banner200
banner222
07 Nisan 2016 Perşembe 16:27
Şikayet
banner188
banner213
banner230

  

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2015/18299

K. 2015/19385

T. 28.10.2015

 

• USULSÜZ HACİZ İŞLEMİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davalı Alacaklı Bankanın Takibe Konu Alacağının Diğer Takip Dosyasında Yapılan Temlik İşleminden Önce Doğup Kesinleştiğinin Gözetileceği - Şikayet Edenlere Temlik Edilen Alacak Üzerine Haciz Uygulanmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığının Kabulü )

• TEMLİK EDİLEN ALACAK ÜZERİNDE HACİZ ( Davalı Bankanın Alacağının Temlik İşleminden Önce Doğup Kesinleştiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği )

• BANKANIN ALACAĞININ DOĞUP KESİNLEŞTİĞİ TARİH ( Davaya Konu Temlik İşleminden Önce Doğup Kesinleştiği - Şikayet Edenlere Temlik Edilen Alacak Üzerine Haciz Uygulanmasında Yasa'ya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gerektiği/Banka Lehine Tesis Edilen Haciz İşleminin Usulüne Uygun Olduğu )

6098/m. 188

ÖZET : Dava, usulsüz haciz işleminin kaldırılması talebine ilişkindir.Davalı alacaklı bankanın takibe konu alacağı, diğer takip dosyasında yapılan temlik işleminden önce doğup kesinleştiğinden şikayet edenlere temlik edilen alacak üzerine haciz uygulanmasında Yasa'ya aykırı bir yön yoktur. Mahkeme'ce banka lehine tesis edilen haciz işleminin usulüne uygun olduğu gözetilerek şikayetin bu dosya yönünden reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Temlik alan vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; Karaman 4.İcra Müdürlüğü'nün 2012/1615 sayılı takip dosyası alacaklıları M. Y. B. ve ... İnşaat San. Ltd. Şti'nin takibe konu alacaklarının 100.000,00 TL'sini vekalet ücreti alacağına mahsuben kendisine, geri kalanını ise vekiledeni M. K.'a temlik ettiklerini, temlik tarihinden sonra davalı ... A.Ş. lehine Konya 14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/10243 ve 2012/497 Esas sayılı dosyalarından gönderilen 28/10/2013 ve 23/10/2013 tarihli haciz yazılarına istinaden dosya alacaklarına haciz konulduğunu, yapılan haciz işleminin usulsüz olduğunu açıklayarak, Konya 14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/10243 ve 2012/497 Esas sayılı dosyaları lehine tesis edilen haciz işlemlerinin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme'ce, temlik verenlerin borçlarından dolayı temlik alanların taraf olduğu dosyada temlik tarihinden sonra yapılan haciz işleminin usulsüz olduğu gerekçesiyle istemin kabulü ile Konya 14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/10243 ve 2012/497 Esas sayılı dosyaları lehine yapılan haciz işlemlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Hüküm davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Konya 14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/10243 Esas sayılı dosyasında takibin, temlik tarihinden sonra kesinleştiğinin anlaşılması nedeniyle sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 188. maddesinde ''Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunmaları, devralana karşı da ileri sürebilir. Borçlu, devri öğrendiği anda muaccel olmayan alacağını, devredilen alacaktan önce veya onunla aynı anda muaccel olması koşuluyla borcu ile takas edebilir.''

Somut olayda; alacaklı banka tarafından M. Y. B. ve ... İnşaat San. Ltd. Şti. ile dava dışı dokuz kişi hakkında 20/01/2012 tarihinde Konya 14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/497 Esas sayılı takip dosyası ile 131.115,64 TL kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacakları için ilamsız icra takibine başlanmış, takip kesinleştikten sonra davalı banka vekilinin talebi üzerine 23/10/2013 tarihinde Karaman 4. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1615 esas sayılı dosyasındaki dava dışı M. Y. B. ve ... İnşaat San.Ltd.Şti'nin alacaklarına haciz konulması istenmiş, Karaman 4. İcra Müdürlüğü 24/10/2013 tarihli yazı cevabında; dosya alacağı üzerine haciz konulduğunu bildirmiştir. Karaman 4. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1615 Esas sayılı dosyasına bakıldığında; alacaklısının M. Y. B. ve ... İnşaat San. Ltd. Şti., borçlusunun dava dışı İl Özel İdaresi Müdürlüğü olduğu, ilamdan kaynaklanan 424.464,41 TL alacağın tahsili için 26/03/2012 tarihinde ilamlı takibe girişildiği; takibe konu alacağın 305.337 TL'sinin 27/03/2012 tarihinde şikayetçi M. K.'a; 98.459 TL'sinin ise şikayetçi vekili Av. B. Y.'a alacaklılar tarafından temlik edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda davalı alacaklı bankanın Konya 14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/497 esas sayılı takip dosyasındaki alacağı, Karaman 4. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1615 Esas sayılı takip dosyasında yapılan temlik işleminden önce doğup kesinleştiğinden şikayet edenlere temlik edilen alacak üzerine haciz uygulanmasında Yasa'ya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

O halde, Mahkeme'ce Konya 14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/497 Esas sayılı dosyası lehine tesis edilen haciz işleminin usulüne uygun olduğu gözetilerek şikayetin bu dosya yönünden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin tümden kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :  Alacaklı Banka vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 28.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 07.04.2016 16:31
Anahtar Kelimeler:
şikayet
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol