banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
19 Şubat 2013 Salı 11:22
Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ
 

19 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28564

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA

SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN

İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ; 25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Kanun ile onaylanan Dünya SağlıÖrgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı TütüÜrünlerinin ZararlarınıÖnlenmesi ve KontrolüHakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, nargilelik tütün mamulüiçilen işyerine ait alan/alanlara sunum uygunluk belgesi verilmesi ve bu işyerine ait alan/alanların işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında tanımlanan nargilelik tütün mamulünü kapsamaktadır.

MADDE 3  (1) Nargilelik tütün mamulü içimi yapılan işyerine ait alan/alanlar için  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum)ndan Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

MADDE 4  (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanların, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan düzenlemelerle birlikte;

a) Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtlarıözel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmaküzere ilk, orta ve lise öğrenim kurumlarına kapıdan kapıya en az 200 metre mesafede bulunması,

b) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarının; kültür ve sosyal hizmet binalarının; bu binaların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin, yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında yer almaması,

c) Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların müstakil yapılarıile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların,  kapalı ve açık alanlarında bulunmaması,

ç) 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtilen kapalı alan tanımına girmeyen alana sahip olması,

zorunludur.

MADDE 5  (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulmasızorunludur.

a) Tütün ihtiva eden ve etmeyen, nargile aparatında tüketilen tüürünler onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.

b) İçime sunulan nargilelik tütün mamulleri, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şekildeüretilip ambalajlanır ve ilgili mevzuatına göre de bandrollenir.

c) Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilir, dumanı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden geçirilerek tüketime sunulamaz.

ç) Nargilelik tütün mamulü içiminde kullanılan nargileler, her kullanımdan sonra içerisinde bulunan su değiştirilerek temizlenir, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden parçası (sipsi) her kullanımda yenilenir, insan ağzıyla temas eden bu parçanın tek kullanımlık, kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olması gerekir.

d) İçimin yapıldığı alan/alanlarda herkes tarafından görülebilecek şekilde; 17/4/2010 tarihli ve 27555 sayılıResmî Gazetede yayımlanan TütüÜrünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında olmak üzere, tütüürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan ve bu Yönetmeliğin EK: 5inde yer alan sağlık uyarı” yazıları, EK: 7sinde yer alan yasal uyarı” yazıları bulundurulur.

e) Nargilelik tütün mamulünün içime sunulduğu işyerine ait alan/alanlarda her ne suretle olursa olsun, bu mamullerin tüketimini özendirici ve teşvik edici reklam, tanıtım, kampanya, promosyon veya herhangi bir etkinlik yapılamaz. Bu yasaklar bilgi toplumu hizmetleri yoluyla yapılacak eylemleri de kapsamaktadır.

f) İçime sunulan nargilelik tütün mamulü, Kurumdan satış belgesi almış satıcılardan temin edilir, bunlara ilişkin belgeler saklanıp ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilir.

g) Nargilelik tütün mamulü gibi nargile aparatı ile tüketilen, tütün dışındaki hammaddelerden elde edilmişbitkisel nargile veya bitkisel nargile melası benzeri ürünler içime sunulamaz.

ğ) Nargile şişeleri üzerinde, usul ve esasları Kurumca belirlenen sağlık uyarıları  bulundurulur.

MADDE 6  (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar ve burada tüketime sunulan ürünler mevzuatla verilen yetki çerçevesinde Kurum, mülki amirlikler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından lüzum görülen hallerde incelenip  denetlenebilir. Kurum dışındaki ilgili merciler tarafından yapılan inceleme ve denetimler sırasında tespit edilen Kurum mevzuatına aykırı hususlar ve aykırılıklara ilişkin olarak yapılan işlemler onbeş gün içinde Kuruma ve/veya yetkili mercilere bildirilir.

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı Kanun, 4733 sayılı Kanun ve 4703 sayılı Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar uygulanır.

MADDE 8  (1) 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9  (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyette bulunan nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 27/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğe uygun hale getirilir.

MADDE 10  (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurumca yapılan diğer düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanır.

MADDE 11  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

Son Güncelleme: 19.02.2013 11:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177