banner200
banner222
12 Şubat 2013 Salı 10:45
Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)
banner188
banner213
banner230
 

12 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28557

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF

ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA

DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, FındıÜreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne GeçenÜreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındıüretici belgesine sahip üreticiler ile ruhsatsız alanlardaki fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçenüreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ28/1/2013 tarihli ve 2013/4245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan FındıÜreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif ürün: Fındıüretiminden vazgeçilen arazilerde yetiştirilecek bitkisel ürüçeşidini,

b) Bakanlık: Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

e) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda fındıüretimi yapanüreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

f) FındıÜretici Belgesi: Fındık Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt belgesini,

g) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı veya yüz seksen adet fındık dalı bulunan yerleri,

ğİl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) İl fındık komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

ıİlçe fındık komisyonu: Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, mal müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

i) Karar: 28/1/2013 tarihli ve 2013/4245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan FındıkÜreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararı,

j) Fındık sökümuvafakatnamesi: Arazi sahibinin söküme onay verdiğini gösteren muhtar veya noter onaylıbelgeyi,

k) Ruhsatlı alan: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde fındıüretimi yapılan alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Miktarları ve Başvurular

Desteklemeden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı

MADDE 5  (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındıüretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılı ürünü için 150 TL/da, 2013 yılıürünü için 160 TL/da ve 2014 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteğödemesi yapılır.

(2) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki, birinci sınıf, ikinci sınıf ve % 6dan daha az eğimli üçüncü sınıf tarım arazilerinde ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek  alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere, 2012-2014 yılları arasında telafi edici ödeme yapılır.

a) 2012 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci ve üçüncü yıllarda ise her bir yıl için 150 TL/da olmak üzere üç yılda toplam 600 TL/da ödeme yapılır.

b) 2013 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci yıl için 150 TL/da olmak üzere iki yılda toplam 450 TL/da ödeme yapılır.

c) 2014 yılı için başvuranlara 300 TL/da ödeme yapılır.

Başvurular

MADDE 6  (1) Alan bazlı gelir desteği başvuruları aşağıda belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.

a) 2012 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında ÇKS veFKSye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve30/4/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

b) 2013 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ÇKS veFKSye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

c) 2014 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÇKS veFKSye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihinde başlar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.

(2) Telafi edici ödeme desteği başvuruları aşağıda belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.

a) 2012 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında ÇKSye kayıtlarınıyaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30/4/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

b) 2013 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ÇKSye kayıtlarınıyaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

c) 2014 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÇKSye kayıtlarınıyaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihinde başlar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 7  (1) Alan bazlı gelir desteğödemelerinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS ve FKSye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Başvuru dilekçesi (ek-1),

b) Fındıüretici belgesi.

(2) Telafi edici ödeme desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKSye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla ruhsatsız fındık bahçelerinin sökümünü yapmadan önce aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Başvuru dilekçesi (ek-5),

b) ÇKS belgesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Ödemesinin Uygulanması

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 8  (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme başvurularına esas alanların niteliklerinin belirlenmesinde; il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları, coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları, haritalar, eski yıllara ait fındık kütük defterlerindeki verilerin yanında altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarından yararlanılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği için; il/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/İlçe müdürlüğü 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alarak her üretici adına bir alan bazlı gelir desteği dosyası açar.

b) İl/İlçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemi ile kontrol eder.

c) İl müdürlüğü; merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

çİl/İlçe fındık komisyonu hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleriçerçevesinde üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır.

d) İl fındık komisyonu, merkez ilçe ve bağlı köylerinde ilçe fındık komisyonunun yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

e) İl/İlçe müdürlüğüödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben fındık kayıt sisteminden üretici detayında icmali (ek-2) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde on gün süreyle askıda bırakılmasınısağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

f) İl/İlçe müdürlüğü, sistemden köy detayında icmalleri (ek-3) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2leri (ek-3) ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal-2leri (ek-3) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, sistemden ilçe detayında icmal-3’ü (ek-4) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

g) İl fındık komisyonu icmal-3 (ek-4) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararınııslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEMe gönderir.

ğ) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3teki (ek-4) toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilereödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunlarıçözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.

(3) Telafi edici ödemeler için; il/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/İlçe müdürlüğü 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alarak  her üretici adına bir telafi edici ödeme desteği dosyası açar. Müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi ile kontrol eder.

b)  İl/İlçe müdürlüğü, başvuru sahibi tarafından söküm yapılarak alternatif ürün ekim/dikimi yapılacağı beyan edilen ÇKSye kayıtlı arazilerin ruhsatsız fındık bahçesi olup olmadığını tespit eder (ek-7) ve başvuru sahibine söküm yapıp yapamayacağı konusunda bilgi verir.

c) Başvuru sahibi söküm yaptıktan ve alternatif ürünün ekim/dikim işlemini tamamladıktan sonra il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yapılmasını talep eder. İl/İlçe müdürlüğü, arazide yapılacak tespit sonucunda alternatif ürün ekim/dikim tespit formunu (ek-8) düzenler. Fındık alanlarının sökülmemesi, alternatif ürün ekimi/dikimi yapılmaması ve ekim/dikim normlarına uyulmaması hallerinde destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Telafi edici ödeme desteğinin hesaplanmasında, söküm yapılan arazi parselleri üzerinde ekim/dikim normlarına uygun olarak alternatif ürün ekim/dikimi yapılan toplam arazi miktarı dikkate alınır.

d) İl müdürlüğü; merkez ilçe ve bağlı köy/mahallelerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

e) İl/İlçe fındık komisyonu,  hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleriçerçevesinde üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır.

f) İl/İlçe müdürlüğüödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben çiftçi kayıt sisteminden üretici detayında icmali (ek-9) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde on gün süreyle askıda bırakılmasınısağlar.  Askıya çıkma,  indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

g) İl/İlçe müdürlüğü, sistemden köy detayında icmalleri (ek-10) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2leri (ek-10) ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal-2leri (ek-10) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, sistemden ilçe detayında icmali (ek-11) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

ğİl fındık komisyonu icmal-3 (ek-11) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararınııslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEMe gönderir.

h) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3teki (ek-11) toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilereödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunlarıçözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 9  (1) Her yıla ait alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği ilgili yılı takip eden yıl içerisinde yapılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemeler Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler

MADDE 10  (1) Aşağıda yer alan üreticilerden;

a) Alan bazlı gelir desteği için;

1) Müracaat yılında ÇKS ve FKSye kayıtlı olmayanlar,

2) Fındık bahçesinde ara ziraatı yapan üreticiler,

b) Telafi edici ödeme desteği için;

1) Müracaat yılında ÇKS de kayıtlı olmayanlar,

2) Fındık bahçelerinde söküm yapmayan, alternatif ürün ekimi/dikimini yapmayan, alternatif ürün ekimi/dikimini sökümden önce yapan ve ekim/dikim normlarına uymayan üreticiler,

3) Alternatif ürün olarak meyve üretimine yönelik olmayan orman bitki türlerinin dikimini yapanlar,

c) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelerden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler,

ç18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS'de destekleme dışıbırakılanlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları,

desteklemeden faydalanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk

MADDE 11  (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıklarıbelgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yereödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 26/4/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan ödemeler,  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksıödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksıödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere desteklemeden yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız

 

 

banner229
Son Güncelleme: 12.02.2013 10:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol