banner200
banner235
banner225
01 Şubat 2013 Cuma 12:59
Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde/yüksekokullarda eğitim öğretim, fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi, Senatonun kararıyla belirlenen eğitim-öğretim programına ve akademik takvime göre uygulanır. Fakülteler/yüksekokullar; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini en geç Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunarlar.

(2) Akademik takvim süresi içinde eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. İlgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir. Eğitim-öğretim süresi bir yılda güz ve bahar olmak üzere en az ondörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıllara yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınav süreleri dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Fakültelerde/yüksekokullarda; zorunlu ve seçmeli dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Bir eğitim-öğretim programında kuramsal ve uygulamalı derslerin toplamı haftada onbeş ders saatinden az, otuz ders saatinden çok olmamak üzere ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır. Mesleki uygulama, staj ve intern eğitimi etkinlikleri haftalık ders saati hesabında dikkate alınmaz.

(2) Fakülteler/yüksekokullar, ilgili birimlerince kararlaştırılmış olmak ve Senatoca onaylanmak koşuluyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yıla geçilmemesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına dayalı olarak düzenleyebilirler.

(3) Kuramsal ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(4) Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan eğitim yolu ile yürütülmesine ilgili birim kurulunun önerisi üzerine karar verebilir. Ancak bu derslerin yürütülmesinde uzaktan eğitime ilişkin hususlarda 15/11/2009 tarihli ve 27407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Eğitim programlarında yer alacak kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/bilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(6) Fakültelerin/yüksekokulların eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(7) Her öğrenci için kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı/programın önerisi ile ilgili yönetim kurulunca bir danışman belirlenir. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler, ön koşullu dersler, üst yarıyıldan/yıldan alınacak dersler danışmanın onayı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde bölüm/anabilim dalı başkanı onay verebilir.

(8) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün öğrenciler için ortak zorunlu ders olarak verilir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri isteğe bağlı olup, öğrenci bu iki dersten birini seçer.

(9) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada ikişer saat, Güzel Sanatlar ile Beden Eğitimi dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki yarıyıl haftada birer saat verilir. Yabancı Dil dersi, en az dört yıl eğitim-öğretim yapılan fakültede/devlet konservatuvarında ve yüksekokullarda toplam 224 saatten az olmamak koşuluyla birbirini izleyen dört yarıyıl süreyle verilir; iki yıl eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda, yüksekokul kurulu kararı ve Senatonun onayıyla toplam 112 saat verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav, staj sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıkça/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir.

b) Ara sınav ağırlığının % 40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.

c) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girebilmek için;

1) Kuramsal derslerin en az % 70’ine devam etmek,

2) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak,

3) Uygulamalarda başarılı olmak

gerekir.

b) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir.

(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden DC ve daha düşük not alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yılsonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

b) Yarıyıl sonu ve genel akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

(5) Ek sınav: Sınava girme hakkını kazanmış olan öğrenciler için her eğitim öğretim yılında ek sınav düzenlenir. Aşağıda belirtilen öğrencilere ek sınav hakkı tanınır:

a) Ara sınıflardaki başarısız öğrencilere tanınan tek ders sınav hakkına ilişkin esaslar şunlardır;

1) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına göre yapılandırılan programlarda, takip eden eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç iki hafta önce tüm işlemleri tamamlanmak üzere tek ders sınavı açılır.

2) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, tüm derslerden devamı alınarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri girebilirler.

3) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde yazılı dilekçelerini ilgili öğrenci işleri bürosuna vererek bu haktan yararlanırlar.

4) Bu sınavdan alınan puan ilgili ders için yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir.

b) Son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınan tek ders sınav hakkına ilişkin esaslar şunlardır;

1) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, devamı alınarak başarısız olunan tek ders dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavı güz veya bahar yarıyıl sonunda yapılan bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde ilgili öğrenci işleri bürosuna bir dilekçeyle başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına tek ders sınavı açılacağı dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce bildirilir. Öğrenciler tek ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamalıdır.

2) Tek ders sınavı tıp fakültesinde aile hekimliği dönemi eğitimi, veteriner fakültesinde intern eğitimi öncesi açılır. Bu sınavlardan alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak değerlendirilir.

(6) Mazeret sınavı:

a) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıllık okutulan derslerin yıl sonu sınavı için mazeret kabul edilebilir. Ara sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde dekanlık, yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

b) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girmeye hak kazandığı halde bu sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretlerine ilişkin dilekçelerini ilgili öğrenci işleri bürosuna verip, yönetim kurulunca kabul edilenler; mazeret sınav haklarını ya bütünleme sınavında ya da mazeretleri devam ediyorsa bu haklarını, açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınavında kullanırlar.

c) Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

ç) Bütünleme sınavı için mazeret kabul edilemez.

d) Aynı gün ve saatte ara sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bir dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

e) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(7) Muafiyet sınavı: İlgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır.

(8) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(10) Arasınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde, yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavları ise Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yıl sonu/bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere fakültelerin/yüksekokulların öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

(11) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyılda/yılda kaydını yenilemiş ve o derse kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(12) Üniversitenin fakülteleri/yüksekokulları ile yurtiçindeki/yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde veya öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ve uyarlanması bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde ağırlığının % 50’nin altında olmaması koşuluyla bölüm/anabilim dallarının görüşü, fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında dekanlık/yüksekokul müdürlükleri tarafından ilan edilir.

(3) Harf notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Puanlar                   Notlar            Katsayılar

90-100                      AA                    4,0

85-89                        BA                    3,5

80-84                        BB                    3,0

75-79                        CB                    2,5

70-74                        CC                    2,0

65-69                        DC                    1,5

60-64                        DD                    1,0

50-59                        FD                    0,5

49 ve aşağısı             FF                    0,0

b) Ayrıca, diğer harf notlarından;

1) FF1: Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız,

3) M1: Öğrenimi sırasında üniversite birimlerinden alınan ve başarılan ders ve sınavlar için verilen not,

4) M2: Öğrenimi sırasında üniversite dışından ve öğrenimi öncesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan başarı ile alınan derslerden dolayı muaf tutulduğu derslere verilir.

5) G1: Geçer. Kredisiz derslerden başarılı,

6) G2: Geçer. Kredili derslerden başarılı,

7) E: Eksik,

8) V: Vazgeçtiği dersler,

9) K: Kalır. Kredisiz derslerden başarısız,

10) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girmedi

olarak adlandırılır.

c) Bu fıkranın (b) bendinde yer alan tanımlar aşağıdaki durumlarda kullanılır:

1) FF1 notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava giremeyen öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu olarak işleme alınır.

2) FF2 notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu olarak işleme alınır.

3) M1 notu; öğrencinin Üniversiteye bağlı birimler tarafından yapılan muafiyet sınavlarında başarılı olması durumunda ve öğrenimi sırasında Üniversite bünyesinde yürütülen programlardan aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim programında muaf olduğu derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.

4) M2 notu; Üniversiteye yerleşen bir öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan almış ve başarmış olduğu dersler ile öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim programında muaf olduğu derslere verilen nottur. Ancak öğrencinin Üniversitedeki öğrenimi sırasında değişim programlarından yararlanarak veya bir başka nedenle diğer yükseköğretim kurumlarından alarak başardığı dersler için harf notu da olacak şekilde verilir.

5) G1 notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

6) G2 notu; alması gereken dersleri almış ve ders saati sınırını doldurmuş öğrencilerin, gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla alabileceği kredili derslere verilen nottur. Bu tür dersleri akademik not ortalamaları 2,00’ın üstünde olan öğrenciler alabilir. Öğrencinin başarılı olması durumunda ders öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

7) E notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. E notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna tesliminden onbeş gün sonra eksiklerini tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Eksikliğinin tamamlanmasının uzun süreceği ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin E notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

8) MZ notu; yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya başka bir nedenle yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler MZ notu verilen bir dersin; yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına ya bütünleme sınavında ya da mazeretleri devam ediyorsa açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınavında girer ve alınan not sınava girdiği yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

9) V notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yıl başından itibaren ilk dokuz hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ön lisans/lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin en çok altısından vazgeçebilir. Ancak; ilk iki yarıyıldaki/yıldaki derslerden ve not ortalamasını yükseltmek amacıyla aldığı derslerden vazgeçemez.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2010

27598

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/4/2011

27901

2-

27/8/2011

28038

banner229
Son Güncelleme: 01.02.2013 13:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol