banner200
banner222
19 Nisan 2013 Cuma 10:35
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Turgut Özal Üniversitesinden:

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktoru unvanı almak üzere öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,

b) Fakülte: Tıp Fakültesini,

c) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ç) Mütevelli Heyet: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Üniversite Senatosunu,

f) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

Öğrenci kabulü ve kayıt şartları

MADDE 5 (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen şartlara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde öğrencilerin kaydı yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Eğitim öğretim ücreti

MADDE 6 (1) Lisans öğrencilerinden her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 (1) Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem başında kaydını yaptırmış ve öğrenim ücretini belirlenen zamanlarda yatırmış olması gerekir.

Yatay geçiş

MADDE 8 (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Adayların; ayrılacağı yükseköğretim programında genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,40 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

b) Adaylar, bulundukları öğretim programına kaydoldukları yıldaki yerleştirme puanlarının %40’ı ile genel not ortalamasının 100 puan üzerinden %60’ının toplamına göre sıralanır.

c) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon yapar.

ç) Kayıt dondurmuş olan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanabilir.

d) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

(3) Üniversite içi farklı puan türlerindeki programlardan geçiş için öğrencinin; ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla tıp fakültesi için geçerli olan puan türünde aldığı yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısında ikinci fıkra hükümleri dikkate alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 9 (1) Fakültede öğrenciler her yıl Üniversitenin ilgili kurullarının tespit ettiği usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez, kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Öğretim Dili ve Yılı

Eğitim öğretim süresi

MADDE 10 (1) Fakültede eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemdir. Her dönem en az otuz iki hafta sürelidir. Burslu öğrenciler dahil, normal öğrenim süresi altı yıl olan tıp eğitimi programını azami dokuz yıl içinde tamamlayamayan öğrenciler, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim öğretim dili

MADDE 11 (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.

(2) Fakültenin 1inci dönemine yazılabilmek için adayların, Fakülteye giriş şartlarına ve hakkına haiz olmaları ve anadili Türkçe olmayan öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavını başarmaları gerekir.

(3) Fakülteye giriş hakkını kazanan, ancak Türkçe yeterlik sınavını başaramayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlık sınıfı öğrenimi görürler. Başarılı olanlar dönem 1e başlatılırlar.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve ders muafiyeti

MADDE 12 (1) Tıp Fakültesini kazanarak kayıt olan öğrenciler, İngilizce seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Seviye tespit sınavında başarı düzeylerine göre kurlara ayrılır ve müteakip senelerdeki İngilizce derslerini bu kurlara göre devam ettirirler.

(3) Daha önce TOEFL-IBT sınavından 68 veya akademik IELTS sınavından 5,5 veya YDS sınavından 70 veya diğer ulusal ve uluslararası sınavlardan eşdeğeri veya daha yukarı not aldığını belgeleyen öğrenciler ile başka bir üniversitenin hazırlık programını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler veya İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede orta öğrenimlerini o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayan öğrenciler genel İngilizce derslerinden muaf tutulurlar.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 13 (1) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve IIIte ders kurulları, dönem IV, V ve VIda staj esasına göre yapılır. Fakültede entegre sistem uygulandığından eğitimde teorik ve uygulamalı dersler birlikte verilir. Yönetim Kurulu kararı ile Fakülte dışında uygulamalı ders veya staj yapılabilir ve aynı amaçla Fakülte dışından öğrenci kabul edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 14 (1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları gibi uygulamalı ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır.

(2) Uygulamalı derslerin %20sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya derslerin uygulama sınavına alınmaz. Devamsızlığın %20yi geçmemesi halinde öğrenci, devam etmediği uygulamalı çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders veya derslerin uygulama sınavına alınmaz.

(3) Teorik derslerin %25inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve (DS/NA) notu alır.

(4) Teorik derslerin %25inden fazlasına mazeretli olarak devam etmeyen ve mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve FF notu alır.

Mazeretler

MADDE 15 (1) Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını herhangi bir sağlık kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde Dekanlığa yapılır. Mazeretin geçerli olması için Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

İzinler

MADDE 16 (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları haklı ve geçerli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Öğrencinin eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi gerekir. Bu durumda öğrenci talep ettiği döneme ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Puan, Not, Derece ve Katsayılar

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 17 (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

                                                                                             Transkriptte Gösterilen

Dereceler                   Başarı Notu           Katsayı              Eşdeğer Puan

Pekiyi                         AA                          4,00                    90-100

Pekiyi                         BA                          3,50                    80-89

İyi                              BB                           3,00                    75-79

İyi                              CB                           2,50                    65-74

Orta                            CC                           2,00                    60-64

                                   FF                           0,00                      0-59

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) BR/S: Başarılı (Satisfactory)

b) YS/U: Yetersiz (Unsatisfactory)

c) DS/NA: Devamsız (Not Attended)

(3) Bunlardan;

a) (BR/S) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) (YS/U) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (DS/NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DS/NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve IIIe İlişkin Esaslar

Ders kurulu sınavları

MADDE 18 (1) Dönem I, II ve IIIte aşağıdaki ders kurulu sınavları yapılır:

a) Ders kurulu ara sınavı: Her kurulun sonunda yapılan ara sınavlar ders kurulu sınavlarıdır.

b) Ders kurulu final sınavı: Her yarıyıl sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden itibaren en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra o yarıyıldaki her ders kurulu için yapılan sınavdır.

c) Ders kurulu bütünleme sınavı: Her yarıyıl için final sınavını takiben en erken yedi, en geç yirmi bir gün içerisinde yapılır. Bütünleme sınavına; sadece final sınavına girme hakkını elde eden, ancak mazeretli veya mazeretsiz olarak final sınavına girmeyen öğrenciler ve girip de başarısız olan öğrencilerle notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler girebilir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu ara sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defa ve Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

Ders kurulu geçme notu

MADDE 19 (1) Her bir ders kurulu ayrı bir ders olarak kabul edilir ve ders kurulu geçme notu her biri için ayrı ayrı hesaplanır.

(2) Her bir ders kurulu için geçme notu ders kurulu sınav notunun %50si ile final notunun %50sinin toplamının verdiği puana karşılık olan nottur.

(3) Ders kurulu sınavından 100 tam puan üzerinden 75 puan ve üstü alan öğrenci, final sınavına girmek zorunda değildir ve final sınavına girmek istemezse ders kurulu sınavı notu geçme notu olarak kabul edilir.

(4) Final veya bütünleme sınavından en az 100 tam puan üzerinden 50 puan almak gerekir.

(5) Final veya bütünleme sınavından 75 puan ve üstü alan öğrenci, ders kurulu puan ortalaması geçme notunun altında kalıyorsa geçme notu CC olarak kabul edilir.

Dönem notu

MADDE 20 (1) Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki sınırlara göre nota çevrilir. Ders kurulu geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60tır. Sınav sonuçları öğrenciye dönem I, II ve IIIte puan ve not olarak, dönem IV, V ve VIda sadece not olarak bildirilir.

Temel bilimler için dönem tekrarı

MADDE 21 (1) Öğrenci, her bir dönemde toplam ders kurulu sayısının %50sinden fazla ders kurulundan FF alırsa bir üst döneme devam edemez, başarısız olduğu ders kurulunu/kurullarını devam alarak tekrarlar.

(2) Öğrenci, her bir dönemde toplam ders kurulu sayısının %50 veya daha azından geçmiş ve FF aldığı kurul/kurullardan devam almış olmak şartıyla bir üst döneme devam edebilir ve başarısız olduğu ders kurullarının ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına alt dönemdeki öğrencilerle birlikte girer.

(3) Öğrenciler; alt dönemdeki sınavlarına girdiği ders kurulundan tekrar FF alma durumunda bir üst döneme devam edemez, başarısız olduğu ders kurulunu/kurullarını devam alarak tekrarlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Dönem IIIten ders kurulu tekrarı

MADDE 22 (1) Dönem IIIteki toplam ders kurulu sayısının %50 veya daha azından devam alarak FF almış olan öğrenciler bir üst döneme devam edebilir ve başarısız olduğu ders kurullarının ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına alt dönemdeki öğrencilerle birlikte girebilir.

(2) Dönem IIIten ders kurulu tekrarı yapan ve yine FF alan öğrenci, öncelikle başarısız olduğu ders kurulunu/kurullarını devam alarak tekrarlar. Tekrar aldığı ders kurulu/kurulları ile çakışmayacak şekilde devam ettiği döneme ait stajlarını alabilir.

Stajlarda devam

MADDE 23 (1) Stajlarda %80 devam zorunluluğu vardır. Mazeretli ya da mazeretsiz %20den fazla devamsızlıkları olan öğrenciler o stajdan FF notu alarak başarısız kabul edilirler. %20den az devamsızlığı olan öğrencilere klinik ve süre imkânları ölçüsünde devamsızlık süresi telafi ettirilir.

Staj sınavı

MADDE 24 (1) Dönem IV ve Dönem V stajlarında, her stajın sonunda önce pratik (uygulamalı ve/veya sözlü) ve sonra teorik (yazılı)  sınav yapılır. Pratik sınavda 60 ve teorik sınavda 50 ve üzerinde alamayan öğrenciler başarısız kabul edilir. Teorik ve pratik sınav not ortalaması 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı kabul edilir. Pratik sınav değerlendirmelerinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 25 (1) Dönem IV ve Vteki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bir sonraki ders yılında ilgili staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir. Dönem IV ve Ve ait tekrarladığı stajların herhangi bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci normal eğitim sürecinde devam eden diğer öğrencilerle birlikte devam alma zorunluluğu olmaksızın ilgili stajın staj sonu sınavına girer.

Staj notu

MADDE 26 (1) Staj sonunda yapılan sınav veya staj bütünleme sınavıyla öğrencinin staj notu belirlenir.

Dönem notu

MADDE 27 (1) Dönem IV ve Vte başarılı öğrencilerin staj notlarını tespit için, uygulama sınavının %50si ile yazılı sınavının %50si toplanır. Staj geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60tır. Staj notlarının ortalamaları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterildiği şekilde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem VI Aile Hekimliği-İntörnlük ile İlgili Esaslar

Dönem VI stajların değerlendirilmesi

MADDE 28 (1) Bu dönemde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir.

(2) Dokuz yıllık eğitim öğretim süresi sonunda öğrenimini tamamlayamayanlar, eğitim öğretim ücretini ödemeye devam eder ve kalmış bulunduğu stajları tekrar ederler.

Aile hekimliği-intörnlük başarı notu

MADDE 29 (1) Dönem VIda başarılı öğrencilerin notlarını tespit için staj notlarının ortalamaları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterildiği şekilde nota çevrilir. Her bir stajın geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60tır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 30 (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılanlara; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç bir hafta içerisinde, dilekçelerini Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek yaparlar. Bu itirazlar dönem koordinatörü ve/veya ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır ve öğrenciye bildirilir. Başka nedenle not değiştirilmez.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 32 (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra Yönetim Kurulu Kararı dışında değiştirilmez.

(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü, teorik ve uygulama/pratik olarak yapılır. Gerekli hallerde pratik sınav yapılmayabilir.

(3) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve pratikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine ya da zamanında sınava girmeyen öğrenci ilgili sınavdan sıfır puan alır.

(5) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye FF notu verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Öğrenciler Senatoca belirtilen esaslar doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersler almak ve başarmak zorundadır. Ortak zorunlu dersler için, 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı derecesi

MADDE 33 (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için okudukları bütün dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir:

Not ortalaması             Başarı derecesi

3,50 4,00                  Pekiyi

2,50 3,49                  İyi

2,00 2,49                  Orta

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Senato, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 19.04.2013 10:36
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol