17 Nisan 2013 Çarşamba 11:06
 İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve küresel çevre sorunlarına eğilmek ve bunların çözümlerine araştırma yoluyla katkı sağlamak.

b) Tabiattan ve doğal hayattan kopan veya uzaklaşan kitlelerin doğayla yakınlaşmasına, hizmet etmek üzere, yakın çevreden başlayarak Marmara bölgesinin ve Türkiyenin doğal varlıklarının ortaya çıkarılmasına, tanınmasına, tanıtılmasına, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle katkıda bulunmak.

c) Milli servet olan doğal kaynakların kullanımında ekolojik sürdürülebilirlik boyutlarını ortaya koymak suretiyle Türkiyenin ekonomik kalkınmasına hizmet etmek.

ç) Doğada ve doğal ortamlarda yapılacak eğitim projeleriyle genç nesillerin doğaya ve bilime ilgisini artırmak.

d) Metropoller ile büyük ve orta ölçekli şehirlerin milli park, tabiat anıtı, flora-fauna, yaban hayatı ve peyzaj değerlerine dikkat çekecek projeler üretmek.

e) Kentsel dönüşümlerin doğal parametrelerini ortaya koymak.

f) Doğa ve çevre alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalara akademik düzeyde destek sağlayacak ve ilgili projeleri destekleyecek işbirliği imkânları oluşturmak.

g) Üniversitede verilmekte olan Çevre Bilinci, Çevre ve Kültür, Geleceğin Çevresi, Turizm ve Çevre gibi derslerin uygulama alanı bulabileceği bir akademik ve kültürel odak ve ortam oluşturmak.

ğ) Üniversitenin ve doğa-çevre ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlarca bu alanda yapılan akademik faaliyetleri ve projeleri desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin; Fen-Edebiyat, İletişim, Mühendislik ve Tasarım, Ticari Bilimler ve Hukuk fakültelerinin lisans ve lisansüstü programlarındaki eğitim ve akademik çalışmaları desteklemek.

b) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarıyla ilgili dersleri, bitirme ödevleri ile lisansüstü çalışmalarında ve bu kapsamda yürütülen projelerde disiplinler arası koordinasyonu sağlamak.

c) Çevre ve doğa koruma konularına bölgesel ve ulusal ölçekte katkı sağlamak ve bu konuda çalışanların ihtiyacı olan kütüphane, sanal kütüphane, teçhizat ve araç-gereç konusunda rehberlik etmek veya alanındaki projelere danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Merkez, kendi faaliyet alanına giren ulusal ve uluslararası benzer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak bu konuda Türkiyenin ihtiyaçları doğrultusunda etkin çalışma platformları oluşturmak, alanında faaliyet gösteren akademik çevreye ve uygulayıcılara bilgi desteği ve bilimsel lojistik sağlamak, söz konusu kurum ve kuruluşların Üniversite ile yapacağı işbirliğini teşvik etmeye yönelik olarak organizasyonlar tertip etmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek, toplumun her kesimine çevre ve doğa bilimleri alanında gerekli katkıyı sağlamak üzere farklı standart eğitim programları geliştirmek, doğada ve doğal ortamlarda yapılacak doğa eğitimi ve bilim okulu gibi projeler üretmek ve uygulamak.

e) Bölgede ve Türkiyede doğal varlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Merkez Birimleri ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek,

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek,

ç) Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin ve proje gruplarının çalışma esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak,

d) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,

f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini belirlemek,

g) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek,

h) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

ı) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek,

i) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

(2) Danışma Kurulu gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 13 (1) Araştırma ve yayın, proje koordinatörlüğü, dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere ve Merkezin çalışma alanlarında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla birimler ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimlerin ve proje gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür. Proje gruplarının çalışmaları, Müdür ve Yönetim Kurulunca proje koordinatörlüğü altında ve eşgüdümünde yürütülebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.
Son Güncelleme: 17.04.2013 11:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.