banner200
banner222
17 Nisan 2013 Çarşamba 10:56
Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile  Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE

AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP USULÜ

VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avukat: Gelir İdaresi Başkanlığı Avukatlarını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

ç) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

d) 1. Hukuk Müşaviri: Gelir İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirini,

e) Giriş Sınavı: Avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

f) Hukuk birimi: Başkanlığın hukuk hizmetlerini yürüten birimi,

g) Hukuk birimi amiri: 1. Hukuk Müşavirini,

ğ) Hukuk Bürosu: Avukatlar ile avukatlara işlerinde yardımcı olmak üzere görevlendirilen personelin çalıştığı ilgili grup müdürlüğü bünyesindeki birimi,

h) Hukuk Müşavirleri: Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirlerini,

ı) Hukuk Müşavirliği: Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğini,

i) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu: Başkanlık bünyesinde, üst yönetici tarafından oluşturulan, hukuk birimi amiri ve hukuki uyuşmazlıkla ilgili birim amirinin bulunduğu en az üç üyeden oluşan komisyonu,

j) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,

k) KPSS (B): (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Sınav Kurulu: Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısının başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ve Hukuk Müşavirleri arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan ve 1. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanı ve bir Hukuk Müşavirinin tabii üyesi olduğu giriş sınavlarını yapan kurulu,

ifade eder.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Vergi dairesi başkanlıklarında, görevlendirme suretiyle de olsa Ek-1deki 1 sayılı cetvelde gösterilen kadroyu aşan sayıda avukat çalıştırılamaz. Avukatlar merkez teşkilatında ve atandıkları ilin dışında başka bir yerde görevlendirilemez.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 (1) Hukuk Müşavirliği; Başkanlığın muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumlu olup, Hukuk Müşavirliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda, bu birimleri avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatları vasıtasıyla ait olduğu makam ve mercilerde temsil ettirmek, bu mercilerdeki işlemleri ikame, takip ve müdafaa ettirmek.

b) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca Bakanlıktan hizmet alınması halinde dosyaları, ispata yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi ihtiva edecek şekilde ilgili birimle koordineli olarak hazırlamak ve gereği yapılmak üzere hukuki görüşü ile birlikte Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne göndermek suretiyle bu davaların takibini sağlamak, aynı usulle hizmet verilmesi halinde dosyaların takibine ilişkin işlemleri yapmak veya yaptırmak.

c) Başkanlık işlemlerinden dolayı Bakanlık husumetiyle görülecek davaların savunmasına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi ihtiva edecek şekilde ilgili birim tarafından hazırlanıp hukuk birimine aktarılan işlem dosyalarını hukuki görüşüyle birlikte ilgisine göre Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne veya mahalli birimine göndermek.

ç) İhtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hâllerde, Bakanın onayı üzerine Başkanlıkça 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın almaya ilişkin işlemleri yürütmek ve hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek.

d) Başkanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.

e) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek.

f) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak.

g) Yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden, noterlerden gönderilen tebligatları almak ve hukuki gereklerini ilgili birimle koordineli olarak yerine getirmek.

ğ) Başkanlığın taraf olduğu davaların gerektirdiği yargılama giderleri ile yargı mercileri tarafından bu davalarda aleyhe hükmedilen ve bütçede tertibi bulunmayan ödemeleri yapmak veya yaptırmak.

h) Başkanlık merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu davalarla ilgili olarak analizler yapmak ve ihtilafların en aza indirilmesi hususunda önerilerde bulunmak.

ı) Hukuk bürolarının işlemlerini hukuki açıdan değerlendirmek ve ihtiyaç duyulan bilgileri ilgili yerlerden istemek, gereken hukuki işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, davaların takibi hususunda talimat vermek.

i) Başkanın onayı ile veya mevzuat gereği oluşturulan heyet, kurul veya komisyon çalışmalarına katılmak.

j) Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen teftiş, inceleme ve soruşturma raporları hakkında gereken işlemleri yapmak.

k) Hukuk ve yargı uygulamalarının izlenmesi veya personelin eğitiminin sağlanması için Başkanın onayına istinaden üniversiteler, mesleki veya bilimsel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili birimlerle koordineli olarak hukuki veya mesleki seminer veya toplantılar düzenlemek, mesleki veya bilimsel kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen seminer, kurs ve benzeri toplantılara katılımı sağlamak.

l) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

m) Mevzuatta yer alan veya Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 (1) Başkanlık merkez ve taşra birimleri husumetiyle yargı mercilerinde açılan davalar ile icra takipleri, ilgisine göre vekil olarak hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından ait olduğu makam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa edilir. Takip edilen dava ve icra takipleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde avukatlara yardımcı olmak üzere hukuk bürosunda yeteri kadar personel görevlendirilir.

(2) Vergi dairesi başkanlığında avukat bulunmaması, avukatlar tarafından muhakemat hizmeti verilememesi veya hastalık, izin ve benzeri nedenlerle avukatların görevi başında bulunmaması halleri ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan illerde açılan dava ve icra takiplerine ilişkin olarak Bakanlıktan muhakemat hizmeti alınmayan durumlarda, üst yönetici tarafından yetki verilmesi şartıyla temsil ve takip görevi ilgili birim amiri tarafından yerine getirilir. Bu durumda hukuk bürosunda görevli diğer personel veya vergi dairesi başkanlığı kurulmayan illerde ilgili birimde görevli personel tarafından hazırlanan dilekçe, takip talebi ve benzeri işlemler ilgili birim amiri veya imza yetkisini devrettiği kişi tarafından imzalanır.

(3) Görevlerin yürütülmesinde etkinliği ve verimliliği sağlamak amacıyla hukuk birimi koordinatörü olarak bir avukat görevlendirilir. Koordinatör olarak görevlendirilen avukat hukuk biriminin iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Görev ve yetkilerinin mevzuata uygun kullanılması hususunda, hukuk birimindeki avukatlar koordinatör avukata ve diğer personel ise avukatlara ve koordinatör avukata karşı sorumludur.

(4) Başkanlık merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu dava ve icra takiplerinde Başkanlık birimleri lehine takdir ve tahsil edilen vekalet ücretleri, Başkanlığın merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanır. Vekalet ücretlerinin dağıtımı,  25/6/2012 tarihli ve 2012/3327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(5) Hizmet satın alınan avukatlara yapılacak ödemeler bu madde kapsamı dışındadır.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 (1) Yargı mercilerindeki davaları ikame, takip ve müdafaa ile icra dosyalarını takip görev ve yetkisi ilgisine göre vekil olarak hukuk müşavirleri ve avukatlara ait bulunmaktadır.

(2) Hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından her hangi bir nedenle muhakemat hizmeti verilememesi ve Bakanlıktan muhakemat hizmeti temin edilememesi halinde, yetki verilmesi şartıyla bu görev ve yetki, temsilci olarak daire amirleri tarafından kullanılır.

(3) Hukuk müşavirlerinin temsil yetkisi, Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle açılan ve hizmet talebi kapsamında Başkanlığa intikal eden bütün dava ve icra takiplerini, avukatların temsil yetkisi bu dava ve icra takiplerinden, atandıkları veya görevlendirildikleri yerlerdeki yargı mercilerinde ve icra dairelerinde açılan dava ve icra takipleri ile atandıkları veya görevlendirildikleri yerlerle ilişkilendirilen Ek-4teki 2 sayılı cetvelde yer alan yerlerdeki idari yargı mercilerinde açılan davaları kapsar.

(4) Başkanlığı vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri ve avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına, askeri savcılıklara ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilir.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adli ve idari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme

MADDE 26 (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan sulh, uzlaşma ve vazgeçmeye ilişkin yetkiler, mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen makamlar tarafından kullanılır. Bu yetkilerden devredilenler,  ilgisine göre kendisine yetki devri yapılanlar tarafından Kanunda belirtilen usuller dairesinde kullanılır.

(2) Başkanlık merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu uyuşmazlıklar bakımından sulh veya uzlaşma yoluyla halli mümkün olmayanlar için dava açılır veya icra takibine başlanılır. Maddi veya hukuki sebeplerle dava açılmasında veya icra takibine başlanmasında Başkanlık yararı bulunmaması halinde 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen usuller dairesinde dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından vazgeçilir.

(3) Başkanlık merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu davaların takibi esnasında Başkanlık menfaatlerinin korunması için her türlü tedbir alınır. Bu kapsamda Kanunda belirtilen usuller dairesinde yetkili makamdan vazgeçme alınmaması halinde kanun yollarına başvurulması zorunludur.

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin Ek-1deki 1 sayılı cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2011

28031

 

EK-1

1 SAYILI CETVEL

 

 

Başkanlık Adı

Avukat Kadro Sayısı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi  Başkanlığı

5

Adana Vergi Dairesi  Başkanlığı

12

Ankara Vergi Dairesi  Başkanlığı

27

Antalya Vergi Dairesi  Başkanlığı

10

Aydın Vergi Dairesi  Başkanlığı

4

Balıkesir Vergi Dairesi  Başkanlığı

5

Bursa Vergi Dairesi  Başkanlığı

15

Denizli Vergi Dairesi  Başkanlığı

4

Diyarbakır Vergi Dairesi  Başkanlığı

4

Edirne Vergi Dairesi  Başkanlığı

3

Erzurum Vergi Dairesi  Başkanlığı

3

Eskişehir Vergi Dairesi  Başkanlığı

5

Gaziantep Vergi Dairesi  Başkanlığı

6

Hatay Vergi Dairesi  Başkanlığı

5

Mersin Vergi Dairesi  Başkanlığı

7

İstanbul Vergi Dairesi  Başkanlığı

81

İzmir Vergi Dairesi  Başkanlığı

23

Kayseri Vergi Dairesi  Başkanlığı

4

Kocaeli Vergi Dairesi  Başkanlığı

7

Konya Vergi Dairesi  Başkanlığı

7

Malatya Vergi Dairesi  Başkanlığı

3

Manisa Vergi Dairesi  Başkanlığı

5

K.Maraş Vergi Dairesi  Başkanlığı

3

Muğla Vergi Dairesi  Başkanlığı

5

Sakarya Vergi Dairesi  Başkanlığı

4

Samsun Vergi Dairesi  Başkanlığı

5

Tekirdağ Vergi Dairesi  Başkanlığı

3

Trabzon Vergi Dairesi  Başkanlığı

3

Şanlıurfa Vergi Dairesi  Başkanlığı

3

Zonguldak Vergi Dairesi  Başkanlığı

4

TOPLAM

275

 

banner229
Son Güncelleme: 17.04.2013 10:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol