banner200
banner222
11 Şubat 2013 Pazartesi 10:07
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce hazırlık programında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinde yabancı dille eğitim-öğretim yapan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce hazırlık programında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başarı notu: Öğrencinin İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak notu,

b) Bölüm: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü,

c) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

ç) FCE: Cambridge First Certificate İn English Sınavını,

d) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

e) İngilizce hazırlık programı: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programını,

f) Muafiyet sınavı: Her eğitim-öğretim yılının başında yeni kayıt yaptırmış olan veya bir önceki eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık programından başarısız ya da devamsız olan öğrencilerin, İngilizce hazırlık programından muaf tutulup tutulamayacağını belirleyen Bölüm tarafından yapılacak olan sınavı,

g) Program sonu sınavı: Her eğitim-öğretim yılının sonunda İngilizce hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin program başarı notunun % 50’sini belirleyecek olan sınavı,

ğ) SAT: Scholastic Aptitude Test Sınavını,

h)  Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

ı) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet-Based Test Sınavını,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

İngilizce hazırlık programının amacı

MADDE 5 – (1) Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından yürütülmekte olan İngilizce hazırlık programı özel amaçlar için İngilizce niteliği taşımakta olup, öncelikli amacı; öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi beceri odaklı dersler aracılığıyla lisans eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları İngiliz Dili eğitimi alanına özgü akademik bilgi ve becerilerinin alt yapısını kazandırmaktır. Buna ek olarak, İngilizce hazırlık programının bir diğer amacı da bölüme kayıt yaptırmış olan öğrencilerin var olan dil yeterliliklerini geliştirerek en az orta üstü (Upper-Intermediate) düzeye ve alan derslerini izleyecek seviyeye getirmektir.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretimle ilgili akademik takvim, Senatoca belirlenir. Akademik takvimin süresi sınavlar dâhil onbeş hafta ve en az iki yarıyıldır.

(2) Öğrencinin İngilizce hazırlık programında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu lisans programı için 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen sürelerin dışındadır.

(3) İngilizce hazırlık programı haftada en az yirmi saat olmak kaydı ile bölüm kurulunun önerisi ve fakülte kurulunun kararıyla belirlenir.

(4) İngilizce hazırlık programının süresi azami iki eğitim-öğretim yılıdır.

Devam durumu

MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık programında yıllık % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin derse devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir.

(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, program sonu sınavına giremezler. Bu öğrencilerin, takip eden eğitim-öğretim yılında yapılacak olan İngilizce hazırlık muafiyet sınavına girmeleri, başarısız oldukları takdirde ise programını tekrar etmeleri gerekmektedir.

(3) İngilizce hazırlık programının tekrarı halinde devam zorunludur.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir. Muafiyet sınavında başarısız olan ve sınava herhangi bir sebepten dolayı giremeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz. Bu sınavda 100 üzerinden 65 ve daha yukarı puan alan öğrenci İngilizce hazırlık programından muaf tutulur. İngilizce hazırlık programından muaf tutulmanın diğer şartları ise şunlardır:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki bir üniversitede İngilizce muafiyet nitelikli sınavdan muaf olmuş ya da İngilizce hazırlık eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.

b) Öğrencinin, yurt içindeki bir üniversitede 4 yıllık İngilizce dil, edebiyat veya öğretmenlikle ilgili bir bölümün İngilizce muafiyet nitelikli sınavından muaf olmuş ya da İngilizce hazırlık eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.

c) Öğrencinin, son iki yıl içerisinde aşağıdaki sınavlardan birine girmiş ve aşağıda belirtilen o sınava ait asgari puanı almış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.

1) TOEFL-internet-based testten 75 puan almak,

2) IELTS’ten 6 puan almak,

3) FCE sınavından “C” seviye notu almak,

4) SAT sınavının herhangi bir bölümünden en az 520 puan almak,

5) YDS’den 80 puan almak ve buna ek olarak girmek zorunda olunan İngilizce hazırlık muafiyet sınavının konuşma ve yazma bölümlerinden 50 üzerinden en az 30 puan almak.

Sınavlar

MADDE 9 – (1) İngilizce hazırlık programı süresince öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için beş tip sınav veya ölçme değerlendirme yöntemi uygulanır. Bunlar;

a) Bilgi yoklama sınavları (haftalık kontrol sınavları, quiz): 15-20 dakikalık yazılı veya sözlü sınavlardır. Yıl boyunca ara sınavların olmadığı haftalarda ders saati içerisinde öğrencilere haber verilmeden uygulanır. Sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret hakkı verilmez.

b) Ara sınav (vize): Her yarıyılda en az iki kez uygulanır ve ders saatlerinde yapılır. Sınav günleri onbeş gün öncesinden duyurulur. Geçerli sağlık raporu veya haklı özrü olmadığı halde sınava girmeyen öğrenciler, 0 (sıfır) almış kabul edilir. Geçerli sağlık raporu ve mazereti olan öğrenciler, 13 üncü maddeye göre mazeret sınavına alınır.

c) Yarıyıl ve program sonu sınavları (yarı-final, final): Öğrencilere birinci dönem sonunda yarıyıl sonu sınavı ve ikinci dönem sonunda da program sonu sınavı uygulanır. Program sonu sınavına sadece yıllık devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilir. Öğrencinin, yıl içi başarı notu ne olursa olsun program sonu sınavından en az 65 puan almalıdır.

ç) Bütünleme sınavı: Program sonu sınavında başarılı olmak için gerekli notu alamayan ya da program sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrencilere verilen ve sadece program sonu sınavının yerine geçen sınavdır.

Başarı notunun hesaplanması ve katsayıları

MADDE 10 – (1) Başarı notu; İngilizce hazırlık programında verilen tüm bilgi yoklama sınavlarının ortalamasının % 10’u ile derse katılım notunun %10’u, ara sınavların ortalamasının % 20’si, birinci yarıyıl sonunda verilecek yarıyıl sonu sınavının % 20’si ve program sonu sınavının % 40’ı eklenerek hesaplanır.

(2) Öğrencilerin İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması koşulu ile başarı notunun en az (CC) olması gerekir. Notlar aşağıda verilen tabloya göre ilan edilir.

Başarı Notu              Katsayı                  Puan                      Başarı Derecesi

AA                           4                            90-100                   Mükemmel

BA                            3,5                         85-89                     Pekiyi

BB                            3                            80-84                     İyi

CB                            2,5                         75-79                     Orta

CC                            2                            65-74                     Geçer

K                               -                            -                             Başarısız

M                              -                            -                             Muaf

D                              -                            -                             Devamsız

N                              -                            -                             Girmedi

Sınavların yapılış şekli

MADDE 11 – (1) Konuşma becerisi dersinin sınavları ve derse katılım notunu belirleyecek değerlendirmeler dışındaki sınavlar, yazılı olarak yapılır. Derse katılım notu, öğrencinin, derse katılımının düzeyini değerlendirme şeklinde yapılır. Sınavların yapılış şekli Bölüm Başkanlığınca yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

Sınav programı

MADDE 12 – (1) Bilgi yoklama sınavları ve derse katılım notu dışındaki tüm sınavların tarihleri, Bölüm Başkanlığınca sınavlardan en az iki hafta önce sınav programı olarak ilan edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 13 – (1) 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile ara sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciye, ara sınavların bitiminden itibaren en geç 5 gün içerisinde başvurması ve geçerli mazeretini belgelemesi veya sağlık raporunu sunması halinde, fakülte yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Bilgi yoklama sınavı, yarıyıl sonu, program sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınavı izleyen ilk dört gün içinde bölüm başkanlığının onayı ile ilan edilir. Sınav evrakları ilgili öğretim elemanı tarafından yıl sonunda tutanakla bölüm başkanlığına teslim edilir ve iki yıl süre ile bölüm başkanlığınca muhafaza edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) İngilizce hazırlık programında öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itiraza Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Başarısızlık durumu

MADDE 16 – (1) İngilizce hazırlık programını, 6 ncı maddede belirtilen süre içerisinde başarı ile tamamlayamamış ve en son girdiği muafiyet sınavında da geçer not alamamış öğrencilerin bölüm ile ilişiği kesilir.

Öğrenime ara verme

MADDE 17 – (1) İngilizce hazırlık programı öğrencilerine yarıyıl izni verilmez. Ancak geçerli ve haklı mazereti olan öğrencilere, bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurulunun kararıyla bir defaya mahsus olarak ve sadece iki yarıyıl süre ile öğrenimlerine ara verme izni verilebilir. Öğrenime ara verme izni müracaatının ilk ara sınavların başlangıç tarihinden önce yapılması gerekir. Öğrenime ara verme izni alan öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez ve öğrenim harçlarına ilişkin hususlarda haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık programına devam ederler.

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Kayıt yenilemede öğrencilere Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 19 – (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin; nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından, İngilizce hazırlık programından muafiyet veya başarı belgesi getirmeleri gerekir. İngilizce hazırlık programından muafiyet veya başarı belgesi getirmeyen öğrenciler, bölüm tarafından yapılan İngilizce hazırlık muafiyet sınavında başarısız olmaları halinde İngilizce hazırlık programına alınırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 17/9/2010 tarihli ve 27702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 11.02.2013 10:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol