banner200
banner222
05 Eylül 2013 Perşembe 00:44
KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesinin ilgili enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitimle ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi ile ilgili enstitüde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Anabilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başkanını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Enstitü: İlgili enstitüyü,

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

f) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini,

ğ) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

h) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

ı) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

i)  Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

j) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

k) YDS: Yabacı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim yapılacak programlar ve bu programlara ilişkin kontenjanlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek YÖK’ün onayına sunulur.

Lisansüstü programlara giriş şartları

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programa başvurabilmek için, adayların lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvarlar ile tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(2) Lisansüstü eğitimin öğrenciye kazandıracağı bilgi ve becerilere göre yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak Senato, ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

(3) Enstitüye bağlı bölümler yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde gerekli gördükleri takdirde, ilgili bölüm kurulu kararı ile YDS ya da ulusal veya uluslararası alanda geçerliliği olan bir dil sınavından belirli bir asgari puanın alınması şartını koyabilirler.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından  belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(5) Enstitülere, yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu durumda ALES puanının başarı notuna etkisi % 50 olarak kabul edilir. Lisans/yüksek lisans not ortalaması ile mülakat notunun başarı notuna ne ölçüde etki edeceği Senato tarafından önceden belirlenerek ilan edilir. İlgili bölüm kurulu tarafından 50’den az olmamak kaydıyla asgari bir başarı notu da belirlenebilir.

(6) Başarı notu en yüksek olan adaylardan başlayan bir sıralama yapılarak liste hazırlanır ve bu sıralamaya göre kontenjan sayısı kadar aday lisansüstü programlara kabul edilir.

(7) Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, referans mektubu, yüksek lisans yapılma sebebini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından önceden belirlenerek ilan edilir.

(8) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuar haricinde, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, sanatta yeterlik yapılma sebebini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler değerlendirilir.

(9) Doktora programına öğrenci kabulünde aranan yabancı dil şartı sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde de aranır.

(10) Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından ayrıca belirlenerek ilan edilir. Bu adaylarda ALES notu aranmaz.

(11) Enstitü, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, kontenjanını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan; her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(12) Lisansüstü eğitim ücretlidir. Ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mütevelli Heyeti burslu kontenjan da ilan edebilir.

Başvuru

MADDE 6 – (1) Adaylar başvurularını istenilen belgelerle ve ilan edilen süre içinde Enstitüye yaparlar. Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili bölüm kurulunun görüşünü alarak başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurar. Komisyonun, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını göz önünde tutmak ve ALES puanı ile bölümlerin uygun göreceği diğer kriterlere göre gösterdikleri performansı değerlendirmek suretiyle yapacağı kabul ya da ret önerileri, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini yükseköğretim kurumu dışından almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programı ilgili enstitü anabilim dalı kurulu tarafından yapılır ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında adayın belirlenen süre sonunda lisansüstü programa başlayabilmesi için hiçbir dersten yüksek lisans için C, doktora için C+ notu altında almaması ve süre sonunda genel not ortalamasının en az yüksek lisans için 2,50, doktora için 3,00 olması gerekir. Hazırlık dönemi içinde bu koşulları yerine getirmeyen adaylar lisansüstü programına başlayamazlar. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü öğretimde genel not ortalamasına katılmaz. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar ilgili lisans ve yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Başka bir lisansüstü programdan yatay geçiş yoluyla kabul için başvuran öğrencilerin, önceki programlarında en az bir yarıyıl süreyle ders almış olmaları ve not ortalamalarının yüksek lisans için en az 2,50/4,00 ve doktora programı için en az 3,00/4,00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Yatay geçiş, yüksek lisans ve doktoranın yeterlik ya da tez aşamasında da yapılabilir. Yatay geçiş başvurularının kabul edilip edilmeyeceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(2) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücretler Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca tespit edilir.

(3) Özel öğrenciler, daha sonra lisansüstü programlara kabul edildikleri takdirde, özel öğrenci iken aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kredilerinin ne şekilde kabul edileceği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Misafir öğrencilik

MADDE 10 – (1) Yabancı ülkelerde lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Üniversitede en fazla bir yıl misafir öğrenci statüsünde lisansüstü ders alabilir. Misafir öğrencilerin başvuruları, öğrenimlerine devam etmekte oldukları yükseköğretim kurumunun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu dikkate alınarak, ilgili bölüm başkanının görüşü alınmak suretiyle Rektörlük tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Misafir öğrenciler ilgili yarıyılın normal ders yükü kadar ders alabilirler. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(2) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücretler Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca tespit edilir.

Derslerin belirlenmesi, kredileri, danışman atanması ve ders seçimi

MADDE 11 – (1) Bölümlerin ders programları ilgili anabilim dalı bölüm kurulunun önerisi üzerine Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri Bologna Süreci ve AKTS’ye göre belirlenecektir.

(3) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı bölüm başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman, öğrencinin öğrenim süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle yükümlüdür.

(4) Öğrenci, ders yükünün % 50’sini geçmemek kaydıyla, danışmanın gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir başka yükseköğretim kurumunda verilmekte olan dersleri de alabilir.

Notlar

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav ve/veya araştırma raporları sonuçlarına göre ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Yarıyıl notları Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilince kesinleşir. Öğrencilerin aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir: Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan aralığı

Verilen not

Katsayısı

90-100

A

4,0

85-89

A-

3,7

80-84

B+

3,3

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1,0

0-39

FF

0,0

0

FX

 

0

FG

 

FF: Sınava girdi, başarısız.

FX: Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı yok, başarısız.

FG: Sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız.

I= Eksik

S= Yeterli

P= Devam Eden

U= Yetersiz

T= Transfer

W= Dersten Çekilme

(2) Gerekli yarıyıl-saatlik ders yükünü tamamlayan öğrencinin genel not ortalaması yüksek lisans yapanlarda 2,50, doktora yapanlarda 3,00’ın altında ise program için belirlenen öğrenim süresini aşmamak kaydıyla, öğrenci daha önce alarak başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir.

(3) I notu; yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş gününde Enstitü Müdürlüğüne verilecek olan belgelere dayanılarak, hastalık veya başka sebeple, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu FF notuna dönüşür. Ancak, öğrencinin mazeretinin uzaması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu süreyi ertesi yarıyıl başına kadar uzatabilir.

(4) S notu; bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(5) P notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

(6) U notu; bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.

(7) T notu; Üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği Enstitü tarafından kabul edilmiş dersler için verilir.

(8) S, P, U ve T notları; not ortalama hesaplarına katılmaz.

(9) W notu; öğrencinin yazılı başvurusu üzerine ilgili bölümün kararı ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile bir dersten çekilen öğrencilere verilir. Öğrenim süresince tezli yüksek lisans ve doktora programlarında birden fazla, lisans derecesi ile kabul edilenler ile bilimsel hazırlık yılı dahil tezsiz yüksek lisans programlarında ikiden fazla dersten çekilme olmaz. W notları karne ve not dökümlerinde yer alır. Dersten çekilme başvurusu, dönemin akademik takviminde belirtilen son ders gününden iki hafta öncesine kadar yapılabilir.

Başarı notu

MADDE 13 – (1) Öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için kredili derslerin not ortalamasının en az 2,50, doktora programından mezun olabilmesi için 3,00 olması gerekir.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için öğrencinin o dersten, yüksek lisans ve doktora programlarında en az C (2,00) alması gerekir. Bir dersin başarı notu, o dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılacak olan yazılı yahut sözlü sınavlar ve/veya yaptırılacak ödev, proje ve benzeri çalışmalara bakılarak belirlenir.

(3) Kaç sınav ya da çalışma yapılacağına ve sınav ya da çalışmanın şekline, dersin sorumlu öğretim üyesi karar verir.

(4) Öğretim üyesi notları açıkladıktan sonra notlandırmaya esas olan sınav kâğıdını, ödev, proje ve benzeri evrak ve dokümanı Enstitüye teslim eder.

Derslere devam

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğretimde kayıtlı olan öğrencilerin teorik derslerin %70’ine uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmeleri zorunludur.

(2) Öğrencinin devamsızlık durumu dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin durumu, genel sınavlardan iki gün önce ilgili dersin öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin sınavları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna dönüştürülür.

(3) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Kabul edilebilecek geçerli mazeretlerin neler olduğu, Senato tarafından belirlenir.

Öğretim aşamaları

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans öğretimi ders, tez çalışmaları ve tez savunması aşamalarından, doktora öğretimi ise ders, yeterlik, tez önerisi savunması, tez çalışmaları ve tez savunması aşamalarından oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile olur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için en az bir yarıyıl ders almış olmak ve bu dersleri başarı ile tamamlamış bulunmak ve 2,50/4,00 not ortalamasını tutturmuş olmak gerekir. Ayrıca geçiş yapmak isteyen öğrencinin; tezli yüksek lisans programına kaydolabilmek için gerekli olan ve bu Yönetmelikte belirtilen başvuru şartlarını da taşıması gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans programına geçebilmek için; Enstitü tarafından önceden ilan edilen kontenjan dâhilinde, ilanda belirtilen belgelerle birlikte süresi içinde başvurmak gerekir. Enstitü bu kontenjanı her yarıyıl başında ilan edebilir. Kontenjan ilan edilmemişse yatay geçiş başvurusu yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Dersler

MADDE 18 – (1) Bu program toplam 120 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yüksek lisans programının toplam zorunlu ders yükünün % 50’sini geçmemek koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Öğrenciye, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen derslerin dışında, farklı bir disiplindeki lisans (kendi anabilim dalında lisans dersi almamışsa) ya da yüksek lisans dersleri arasından en çok iki ders aldırılabilir.

Süre

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Üç yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını tutturamayan veya tez çalışmasını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, 2547 Sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması ve tez konusu seçimi

MADDE 20 – (1) Tez danışmanı doktoralı öğretim üyeleri veya ilgili Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından atanır. Tezli yüksek lisans programında, öğrenciye ders döneminde atanan danışman, tez danışmanı olarak görevini sürdürür. Ancak ilgili bölüm kurulu gerekli görürse tez aşamasında öğrencinin danışmanının değiştirilmesini Enstitü Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Teklif yazısında değişiklik gerekçesi ile birlikte yeni danışman önerisinde de bulunulur. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için, danışman tarafından önerilen bir tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirir. Tez konusunun danışmanın uzmanlık alanı ile ilgili olması gerekir.

(3) Öğrenci tezini tamamlayıp Enstitüye teslim edinceye kadar tez konusu aynı usullere uyularak değiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ile başlığının uyumsuz olduğu kanaatine ulaşılmışsa, jürinin önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez adının değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda tez kabul edilmiş olsa bile öğrenci, yeni ismi ile bastırdığı tez nüshalarını Enstitüye teslim etmek zorundadır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir (anabilim dalından) yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az beş adet kopyası ile Enstitü tarafından istenen doküman ve CD’leri Enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 90 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili bölüm kurulu, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 240 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Öğrenciye, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen derslerin dışında, farklı bir disiplindeki yüksek lisans ya da doktora dersleri arasından en çok iki ders aldırılabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlamayanlar veya asgari genel not ortalamasını tutturamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar,  2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması ve tez konusu seçimi

MADDE 29 – (1) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından atanır. Öğrenciye ders döneminde atanan danışman tez danışmanı olarak da görevini sürdürür. Ancak öğrencinin talebi üzerine ilgili bölüm kurulu uygun görürse, tez aşamasında öğrencinin danışmanının değiştirilmesini Enstitü Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Teklif yazısında değişiklik gerekçesi ile birlikte yeni danışman önerisinde de bulunulur. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Başka üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri de tez danışmanı olarak atanabilir.

(2) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için, danışman tarafından önerilen bir tez konusunu en geç üçüncü yarıyılın başına kadar Enstitüye bildirir. Tez konusunun danışmanın uzmanlık alanı ile ilgili olması gerekir.

(3) Öğrenci tezini tamamlayıp Enstitüye teslim edinceye kadar tez konusu aynı usullere uyularak değiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ile başlığının uyumsuz olduğu kanaatine varılmışsa, jürinin önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez adının değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda tez kabul edilmiş olsa bile öğrenci, yeni ismi ile bastırdığı tez nüshalarını Enstitüye teslim etmek zorundadır.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, danışmanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın ve lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek; öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sözlü sınavda, jürideki en kıdemsiz üye raportör olarak görev yapar ve adaya sorulan sorular ile adayın verdiği cevaplar özet halinde tutanak altına alınır. Sınavın sonucu açıklanmadan önce bu tutanak adaya okutularak imzalatılır. Tutanak jüri üyeleri tarafından da imzalandıktan sonra sınav sonucu ve diğer sınav evrakı ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek kaydıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi, ilgili bölüm kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı isteği doğrultusunda  komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili anabilim dalı tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl iki yedek üyeden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından  tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Tezin reddedilmesi halinde her bir jüri üyesi ret gerekçesini içeren kişisel raporunu yazarak en geç bir hafta içinde Enstitüye teslim eder.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına  göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, şekil yönünden uygun bulunan doktora tezinin ciltlenmiş en az beş adet kopyası ile Enstitü tarafından istenen dokümanları Enstitüye teslim eden doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; toplam 180 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 37 – (1) İlgili bölüm kurulu, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın ne zaman atanacağına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Ancak danışmanın, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 40 – (1) Lisansüstü öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere toplam dört yarıyıl izin verilebilir. İzin istekleri gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte zorunlu nedenler dışında ders bırakma süresinin sonuna kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına yapılır ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı üzerine öğrenci izinli sayılır. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile doktora programında tez savunma aşamasındaki öğrencilere, dört yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. Bu öğrencilerin izin istekleri de gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında, ders bırakma süresinin sonuna kadar, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Müdürlüğü tarafından, Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. İzinli geçen dönemler öğrenim sürelerine katılmaz.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 1/11/2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği ile Senatonun ilgili kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 42 – (1) 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 17/12/2010 tarihli ve 27788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 05.09.2013 00:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol