banner200
banner235
banner225
28 Şubat 2013 Perşembe 12:18
Nişantaşı Üniversitesi Ana Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230
 

28 Şubat 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28573

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin yönetimi, işleyişi, görevleri ve mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 146 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Bölüm Başkanı: Nişantaşı Üniversitesinde yer alan akademik bölüm başkanlarını,

c) Genel Sekreter: Üniversitenin Genel Sekreterini,

ç) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

d) Mütevelli Heyet: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Vakıf (Kurucu Vakıf): Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfını,

f) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

g) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Görevleri

Mütevelli heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet; Üniversitesinin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet; Vakıf yönetim organı tarafından, 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip, en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin doğal üyesidir. Rektör, kendisi ile ilgili konularda toplantılara ve oylamalara katılamaz ve Başkan olarak seçilemez. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle ayrılması halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Yeni üye seçimi için bu durum Vakıf Başkanlığına bildirilir.

(3) Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(4) Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitelerinden gerekli iznin alınmış olması kaydıyla Mütevelli Heyette görev alabilirler.

(5) Mütevelli Heyet üyelerinin adları ve Mütevelli Heyetin oluşumunda yapılan değişiklikler Mütevelli Heyet Başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(6) Mütevelli Heyet, ihtiyaç duyulması halinde hukuki, akademik ve mali konularda tam veya yarı zamanlı olarak danışmanlık hizmetleri alır.

(7) Mütevelli Heyet, Üniversite adına her türlü tasarrufi ve iltizami işleri yapmaya, sözleşme ve taahhütleri imzalamaya, ahzu kabza, her türlü kambiyo senedi düzenlemeye, bankalardan kredi, çek karnesi almaya ve kullanmaya, her türlü taşınır ve taşınmaz mal almaya rehin ve ipotek tesis ve fekkine yetkilidir.

Mütevelli heyet toplantıları

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Mütevelli Heyetin toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılmaz.

(2) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(3) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmemek üzere toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Mütevelli Heyet Başkanı ve üyelerine bunun dışında ödeme yapılmaz.

Mütevelli heyetin görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak,

b) Üniversitenin organlarınca hazırlanan düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü de alarak, Rektörü atamak,

ç) Üniversitenin hazırlık programı ve okullarının, Üniversitenin sürekli eğitim, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknoparklarının ve yeni akademik birimlerinin kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Senatonun önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

d) Üniversitenin bütçesini kabul etmek, harcama usullerini belirlemek, bütçe uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri incelemek ve izlemek,

e) Üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını belirleyerek Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

f) Yurtiçinde ve yurtdışında diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek ve işleyişini denetlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gibi konularda anlaşma ve protokolleri hazırlamak veya değerlendirmek suretiyle Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak,

g) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

ğ) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerini, öğretim ücretlerinin ödeme şeklini ve zamanlarını tespit etmek,

h) Üniversitede eğitim kalite ve standardının belirlenmesi ve uygulanması konusunda gerekli tedbirleri almak,

ı) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul veya reddine karar vermek, bunlara ilişkin işlemleri yapmak,

i) Gerekli hallerde yetkilerinin bir kısmını, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Rektöre veya Üniversitenin diğer organlarına devretmek,

j) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkan

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısının görev süresi, Başkanın görev süresiyle sınırlıdır. Başkan ve Başkan Yardımcısı görev sürelerinin bitiminde yeniden seçilebilir. Başkanın görevi başında olmadığı sürelerde Başkan Yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Başkanın görev ve yetkileri:

MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Rektörle birlikte Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetlemek ve Üniversitenin bütçesini hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunmak, Mütevelli Heyetin aldığı kararların icrasını ve takibini yapmak ve yaptırmak,

b) Mütevelli Heyet Toplantılarının gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplantılara başkanlık etmek,

c) Üniversitede istihdam edilecek öğretim elemanları ile akademik ve idari birim yöneticilerinin ve diğer personelin ücretlerini belirleyip sözleşmelerini yapmak, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak, burs alacak öğrencileri belirlemek,

ç) Bankalarda Üniversite adına her çeşit gelirlerin yatırılacağı hesapları açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek, gerektiğinde hazine bonosu, tahvil ve repo işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar ve Görevleri

Rektör

MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde yöneticisi olup, Mütevelli Heyet tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl için atanır. Gerekli görüldüğü takdirde aynı usulle görevden alınır. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir.

(2) Rektör; bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yapar.

(3) Mütevelli Heyet, Rektörün önereceği kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi akademik ve idari konularda görev yapmak üzere Rektör Yardımcısı olarak üç yıllığına atar. Rektör Yardımcıları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile görevden alınabilir.

(4) Rektör, görevi başında olmadığı süre içerisinde yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Görevevekalet altı aydan fazla sürerse yeni Rektör atanır.

(5) Üniversiteye atanacak Rektör ve Rektör Yardımcıları için Devlet üniversitelerinde aranan atanma şartlarına ek olarak Mütevelli Heyetin gerekli gördüğü ve sözleşme ile belirlenen diğer şartlar da aranır.

Rektörün görevleri

MADDE 11 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyetin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak,

b) Üniversite Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, bu Kurulun önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

c) Mütevelli Heyet ile Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,

d) Üniversitenin yatırım programlarını, stratejik planını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

e) Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

f) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek,

g) Öğrencilerin kaliteli, çağdaş ve huzurlu bir okul ortamında, yaratıcılığı ve bilimsel öğretimi ön planda tutan dinamik bir eğitim görmelerini, bunların devamlılığını sağlamak ve korumak,

ğ) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

h) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

ı) Üniversite ile ilgili sorunları Mütevelli Heyet toplantıları gündemine sunmak,

i) Gerekli gördüğü hallerde, üniversiteyi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek ve yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak,

j) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında yetkili ve sorumludur.

Senato

MADDE 12 – (1) Senato; akademik bir organ olup Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları ve Üniversiteyi oluşturan fakülte başkanlarından oluşur. Senato yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırır.

(2) Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Senatonun görevleri

MADDE 13 – (1) Senato aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşmek, kararlaştırmak ve Mütevelli Heyete sunmak,

b) Üniversite ile ilgili ihtiyaç duyulan mevzuat taslaklarını hazırlamak veya bunlarla ilgili görüş bildirmek,

c) Üniversitenin tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi saatlerini belirleyerek Rektörlüğe sunmak,

ç) Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, Üniversitede açılacak, kapatılacak, birleştirilecek veya adı değiştirilecek bölüm ve programlarla ilgili Mütevelli Heyete rapor sunmak,

d) Üniversitenin yıllık akademik takvimini belirleyerek karara bağlamak,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite yönetim kurulu

MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları ile Rektörce gösterilecek altı aday arasından Senato tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Üniversite yönetim kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyet kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak,

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek,

c) Üniversitede bölümler arası geçiş koşullarını ve kontenjanlarını belirlemek ve Mütevelli Heyete sunmak,

ç) Yatay geçiş koşul ve kontenjanlarını belirlemek ve Mütevelli Heyetine sunmak,

d) Burslu eğitim kontenjan ve koşullarını belirleyerek Mütevelli Heyetine sunmak,

e) Üniversitenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

f) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlamak,

g) Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumunun lisans ve önlisansprogramlarına kayıtlı olan öğrencileri, her iki yükseköğretim kurumunun yetkili organlarının kararları doğrultusunda özel öğrenci olarak kabul etmek,

ğ) Mütevelli Heyet ve/veya Rektör tarafından verilen yönetim ve disipline ilişkin görevleri yerine getirmek; bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bölüm başkanı

MADDE 16 – (1) Bölüm Başkanı; ilgili bölümün tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için atanır. Süresi biten Bölüm Başkanı yeniden atanabilir. Bölüm Başkanı atanma usulüne uygun olarak görevinden alınabilir.

(2) Bölüm Başkanı, görevinin başında bulunamayacağı süreler için Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından birini vekil bırakır.

(3) Bölüm Başkanı, bölüme ait her düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları

MADDE 17 – (1) Öğretim elemanları; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, okutman ve diğer akademik personeli kapsar. Öğretim elemanlarının atanmaları Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile yapılır.

(2) Öğretim elemanı atamalarında Devlet üniversitelerine atamalarda aranan şartlara ilave olarak başkaca şartlar da aranabilir.

(3) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları öncelikle bağlı bulundukları bölüm başkanı ve Rektör tarafından izlenir.

(4) Öğretim elemanları ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmeleri çerçevesinde verilen görevleri yerine getirirler.

Araştırma, geliştirme ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 18 – (1) Üniversite, aşağıda belirtilen konularda araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri yapar:

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmeye yönelik çalışmalar yapmak,

b) Öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörleriyle işbirliği içerisinde iş başı eğitimlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak ve kariyer planlaması yapmak,

c) Mezun öğrenciler için istihdam kaynaklarının yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Öğretimin daha çağdaş ve bilimsel ilkeler ışığında yapılmasını sağlamak üzere programlar geliştirmek,

d) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliğini sağlamak,

e) İhtiyaç duyulacak konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, plan ve projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmetleri yapmak.

(2) Sürekli eğitim, mesleki gelişim, yerinde öğrenme, sertifika programı, staj, kariyer planlama, mezunlarla ilişkiler, dış ilişkiler, araştırma ve geliştirme, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi konularda koordinasyona ilişkin esaslar ve düzenlemeler Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile bu birimlerde görev yapacak koordinasyondan sorumlu görevlilerin belirlenmesi ise Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile gerçekleşir.

(3) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş ve kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek esaslara göre yapılır. Gelen teklifler Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komisyonunca incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir. Bu değerlendirmede projenin Üniversiteye sağlayacağı yarar, araştırmanın katkısı ve gelir gibi unsurlar dikkate alınır.

(4) Tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarının Üniversite dışında danışmanlık yapması; Yönetim Kurulunun görüşü, Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile yapılır.

(5) Proje, danışmanlık ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinden elde edilecek her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Üniversitenin idari birimleri

MADDE 19 – (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreter ile Genel Sekretere bağlı olarak çalışan aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,

b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

c) Personel ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

ç) Mali İşler Daire Başkanlığı,

d) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

e) Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı,

f) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

g) İdari ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

ğ) Hukuk Müşavirliği.

(2) Genel Sekreter; idari teşkilatın başı olarak yapacağı görevler yanında, kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üniversitenin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlamak,

b) Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmadan raportörlük görevini yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, kararları diğer birimlere iletmek,

c) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

ç) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, protokol ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

d) İdari birimlerin denetim ve gözetimini yapmak,

e) Rektör ve Mütevelli Heyetçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari personelin atanması

MADDE 20 – (1) Üniversitede görevli idari personel Rektör tarafından atanır ve atama Mütevelli Heyet onayıyla tamamlanır. Diğer personel ve hizmetliler Genel Sekreterin önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeler Mütevelli Heyet onayıyla kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Alınması, Öğretim Dili, Sınav ve Disiplin

Öğrenci alınması

MADDE 21 – (1) Üniversiteye alınacak öğrenci kontenjanları, Mütevelli Heyetin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir; yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Ancak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyeti olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla, yine bu esaslar çerçevesinde yetenek sınavıyla, yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre alınabilir.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre yatay geçiş yoluyla öğrenci alınabilir.

Öğretim dili

MADDE 22 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversitenin bazı bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya yabancı dillerde eğitim yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilebilir.

Sınav ve disiplin işleri

MADDE 23 – (1) Sınav, öğrenci hakları ve disiplin ile ilgili işlemlerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakıflara devredilmemesi

MADDE 24 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulan Üniversitenin her çeşit gelirleri kurulmuş bulunan Üniversitede kalır ve hiçbir surette vakıf mal varlığına veya hesaplarına geçici olarak dahi intikal edemez.

(2) Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Mali kolaylıklar

MADDE 25 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklar ile Devlet tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına sağlanan bütün imkânlardan yararlanır.

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 26 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Üniversitenin işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

c) Araştırma ve geliştirme projelerinden elde edilecek gelirler,

ç) Öğrencilerden alınacak ücretler,

d) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

e) Üniversitenin dışında verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

f) Yayın ve satış gelirleri,

g) Bağışlar, vasiyetler, taşınır ve taşınmaz malların gelirleri ve diğer gelirler.

Harcama yetkilisi

MADDE 27 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini tamamen veya kısmen Rektöre veya diğer yöneticilere devredebilir.

Kaynakların kullanımı

MADDE 28 – (1) Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde ve gerekli diğer faaliyetleri için kaynakların kullanımı, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 29 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Bu personele; aylık, izin ve diğer özlük hakları bakımından ise 28/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Bu personelin izin kullanım tarihleri akademik takvime uygun olarak belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 28.02.2013 12:19
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol