banner200
banner222
24 Nisan 2013 Çarşamba 10:34
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim öğretim, kayıt ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İlgili Anabilim Dalı Kurulunu,

b) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

d) Rektör: Üniversite Rektörünü,

e) Senato: Üniversite Senatosunu,

f) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim öğretim yılı

MADDE 5 (1) Fakültede eğitim öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim öğretim türleri ve dili

MADDE 6 (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur. Fakültenin eğitim dili Türkçedir.

Eğitim öğretim dönemleri

MADDE 7 (1) Eğitim öğretim dönemleriyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş eğitim öğretim günüdür. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği esaslara uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

b) Her öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

c) Senato gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verir. Yaz öğretiminin uygulanması ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

ç) Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim öğretim süresi

MADDE 8 (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Bu eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Fakülteye giriş ve kayıt

MADDE 9 (1) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Türk ve yabancı uyruklu adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmayan, kayıt için zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 10 (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde kayıt yenileyebilir. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybeder ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrenciler klinik uygulamalara ve sınavlara giremezler; girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreler devamsızlık sayılır.

Öğretim programları ve dersler

MADDE 11 (1) Fakülte öğretim programı aşağıdaki iki dönemden oluşur:

a) I- Temel diş hekimliği bilimleri dönemi.

b) II- Klinik bilimler dönemi.

(2) Ders, uygulama, staj, dönem içi, alan ve benzeri çalışma programları, eğitim öğretim yılının başında bütün olarak verilir.

Stajlar

MADDE 12 (1) Stajlar, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

Seçmeli dersler

MADDE 13 (1) Hangi seçmeli derslerin açılacağı ilgili yarıyılın başında ilan edilir.

(2) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

Ders programı

MADDE 14 (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, gözlemci öğrenci ve staj programları ve grupları eğitim öğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

Stajlar

MADDE 15 (1) Öğrenciler, dönem sonu sınavına girebilmek için devam etmekte oldukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama (staj ve gözlemci öğrenci) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar ve değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterleri ilgili Bölüm, Anabilim veya Bilim Dalı Başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurul kararı ile eğitim öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Fakülte şartları ve eğitimin durumuna göre gerektiğinde bu programlarda Anabilim Dalı Kurullarının görüşleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler Fakülte Kurulu kararıyla uygulamaya konur.

(3) Dördüncü sınıf klinik uygulama eğitim programı sona erdikten sonra, klinik uygulaması olan dersin dönem sonu sınavından bir gün öncesine kadar olan süre; ilgili dersin klinik uygulama döneminde eksik kalan ödevlerin tamamlanmaları için öğrencilere tanınır. Son sınıf öğrencileri hariç, öğrencilerin devam ve klinik uygulama çalışmalarına ait durumları ile dönem sonu sınav hakkı elde edip edemedikleri, ilgili Anabilim Dalı tarafından ilgili dersin dönem sonu sınav tarihinden bir gün önce Dekanlığa bildirilir ve ilan edilir.

(4) Beşinci sınıf staj öğrencileri, klinik uygulama ödevlerini staj sonu sınavından bir gün öncesine kadar tamamlamak zorundadırlar.

(5) Klinik uygulamalarda, eğitim öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin dönem sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen 4 üncü ve 5 inci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, klinik olanaklar dahilinde ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden bir gün öncesine kadar tamamlayabilir.

(6) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait staj puanlarının en fazla % 50'sini, takip eden yaz tatilinde Anabilim Dalı Başkanlıklarının düzenlemeleri ile ilgili kliniklerde yapabilirler.

Teorik derslerdeki uygulamalar

MADDE 16 (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile programda teorik olarak görülen dersin her eğitim öğretim yılı için belirlenen ve toplam ders saatinin dörtte birini geçmeyen bölümü uygulamalı olarak yaptırılabilir. Bu dersin sınav sonucu tek not ve teorik ders sonucu olarak ilan edilir.

Sınıf geçme

MADDE 17 (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Kaydını her yarıyıl yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yıl bir üst sınıftan ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bu dersleri başardıktan sonra, üst sınıfa geçer.

Ders muafiyetleri

MADDE 18 (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olma isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu ilgili dersin öğretim üyesi görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve öğrencinin birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre Fakültenin eğitim öğretim ile ilgili azami süresinden düşülerek programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitirilmelidir. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eş değerli dersin kredisi esas alınır.

Derslerle ilgili intibaklar

MADDE 19 (1) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır. Öğrencilerin bulundukları sınıftaki yeni programa intibakları esastır.

(2) Yatay geçişle Fakültenin herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından sorumlu tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Sınavlar

Devam mecburiyeti

MADDE 20 (1) Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere, pratik ve klinik uygulamalara % 80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir.

(2) Anabilim dallarından ve ilgili derslerin sorumluları tarafından gönderilen sonuçlar Dekanlıkça ilan edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, bütünleme sınavı sonunda uygulamalı ve uygulaması olan teorik dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz, ancak raporlu olan süre azami eğitim öğretim süresi dışında tutulur.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 21 (1) Öğrencilere, eğitim öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulunca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Danışmanlar ayrıca, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler Fakülte Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 22 (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders telafi sınavlarıdır.

(2) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Öğrenciler dönem sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

MADDE 23 (1) Ara sınav, ilgili eğitim öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Ortak zorunlu dersler hariç, bir günde bir sınıfa ait ençok iki dersin ara sınavı yapılır. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan sağlık raporları Yönetim Kuruluna iletilir. Beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir, ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav yapılabilir. Yazılı ara sınav programı akademik takvime uygun olarak ilgili Anabilim Dalı öğretim üyesi veya görevlilerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içerisinde Dekanlıkça ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre devam mecburiyetleri Yönetim Kurulu tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak en az bir ara sınava girmek zorundadır.

(3) Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili Anabilim Dalı Kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir.

Dönem sonu sınavı

MADDE 24 (1) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

(2) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için yarıyıl/yıl başında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak stajlar hariç, en az bir yazılı ara sınava katılmak ve dersin pratik teorik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorunludur. Pratik ve klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

Staj sonu sınavı

MADDE 25 (1) Staj sonu sınav notu staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Dördüncü sınıf öğrencileri klinik uygulama ödevlerini eksiksiz tamamladıkları takdirde staj sonu sınavına alınırlar. Tamamlayamayanlar Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen koşulları yerine getirdikten sonra dönem sonu staj sınavına girerler. Beşinci sınıf staj sonu sınavı ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir.

Bütünleme sınavı

MADDE 26 (1) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav haklarıdır. Yarıyıl veya dönem sonu sınavından en az on beş gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Klinik uygulamalarda, eğitim öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin dönem sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden yedi gün öncesine kadar başarılı olarak tamamladıkları takdirde, yalnız bütünleme sınavına girebilirler.

(3) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak en son staj grubunun staj sonu sınavından en az yedi gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınırlar. Ancak, bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılan beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı öğrencinin başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararıyla takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 27 (1) Mazeret sınavı Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır.

(2) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar.

(3) Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı aynı ders için birden fazla kullanılmaz.

(4) Dönem sonu, bütünleme ve tek ders telafi sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(5) Sağlık mazeretinin kabulü için sağlık raporunun rapor süresinin bitiminden sonra en çok yedi gün içinde tasdiki ve idareye verilmesi zorunludur.

Tek ders telafi sınavı

MADDE 28 (1) Tek ders telafi sınavı bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, bütünleme sınavı sonrasında bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders telafi sınavıyla esaslar şunlardır:

a) Tek ders telafi sınavı mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yılı takip eden yarıyıl/yılın ilk ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için en az (CC) notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

b) Tek ders telafi sınavı, diğer sınıflar için tek ders durumuna düşülen yılı takip eden akademik takvimin bir hafta öncesine kadar belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda başarı notunun belirlenmesinde yıl sonu başarı notu hesaplama esasları geçerlidir.

Sınavın geçerliliği

MADDE 29 (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 30 (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 31 (1) Her türlü sınav kağıdı, yetkili kurulların tespit edeceği esaslara göre sınava giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 32 (1) Her sınavın sonuç ve belgesi, o sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir. Dekan, itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına incelettirir. Sonuç on gün içinde Dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddî hata Fakülte Yönetim Kurulunca düzeltilir.

Başarı notu

MADDE 33 (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem içi çalışmaların ağırlığı % 60, dönem sonu/bütünleme sınavlarının ağırlığı % 40tır. Ayrıca dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

100 puan üzerinden değeri              Harfli notu                Katsayı

90-100                                                AA                             4.00

80-89                                                  BA                             3.50

70-79                                                  BB                              3.00

65-69                                                  CB                              2.50

60-64                                                  CC                              2.25

50-59                                                  DD                             2.00

30-49                                                  FD                              1.00

0-29                                                    FF                              0.00

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılırlar ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

(3) Ayrıca not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

a) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

b) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

c) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

ç) MF (muaf) notu; yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

d) TR (transfer) notu; Üniversite dışında nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Not ortalaması

MADDE 34 (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait genel not ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı 5ten küçükse sıfıra; 5 veya 5ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilen dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.

Ders tekrarı

MADDE 35 (1) Klinik uygulama ve staj dışında, herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler 17 nci maddede belirtilen şartları yerine getirmek üzere o dersi tekrar eder. Öğrenciler, sınavına girmediği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır. Bu durumda öğrenci, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

(2) Bütünleme sınav dönemine kadar klinik uygulama ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamayan ve sınav hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri azami öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla takip eden eğitim öğretim yılında ilk staj grubuna intibakları yapılarak eksik ödevleri başarılı olarak tamamlamak suretiyle dönem sonu sınav hakkı elde ederler. Bunlardan dördüncü sınıf öğrencileri, başarısız oldukları dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadırlar.

(3) Bütünleme sınavı sonunda başarısız olan dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, izleyen eğitim öğretim yılında intibak ettirildikleri staj gruplarında klinik uygulama ödevlerini yapmaksızın öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan dördüncü sınıf öğrencileri, başarısız oldukları dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadırlar.

Kayıt dondurma

MADDE 36 (1) Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile Öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çercevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

ğ) Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolla işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yılbaşından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

(5) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Değişim programları

MADDE 37 (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer esaslar Senatoca belirlenir.

Yatay geçişler

MADDE 38 (1) Yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara ön lisans diploması verme

MADDE 39 (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksek okullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Önlisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimine devam edemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diploma

MADDE 40 (1) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.

(2) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması ile diş hekimi ünvanı verilir. Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

(3) Dereceye giren öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilir. Derecelendirme, diş hekimliği programını beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır. Genel not ortalaması 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde ikinci nüsha (duplikata) olarak yeniden hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece başarılı olduğu yazılır ve program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar Rektör ile Dekan tarafından imzalanır.

İlişik kesme

MADDE 41 (1) Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin fakülte ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

Disiplin işleri

MADDE 42 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Tebligat, adres bildirme

MADDE 43 (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Kıyafet

MADDE 44 (1) Öğrenciler, eğitimin özelliği olarak Fakülte içerisinde, klinik ve laboratuvarlarda modeli Fakültenin öğrenci işleri bürosunda bulunan gömleklerini giymek ve üzerinde kimliklerini belirtecek tanıtma kartlarını taşımak zorundadırlar. Klinik ve laboratuvar gömlekleri ile Fakülte dışında dolaşılmaz. Aksi davranışta ısrar edenler hakkında disiplin işlemleri yapılır.

Mazeret beyanı

MADDE 45 (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içerisinde Fakülte Dekanlığına vermek zorundadırlar. Haklı ve geçerli nedenlerle mazeretleri kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders, ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara katılamazlar, klinik çalışmaları yapamazlar.

Demirbaşlar

MADDE 46 (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımından, temizliğinden ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrenciler tarafından tazmin edilir.

Tedavi uygulamaları

MADDE 47 (1) Klinik öğrencileri, hastaların gerekli olan tedavilerini bulundukları Anabilim Dalının göstereceği düzen ve anlayışta yapmak zorundadır. Hastaların her türlü tedavi planlamaları ve gerekli malzemelerin temini ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir, öğrenciler buna uymak zorundadırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 49 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

banner229
Son Güncelleme: 24.04.2013 10:35
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol