banner200
banner222
05 Ocak 2013 Cumartesi 17:52
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230
5 Ocak 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28519
TEBLİĞ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE
KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA
TEBLİĞ (SIRA NO: 2012/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2013/1)
MADDE 1 – 25/7/2012 tarihli ve 28364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra no: 2012/4)’e aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yetkilendirme sözleşmelerinin uyarlanması
EK MADDE 1 – Ek-4 ve Ek-10’ da yer alan yetkilendirme sözleşmeleri, çerçeve sözleşme taslağı niteliğindedir. Bu Tebliğe aykırı olmamak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile çerçeve sözleşmenin yapılacak sözleşme kapsamında olmayan hükümlerine ilişkin ilgili maddeleri boş bırakılabilir, geçersiz ifadeler sözleşme metninden çıkartılabilir veya çerçeve sözleşme yeniden numaralandırılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Birinci fıkra uyarınca eğitim hizmeti verilebilmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur.
a) Eğitim hizmeti verenler veya vermek isteyenler, aşağıdaki bilgi ve belgeleri yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa sunar:
1) Ek-2’de tanımlanan niteliklere sahip eğitim tesislerine sahip olunduğuna veya kiralama, kullanma hakkı elde etme gibi yöntemlerle edinildiğine dair bilgi ve belgeler,
2) Eğitimlerde uygulayacağı müfredat, program ve kullanacağı eğitim dokümanlarının birer sureti,
3) Müfredat ve programa uygun olarak, eğitimlerde eğitici olacak kişilerin T.C. kimlik numaraları, eğitim durumlarını gösteren belgelerin suretleri, mesleki deneyimlerini gösteren belgelerin suretleri, özgeçmiş bilgileri, Ek-3’te yer alan Eğitici Beyan Belgesi ve eğitici formları,
4) Eğiticilerden alınan taahhüt belgeleri.
(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan üniversiteler, meslek odaları ve şirketler, dördüncü fıkrada belirtilen şartları yerine getirmedikçe ve bu şartların yerine getirildiğine dair Genel Müdürlüğün uygun görüşünü almadıkça, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci fıkra uyarınca eğitim hizmeti veremezler.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-5’inde, Ek-11’inde ve Ek-12’sinde yer alan, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Yönetmelik” ibareleri “27/Ekim/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-3B’sinde “V- Refanslar” kısmında yer alan “EK-5B” ibaresi “EK-3C” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 4 üncü maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İşbu Sözleşmenin konusu, 18/4/2007 tarihli ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 5 inci maddesi uyarınca yetki belgesi almak isteyen ŞİRKET’in başvurusu üzerine verilen yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesine yönelik;
a) Temel ilkelerin,
b) Hak ve yükümlülüklerin,
c) Uygulamaya ilişkin usûl ve esasların
belirlenmesi olup, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin enerji verimliliği mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) ŞİRKET, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerinde genel ahlâka ve etik kurallara uygun davranır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 12 nci maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Yetki belgesinin birinci fikrada sayılan nedenler ve/veya ŞİRKET’in kusuru nedeniyle iptal edilmesi halinde herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 20 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) İşbu Sözleşme .................. tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.
(3) İşbu Sözleşme, yürürlük tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.”
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
 
banner229
Son Güncelleme: 05.01.2013 17:54
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol