banner200
banner222
14 Şubat 2013 Perşembe 11:23
 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230
 

14 Şubat 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28559

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim,öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Dekan tarafından görevlendirilenöğretim elemanını,

b)  Dekan: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

c) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

ç) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Veteriner Fakültesi Kurulunu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

g) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

ğ) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

ı) VEHİP: Veteriner hekimliği intörn programı, Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretimin dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarında uygulanan programı,

i) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi ve dönemleri

MADDE 5  (1) Fakültede eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Fakültede eğitim-öğretim süresi, beş yıl, on yarıyıldır.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim dönemleri; her bir yarıyılı en az ondört haftadan oluşan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıl derslerini ve dokuzuncu ve onuncu yarıyıl VEHİP derslerini kapsar.

Eğitim-Öğretim programı ve haftalık ders programlarının düzenlenmesi

MADDE 6  (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, anabilim dalı/dallarının ve ilgili bölümüönerisiyle Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Senatoca karara bağlanır.

(2) Eğitim-öğretim programı, teorik dersler, derslerin uygulamaları ve klinik uygulamalardan oluşur.

(3) Eğitim-öğretim programındaki toplam ders kredisi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)ne ve Yükseköğretim Kurulunca diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına uygun olarak 300dür.

(4) Haftalık teorik ve uygulama ders saatleri ve sayıları Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Dekanlıkça haftalık program yapılarak ilan edilir. Gerekli durumlarda Fakülte Kurulu kararı ile dersler cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Akademik takvim

MADDE 7  (1) Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Senatoya sunulur.

Kayışartları ve işlemleri

MADDE 8  (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) O öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

(2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve dondurma

MADDE 9  (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında yer alan derslere kaydını yaptırmış olur.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıöğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresi içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla, kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içerisinde öğrenci danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Kaydını dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretini bildirmesi ve belgelemesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı bir veya iki yarıyıl için dondurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders türleri

MADDE 10  (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında aşağıda belirtilen dersler okutulur:

a) Zorunlu dersler; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve öğrencinin mutlaka almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir. Bu dersler ile ilgili düzenlemeler ve işlemler Senato kararları doğrultusunda yapılır.

c) Seçmeli dersler; öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda seçerek aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersleri, seçmeli ders adı altında açılmış olan dersler arasından seçer. Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Anabilim dalları tarafından önerilen seçmeli derslerden hangilerinin açılacağı Fakülte Kurulunda görüşülerek Senatoca kararlaştırılır. Seçmeli dersler yabancıdilde de açılabilir.

ç) VEHİP eğitimi; Öğrencilerin Veteriner Hekimlik nosyonu ile ilgili teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimdir. VEHİP ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

Staj

MADDE 11 (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında altıncı yarıyılını tamamlayan öğrenciler dokuzuncu yarıyılın başlangıcına kadar, ders ve sınav dönemlerinin dışında, Fakülte içinde, başka bir kurumda veya meslekiçalışma alanlarında toplam kırk iş günü staj yaparlar. Staj ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslarçerçevesinde düzenlenir.

(2) Öğrenciler staj sonunda hazırlayacakları bir raporu Dekanlığa sunarlar. Dekanlık tarafından oluşturulan staj komisyonu bu raporları inceler ve yapacakları değerlendirme sonucunda öğrenciyi başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirir. Başarısız olan öğrenciler stajı tekrarlamak ve değerlendirmeyi başarmak zorundadır.

Derslere devam

MADDE 12  (1) Öğrenci teorik derslere ve uygulamalarına devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30undan, uygulamaların % 20sinden fazlasına devam etmeyen veya uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına alınmaz. Tekrarlanan teorik derslerde önceki dönemlerde devam şartını yerine getiren öğrenci, ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslere devam etmeyebilir. Ancak, uygulaması olan bir dersi tekrar eden öğrenci, o dersin uygulamasına yeniden devam etmek zorundadır. Devam durumu, dersi veren öğretim üyesi tarafından, final sınavlarıöncesinde ilan edilir ve otomasyon sistemine girilir. Devam denetimi Dekanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Ders alma

MADDE 13  (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla, öşartlı dersler hariç, bulunduğu yarıyıl derslerinden de alır. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan alacağıderslerin sayısına, alt sınıflardan başarısız ve devam etmek zorunda olduğu dersler ve ders programını dikkate alarak, danışmanı ile birlikte karar verir.

b) Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk sekiz yarıyılında, ikinci yarıyıl sonunda GANOsu 1.00’ın altında, üçüncü, dördüncü ve beşinci yarıyıl sonunda GANOsu 1.50nin altında; altıncı ve yedinci yarıyıl sonunda GANOsu 1.80in altında; sekizinci yarıyıl sonunda GANOsu 2.00’ın altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve GANOsu en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20sine kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

çÖğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılındaki BBden daha düşük not aldığı ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

d) Kayıt dondurma, uzaklaştırma veya başarısızlık nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayanöğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar.

e) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.

f) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığıtakdirde yaygın seçmeli dersler havuzunda bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

g) Bazı dersleri almak için Fakülte Kurulunca öşart belirlenebilir.

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi

MADDE 14  (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ders başarı notunun belirlenmesinde, ara sınav ağırlığının % 40'ıüzerinde alındığı durumlarda ise en az iki ara sınav yapılır. Ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları Fakülte Kurulunca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki haftaönce Dekanlıkça tespit ve ilân edilir. Aynı günde bir yarıyıl programında yer alan derslerden en çok ikisinin ara sınavıyapılır.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan ve DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendirilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınavşartı aranmaz ve en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil derslerinden, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yarıyıl başında açılan sınavdır. Bu sınavlara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

e) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına ve uygulama, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili anabilim dalının/dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu karar verir.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan en az onbeş güönce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçlarının final sınavları başlamadan en az onbeş güönce, final sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi ve otomasyon sistemine girilmesi gerekir. Öğretim elemanları aynı süreler içinde sınav evrakını da idareye teslim etmek zorundadır.

(5) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkça en az iki yıl saklanır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 15  (1) Öğrenciler sınav sonuçları ile ilgili olarak, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine Dekanlıkça yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 16  (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almışsayılır ve haklarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ders başarı notu

MADDE 17  (1) Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrencinin, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak, ders sorumlusu öğretim elemanıtarafından ders başarı notu belirlenir ve harf notu olarak verilir. Ara sınavlar not ortalamasının ders başarı notuna etkisi, bazı dersler için, Fakülte Kurulu kararı ile %60a kadar arttırılabilir.

(2) Uygulaması olan derslerin sınavları teorik ve/veya pratik olarak yapılabilir. Öğrenciler uygulama sınavlarında ayrıca başarılı olmak zorundadır ve bir dersin uygulamasından başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 50 alınması gerekir. Uygulaması olan bir dersin uygulamasından başarılı olanlar, aynı dersin teorik sınavına girme hakkı kazanır. Uygulama sınavından alınan notun final/bütünleme sınavı notuna katkı oranı ilgili anabilim dalıtarafından belirlenir ve bu oran % 20 - % 60 arasında değişebilir.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak,öğrencinin öğrenim gördüğü yarıyıl itibarıyla YANOsu en az 2.00 ise DC ve DD notları başarılı, 2.00’ın altında ise DC ve DD notları başarısız olarak kabul edilir.

(4) Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir. Ancak yukarıdaki yöntemlerle bulunacak yüzlük puanın aşağıdaki tablodaki harf notu karşılığının altında bir harf notunu başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

a) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Puanlar                     Notlar                      Katsayılar

90-100                       AA                           4.00

85-89                         BA                            3.50

75-84                         BB                            3.00

70-74                         CB                            2.50

60-69                         CC                            2.00

55-59                         DC                            1.50

50-54                         DD                           1.00

40-49                         FD                            0.50

0-39                           FF                             0,00

---                              F                               0,00

b) Bunlardan;

1) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı,

2) DC, DD: Şartlı geçer, öğrencinin YANOsu 2.00 ve üzerinde ise başarılı, değilse başarısız,

3) FD, FF: Başarısız,

4) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok.

c) Diğer harfler;

1) G: Geçer, kredisiz derslerde başarılı,

2) K: Kalır, kredisiz derslerde başarısız,

3) M: Muaf, bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıklarıdersler için kaydedilen not.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 18  (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısınıçarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) YANO; öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonrakiüçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. YANO her yarıyıl için o yarıyıl sonunda hesaplanır.

(3) GANO; öğrencinin Fakültede eğitim-öğretime başlamasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklınotlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. GANO her yarıyıl sonunda yeniden hesaplanır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler GANO hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi ve ders tekrarı

MADDE 19  (1) Bir dersten, AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için YANOnun en az 2.00 olmasıgerekir. Aksi takdirde öğrenci bu dersleri tekrar eder.

(2) Şartlı geçer DC, DD notları ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

(3) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci ya da dersi alması gereken yarıyılda almayan öğrenci bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 20  (1) Öğrenciler Fakültedeki öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen azami öğrenim süresi olan dokuz yıl içinde bitirmek zorundadır. Bu süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayıp mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariçöğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz, ancak Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 21  (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak,

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülteden kaydının silinmesi talebinde bulunulması.

Mazeretler

MADDE 22  (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvururlar.

(2) Bir haftalık süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarınıÜniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı; 11 inci maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava girenöğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi

MADDE 23  (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler, Fakülte ile Üniversitenin diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçişÇift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Diplomalar

MADDE 24  (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, stajını tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında, ilk dört yarıyılındaöngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi halinde, ön lisans diplomasıverilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Fakültesi diploması ve diploma eki almaya hak kazanırlar.

(3) Diplomalarışekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Mezuniyet tarihi ve derecesi

MADDE 25  (1) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya buçalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.

Yarıyıl onur öğrencileri

MADDE 26  (1) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve YANOsu 3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onuröğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda Dekanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 27  (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklınot ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi olarak; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29  (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

banner229
Son Güncelleme: 14.02.2013 11:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol