banner200
banner222
03 Ocak 2013 Perşembe 10:28
 Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI

İLE MESLEK PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ismi, “Kamu İhale Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği” şeklinde, aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Öğrenci” ibaresi, “Ölçme,” şeklinde, (o) bendinde yer alan “iki yıllık” ibaresi “on sekiz aylık” şeklinde, (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(j) Tez İzleme Komitesi: Uzman yardımcısının tez hazırlama sürecinin izlenmesi amacıyla Başkanlık oluru ile Eğitim Dairesi Başkanı, uzman yardımcılarının görevli olduğu birimin daire başkanı ve tez danışmanının katılımı ile oluşturulan komiteyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “yirmi katı aday” ibaresi, “en fazla yirmi katı aday” şeklinde, 2 nci fıkrası ile 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurumun meslek personeli ihtiyacı dikkate alınarak, 4734 sayılı Kanunda belirlenen fakültelerin bölümleri itibarıyla her eğitim grubundan kaç uzman yardımcısı alınacağı, giriş sınav tarihlerinin tespiti ve sınavla ilgili diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir.”

“(4) Sınavlara ilişkin hizmetler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınav şekli, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi, yeri ve değerlendirme yöntemi ile diğer hususlar, başvurunun sona erdiği tarihten en az on beş gün önce Resmî Gazete’de ve Kurumun internet sitesi ile Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” şeklinde, “internet adresinde” ibaresi “internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Adaylar tarafından, Kurumun resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte iadeli taahhütlü olarak Kuruma gönderilir veya elden teslim edilir.

a) Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c) İki adet vesikalık fotoğraf.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınav konuları giriş sınav duyurusunda ilan edilir.”

“(6) Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “üç” ibaresi “dört”, ikinci fıkrasında geçen “internet adresinde” ibaresi “internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınav komisyonu; Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, grup başkanı, daire başkanı, Baş Hukuk Danışmanı ile uzmanlar arasından Başkan tarafından belirlenecek en az beş üyeden oluşur. Giriş sınav komisyonuna başkanın başkanlık etmesi halinde, bir başkan yardımcısı komisyon üyesi olarak görevlendirilir. Giriş sınav komisyonu yedek üyeleri ile birlikte tespit edilir ve asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları durumunda, yerine belirlenen yedek üye komisyona katılır. Gerekli görülmesi halinde komisyona ilave olarak, sınav konusu ile ilgili olmak kaydı ile öğretim üyeleri arasından üye seçilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Sözlü sınav adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.”

“(2) Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında geçen “internet adresinde” ibaresi “internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınav komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve giriş sınav duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla belirtilen uzman yardımcılığı kadro sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi tutar. Sınavda başarılı olanların sayısı öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir. Ayrıca başarılı olmak şartıyla, giriş sınavında öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“e) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,”

“g) Mal bildirimi.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi, “Eğitim Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi, “Eğitim Dairesi Başkanlığına” şeklinde, 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Refakat çalışmasında en az altmış puan alarak başarılı bulunan ve adaylıkta geçen süre dahil fiili çalışma süresi en az on sekiz ay olan uzman yardımcıları, Kurumun görev alanına giren konularda yazılı olarak yapılacak yetki sınavına girme hakkını elde eder.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi, “Eğitim Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcıları yetiştirme programının aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, iki yıllık hizmet süresinin bitiminden itibaren on gün içerisinde, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek, Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirir. Eğitim Dairesi Başkanı ve uzman yardımcılarının görevli olduğu birimlerin daire başkanlarının katılımıyla yapılacak değerlendirme sonucunda tez konuları belirlenir ve Başkanın onayı ile kesinleşir. Tez konusu belirlenen her uzman yardımcısı için Başkanın onayı ile Kurum içinden ve/veya dışından tez danışmanı belirlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi, “Eğitim Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi, “Eğitim Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “en az” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Aylıksız izinler, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, adaylıkta geçen süre dahil en az üç yıl çalışmış olması,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi, “Eğitim Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik Sınav Komisyonu; Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, grup başkanı, daire başkanı, Baş Hukuk Danışmanı ile uzmanlar arasından Başkan tarafından belirlenecek en az beş üyeden oluşur. Yeterlik Sınav Komisyonuna Başkanın başkanlık etmesi halinde, bir başkan yardımcısı komisyon üyesi olarak görevlendirilir. Yeterlik Sınav Komisyonu yedek üyeleri ile birlikte tespit edilir ve asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları durumunda, yerine belirlenen yedek üye komisyona katılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavı tarihi itibarıyla veya sınavdan itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – (1) Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(2) Uzman yardımcılarından 25 inci madde çerçevesinde verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile 33 üncü madde çerçevesinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Mevcut uzman yardımcılarının yetki sınavına girebilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte uzman yardımcısı olarak görev yapanların yetki sınavına girebilmeleri için, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki onsekiz aylık süre şartı aranır.”

Mevcut uzman yardımcıları hakkında uygulanacak yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kurumda 657 sayılı Kanunun Geçici 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinde uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan personelin yeterlik sınavı ile uzmanlığa atanmaları, söz konusu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 03.01.2013 10:29
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol