banner200
banner222
18 Nisan 2013 Perşembe 09:54
Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine   dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin Müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Başta doğal ürünler olmak üzere; biyoteknolojik, kozmetik, sentetik ürünleri içeren beşeri, veterinerlik ve zirai ilaçlar, gıda ve çevre analizleri konularında bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek, koordinasyonunu sağlamak ve bu ürünlere ilişkin bilimsel ve teknolojik faaliyetler konusunda politikalar geliştirmek, ileri teknoloji alanları başta olmak üzere, bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek, araştırmacıların bu konulara yönlendirilmesi ve teşvikini sağlamak.

b) Bitkisel ilaçları geliştirerek modern tıbbın hizmetine sunmak.

c) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma imkanları ve araştırma ortamı oluşturmak.

ç) Bilimsel, teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek ve bu tür projelere destek vermek.

d) Çalıştığı alanlarda birbirinden bağımsız yapılan aynı veya benzer konulardaki çalışmaları birleştirerek üretime dönük sonuçlar elde etmek.

e) Türkiye dışındaki benzer kuruluşlarla iş birliği yapmak ve çalışılan ürünlerle ilgili Türkiyenin potansiyelini tanıtmak.

f) Çalışılan ürünlerin tüketilebilir formlarının geliştirilmesini, günlük yaşamda kullanılabilmesini ve katma değerli ürün haline dönüştürülmesini sağlamak.

Merkezin görevleri ve çalışma alanları

MADDE 6 (1) Merkezin görevleri ve çalışma alanları şunlardır:

a) Başta doğal ürünler olmak üzere; biyoteknolojik, kozmetik, sentetik ürünleri içeren beşeri, veterinerlik ve zirai ilaçlar, gıda ve çevre analizleri konularında çalışmalar yürütmek.

b) Merkez bünyesinde laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

c) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan her türlü makine-teçhizat ve malzemeyi temin ederek kullanıma sunmak.

ç) Ürünlerin araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek.

d) Araştırmacıları birden çok bilim dalını ilgilendiren çalışmalara özendirerek ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başlatmak.

e) Çalışma konularına yönelik uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, endüstrinin bu alandaki teknolojik sorunlarını çözmek için araştırmalar yapmak, sürdürülebilir kalkınma ve Bilim, Teknoloji Yüksek Kurulu planlarının öngördüğü alanlarda çalışmalar gerçekleştirmek.

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda sanayi ve diğer kuruluşlara yönelik kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası toplantılara katılımı sağlamak.

g) Doğal ürünler ve ilaç üretimi konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili veri tabanları oluşturmak, ilgililerin kullanımına sunmak, teknolojik açılımlar yapmak.

ğ) Amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunarak ortak çalışmalar yapmak, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak, yüksek teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak.

h) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek; yapılan araştırma sonuçlarının uygulanmasını ve duyurulmasını sağlamak, gerektiğinde pilot tesisler kurup prototip ürünler geliştirmek.

ı) Çalışma konuları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destekleme esaslarını belirlemek; Ülkemizin ve bölgenin gereksinimlerine yönelik sonuçlara varacak olan araştırmalara öncelik veren araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.

i) Çalışma konuları ile ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

j) Çalışma konularının ve ürünlerinin araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

k) Ürünlere ilişkin standardizasyon, tescil ve patent ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

l) Ürün ve ilaçlar konusunda özel bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve yönetmek.

m) Ürünlerde aynı standardizasyonu sağlayacak hammadde tedarikinin sağlanması konularında faaliyetler ve eğitimler planlamak.

n) Merkezde uzman araştırıcıların istihdamını sağlamak ve yeni araştırıcıların yetişmesini teşvik etmek, ilgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

o) Topluma faydalı yenilik anlayışının toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, doğal ilaçların toplumda tanınmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ö) Doğal ürünler ve ilaç üretimine yönelik teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda ortaya çıkacak sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

p) Dünyada ve Türkiyede tıp tarihinde kullanılmış ve halen kullanılmakta olan geleneksel ilaçların araştırılmasını sağlamak.

r) Doğal zenginliklerimizin başında gelen biyolojik zenginliklerimizden ülkenin flora ve faunasını belirlemek, mevcut türlerin yaygın olanlarını tespit etmek ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.

s) Endemik bitki türlerini doğal ortamına uygun saha ve seralarda yetiştirmek.

ş) Sağlık bilimleri alanındaki Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olup onların parasal güçleriyle temin edilemeyen ileri araştırma düzeneklerini satın alarak bu çalışmaları gerçekleştirmek.

t) Ürünleri in vivo ve in vitro olarak gerek duyulan her konuda araştırmak.

u) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan alanlarda araştırma ve yayımları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından  Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekalet bırakır. Vekaletin altı ayı geçmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkin ve verimli olarak idaresi ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak ve birinci derecede sorumlu olmak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Araştırma projelerinin ve gruplarının işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkezde bulunan araç ve gereçlerin etkin ve verimli kullanımının sağlanması yönünde her türlü tedbiri almak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacı ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ile birlikte sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdür yardımcıları, Merkezin etkin ve verimli olarak işletilmesi konusunda Müdüre karşı sorumlu ve yardımcı olmak üzere çalışırlar.

b) Kendilerine bağlı birimlerin Merkezin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili gerekli tüm tedbirleri alırlar ve uygularlar.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet ederler.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte beş kişiden oluşur.

(2) Müdür dışında kalan dört üyeden en az ikisi projede yer alan öğretim üyelerinden, diğer ikisi ise akademik veya konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde çalışanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilme usulüne göre görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek.

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

e) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

f) Merkezin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

g) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 14 (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Üyeler; Yönetim Kurulunun önerisiyle, ulusal ve uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgili olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Üniversite içi veya Üniversite dışından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen kişilerdir.

(2) Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kuruluna Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilirler.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere çoğunluk koşulu aranmaksızın Müdürün başkanlığında toplanır.

(5) Görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulan ilgili uzman kişiler de Müdür tarafından Danışma Kurulu toplantısına davet edilebilirler.

(6) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel görüşlerini Kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Müdüre bildirebilirler.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işlevleriyle ilgili her türlü öneriler, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üniversite dışı finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde gerekli girişimlerde bulunmak.

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak.

d) Yönetim Kurulunun talebi halinde Merkezde çalışılmak üzere önerilen projeleri bilimsel ve etik açıdan incelemek ve Yönetim Kuruluna önerilen süre içerisinde rapor etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile  karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

banner229
Son Güncelleme: 18.04.2013 09:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol