banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
15 Şubat 2013 Cuma 09:43
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            : 13/2/2013

KARAR NO   : 2013/ÖİB-K-03

KONU             : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların, Satış” yöntemi ve Pazarlık usulü uygulanmak suretiyle 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 245 ada, 1 ve 2 parsellerdeki 3.020,07 m2 lik taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonunun 23/01/2013 tarih ve 04 sayılı Söz konusu taşınmazın; 1.080.000.- (Birmilyonseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.076.000.- (Birmilyonyetmişaltıbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Habip AYDEMİRe İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Habip AYDEMİRin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.028.000.- (Birmilyonyirmisekizbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Cahit KARAOĞLUna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cahit KARAOĞLUnun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Zekeriya SAVAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zekeriya SAVAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 930.000.- (Dokuzyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Nesce Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nesce Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 925.505.- (Dokuzyüzyirmibeşbinbeşyüzbeş) Türk Lirası bedelle altıncı teklifi veren Servet Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Servet Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 925.000.- (Dokuzyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle yedinci teklifi veren Orhan GÜNGÖRe İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Orhan GÜNGÖR’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 921.000.- (Dokuzyüzyirmibirbin) Türk Lirası bedelle sekizinci teklifi veren Meçe İnşaat Temizlik Hayvancılık Yemek Mühendislik Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Meçe İnşaat Temizlik Hayvancılık Yemek Mühendislik Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklindeki Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin İdare ve Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

 

Son Güncelleme: 15.02.2013 09:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177