilir.

(8) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin AKTS kredi değeri ile öğrencinin aldığı başarı notu katsayısı çarpılarak bulunur. Genel not ortalaması, alınan derslerin ağırlıklı notları toplamının ders AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(9) Mezuniyet için genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.00/4.00 doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 2.50/4.00 olması gerekir.

(10) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Öğrenci, maddi hata başvurusunu sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde enstitüye yazılı olarak yapabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hata başvurusu enstitü müdürlüğünce incelenerek on gün içinde sonuca bağlanır. Belirlenen maddi hata enstitü yönetim kurulu tarafından düzeltilir.

(11) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(12) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.

(13) Lisansüstü programlarda; en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavı yapılmak suretiyle alınan notların dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenen katsayılar kullanılarak ağırlıklı ortalaması hesaplanır ve her derse ait başarı notu belirlenir. Lisansüstü programlarında değerlendirme, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(14) Lisansüstü programlarda yapılan sınavların sonuçları ve belgeleri en geç on gün içinde enstitüye teslim edilir.

(15) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya kopya çekme girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görerek değerlendirilir.

(16) Öğrencinin yurt dışı değişim programları çerçevesinde almış oldukları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu yüksek lisans programlarındaki derslerin yerine sayılır.

Yüksek lisans programı

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) Öğrenci başarısız olduğu dersleri takip eden yarıyıllarda tekrar alır.

(2) Derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

(3) Öğrencilerin, altıncı yarıyılın sonuna kadar, ders tekrarları dahil derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamaları zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Dersler

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri; tez danışmanı atanana kadar akademik danışman tarafından, tez danışmanı atandıktan sonra ise tez danışmanı tarafından yürütülür.

b) Öğrencinin tezli yüksek lisans programında, her birinin kredi değeri üç olan toplam yedi ders ve kredisiz bir seminer dersi yer alır. Kredili derslerin dördü programın birinci yarıyılında, kredili dört ders ile seminer dersi programın ikinci yarıyılında açılır. Uzmanlık alan dersi; danışman tarafından diğer tüm akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünü izleyen aybaşından itibaren her yarıyıl ve öğrencinin tezini enstitüye teslim ettiği tarihe kadar olan sürede, haftalık üç saati geçmemek şartı ile açılabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Sonuç, enstitüye başarılı veya başarısız olarak bildirilir. Uzmanlık alan derslerinden üst üste iki, aralıklarla üç kez başarısız olan öğrenciler, haklarında 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri hükümleri uygulanmak suretiyle öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders veya sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.

c) Her yarıyılda yer alan kredili dersler zorunlu veya seçmeli derslerdir. Dersler, her yarıyıl için önerilen zorunlu veya seçimlik dersler arasından seçilir. İkinci yarıyılda yer alan seminer dersi zorunludur.

ç) Seminerlerin yazılmasında, Senato tarafından belirlenen tez yazım esaslarına uyulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir kopyası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile birlikte enstitüye teslim edilir.

d) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 24 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları, ders ve danışmanlık yükleri ile öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde, birinci fıkraya göre öğrenciye yeni danışman atanır.

Tez konusu ve tez projesi önerisi

MADDE 25 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin enstitü yönetim kurulu karar tarihini izleyen doksan gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler ve tez yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı tez projesi önerisini danışmanının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez konusu ve tez projesi önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, kabul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından, enstitüye gönderilir. Tez konusu ile birlikte tez projesi önerileri enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Danışman atanmasına ilişkin enstitü yönetim kurulu karar tarihini izleyen doksan gün içinde, tez konusu ve tez projesi önerisini, ilgili anabilim dalı başkanlığına geçerli bir mazereti olmadan teslim etmeyen öğrenciye, ek süre talep etmesi halinde, bir yarıyıldan fazla ek süre verilmez. Ek süre bitiminde tez önerisi vermeyen öğrenci tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans programı diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tez konusu değişikliği

MADDE 26 – (1) Tez konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen işlemler tekrar edilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için beş öğretim üyesini enstitü yönetim kuruluna önerir. Enstitü yönetim kurulu önerileri ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalı ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(3) Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulunca atanmalarını izleyen iki ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru yanıt bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili ana bilim/bilim dalı tarafından önceden duyurulur ve sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Sanatta yüksek lisans programı tezli yüksek lisans programı usulüne tabidir. Sanatta yüksek lisans öğrencisi sanatta yüksek lisans tezi yerine aynı usulle atanacak çalışma danışmanı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen sergi, konser, resital veya proje şeklinde sanatta yüksek lisans çalışması yapabilir. Tez yerine sanatta yüksek lisans çalışması yapan öğrenci, sergi, konser, resital veya proje çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tezin veya dönem projesinin yayımlanması

MADDE 28 – (1) Kabul edilmiş olan tez veya dönem projesi tamamen veya kısmen enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez veya dönem projesi, enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi veya kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 31 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktorasını bitirmiş bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 33 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi tezsiz yüksek lisans programına ilişkin usule tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora ve Sanatta Yeterlik Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

Doktora ve sanatta yeterlik programları ve süresi

MADDE 35 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla dersler, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Üniversite Senatosu yetkilidir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını, birinci fıkrada belirtilen altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

Danışman atanması

MADDE 37 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ana bilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun görüşü, ilgili başkanlığın önerisi ile her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Danışman atamasında, uzmanlık alanı ve ders ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi ya da proje yürütülmesi için atanan danışmanla birlikte, çalışmanın niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci danışman da atanabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni danışman atanabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(5) Danışman öğretim üyeleri, tez öğrencisi için uzmanlık alan dersi açabilir. Derslerin tamamlanmasından sonraki dönemin başında tez, sergi, konser, resital veya proje çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır. Dönem sonunda başarı durumu, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak enstitüye bildirilir.

Doktora/sanatta yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri, doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır. Doktora/sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışması ile ilgili alanlarda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik sınavları nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora/sanatta yeterlik komitesinin görev süresi iki yıldır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlık tarafından başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Doktora/sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri ilgili ana bilim/anasanat/bilim/sanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya enstitüye bağlı başka bir ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın görüşü alınarak ilgili başkanlığın gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda öğrencinin gönderildiği kurum içinden atanan ikinci danışman, tez çalışması için yurt dışına gönderilen öğrenciler için ise öğrencinin danışmanı tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisinin savunması

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez, sergi, konser, resital veya proje önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez, sergi, konser, resital veya proje önerisinin kabul veya reddine oy birliği ya da oy çokluğuyla karar verir. İlgili başkanlık tez izleme komitesinin kararını tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(5)  Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; tez izleme komitesinin, tez savunmasına girebileceğine ilişkin nihai raporundan sonra tezini, sergi/konser/resital/proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini ya da projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Jüri oluşturmak amacıyla; ilgili başkanlık, danışman görüşü ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için on öğretim üyesini enstitü yönetim kuruluna önerir. Enstitü yönetim kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, tez izleme komitesine ilave olarak, en az birisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması, bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Jüri üyeleri, tez veya metinle ilgili olarak, tez veya metin değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konmak üzere, enstitüye teslim eder.

(6) Tez, sergi, konser, resital veya proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora/sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Doktora/sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olan ve doktora tez, sergi veya projesini ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalının adının yer aldığı bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi de verilebilir.

(2) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, enstitü ağ sayfasında yayımlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu ağ sayfasında yayımlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışından alınan belgeler

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yurt dışından denkliği verilmiş belgelerin geçerlilik süresi yurt içinde yapılan sınavların geçerlilik süresi ile eş tutulur.

Tebligat

MADDE 44 – (1) Eğitim- öğretim sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Tezin yayımlanması

MADDE 45 – (1) Kabul edilmiş olan tezin yayımlanmasında yürürlükteki ilgili mevzuat, Yükseköğretim Kurulu kararları, Üniversitelerarası Kurul kararları ve Üniversite Senato kararları uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Disiplin işlemleri

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 30.04.2013 10:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol