banner200
banner235
banner225
08 Mart 2013 Cuma 11:59
Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230
 

8 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28581

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve

İşleyişine İlişkin Esaslar

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak Üniversitenin asli görevlerini aksatmamak, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılmasını esas almak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek ve kurslar açmak,

b) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerlerinin üretimi bakım ve onarımını yapmak,

c) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahlil ve tetkikler yapmak ve bunlarla ilgili araştırma ve uygulamaları yürütmek,

ç) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım-onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonunu yapmak, kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak,

d) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem yazılım/donanım konularında eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,

e) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarına imkan vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek, bu amaçla gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

g) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,

ğ) Bölgenin tarım ve hayvancılık sorunlarına çözüm getirecek uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımını sağlamak,

h) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

ı) Kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, ölçümler yapmak,

i) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım işleri yapmak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere yürütme kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu başkanının çağrısı üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00.- (Yüzbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 08.03.2013 11:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol