banner200
banner235
banner225
28 Mart 2013 Perşembe 09:43
TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetm
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ

MADDESİNİN (g)BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET

ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (l), (m) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Hizmet: Bakım ve onarım, fason imalat, montaj-demontaj ve temizliğe yönelik her nevi hizmetleri, modernizasyon, yenileme, taşıma, sigorta, gümrükleme, danışmanlık, plân, proje, etüt, tasarım, mühendislik, tanıtım, organizasyon, mesleki eğitim, basım-yayım ve tercüme işini,”

“l) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile varsa yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

m) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,”

“s) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından tespit edilen istekli/isteklilerden teklif alınarak doğrudan temin edilebildiği usulü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – İhale komisyonu, ihale yetkilisinin her yıl güncellenen onayı ile görev unvanları belirtilmek suretiyle, biri başkan, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, İdare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur. Görevlendirmede yedek üyeler de belirlenir.

Komisyonun toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat katılması esastır. Ancak, asil üyelerin izinli, raporlu ve geçici görevli bulunmaları halinde, yedek üyeler ihaleye katılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

Başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği dijital ortamda ihale komisyonu üyelerine gönderilir.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yapılan ihale kapsamına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi açarak inceler, değerlendirir ve istekliler tarafından yapılan veya yapılacak talepleri inceleyerek karara bağlar.

b) Teklifleri incelerken veya vereceği kararlar için, gerektiğinde ilgili birimlerden veya diğer idarelerden yazılı görüş alarak, istişari mahiyette çalışmalar yapar. İsteklilerden bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, yazılı olarak isteyebilir, esasa taalluk eden bilgi ve belgeyi ise isteyemez. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği, alınan bilgi ve belgeler komisyon raporunda belirtilir.

c) Çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması komisyon üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğundadır.

d) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İdare, menfaatlerine daha uygun olacağına kanaat getirildiği takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle, alım konusu mal ve hizmetlerin niteliğine ve günün piyasa şartlarına göre; ihale dosyasında öngörülen ihale usulünün değiştirilerek, diğer ihale usullerinden birine ihale yetkilisinin onayı doğrultusunda dönülmesi yönünde karar alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 – Açık ihale usulünde, ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde ise ilan yapılmaz. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınmak suretiyle, ihale tarihinden en az yedi gün önce Resmî Gazete’de ve/veya Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanın dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan ve yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile İdarenin internet sitesinden de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan süresine on gün eklenir. Ayrıca, ihale konusu iş ile iştigal ettiği bilinen isteklilere bildirimde bulunulabilir.

Ancak zorunlu ve acil durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile ihale ilanından vazgeçilebilir. Bu zorunlu ve acil durumların talep yazısında ve ihale onay belgesinde açıkça belirtilmesi gerekir. İlanın yapılmaması durumunda, ihale yazılı olarak ihale konusu iş ile iştigal ettiği bilinen ilgililere yazılı olarak duyurulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 – Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulünde, ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda, ihaleye katılımın artırılması amacıyla 12 nci maddede belirtilen diğer yöntemlerle ihale ilanı konusunda isteklilere bilgi verilebilir. Bu usulde teklifler kapalı zarf olarak verilir. İstekliler, ihale dokümanında belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp zarfladıktan sonra, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde postalarlar veya elden verirler. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmaz. Teklif zarfının ağzı kapatılır. Zarfın üzerine ihale dosya numarası, hangi işe ait olduğu, İdarenin adı ve açık adresi ile isteklinin adı ve açık adresi yazılır.

Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı durumda veya teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda, önceden alınan yetki çerçevesinde komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden İdarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.

İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler için de aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında doğrudan temin yoluyla alım yapılabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal ve hizmet bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalınmaksızın temin edilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16 – Aşağıda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulüne başvurulur:

a) İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarında,

b) Açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı takdirde, termin ve kalite yönünden üretimi aksatma yönünde sorun yaşanabileceği İdarece öngörülen kritik mal veya hizmetin, aynı veya benzer mal veya hizmeti daha önce sorunsuz ve zamanında teslim eden tedarikçiler ile İdarece oluşturulan uzman bir heyet tarafından işi sorunsuz olarak yapacak kapasitede olduğu belirlenen tedarikçiler arasında olması şartıyla, mal veya hizmet alımlarında,

Bu usulde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik, liyakat ve yeterlilikleri İdare tarafından bilinen birden fazla istekliden, ilan yapılmaksızın ihale dokümanı gönderilmesi suretiyle, teklif alınarak değerlendirilmesi yapılır. İsteklilerden ihale yetkilisinin onayının alınması kaydıyla geçici teminat mektubu istenmeyebilir.

Bununla beraber; bu ihale usulünün uygulanmasından önce, yararlı ve gerekli görüldüğü takdirde, ilan edilerek istekliler bir ön yeterlik değerlendirmesine tabi tutulabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen parasal limitin altında kalan mal ve hizmet alımları,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (i) bentleri ile üçüncü ve dördüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İdarenin, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen, büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idarelere tanınan yetki tutarına kadar olan ihtiyaçları,”

“f) Acele temini gereken ve yaklaşık maliyeti Genel Müdür Yardımcılarının yetki tutarına kadar olan mal ve hizmet alımları,”

“i) İdarenin yurtiçi veya yurtdışı firmalarla ortak üretim, işbirliği gibi nitelikte, yazılı sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme ile yüklenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, temini gereken mal veya hizmetlerin sadece belli gerçek veya tüzel kişi/kişilerden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması,”

“(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurulmadan, teminat alınmadan ve sözleşme yapılmadan, Satınalma ve İkmal Dairesi mutemetlerince ve/veya diğer ünitelerdeki elemanlarca piyasada fiyat araştırması yapılarak ve tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle teklifler toplanarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde satın alma kararı ve sipariş mektubu düzenlenir.

(b), (c), (d), (e), (f), (h) ve (i) bentlerine göre yapılacak alımlarda, mal veya hizmetin niteliğine göre ihtiyaç olması halinde ihtiyaca uygun bir sözleşme düzenlenebilir, teminat alınabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, teknik şartname/ teknik bilgi, sözleşme tasarısı, varsa teknik resim ve projeler ile diğer gerekli belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması esastır. Teklif fiyatının rakamla yazılmadığı, sadece yazıyla yazıldığı görülen teklif mektupları, birim fiyat cetvelinde fiyatın rakamla doğru olarak yer alması durumunda; rakamla yazılan teklif fiyatı ile yazı ile yazılan teklif fiyatı arasında fark bulunan teklif mektupları, yazı ile yazılan teklif fiyatı birim fiyat cetvelinde yer alan fiyatla uyumlu ise değerlendirmeye alınır. Teklif mektuplarında kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması gereklidir. Kazıntı, silinti ve düzeltme bulunması durumunda teklif geçersiz kabul edilir. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler posta veya kargo ile de gönderilebilir. Bu şekilde gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdarenin ihale salonuna ulaşması şarttır. Posta ve kargodaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve açılmaksızın istekliye iade edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu süre, idari şartnamede belirtilen süreden kısa olamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 32 – İhale üzerinde kalan yerli istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde, yabancı istekliye onbeş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, posta yoluyla veya isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye yerli alımlarda on gün, yabancı alımlarda onbeş gün ilave edilebilir. Dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru mektubunda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılacak bildirimlerin kabul edilip edilmeyeceği belirtilmemişse kabul edilmiş sayılır.

İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimler aynı gün İdare tarafından teyit edilir. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mücbir sebep hâlleri dışında bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale yetkilisinden onay alınmak suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir, uygun bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliden ihtiyacın temini yoluna gidilir. Durum istekliye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale yetkilisinin uygun görmesiyle sözleşme devredilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Miktar Toleransı: İsteklinin teklif mektubunda belirtmesi şartıyla, kg, metre, gibi miktarlar için, adet miktarlar hariç olmak üzere, en fazla %5’e kadar miktar toleransı tanınabilir. Bu orana sipariş mektubunda/sözleşmede yer verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren hizmet veya mal alımlarında kesin teminat iadesi öncesi ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi istenir.”

“Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdare ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 48 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 28.03.2013 09:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol