18 Nisan 2016 Pazartesi 13:37
Şikayet

 T.C.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

 

E: 2015/19596

K:2015/30070

T: 01.12.2015

 

Şikayet

Finansal Kiralama Sözleşmesi Opsiyon Hakkının Haczi

Özet:Finansal kiralama sözleşmesi süresince mallar şikayetçi finansal kiralama şirketine ait olduğundan, alacaklının, sözleşmelere konu mallar üzerine haciz koydurması veya sözleşmelerde taraf olmasından doğan tüm haklarının takibe konu borç için haczinin mümkün olmadığı, öte yandan opsiyon hakkı, haciz tarihinde henüz doğmamış bir hak olup, bu hakkın doğup doğmayacağı, doğması halinde ise borçlunun bu hakkı kullanıp kullanmayacağı belli olmadığından, haczedilmesi veya bu konuda şerh verilmesinin alacaklıya bir hak sağlamayacağı gözetilmelidir.

(6361 s. FKFFŞK m. 28/2, 32)

(2004 s. İİK m. 16)

Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının talebi üzerine, icra müdürlüğünce, 3. kişi G... Finansal Kiralama A.Ş.'ye yazılan 08.01.2015 tarihli yazı ile finansal kiralama sözleşmesi gereğince sözleşmeye konu malların mülkiyetini satın alma hakkına 339.175,85 TL için haciz konulduğunun bildirildiği, adı geçen 3. kişinin memurluk işleminin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

6361 sayılı Finansal Kiralama Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 28/2. maddesinde; kiracı aleyhine icra takibi yapılması halinde, finansal kiralama konusu malların takibin dışında tutulması öngörülmüştür. Aynı Yasa'nın 32. maddesinde ise; sözleşme sona erdiğinde, kiracının finansal kiralamaya konu malı alma hakkının olduğu belirtilmiştir.

Şikayete konu işlem, kiracı konumunda bulunan borçlu şirketin borcundan dolayı finansal kiralama sözleşmelerine konu mallar ile bunların opsiyon haklarının haczine yöneliktir. Sözleşme süresince malların, şikayetçi finansal kiralama şirketine ait olduğu yasanın açık hükmü gereği olup, bu nedenle alacaklının, sözleşmelere konu mallar üzerine haciz koydurması veya sözleşmelerde taraf olmasından doğan tüm haklarının 339.175,85 TL için haczi mümkün değildir. Diğer taraftan opsiyon hakkı, haciz tarihinde henüz doğmamış bir hak olup, bu hakkın doğup doğmayacağı, doğması halinde ise borçlunun bu hakkı kullanıp kullanmayacağı belli değildir. Dolayısı ile bu hakkın haczedilmesi veya bu konuda şerh verilmesi, alacaklıya bir hak sağlamayacaktır.

O halde mahkemece şikayetin kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366. ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karâr düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme: 18.04.2016 13:40
Anahtar Kelimeler:
şikayet
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol