banner200
banner235
banner225
26 Mart 2013 Salı 12:08
Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KEYAM): Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Toros Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Toros Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite, kent, kentleşme, kentlileşme, yerel yönetimler, çevre ve toplum ilişkilerini kurmak, düzenlemek ve geliştirmek, bilimsel araştırmalar için hedefler tayin etmek, birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, Üniversitenin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik hedeflerini ve ilgi odaklarını belirlemek, bunlarla ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’deki ve dünyadaki kentlerin ve yerel yönetimlerin kalkınma ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, yapmak, gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) Doğu Akdeniz Bölgesi ve Mersin başta olmak üzere kentleşme ve yerel yönetimlerle ilgili gelecek yönelimli tasarılar üretmek, araştırmalar, toplantılar, kongre, panel ve sempozyumlar düzenlemek,  kurumlaşmanın kentsel, yerel ve çevresel boyutlarını oluşturma fonksiyonunu üstlenmek.

c) Üniversitenin bilimsel kimliğinin zenginleştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Mersin’in, yerel yönetimlerin (belediyeler, il özel idareleri ve köy idareleri), endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, bu kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlik ve toplantılar düzenlemek.

d) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

e) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek.

f) Bölgenin kentsel gelişme stratejilerine ve sosyo-ekonomik değişimine öncü rol oynamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, kurul kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki, KEYAM programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli gördüğünde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak.

e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

g) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektörce seçilecek dört üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle üyenin görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Bir eğitim-öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini ve yapılacak tüm etkinlikleri tespit etmek ve bunların ilanını sağlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirmek.

ç) Sunulacak hizmetler için görev alacakları belirlemek, hizmet alacak kişi ve kuruluşların ödeyecekleri ücretleri ve görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek.

d) Her takvim yılı sonunda yapılan faaliyetleri rapor halinde hazırlamak; faaliyet raporlarıyla ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek.

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

f) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinasyon grupları kurmak ve bunların çalışmasını düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 26.03.2013 12:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol