banner200
banner235
banner225
13 Ocak 2013 Pazar 21:02
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında ön lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında uygulanacak eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: İlgili meslek yüksekokulunu,

b) İlgili Kurul: Üniversitede Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunu, Meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

c) Meslek Yüksekokulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kesin Kayıt, Danışmanlık ve Kayıt Yenileme

Kesin kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve Açık Öğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan ön lisans programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programında kayıtlı olmamak ve belirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belge istenmez. Bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır.

(2) Geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla kanuni temsilcileri tarafından yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, 8 inci maddeye göre akademik takvimde belirtilen süre içinde yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır. Belgeleri eksik olan ve katkı payını yatırmayan adayların kayıtları yapılmaz.

Danışmanlık

MADDE 6 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, meslek yüksekokulu müdürlüğünce öncelikle öğretim üyeleri arasından veya yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmayan meslek yüksekokullarında, diğer öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir.

(2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin ders ekleme-silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenci, öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrenim süresince güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve ilgili kurullarca haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yaptırabilirler.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 28 inci madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yapar. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl, öğretim süresinden sayılır.

Yatay geçişler

MADDE 9 – (1) Üniversitenin ön lisans programlarına yapılacak yatay öğrenci geçişleri; ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri bu kurullar tarafından yapılır.

(2) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne dâhil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili kurulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl, en az yetmiş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu süreye dâhil değildir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Üniversitenin ilgili kurulları tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir. Gerektiğinde bu süre, ilgili kurullar tarafından uzatılabilir.

(2) İlgili kurulların kararı ile öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir.

Öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Üniversitede, ön lisans öğretiminin normal süresi iki akademik yıl ve yaz okulları hariç dört yarıyıldır.

(2) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Öğretim planı ve dersler

MADDE 13 – (1) Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruptur. Bunlar, öğrencinin almak zorunda olduğu zorunlu dersler ile seçerek almak zorunda olduğu seçmeli derslerdir.

(2) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Derslerin öğretim süresince yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön şartları ilgili kurulların kararı ile belirlenir.

(3) Öğrenci, programında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen seçmeli dersleri almak ve başarmakla, varsa zorunlu stajını da yapmakla yükümlüdür.

Kredi yükü ve ders kaydı

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal ders kredi yükü, öğrencinin ait olduğu programında belirtilen yüktür. Ancak öğrencilerin genel not ortalaması 1.75’in altında ise bu öğrenciler normal dönemdeki ders kredi yükü kadar derse kayıt yaptırabilir. Genel not ortalaması 1.75 veya üzerinde ise, normal dönemdeki ders kredi yükünün % 50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt dönemdeki dersleri seçerek, 28 inci maddedeki ders tekrarına ilişkin esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, alt dönemdeki derse normal öğretim ise ikinci öğretimde, ikinci öğretim ise normal öğretimde ders kaydı yaptırabilir.

(3) Öğrenciler kredi değerleri az olmamak şartıyla; derslerini sırasıyla öncelikle kendi programından, çakışması halinde meslek yüksekokulundaki başka programlardan, daha sonra da Üniversitenin diğer programlarından danışmanının onayıyla seçebilir. Seçmeli derslerde ders içeriği şartı aranmaz.

(4) Yatay geçiş öğrencileri kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılda, normal dönemdeki ders kredi yükünün % 50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.

Ders değiştirme, ekleme ve silme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, danışmanının onayı ile yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk hafta içinde, kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini 14 üncü maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı ya da kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

(2) Öğrenciler ilk iki yarıyılda aldıkları veya başarısız oldukları alt yarıyıldaki derslerinden, ders değiştirme ve silme yapamazlar.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl sonu sınav döneminden önce meslek yüksekokulu müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere, İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için DZ notu verilir. İZ veya DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorundadır.

(3) Mezun olabilecek durumdaki öğrenciler için; devam şartını yerine getirmiş olmak koşuluyla başarısız olunan ve/veya not yükseltmeye alınan en fazla üç dersten devam şartı aranmaz.

(4) Rektörlük/Müdürlükçe görevlendirilen öğrenciler görev sürelerince derse devam etmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Derslerin kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Bir dersin kredi değeri; ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır.

(2) Bölümün önerisi ve ilgili kurulların kararı ile bazı ders ve uygulamalar not ortalamasına katılmayabilir.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Her ders için en az bir yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından %30’dan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur. Bu çerçevede bir dersin değerlendirilmesi; yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programları müdürlükçe belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili kurulların kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF ve YZ harf notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek olmadan bütünleme sınav hakkı verilir.

(5) Sınava girme veya girmeme konusundaki yükümlülük tamamen öğrencilere aittir. Bütünleme sınavlarının mazereti bulunmamaktadır. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanamamış öğrenciler, bütünleme sınavından yararlanamaz.

(6) Yarıyıl sonu sınavlarında geçerli olan kurallar bütünleme sınavlarında da geçerlidir. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçer ve geçme notu yine dönem içi notlar dikkate alınarak belirlenir.

(7) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak giden öğrenciler ile başka bir üniversitenin yaz okulunda ders alan öğrencilerin Üniversitede bütünleme sınavına girme hakkı bulunmamaktadır. Bu öğrenciler, bütünleme sınavına dersi aldıkları üniversitede girebileceklerdir.

(8) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak gelen öğrenciler ile başka bir üniversitenin öğrencisi olup yaz okulunda Üniversiteden ders alan öğrenciler aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına Üniversitede girebileceklerdir.

(9) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınava giremez.

(10) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(11) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl müdürlükçe saklanır.

(12) Özürlü öğrencilerin sınavlarının yapılması ile ilgili esaslar ilgili kurulların onayı ile belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, müdürlükçe yapılacak incelemeden sonra ilgili kurullarca karara bağlanır.

Mazeret sınavları

MADDE 20 – (1) Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yöntem ile yazılı olarak müdürlüğe yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı beş iş günü içerisinde müdürlüğe teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili kurullar tarafından haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, ilgili yarıyıl derslerinin on üçüncü haftası içinde yapılır.

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi sınavları için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara mazeret sınavı açılmaz.

(5) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

(6) Yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk iki haftadan sonra Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler yarıyıl içi mazeret sınavına girerler. Bu öğrencilerden yazılı olarak birimlerine başvuranlar yarıyıl içi sınavına girebilirler. Yazılı olarak birimine başvurmadığı halde yarıyıl içi sınavına girenlerin sınavı iptal olur.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 21 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu yönteme göre; bir öğrencinin başarısı, dersin öğretim elemanı tarafından öncelikle 18 inci maddedeki esaslar çerçevesinde sayısal olarak belirlendikten sonra, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak, ilgili kurullar tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür:

Başarı Notu              Katsayısı

AA                               4.0

AB                                3.7

BA                                3.3

BB                                3.0

BC                                2.7

CB                                2.3

CC                                2.0

DC                                1.5

DD                               1.0

FF                                 0.0

(2) Bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, ilgili dersin harf notu aralıklarına göre verilir.

(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz. Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) YT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür. Bütünleme sınavı sonunda aldığı not, yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır (0) kabul edilerek öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.

e) MU notu: İlgili kurul kararıyla muafiyetine karar verilen dersler ile kurumlar arası ve yurt dışı yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak MU notu verilir ve ortalamaya katılmaz.

Başarı notu dönüşümleri

MADDE 22 – (1) Üniversitenin ön lisans programlarında kullanılan ve 21 inci maddede belirlenen başarı notları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıklarına göre aşağıdaki gibi mutlak sisteme dönüştürülür;

a) Başarı notu                                          Mutlak sistem karşılığı

    AA.......................................               ………93,01-100,00

    AB.......................................               ………83,67-93,00

    BA.......................................               ………76,67-83,66

    BB........................................              .………69,67-76,66

    BC........................................              .………60,34-69,66

    CB........................................              .………56,61-60,33

    CC........................................              .………53,33-56,60

    DC........................................              .………49,00-53,32

    DD........................................              .………45,00-48,99

    FF.........................................              .………44,99 ve aşağısı

b) Başka bir üniversiteden alınan dersler ve diğer muafiyet işlemlerinde, 26 ncı maddeye göre eşdeğerliliği kabul edilen derslerin başarı notu dönüşümleri, aşağıdaki esaslara göre yapılır:

1) Daha önce alınan not, sayısal ve 100’lük sistemde ise; 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 21 inci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür. Muafiyet sınavları başarı dönüşümlerinde de aynı usül uygulanır.

2) Daha önce alınan not, sayısal ve 5’lik sistemde ise; 2.49 ve altı FF olarak, 2.50 ve üstü ise 0,8 katsayısıyla çarpılarak, 21 inci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.

3) Daha önce alınan not, harf notu ise; 21 inci maddedeki en yakın katsayı karşılığı başarı notuna dönüştürülür.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise genel not ortalaması elde edilir.

(2) Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin not ortalamasına, devam etmekte oldukları programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili kurulların kararıyla yeni programlarına uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu, not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra, iki basamaklı olarak gösterilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarılı olabilmesi için genel not ortalamasının ilk öğretim yılı sonunda en az 1.75 olması zorunludur. Belirtilen zorunlu genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilir.

(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz okulu sonundaki genel not ortalamasına göre yapılır.

(3) Öğrenciler, FF, YZ ve DZ notu aldıkları dersleri, takip eden ilköğretim yılında 14 üncü madde çerçevesinde tekrar ederler.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 25 – (1) Başarı değerlendirme yönergesine göre öğrenciler, onur ve yüksek onur öğrencisi olarak belirlenir.

Derslerden muafiyet

MADDE 26 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı dil seviye tespit sınavında, en az 70 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Ayrıca, ilgili kurullar tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarında en az 70 puan alan öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları için, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 22 nci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Muafiyetlerde karşılaşılan güçlükler nedeniyle, muafiyeti ifade eden notlar, harf notu olarak CC’ ye dönüştürülür, kabul etmemeleri halinde o dersi/dersleri yeniden alırlar. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders sayısına göre, hangi sınıfa intibak yapılacağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye kurumlar arası ve yurt dışı yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, MU notuna dönüştürülür ve ortalamaya katılmaz.

Değişim programları

MADDE 27 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve/veya ders değişim programları uygulanabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl ilgili üniversitelere gönderilebilir. Ders değişim programları çerçevesinde de öğrenciler uzaktan ders alabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili kurullar tarafından yapılır.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine işlenir.

(4) İkili anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde katkı payı/öğrenim ücreti ikili anlaşmalara göre ödenir.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler, öncelikle notu FF, YZ ve DZ olan derslerini almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tekrar alındığında alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

b) Bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

c) Tekrar edilmesi gereken dersler çakışırsa, öncelikle birinci sınıfın dersi alınır.

ç) Genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, daha önce başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(2) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, o ders yerine programdaki başka bir seçmeli dersi alabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ders tekrarlarında, 14 üncü maddedeki kredi sınırlarına uyulması zorunludur.

(4) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dâhildir.

Tek dersten başarısız öğrenciler

MADDE 29 – (1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(2) Öğrencilerin yarıyıl içi sınav notu dikkate alınmadan, bu tek ders sınavının değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 21 inci maddedeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür.

(3) Durumları birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim öğrencilerin durumunu inceledikten sonra hangi derse tek ders sınav hakkı tanındığını, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Bu maddede öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır ve başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciler bu haktan bir daha yararlanamazlar.

İlişik kesme

MADDE 30 – (1) Meslek yüksekokulundan çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Açık öğretimde kontenjan sınırlaması olmayan programlar hariç olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunun ön lisans programında kayıtlı öğrenci olduğu belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar öğrenim gördükleri ilgili birime yazılı olarak başvurur. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Üniversiteye dönmek isterse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

(4) Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye isterse kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Diploma

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması, tüm derslerden en az DD veya YT notu alması ve zorunlu stajlarını başarması gerekir.

(2) Ancak, öğrenci isteği halinde, not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz okulu veya takip eden ilk iki yarıyılda, 28 inci madde kapsamında ders tekrarı yapabilir.

(3) Bu öğrencilerin, mezun durumunda olduğu ilgili yarıyılın bütünleme sınavlarının sonuna kadar meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir.

(4) Öğrencinin mezuniyeti, ilgili kurulların kararı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Akademik izin

MADDE 33 – (1) Öğrencinin akademik izin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili müdürlüğe yapılır. Akademik izin talepleri, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Akademik izin isteklerinin yarıyıl başında ilk dört hafta içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle akademik izin başvurusunda bulunacak öğrencilerin sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) Öğrencilere, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar akademik izin verilebilir.

(5) Ancak, sürekli sağlık sorunlarını herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez ve akademik izinli oldukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla akademik izinli sayılan öğrenci, takip eden yarıyıla kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi durumunda, ilgili kurulların kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle akademik izinli olan öğrenciler yazılı olarak başvurdukları takdirde ilgili kurulların kararıyla kaydını yaptırabilir.

(8) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 34 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 13.01.2013 21:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol