banner200
banner235
banner225
12 Mart 2013 Salı 10:53
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)
banner188
banner213
banner230
 

12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 9)

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (TMS 19) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1de yer alan TMS 19 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarıKurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurum tarafından kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 5  (1) Bu Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19u finansal tablolarında uygulayan işletmeler, söz konusu finansal tablolarında aşağıda yer alan düzenlemeleri de;

a) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarınınİlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 1in 39L, D1, D10, D11 ve E5 paragraflarını bu Tebliğin 2 nolu ekinde yer alan şekliyle,

b) 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS 8in 24 üncü paragrafını bu Tebliğin 3 nolu ekinde yer alan şekliyle,

c) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal Araçların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 1in 96 ve 139K paragrafları ile 7 nciparagrafında yer alan Diğer Kapsamlı Gelir Tanımını bu Tebliğin 4 nolu ekinde yer alan şekliyle,

ç31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 24’ün 22 nci paragrafını bu Tebliğin 5 noluekinde yer alan şekliyle,

d) 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal BorçlarıÖzkaynağa DayalıFinansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TFRS Yorum 19un 1, 6, 17, 24, 25, 26 ve 27C paragraflarını bu Tebliğin 6 nolu ekinde yer alan şekliyle,

uygular.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19un uygulanmasıyla, 30/3/2006tarihli ve 26124 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ” ve Tebliğ Eki yürürlükten kalkar.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1  (1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliği ve bu Tebliğin 1 noluekinde yer alan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardını 1/1/2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu TMSnin 1/1/2013 öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum dipnotlarda açıklanır.

Yürürlük

MADDE 7  (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan FaydalarStandardı31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Türkiye Muhasebe Standardı 19 (TMS 19) Çalışanlara Sağlanan Faydalar

 

 

 

 

banner229
Son Güncelleme: 12.03.2013 10:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol