banner200
banner235
banner225
22 Ocak 2013 Salı 10:45
İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230
 

22 Ocak 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28536

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 
E
ĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacıİzmir Ekonomi Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans seviyesindeki programlara öğrenci kabulü, eğitim-öğretim ve mezuniyet süreçlerine ilişkin hükümleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Ders toplam puanı: Not ortalamasına katılan herhangi bir dersin kredi saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arasıçarpılması ile bulunan değeri,

çİlgili fakülte/yüksekokul kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların fakülte ve yüksekokul kurullarını,

d) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarını,

e) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve o dönemde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

f) Lisans programı: Normal öğrenim süresi en az sekiz yarıyıl olan bir yükseköğretim programını,

g) Ön lisans programı: Normal öğrenim süresi en az dört yarıyıl olan bir yükseköğretim programını,

ğ) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

ı) Uluslararası ortak öğretim programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir lisans veya ön lisans programını,

i) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Üniversite/İEÜİzmir Ekonomi Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Öğrencilerin kabulü

MADDE 4  (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenlenir.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 5  (1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya Üniversite içinden yatay geçiş başvurularıve değerlendirmeleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim KurumlarındaÖnlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçişÇift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul

MADDE 6  (1) Meslek yüksekokulu mezunlarınıÜniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri;19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Özel öğrenciler

MADDE 7  (1) Özel öğrenciler, İEÜ’de herhangi bir ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olmayan, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin ön lisans-lisans düzeyindeki derslere kabulü bölüm başkanı ve/veya dekan/yüksekokul müdürünün onayı ile yapılır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi göstermez.

(4) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler. Bu öğrenciler, Üniversitenin tümöğrencilerine uyguladığı kurallara tabidir.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 8  (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylıörneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Gerekli işlemler

MADDE 9  (1) Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenim görme hakkını kazanmış olmak.

b) Yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

c) Sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi  ve benzeri yönünden engeli olmamak.

(2) Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların Senato tarafından belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri de sağlamaları kaydıyla ve tespit edilen öğrenim ücretini ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat olanların veya gerçek dışı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 10  (1) Her öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kaydınıyenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir.

(2) Öğrencinin dönem kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği dönem dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemişöğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydını yenilemeyenler, o dönemde derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrenciler uzatmalı öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler.

(6) Kaydı askıya alınmış öğrenciler ile uzatmalı öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenimücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve ancak kayıtlı oldukları dönemlerdeöğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(7) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, her dönemde öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Öğretim dili

MADDE 11  (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yürütülmesi zorunlu olan ders ya da programlar Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyete yayımlanmadan önce bilgi verilir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar arası yatay geçiş yapanöğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sınıfında öğretim, Üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12  (1) Bir eğitim-öğretim yılı dönem sonu sınavları hariç her biri on dört haftalık iki dönemden oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

(2) Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bir akademik yılda üç dönemde öğretim verilebilir. Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

(3) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Öğretim esasları

MADDE 13  (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sistem ile yürütülür.

(2) Dersler; teorik, uygulama, atölye, klinik çalışmasılaboratuvar, proje, dönem içi işbaşı eğitimi, stüdyo ve benzeri çalışmaları ifade eder. Dersler, dönem esasına göre düzenlenir. Ancak gerekli görülmesi halinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak açılabilir.

(3) İlgili akademik birim yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile uygun görülen dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin yürütülmesine ilişkin esaslar, ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır ve Senato onayına sunulur.

(4) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler ilgili akademik birimlerin gerekçeli önerisi ve Senatonun onayı üzerine uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 14  (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, seminer, stüdyo, atölye, proje, laboratuvar, saha uygulamaları ile dönem içi işbaşı eğitimi ve staj ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı, ilgili fakülte kurullarınıönerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Öğretim programları, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır ve ilgili bölümlerin önerileri üzerine ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Lisans programları toplam 240 AKTS, ön lisans programları 120 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinikçalışmasıödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanıifade eder.

(3) Öğretim programlarında yer alan saha uygulaması, proje, dönem içi işbaşı eğitimi ve stajların yürütülmesi ve değerlendirmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim programlarında haftalık ders, uygulama/laboratuvar saat ve İEÜ kredileri ile AKTS kredileri belirtilir.

(5) Fakülteler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı açılmasını önerebilir. Sertifika programlarının esasları Senato tarafından düzenlenir.

Uluslararası ortak öğretim programları

MADDE 15  (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak ön lisans ve uluslararası ortak lisans programları açılabilir.

(2) Bu programların eğitim-öğretimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri

MADDE 16  (1) Öğrencilerin her dönemde izleyebilecekleri ders programları kayıtlı oldukları bölümce kararlaştırılır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göönünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Ancak, Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında belirlenen düzeyde başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutulduklarıderslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış veya alınmış/izlenmiş olması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, dersi veren bölümüönerisi üzerine ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 17  (1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ilelaboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için İEÜ/yerel kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi, yirmi beş-otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecekşekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması,ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Ders yükü

MADDE 18  (1) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programında ilgili dönemde belirtilen kredili ders sayısı ve toplam kredisi kadardır.

(2) Öğrencinin normal ders yükü:

a) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile en fazla bir ders,

b) Genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile en fazla iki ders

arttırılabilir.

(3) Öğrencilerin bir dönemdeki normal ders yükleri akademik danışmanın onayı ile azaltılabilir.

(4) Normal programlarından geri kalmış öğrenciler, önceki dönemlere ait almadığı veya başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde almakla yükümlüdürler.

(5) Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, mezuniyet aşamasındaki lisans programı öğrencilerine yüksek lisans programlarından ders aldırılabilir.

Çift ana dal lisans programları

MADDE 19  (1) Bir bölümüöğrencileri istekleri halinde çift ana dal lisans programı olarak isimlendirilen başka bir bölümün lisans programında aynı zamanda öğrenim görebilirler. Çift ana dal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programları

MADDE 20  (1) Öğrencilere kendi programına ek olarak bir yan dal programına devam etme izni verilebilir. Yan dal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programları

MADDE 21  (1) Sertifika programı, ana dal programında üçüncü sınıfa geçen öğrencilere sunulan veÜniversite Senatosu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında belirli bir kredi ile sınırlı olarak verilen derslerden oluşan programdır. Sertifika programına ait hususlar Üniversite Senatosu tarafından çıkarılan Sertifika Programları Açılması ve Yürütülmesi Esaslarına göre belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 22  (1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde ve sonunda yapılan her türlü sınava girmek ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslarçerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen oranda devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 23  (1) Öğrenciler dönem içi sınavlarının yanı sıra bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri ilgili öğretim üyeleri/öğretim görevlileri tarafından dönem içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanı/yüksekokul müdürü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Dönem sonu sınavları Üniversite tarafından tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınavı sonuçları ile dönem içiçalışmaları ve derse devam durumu göönünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için ayrıca bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dikkate alınarak Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünüönerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Ayrı ders kodu ile açılması durumunda, yukarıdaki esaslar dersin uygulama ve/veya laboratuvarına ayrı ayrıuygulanır.

(6) Dönem sonu ders notu, dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Notlar Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ilan edildiğinde kesinleşir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 24  (1) Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları,  dersi veren öğretim üyeleri/öğretim görevlileri tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarıÜniversitenin web sitesinde yayınlanan AKTS Kataloğunda, dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilerin herhangi bir dersteki başarısı, değerlendirme ölçütleri göönüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem iççalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göönünde bulundurulur.

a) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Puan               Dönem ders notu             Katsayı             Statü

90-l00                       AA                          4,0                 Başarılı

85-89                        BA                          3,5                 Başarılı

80-84                        BB                           3,0                 Başarılı

75-79                        CB                           2,5                 Başarılı

70-74                        CC                           2,0                 Başarılı

65-69                        DC                          1,5                 Başarılı

60-64                        DD                          1,0                 Başarılı

50-59                        FD                           0,5                 Başarısız

49 ve aşağısı              FF                           0                    Başarısız

b) NA notu, aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

3) Dönem ara sınavları ve dönem sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(3) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşullarıdönem veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığınıönerisi üzerine ve o bölümün bağlıbulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanınıönerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki dersler ile tekrarlamak zorunda olduğu, dahaönce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Bir öğrenciye bir dönemde çift anadal, yan dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütüön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanıönerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Bir öğrenci, çekildiği dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadır. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişimöğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünüönerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

Notlarda maddi hata

MADDE 25  (1) Ön lisans ve lisans programlarında yer alan herhangi bir dersin değerlendirme sonucuna; ilanıtarihinden itibaren en geç yedi gün içinde itiraz edilebilir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 26  (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafındanöğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Not Ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin İEÜ kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam İEÜ kredisine bölünmesi ile tespit edilir.  Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılarsa genel not ortalaması elde edilir. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki ilk iki hane kullanılır.

(3) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; müfredattan çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göönünde tutulur.

Başarılı öğrenciler

MADDE 27  (1) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar.

(2) Bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3,00-3,49 olanlar dönem şereföğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılırlar.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek şeref öğrencisi veya şereföğrencisi olamazlar.

Koşullu başarılı ve başarısıöğrenciler

MADDE 28  (1) Genel not ortalaması 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler koşullu başarılı sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bir üst sınıfa geçebilirler ancak mezuniyetleri için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.

(2) İkinci dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması 1,79 ve altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bir üst sınıfa geçemezler. Başarısıöğrenciler, genel not ortalamalarını 1,80çıkartıncaya kadar başarısız olduklarıdersler ile başarılı oldukları derslerden istediklerini tekrar alabilirler.

(3) Başarısıöğrencilerden genel not ortalaması 1,50 ve üzerinde olanlar, danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde, bulunduğu sınıfın ilgili yarıyılında aldığı derslerden notu BB, BA olan derslerinin yerel kredisinin bir katı, notu AA olan derslerinin yerel kredisinin iki katı kredi toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, daha önce hiç almadığı alt ve/veya bir üst sınıfa ait dersleri alabilirler. Bu şekilde alınabilecek dersler bulunduğu döneme ait normal ders yükü ile sınırlıolup toplam üç adedi geçemez.

(4) Başarısıöğrencilerden genel not ortalaması 1,49 ve altında olanlar hiçbir şekilde üst sınıftan ders alamazlar.

(5) Danışmanlarının onayı ile başarısıöğrenciler normal ders yükünden daha az ders alabilirler.

(6) Başarısıöğrenciler, dönem öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.

(7) Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilir.

Ders tekrarı

MADDE 29  (1) Bir dersten FF, FD, NA, W veya U notu alan veya dersi normal döneminde almayanöğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdançıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları akademik birim tarafından uygun görülen dersleri alırlar.

(2) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce başarılı oldukları dersleri, dersten başarılı oldukları dönemden sonraki en geç üç dönem içinde not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(3) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce alıp başarısız oldukları veyaçekildikleri seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilirler. Yeni alınan dersin, hangi dersin yerine sayılacağıbaşvuru formunda belirtilir. Bu şekildeki ders saydırma işleminde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve yerine sayılan dersin toplam puanı, dersin alındığı dönem sonundaki GNOnunhesaplanmasında kullanılır. Daha önceki dönemlere ait GNO ve DNO hesaplarına etki etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

Öğrenim süresi

MADDE 30  (1) Normal eğitim öğretim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), önlisans programları için iki yıl (dört yarıyıl) dır.

(2) Azami eğitim öğretim süresi, lisans programları için yedi yıl (on dört yarıyıl),  önlisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl) dır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, normal öğrenim süresinden daha kısa sürede de mezun olabilirler.

(4) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerinönceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariçöğretim sürelerine dahiledilir.

(5) Kayıtlı olduğu eğitim programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar uzatmalıöğrenci statüsüne alınırlar. Bu öğrenciler Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar dahilinde ücret ödeyerek kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerin ders ve sınavlara katılma hariçöğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadanöğrencilik statüleri devam eder.

(6) Uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrenciler Üniversite burslarından yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri azami öğrenim süresinden sayılır.

(8) Öğrencilerin ön lisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(9) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

Akademik danışmanlık

MADDE 31  (1) Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul tarafından bir danışman görevlendirilir.

(2) Akademik danışmanlığın yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diplomalar ve Belgeler

Diplomalar ve belgeler

MADDE 32  (1) Üniversitede öğrenim gören bütüöğrencilerin kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğrenci İşleri Müdürlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları öğrencinin veya ilgili kurum/kuruluşların isteğüzerine verilir.

(2) Kayıtlı olduğön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlıolduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

(3) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarında onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(4) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(5) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak mezun olurlar. "Şeref" ve "Yüksek Şeref" listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(6) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek şeref öğrencisi veya şereföğrencisi olamazlar.

(7) Ön Lisans Diploması: Meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerindeöğrencinin tamamladığı programın adı belirtilir.

(8) Lisans programını tamamlayamayanlara verilecek Ön Lisans Diploması18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılıResmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya TamamlayamayanlarıÖn Lisans DiplomasıAlmaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bir lisans programının en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinden başarılı olanlara verilir. Bu diploma, ilgili fakülte dekanı veya   yüksekokulmüdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(9) Lisans Diploması: Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi/yüksekokulu ve tamamladığı programın adı belirtilir.

(10) Çift Ana Dal DiplomasıÇift ana dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerindeöğrencinin tamamlamış olduğçift ana dal programının adı ve çift ana dal programının bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul belirtilir.

(11) Yan Dal Sertifikası: Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal programının bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul belirtilir.

(12) Program Sertifikası: Sertifika programlarında öngörülen tüm dersleri alarak en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrencilere katıldığı programın sertifikası verilir.

(13) Bütün diplomalarışekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(14) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan/müdür ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(15) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüshaibaresini taşıyan diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Kayıt sildirme

MADDE 33  (1) Öğrenciler istedikleri anda Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarınısildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili kurum, kuruluş ve Üniversite içindeki birimlere bildirilir. Kaydınısildiren öğrenci Üniversiteye dönmek isterse ilk başvuran veya geçiş yapan öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

Ücretler

MADDE 34  (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüücretlerin miktarıödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerinin Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirilmemesi halinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Öğrencilerden alınacak tüücretlerin miktarıödeme şekli ve zamanı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(4) Kendi istekleri ile kayıtlarını sildiren veya yatay geçiş nedeni hariç başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(5) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, ödemekle yükümlüoldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

İlişik kesme

MADDE 35  (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, varsa kalan öğrenim ücretlerini de ödeyerekÜniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

Kayıt dondurma

MADDE 36  (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek bir mazeretleri nedeniyle öğrencisi oldukları fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir.

Kayıt dondurma süreleri

MADDE 37  (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, önlisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Üniversite, kaydınıdonduran öğrenciden bir sonraki dönemin öğrenim ücretini peşinen ödemesini talep eder.

Kayıt dondurma gerekçeleri

MADDE 38  (1) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle dönem kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi olamaz.

Müracaat şekli ve süresi

MADDE 39  (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma süresinin sona ermesi

MADDE 40  (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal dönem kayıtlarınıyaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacaklarıdönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacaklarısağlık raporu ile ispatlamak zorundadırlar.

Anlaşmalı üniversiteler ile öğrenci değişimi

MADDE 41  (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süresince anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydıdevam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin, danışmanının onayı ile anlaşmalı üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notunun nasıl yansıtılacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Burs

MADDE 42  (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 43  (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 44  (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Tebligat

MADDE 45  (1) Her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Ölçme-değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması

MADDE 46  (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kağıdıödev, proje, film, tasarım, laboratuar ve staj raporu ve benzeri belgeler ve yapıtlar, davaya konu olanlar hariç,  son işlem gördükleri tarihten itibaren altı ay süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 47  (1) 1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 7/8/2002 tarihli ve 24839 sayılıResmî Gazetede yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı ve öncesindeÜniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunlarıçözümünde ilgili yönetim kurulları yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 48  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

banner229
Son Güncelleme: 22.01.2013 10:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol