banner200
banner222
29 Ocak 2013 Salı 10:06
Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ-KAFKASYA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve bu organların görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Balkanlardan Orta Asya’ya uzanan bölge ve bu bölgede yer alan ülkelerle ilgili tarihi, ekonomik, sosyolojik, siyasal ve hukuki alanlarda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, talep etmeleri halinde ilgili resmi ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içinde çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.

b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları düzenlemek.

c) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ç) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

d) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım, gösteri, festival gibi etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

e) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

f) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

g) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak.

ğ) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

h) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

i) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

j) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak.

k) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.

l) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanlarından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkezin faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak, kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konusu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanlarından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirmek.

b) Görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili diğer işlerin yürütülmesini sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun uygun bulduğu kişilerin Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilmesiyle toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır. Mazeretsiz üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona ermiş sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programları ile raporlarını hazırlamak.

Danışma kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübeli kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amacı ve faaliyet alanları doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Sertifika programları

MADDE 17 – (1) Merkez, ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde  2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 29.01.2013 10:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol