banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
24 Kasım 2016 Perşembe 11:09
6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun Tam Metni
banner188
banner213
banner230
 
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6756       Kabul Tarihi: 9/11/2016      
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tedbirler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde zaruri olan tedbirlerin alınması ve Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma personeline ilişkin tedbirler
MADDE 2- (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ve ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden, ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler ise Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatına kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgisine göre Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler
MADDE 3- (1) 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma süreleri olağanüstü hal süresince uygulanmaz.
 İflas erteleme
 MADDE 4- (1) Olağanüstü halin ilanından itibaren ve devamı süresince, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal reddedilir.
(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;
a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.
b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.
c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Milli Savunma Üniversitesi
Kuruluş
MADDE 5- (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
(2) Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
     a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden,
b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından,
     c) Astsubay meslek yüksekokullarından,
     oluşur.
     3) Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Ayrıca rektöre görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı dördü geçmemek üzere Milli Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları atanır.
    (4) Üniversitenin teşkilatı Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulur.
Enstitüler
MADDE 6- (1) Enstitü müdürleri Milli Savunma Bakanı tarafından atanır.
(2) Enstitülerin altındaki gerekli akademik birimler, rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca oluşturulur.
(3) Enstitülere giriş şartları ile enstitülerin kurulması, işleyişi ve diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları
MADDE 7- (1) Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, Üniversite bünyesinde ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösterirler. İş ve işlemleri Üniversite rektörlüğü tarafından yürütülür.
(2) Özel kanunlarının bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
Öğretim elemanlarının hakları
MADDE 8- (1) Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri ile enstitülerde görevli öğretim elemanları, akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları yönünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının haklarından aynen istifade ederler ve sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.
      (2) Enstitülerde görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, anılan Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.
(3) Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürlerine ayrıca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir. Bu kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.
(4) Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında, öğretim elemanlarına, Üniversite rektörlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Milli Savunma Bakanlığına İlişkin Değişiklikler
MADDE 9- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “Milli Müdafaanın” ibaresinden önce gelmek üzere “Milli Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadroları ile” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 113 üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11- 211 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle sınıf veya statü değişikliği işlemine tabi tutulan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, bir yıl içinde başvurmaları halinde Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarının müştereken oluşturacağı komisyonlar tarafından yeniden sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Verilecek raporlar kesin olup, bu rapor sonucuna göre haklarında işlem tesis edilir.”
MADDE 12- 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “göz önünde tutularak” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Bakanlığının mesleğe kabul kararı üzerine” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 13- 357 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15- Askerî hâkimlerin birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma işlemleri Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.
Birinci sınıfa ayrılabilmek için;
     a) Askerî hâkimlik mesleğinde oniki yılını doldurmak,
     b) Sicil notları toplamının, sicil notu adedine bölünmesi sonucunda, sicil tam notunun en az %60 ve daha yukarısı olmak,
     c) Kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını aynı neviden olmasa bile birden fazla; yer değiştirme cezasını ise hiç almamış olmak,
     d) Affa uğramış olsa bile, mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan hüküm giymemiş bulunmak,
     e) Ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, hâl kağıtları ve sicil belgeleri, kanun yolu incelemesinden geçen işleri, örnek karar ve mütalaaları ve varsa mesleki eser ve yazıları ile katıldıkları meslek içi ve uzmanlık eğitimleri göz önünde tutularak Milli Savunma Bakanlığınca ilan edilen birinci sınıfa ayrılma ilkelerinde aranan koşulları taşımak,
gerekir.
Meslekleriyle ilgili lisansüstü öğrenim nedeniyle verilen kıdemler ikinci fıkranın (a) bendinde öngörülen hizmet süresinden sayılır. Ayrıca askerî hâkimlik mesleğinden önceki hâkimlik ve savcılıkta geçen süre ile adaylığın başlamasından bitimine kadar olan sürenin
9 uncu maddeye göre belirlenen süreyi aşan kısmının tamamı, fiilen avukatlık stajında ve avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi, askerlik hizmetinde ve askerî hâkim adaylığına kabul edilmeden önce muvazzaf subaylıkta geçen sürenin yarısı, birinci sınıfa ayrılmaya esas sürenin hesabında dikkate alınır. Ancak birinci sınıfa ayrılabilmek için her hâlde askerî hâkimlik mesleğinde fiilen altı yıl çalışmak zorunludur.
Herhangi bir şart aranmaksızın kanunla bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilenler için ikinci fıkranın (a) bendinde öngörülen süre on yıl olarak uygulanır.
İkinci fıkranın (a) bendinde öngörülen süre, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını alanlar için, kademe ilerlemesinin veya derece yükselmesinin durdurulduğu süre kadar uzar.
Birinci sınıfa ayrılma işlemindeki değerlendirme mesleğin müteakip yıllarında da yapılır.
Birinci sınıf olabilmek için, birinci sınıfa ayrılma tarihinden itibaren üç yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olmak gerekir.
Birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma koşul ve yöntemlerine dair ilkeler, bu Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanır.”
MADDE 14- 357 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- Askerî hâkimlerin istifaları, bu Kanundaki özel hükümler saklı kalmak şartıyla subaylar hakkındaki hükümlere göre Millî Savunma Bakanı tarafından kabul edilir.”
MADDE 15-357 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21- Askerî hâkimlerin görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun emeklilik yaş hadleri diğer subaylar gibidir. Askerî hâkimlerin kanunlarda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamaları hâlinde özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emekliliklerini isteme hakları vardır. Emeklilik istemleri Millî Savunma Bakanı tarafından kabul edilir.
926 sayılı Kanunun ek 5 inci ve geçici 30 uncu maddelerindeki hükümler askerî hâkimler hakkında da uygulanır.
Bu Kanunda belirtilen esaslara göre; meslekten çıkarılma ve askerî hâkim olmaya engel suçluluk hâlleri ve askerî hâkim general-amirallere ilişkin olarak 926 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askerî hâkimler rütbelerinin yaş haddine kadar hizmete devam ederler.”
MADDE 16- 357 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29- Askerî hâkimlere, Müsteşarın Başkanlığında Milli Savunma Bakanı tarafından seçilecek iki birinci sınıf hakimden oluşan komisyonca; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hâl ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, savunmaları aldırılarak aşağıdaki disiplin cezalarından biri verilebilir:
a) Uyarma cezası; görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olup, aşağıdaki hâllerde verilir.
1) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik.
2) Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulunan kişilere karşı kırıcı davranmak.
3) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak.
4) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda işi uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak.
5) Nitelik ve ağırlıkları itibarıyla yukarıda belirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak.
b) Aylıktan kesme cezası; izinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın göreve bir veya iki gün gelmeyenlerin aylıklarından her gün için bir günlüğünün kesilmesidir.
c) Kınama cezası; belli bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesi olup, aşağıdaki hâllerde verilir.
1) Hizmet içinde ve dışında, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
2) Kılık ve kıyafetinde mesleğin gerektirdiği saygınlığı gözetmemek.
3) Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulunan kişilere kötü muamelede bulunmak.
4) Eşinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, onbeş gün içinde bildirmemek.
5) Mevzuat uyarınca Millî Savunma Bakanlığının verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve kalem teşkilatının denetimini ihmal etmek.
6) Görevin, işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak.
7) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak.
8) İzinsiz veya kabul edilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz üç gün göreve gelmemek.
9) Nitelik ve ağırlıkları itibarıyla yukarıda belirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak.
d) Kademe ilerlemesini durdurma cezası; bulunulan kademede, ilerlemenin bir yıl süre ile durdurulması olup, aşağıdaki hâllerde verilir.
1) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek.
2) Ödeme gücünün üstünde borçlanmak suretiyle borçlarını ödeyemez duruma düşmek veya kesinleşmiş borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.
3) Belirlenen durum ve sürelerde mal beyanında bulunmamak.
4) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz dört ila dokuz gün göreve gelmemek.
5) Nitelik ve ağırlıkları itibarıyla yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak.
e) Derece yükselmesini durdurma cezası; bir üst dereceye yükselmenin iki yıl süre ile durdurulması olup, aşağıdaki hâllerde verilir.
1) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın, bir takvim yılı içinde, toplam on beş gün göreve gelmemek.
2) Meslek mensuplarına yasaklanmış veya mesleğin gerekleriyle bağdaşmayan kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
f) Yer değiştirme cezası; bulunulan garnizonun görev süresi dolmadan en az bir derece altındaki başka bir garnizona o garnizondaki asgari hizmet süresi kadar kalmak üzere atanmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesi olup, aşağıdaki hâllerde verilir.
1) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek.
2) Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak.
3) Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak.
4) Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz olmak.
5) Somut deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyandırmak.
6) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak.
g) Meslekten çıkarma cezası; bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesidir.
Birinci fıkranın (f) bendinin (5) numaralı alt bendinde yazılı hâllerden dolayı hangi görevde olursa olsun iki defa, diğer alt bentlerindeki hâllerden dolayı üç defa yer değiştirme veya derece yükselmesinin durdurulması cezası almış olmak veya kasten işlenen bir suçtan dolayı altı aydan fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan biri ile mahkûm olmak meslekten çıkarılmayı gerektirir. Ancak, verilen cezanın bu suçlardan birinden dolayı verilmemiş olması ve cezanın ertelenmiş, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş veya yüzseksen günden fazla adli para cezası olması hâlinde meslekten çıkarma cezası yerine, yer değiştirme cezası verilir.
İkinci fıkra dışında kalan ceza mahkûmiyetlerinin ertelenmiş veya Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesindeki seçenek yaptırımlara çevrilmiş olup olmadığına bakılmaksızın suçun niteliğine göre diğer disiplin cezalarından biri verilir.
Hükümlülüğü gerektiren suç, mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni ortadan kaldıran nitelikte görülürse, bu Kanunda daha alt derecede bir disiplin cezası öngörülmemiş olmak kaydıyla, cezanın miktarına ve ertelenmiş veya Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinde yer alan seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, meslekten çıkarma cezası verilir.
Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmese ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir.”
MADDE 17-  357 sayılı Kanunun mülga 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Görevden uzaklaştırma:
MADDE 31- Hakkında soruşturma yapılan askerî hâkimin göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Milli Savunma Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilmesine karar verilebilir.
Yukarıdaki tedbirler, soruşturmanın ve kovuşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.
Görevden uzaklaştırılanlar hakkında bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere 926 sayılı Kanunun açığa alınan subaylara ilişkin hükümleri uygulanır. Askerî hâkimler ayrıca açığa alınmazlar.
Görevden uzaklaştırma, bir disiplin soruşturması gereği olarak en çok üç ay devam edebilir. İşin niteliğinin gerektirmesi hâlinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu süre iki ay daha uzatılabilir. Bu süreler sonunda, hakkında bir karar verilmediği takdirde ilgili göreve başlatılır.
Görevden uzaklaştırma, bir ceza soruşturması veya kovuşturması gereği olduğu takdirde, Milli Savunma Bakanlığı iki ayı aşmayan süreler içinde ilgilinin durumunu inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir.
Görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararlar ilgiliye tebliğ olunur.
Soruşturma sonunda meslekten çıkarma cezası verilmesine veya kovuşturmaya geçilmesine gerek bulunmadığının anlaşılması hâlinde, görevden uzaklaştırma kararı Milli Savunma Bakanlığı tarafından derhâl kaldırılır.
Soruşturma veya yargılama sonunda;
a) Hakkında kovuşturmaya geçilmesine gerek bulunmayan ile kovuşturmaya başlanıp da kovuşturma konusu olan fiil ayrıca meslekten çıkarılma cezası verilmesini gerektirir nitelikte görülmeyenin,
b) Meslekten çıkarılmadan başka bir disiplin cezası verilenin,
c) Beraatine, hakkındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya meslekten çıkarmayı gerektirmeyecek bir ceza ile hükümlülüğüne karar verilenin,
bu kararların kesinleşmesi beklenmeksizin, hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.
Soruşturmaya konu olan eylemlerin göreve devama engel olmadığı hâllerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma veya geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirme kararı her zaman kaldırılabilir.”
MADDE 18- 357 sayılı Kanunun;
a) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşkilatında görevli bulundukları komutanlığa” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19- 357 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
     “EK MADDE 14- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla adaylık süresini tamamladığı halde kararnameleri çıkarılmayanların görevlerine son verilir ve bunlar hakkında 10 uncu madde uyarınca işlem tesis edilir.”
MADDE 20- 357 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan askerî hâkimlerin, birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma tarihleri, bu Kanun hükümleri dikkate alınarak, kazanılmış hak ve statüleri geriye götürülmeksizin ve geçmişe yönelik mali hak ve yükümlülükler doğurmaksızın yeniden belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 14- 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin devamı süresince;
a) Yapılacak askeri hakim atamalarında, 357 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan teminatlar dikkate alınmaz.
b) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen askeri hakimlerin meslekten çıkarılması işlemleri, 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine göre yapılır.”
MADDE 21- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulanır.”
MADDE 22- 926 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin” ibaresi “subayların ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23- 926 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Subaylar, astsubaylar ve askeri öğrenciler” ibaresi “Subaylar ve astsubaylar” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 24- 926 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “subaylığa, astsubaylığa ve askeri öğrenciliğe” ibaresi “subaylığa ve astsubaylığa” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 25- 926 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin” ibaresi “Subayların ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26- 926 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- Fakülte veya yüksekokul mezunları ile yedek subaylık hizmetini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda ve muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.”
MADDE 27- 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 28- 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 29- 926 sayılı Kanunun 145 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Subay, astsubay ve askeri öğrencilerin” ibaresi “Subay ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 30- 926 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Asteğmen-albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile,”
MADDE 31- 926 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı” ibaresi “Askeri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 32- 926 sayılı Kanunun 12 nci, 13 üncü, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 115 inci maddeleri, 127 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve askeri öğrencilerin harçlıkları” ibaresi, 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, askeri öğrenciler” ibaresi ile aynı fıkranın (f) bendi ve ek 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 33- 31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- Genelkurmay Başkanlığı teşkilatı kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. Kuvvet Komutanlıkları bu teşkilat dışında yer alır ve teşkilatları, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilir.
Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır.”
MADDE 34- 1324 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanlığının görevleri saklı kalmak kaydıyla; Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları tespit eder.
Bunlardan;
a) İstihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlar.
b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülür.
Lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve ana programlar ile askeri okullardaki eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan Millî Savunma Bakanlığına bildirir.”
MADDE 35- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- Milli Savunma Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan oluşur.
Bakanlık merkez teşkilatı; Müsteşar, beş müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, Askeralma Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Lojistik Genel Müdürlüğü, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı, Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve diğer komutanlıklardan oluşur. Genel müdürlüklerde ikiyi geçmemek üzere genel müdür yardımcılıkları ve altıyı geçmemek üzere daire başkanlıkları bulunur.
Bakanlık teşkilatında ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile sayısı otuzu geçmemek üzere Bakanlık Müşaviri bulunur.
Yukarıda belirtilenlerin dışında ihtiyaç duyulan hallerde Bakanlar Kurulu kararıyla mevcut genel müdürlük ve müstakil daire başkanlıkları kaldırılabilir veya yeni genel müdürlük ve müstakil daire başkanlıkları kurulabilir.
Taşra teşkilatı, Bakanlığın kuruluş amaçlarını ve yürütmekte olduğu hizmetleri gerçekleştirmek üzere ihtiyaca göre Milli Savunma Bakanı tarafından kurulacak birimlerden oluşur.
Bakanlık kadroları, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan hizmet sınıfı, kadro unvanı ve dereceleri dikkate alınarak 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenir.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görevlendirileceği kadrolar, Milli Savunma Bakanı tarafından belirlenir ve bu kadrolara görevlendirmeler Milli Savunma Bakanı tarafından yapılır. Müsteşar Yardımcılığı, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği kadroları, askeri hakim görevlendirilmesi durumunda yargı ile ilgili idari görevlerden sayılır.
23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli cetvellerde belirlenen görevlere Devlet memurları arasından atama yapılması halinde anılan Kanunda belirlenen atama usulü uygulanır.
Bakanlık merkez teşkilatındaki kadroların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki rütbe karşılığı; müsteşar için orgeneral, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için korgeneral, müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürler için tümgeneral, genel müdür yardımcıları ve müstakil daire başkanları için tuğgeneral, daire başkanları için ise albaydır. Bu kadrolara atananlar, kamu konutları ve askeri sosyal tesislerden rütbe karşılığı subaylar gibi istifade ederler. Askeri protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.”
MADDE 36- 1325 sayılı Kanuna 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/A maddesi eklenmiştir.
“Kuvvet komutanlıklarının bağlılığı
MADDE 1/A- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlıdır. Bu Kanuna aykırı olmayan ve diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığına verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler saklıdır.
Cumhurbaşkanı, Başbakan gerekli gördüklerinde Kuvvet Komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabilir ve bunlara doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilir.”
MADDE 37- 1325 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “sosyal,” ibaresinden sonra gelmek üzere “askeri okullardaki (harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları) eğitim,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendine “Barışta ve savaşta” ibaresinden sonra gelmek üzere “personel temini ile” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“(3) Askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayii hizmetlerini,”
“(c) Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerini,
yürütmektir.”
MADDE 38- 1325 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, mahalli idarelerde, mahalli idarelere bağlı idarelerde, mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri kurumlarının, hakimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla idari görevler dahil olmak üzere Bakanlıkta geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Hakim ve savcılar dahil bu madde kapsamında görevlendirilenlerin Bakanlıkta geçirdikleri süreler, kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır.”
MADDE 39- 1325 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- Milli Savunma Bakanı görevlerini; bağlısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla yerine getirir.”
MADDE 40- 1325 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kuvvet Komutanlıkları,” ibaresi “birbirlerinin bağlısı komutanlık, kurum ve kuruluşlar ile” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 41- 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Harp okulları:
EK MADDE 1- Harp okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme usulleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür.
İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığının izni ile Silâhlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında askeri öğrenci okutulabilir. Bunlar öğrenime başladıkları tarihten itibaren ilk bir aylık intibak süresini geçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi öğrencilikten ayrılamazlar. Bu öğrencilerin harçlıkları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.
Bunlardan, sağlık sebebi hariç olmak üzere herhangi bir sebeple öğrencilikle ilişkisi kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler, kendilerine Devlet tarafından yapılmış olan masrafların iki katını tazminat olarak öderler.
Yabancı devlet harp okullarından mezun olanların subaylığa nasıpları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden daha önce mezun olanlar, emsalleri ile birlikte teğmen nasbedilirler.
b) Türk harp okullarında öğrenim gören emsallerinden sonra mezun olanlar, okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsallerinin nasıp tarihine götürülür.
Yabancı devlet harp okullarında yetişen ve subay nasbedilenler, harp okulu kaynaklı subaylarla aynı haklara sahip olurlar ve sınıflandırmaya tabi tutulurlar.
Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçilme usulleri, bunların öğrenimleri sırasında tabi olacakları esaslar, izin ve geri çağrılma, öğrencilikten çıkarılma, ödüllendirme, öğrenimleri yarıda kalanlar hakkında uygulanacak öğretim ve eğitim esasları, subaylığa nasıp ve sınıflandırma, kıdem sıralarının tespiti, müfredat yönünden eksik öğretim ve eğitimle ilgili esaslar ile diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.
Fakülte ve yüksekokullarda yetiştirme:
EK MADDE 2- İhtiyaç duyulması halinde, lise ve dengi okulları bitirerek fakülte ve yüksekokullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksekokullarda okudukları sınıfı başarı ile geçen öğrenciler, seçildikleri takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullarda askeri öğrenci olarak öğrenim yaparlar.
Askeri öğrencilerin özlük ihtiyaçları:
EK MADDE 3- Fakülteler veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.
Askeri öğrencilikten çıkarılma:
EK MADDE 4- Fakültelerde veya yüksekokullarda okuyan öğrenciler aşağıdaki hallerde askeri öğrencilik niteliğini kaybederler:
a) Yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler,
b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, askeri öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,
c) Öğrenimlerini, yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlayamayanlar,
d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmayanlar,
e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,
f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler,
g) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.
Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem:
EK MADDE 5- Ek 4 üncü madde gereğince askeri öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir.
Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanarak ödettirilir.
Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden, ek 4 üncü maddenin (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentleri gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.
İkinci fıkra gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri kesilen öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir.
Yönetmelikte tespit edilecek hususlar:
EK MADDE 6- Fakültelerde veya yüksekokullarda askeri öğrenci olarak okutulacakların giriş şartları, görev ve sorumlulukları, askeri öğrencilikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakülte veya yüksekokullarda azami öğrenim süreleri, askeri eğitime ait hususlar yönetmelikte tespit olunur.
Askeri öğrencilerin istifa hakları:
EK MADDE 7- Askeri öğrencilerden;
a) Askeri eğitim-öğretim kurumları ile yurtiçinde ve yurtdışında fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler;
1) Lisans seviyesinde dördüncü sınıfın,
2) Önlisans seviyesinde ikinci sınıfın,
Temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını,
b) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından mezun olup da subay veya astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren subay veya astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde kendilerine yapılan masrafları, ödemek suretiyle istifa edebilirler. Yapılan hesaplamada personel ve amortisman giderleri hariç, masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanır. İntibak eğitimi sırasında yapılan masraflar ödemeye dahil edilmez. Ayrıca, intibak eğitimi sırasında yapılan tedavi masrafları ile vefat edenlerin cenaze masrafları, Devlet tarafından karşılanır.
Harçlıklar:
EK MADDE 8- Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.
a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilere (6.528) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;
Birinci sınıfta                     %50’si,
İkinci sınıfta                      %55’i,
Üçüncü sınıfta                   %60’ı,
Dördüncü sınıfta               %65’i,
Beşinci sınıfta                    %70’i,
Altıncı sınıfta                    %75’i,
Yedinci sınıfta                   %80’i.
b) Astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerine, (2.680) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;
Birinci sınıfta                     %80’i,
İkinci sınıfta                      %85’i.
Harçlıkların küsuratlı çıkması durumunda, ödemelerde küsuratlar tama (1 Türk Lirasına) iblağ edilir. Harçlıklar her ayın başında peşin olarak ödenir, ölüm halinde o aya ait peşin ödenen harçlık geri alınmaz.
Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.
Ödül:
EK MADDE 9- Askeri öğrencilerden;
a) Tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,
b) Eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde bulundukları okullarda yurtiçinde ve yurtdışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar,
c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar,
d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,
e) Askeri öğrencilerden ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim ve öğretim aşamalarında başarılı olanlar,
yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.”
MADDE 42- 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddeyi ihdas eden Kanun ile bu Kanunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşu yeniden belirlenip gerekli atamalar yapılıncaya kadar; Bakanlığın merkez ve taşra kadroları ile Bakanlık kadro kuruluşuna alınan yerlerde görev yapan mevcut personel, yeni bir atama yapılıncaya kadar görevine devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanun uyarınca 2017 yılı fiili kadroları kabul ve tasdik edilinceye kadar, bu maddeyi ihdas eden Kanun ile Bakanlık teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan kadrolara atama yapılabilir. Atama işleminin tekemmül etmesiyle birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu kadrolar ihdas edilmiş sayılır. Bu kadrolara açıktan veya naklen yapılacak atamalar, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.”
MADDE 43- 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Albaylıkta bir yılını doldurmuş subaylar,”
MADDE 44- 1602 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Her daire bir başkan ile altı üyeden kurulur. Üyelerden dördü askeri hakim, ikisi bu sınıftan olmayan subaylardır.
Dairelerde biri hakim sınıfından olmayan üye olmak üzere görüşme sayısı beştir. Kararlar oy çokluğu ile verilir.”
MADDE 45-17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- Yüksek Askerî Şûranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.”
MADDE 46- 1612 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Başbakanın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;”
MADDE 47- 1612 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Şûra Genel Sekreterine” ibaresi, “Şûra sekretaryasına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 48- 1612 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sekretarya
MADDE 6- Yüksek Askerî Şûranın sekretarya hizmetlerini Milli Savunma Bakanlığı yürütür.”
MADDE 49- 1612 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Sekreterlik aracılığı ile” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İçtüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 50- 1612 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- Yüksek Askerî Şûranın yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.”
MADDE 51- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesinin, ikinci fıkrasında yer alan “(Askeri liseler dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Askeri eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.”
MADDE 52- 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 53- 4566 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “kuvvet komutanlıklarının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 54- 4566 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi, “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 55- 4566 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- Harp Okullarının kadro ve kuruluşları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 56- 4566 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaç ve gerek görmesi halinde; bünyesinde teşkil edilecek enstitü veya enstitülerde muvazzaf subaylar ile aynı eğitim ve öğretim düzeyindeki sivil kişilere, ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim vermektir.”
MADDE 57- 4566 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda; harp okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, harp okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.”
MADDE 58- 4566 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asker” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dekanın ataması, Milli Savunma Bakanınca yapılır.”
MADDE 59- 4566 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asker” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dekan yardımcılarının ataması, Milli Savunma Bakanınca yapılır.”
MADDE 60- 4566 sayılı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asker” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğretim üyesi enstitü müdürünün ataması, Milli Savunma Bakanınca yapılır.”
MADDE 61- 4566 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanının” ibaresi “Milli Savunma Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 62- 4566 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde, “Kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde, “ilgili kuvvet komutanlığına” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve “ilgili kuvvet komutanlığınca uygun görülmesi halinde” ibaresi ile aynı fıkranın beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 63- 4566 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde, “Kuvvet komutanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde, “ilgili kuvvet komutanlığına” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığına” şeklinde, aynı fıkranın altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Uygun bulunanların atamaları Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.”
MADDE 64- 4566 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu kurulun değerlendirme neticesi, görüşü alınmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Atama, olumlu görüş bildirilen adaylar arasından Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.”
MADDE 65- 4566 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 66- 4566 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24- Harp okullarında görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın, disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer ihtiyaçlar nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından, harp okulları dışındaki kıt’a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.
Harp okulu dışına atanan öğretim üyeleri için, bu Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.
Harp okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla harp okulları dışında da görevlendirilirler.”
MADDE 67- 4566 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevle, sivil öğretim görevlileri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.”
MADDE 68- 4566 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Askeri okutmanlar tayinle veya geçici görevli, sivil okutmanlar ise süreli veya sürekli olarak Milli Savunma Bakanlığınca atanırlar.”
MADDE 69- 4566 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27- Harp okullarının araştırma görevlisi, uzman çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanları ise, Milli Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmasında da, araştırma görevlilerinin atanmasındaki yöntem izlenir.”
MADDE 70- 4566 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kuvvet komutanlıklarının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 71- 4566 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgili kurumların isteği ve Milli Savunma Bakanlığının onayıyla, ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
MADDE 72- 4566 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32- Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, harp okulu komutanlığının teklifine ve Milli Savunma Bakanlığının onayına tâbidir. Yurtiçinde yapılacak kısa süreli bilimsel toplantılara katılmaya, harp okulları komutanlıkları izin verir.
Yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilecek öğretim üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
Yurtdışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına yabancı kuruluşlardan burs veya benzeri katkı sağlanmışsa bile, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.
Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması, harp okulu komutanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığının onayına bağlıdır.”
MADDE 73- 4566 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlığı veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlığınca veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
“Harp okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; personelin isteği, harp okulu komutanlığının görüşü ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile diğer harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.”
MADDE 74- 4566 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 75- 4566 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 76- 4566 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Harp okullarının öğrenci kaynağı lise ve dengi okul mezunlarıdır.”
MADDE 77- 4566 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde ve aynı bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibareleri “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 78- 4566 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibareleri “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 79- 4566 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 80- 4566 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 81- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun;
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri” ibaresi,
b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin” ibaresi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 82- 4752 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bölüm: Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak personel yetiştirilmek üzere kurulan eğitim ve öğretim birimini,
c) Bölüm başkanı: Bölümde görevli en kıdemli öğretim elemanını,
d) Program: Bu Kanunda belirtilen özelliklere sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, içeriği Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen, branş veya ihtisasa yönelik eğitim konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,”
MADDE 83- 4752 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanır.”
MADDE 84- 4752 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Eğitim ve öğretim plân ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanır.
d) Astsubay meslek yüksek okullarının verimliliklerinin artırılması, genişletilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Milli Savunma Bakanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir.”
MADDE 85- 4752 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 86- 4752 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 87- 4752 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı yahut yetki verecekleri makamların” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 88- 4752 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilân edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aykırı olmamak üzere, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülür. Yardımcı doçentler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.”
MADDE 89- 4752 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl; Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilân edilir. Adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir.”
“Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalâa ister ve kendi görüşünü de belirterek atamanın sağlanması için Milli Savunma Bakanlığına öneride bulunur. Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun bulunanların atamaları yapılır.”
MADDE 90- 4752 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilân edilir. Adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir.”
“Bu kurulun değerlendirme neticesi, görüşü alınmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Atama; Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği adaylar arasından,  Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılır.”
MADDE 91- 4752 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın, disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer ihtiyaçlar nedeniyle; Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine astsubay meslek yüksek okulları dışındaki kıt’a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.”
“Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde; Milli Savunma Bakanlığı tarafından özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay meslek yüksek okulları dışında da görevlendirilebilirler.”
MADDE 92- 4752 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevle, sivil öğretim görevlileri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.”
MADDE 93- 4752 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Askerî okutmanlar tayinle veya geçici görevle, sivil okutmanlar ise süreli veya sürekli olarak Milli Savunma Bakanlığının onayı ile atanırlar.”
MADDE 94- 4752 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sivil olanlar ise, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile en çok üç yıl süre ile atanırlar.”
MADDE 95- 4752 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23- Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları; yurtiçinde ve yurtdışında eğitime gönderilebilirler.”
MADDE 96- 4752 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgili kurumların isteği ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları, diğer yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
MADDE 97- 4752 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığına” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
“Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurtiçinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, Milli Savunma Bakanlığının onayına tâbidir.”
MADDE 98- 4752 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27- Öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu yükseköğretim kurumu komutanlığının görüşü ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.
Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının görüşü ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile diğer astsubay meslek yüksek okullarında, harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.
Astsubay meslek yüksek okulları, ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili yükseköğretim kurumlarından, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek talep edebilir. Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilâve öğretim elemanı talepleri, Milli Savunma Bakanlığı kanalı ile yapılır.
Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanır.
Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır. Yükseköğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.”
MADDE 99- 4752 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 100- 4752 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynağı, lise ve dengi okul mezunlarıdır.”
MADDE 101- 4752 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibareleri, “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 102- 4752 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 103- 4752 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 104- (1) Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır. Bu komutanlıklarda görev yapmakta olan personel hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve işgal ettikleri kadrolar hakkında, ilgisine göre 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun geçici 4 üncü maddesi ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun geçici 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.
b) Diğer personel, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşundaki uygun kadrolara atanır.
(2) 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Birinci fıkra uyarınca kapatılan eğitim kurumlarının hak ve yükümlülükleri başka bir işleme gerek kalmaksızın Milli Savunma Bakanlığına geçer. Bu yerlerin ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla imzalanmış sözleşmeler, devam eden ihtiyaçlar göz önüne alınarak Milli Savunma Bakanlığınca feshedilebilir ya da sözleşmede belirtilen işin miktarı azaltılabilir. Bu nedenlerle yükleniciye herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. Feshedilen sözleşmelere ilişkin alınan teminatlar iade edilir ve yüklenici hakkında yasaklama işlemi yapılmaz. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyaçlarını içeren sözleşmeler hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanabilir.
MADDE 105- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde;
a) Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara,
b) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksek okullara, naklen kaydedilirler.
c) 30 Ağustos itibarıyla mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı yapılmaz. Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksek okullarca diploma verilir.
Bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmaz. 
Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve başlatılmış işlemler durdurulur. Bunlardan bu amaçla yapılmış olan tahsilatlar iade edilmez. Açılmış olan davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretlerine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devri
Devredilecek kurumlar
MADDE 106- (1) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte, Sağlık Bakanlığına devredilir ve bunlara tahsisli taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir.  Devredilen sağlık kuruluşlarından müstakil olanların taşınmazları müştemilatı ile birlikte ve bütün olarak tahsis edilir; başka hizmet birimleri ile aynı yerleşke içerisinde bulunanlardan ifrazı mümkün olanların ifrazı ve tahsisi yapılır.
(2) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimleri her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte, Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilir ve bunlara tahsisli taşınmazlar Üniversiteye tahsis edilir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, devirden önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde yürütülmekte olan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı savunma, Hava ve Uzay Hekimliği, Sualtı Hekimliği, Harp Cerrahisi gibi özellikli askeri sağlık hizmetleri alanlarına yönelik hizmet, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini de yürütmekle görevlidir.
(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde;
a) Devredilen sağlık kuruluşları için, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığından üç kişilik komisyonlar kurulur. Komisyon başkanlığı Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yürütülür. Komisyonlar tarafından devre konu taşınırlar, taşınmazlar, taşıtlar, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte mevcut personel tespit edilerek tutanağa bağlanır.
b) Devredilen yükseköğretim birimleri için, Üniversite, Maliye Bakanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinden üç kişilik komisyonlar kurulur. Komisyon başkanlığı Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yürütülür. Komisyonlar tarafından yükseköğretim birimlerinin devre konu taşınırlar, taşınmazlar, taşıtlar ve kadro ve pozisyonlarıyla birlikte mevcut personel tespit edilerek tutanağa bağlanır.
(4) Devredilen yükseköğretim birimleri ile sağlık kuruluşlarının ödeneklerinden devir tarihi itibarıyla kalan tutarları, ilgisine göre Üniversite ve Sağlık Bakanlığı ve/veya bağlı kuruluşları bütçelerinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılır.
(5) Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır.
(6) Şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınır.  Askeri personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere devredilen sağlık kuruluşlarında öncelikli hizmet verilir. Bu şekilde verilecek öncelikli hizmetin usûl ve esasları Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılır.
Devredilecek personel
MADDE 107- (1) 106 ncı madde uyarınca Komisyonlar tarafından tespit edilen personelin Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, diğer yükseköğretim kurumları ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına devrine ilişkin usul ve esaslar ile devre ilişkin diğer hususları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(2) Devredilen personelin atanacağı kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerin ilgili kurumlara ait bölümlerine eklenmiş sayılır.
(3)  Devredilen personelden;
a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alanlara, devredilmeden önce en son ayda kadrolarına bağlı olarak yapılan aylık gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, zam, tazminat ve ek ödeme veya sağlık hizmetleri tazminatı ödemeleri toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); devir sonrası atandıkları yeni kadrolarına bağlı olarak yapılan aylık gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, zam, tazminat ödemeleri ile döner sermayeden yapılan ek ödemenin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
b) Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara, devir sonrası atandıkları yeni kadrolarında ödenen döner sermaye ek ödemesi net tutarının, devir tarihi itibarıyla eski kadrolarına bağlı olarak hesaplanan sağlık hizmetleri tazminatı net tutarından (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır) az olması halinde, aradaki fark herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.
c) Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre alanlara, aylık ve mali hakları (ek ödeme veya sağlık hizmetleri tazminatı dahil), rütbe ve kıdemleri ile devredildiği tarihteki aylık ve mali hak unsurları (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) esas alınarak aynı şekilde ödenir. Bu şekilde almakta oldukları aylık ve mali hakları toplam net tutarının, devir sonrası yeni kadrolarına bağlı olarak alabilecekleri aylık ve mali hakları toplamı ile atanmış oldukları yeni kadro unvanı esas alınmak suretiyle hesaplanan döner sermaye ek ödemesi toplamının net tutarından az olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir. Bunların, subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda ise iki kademeli kıdemli başçavuş rütbesini geçmemek ve general ve amiraller bulundukları rütbede kalmak üzere rütbe, terfi ve kıdemlilik işlemleri ile yaş haddi ve kadrosuzluk tazminatı da dahil emeklilik işlemleri, görev yaptıkları kurum tarafından 926 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak bunlar, istekleri halinde atanmış oldukları kadronun mali ve sosyal haklarından yararlanmak kaydıyla memurlar için belirlenen yaş haddine kadar çalışmaya devam edebilirler. Bu bent kapsamında bulunan personel hakkında 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uygulanmaz. Devredilen personele 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca yapılacak sağlık hizmetleri tazminatı ödemelerine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, anılan fıkrada belirtilen hükümler çerçevesinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilidir.
ç) Sözleşmeli olarak görev yapanlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı şekilde sözleşmeli olarak görev yapmaya ve ücret almaya devam ederler.
d) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna göre çalışmakta olanlar anılan Kanun hükümleri çerçevesinde muvazzaf subaylığa ve muvazzaf astsubaylığa geçirilmiş sayılır ve bu maddedeki muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylarla ilgili hükümlere tabi olurlar.
(4) Devredilen personel ve bunların emeklileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarına bağlı sosyal tesislerden ve varsa silah taşıma ve bulundurma hakkından emsali rütbedeki personel gibi yararlanır. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) üyesi olanların bu üyelikleri üçüncü fıkra hükümlerine tabi oldukları sürece, fiili hizmet süresi zammından yararlananların bu hakları ise üçüncü fıkranın (c) bendi hükümleri çerçevesinde 926 sayılı Kanuna göre aylık aldıkları sürece devir tarihindeki hükümler esas alınmak suretiyle devam eder.
(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ilgililer bu madde uyarınca devredildikleri kurumların kadrolarında kaldıkları sürece uygulanır. Ancak ilgili personelin Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki geçişleri kurum değişikliği sayılmaz.
(6) Askeri sağlık teşkillerinin yönetildiği merkez veya bölge teşkilatlarında görevli olup, sağlık teşkillerinin devri sebebiyle hizmetine ihtiyaç kalmayan sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile görev sürelerinin bitiminde yurda dönen Girne Asker Hastanesinde görevli sağlık ve yardımcı sağlık personeli de Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müşterek kararıyla devredilen personel kapsamına alınır.
(7) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapma hakkı kazanmış olup henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlar, kıta, kurum ve karargâhlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla devredilen personel kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinin araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrenciler (yabancı öğrenciler dahil) ile bu hakkı kazanmış olanlar eğitimlerine Üniversitede devam eder.
(8) Devredilen personelden Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarına karşı mecburi hizmeti bulunan personel, bu hizmetlerini devredildikleri kurumlarda tamamlar.
(9) Uluslararası askeri anlaşma ve protokoller kapsamında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu personel ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile yine aynı anlaşmalar kapsamında yıllık kontenjan dahilinde ücretsiz tedavisi yapılan hastaların tedavi giderleri ile misafir askeri personel ve öğrencilerin maaş, harçlık ve her türlü giderleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
(10) Savaş hali ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı görevleri nedeniyle askeri sağlık teşkili kurulması ile buralarda görevlendirilecek Sağlık Bakanlığı personeline ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle belirlenir.
(11) Devredilen personele devir tarihinden sonra yapılması gereken aylık veya ücret ödemeleri yeni kurumları tarafından yapılır ve bu ödemeler hakkında kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.
Öğrencilerin nakli
MADDE 108- (1) Bu Bölümde yer alan hükümler kapsamında devredilen yükseköğretim birimlerinde öğrenim görenler, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek öğretim kurumlarına nakledilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 109- (1) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı maddesi, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Er ve Erbaşlar
MADDE 110- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacı, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından üç yıl süreyle karşılanır. Ancak İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu kararıyla; bu süre uzatılabilir. Bu suretle Jandarma Genel Komutanlığı emrine verilen er ve erbaşlar ile askerlik yükümlüleri hakkında, diğer er ve erbaşlar ile askerlik yükümlülerinin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bunların giderleri Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır.”
MADDE 111- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9- Sahil Güvenlik Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacı, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından üç yıl süreyle karşılanır. Ancak İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu kararıyla; bu süre uzatılabilir. Bu suretle Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilen er ve erbaşlar ile askerlik yükümlüleri hakkında, diğer er ve erbaşlar ile askerlik yükümlülerinin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bunların giderleri Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır. Erbaş ve erlerin harçlıkları ile gündelikleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki emsallerine verilen miktarlar üzerinden ve aynı hükümlere göre ödenir.”
MADDE 112- 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
MADDE 13/A - Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapmak üzere bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yüksekokulları, eğitim ve araştırma merkezleri ve kurslar bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur. Akademinin ihtiyaçları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır.
Akademinin kuruluş, görev ve çalışma usulleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri saklı olmak kaydıyla Yükseköğretim Kurulunun da görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Akademinin eğitim-öğretim ve yönetim işleri Akademi Başkanı tarafından yürütülür. Hizmetin gerektirdiği hallerde İçişleri Bakanının onayıyla, diğer birim ve kurullar da teşkil edilebilir.
Akademi Başkanı, en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip Jandarma veya Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından general, amiral veya albaylar ya da yükseköğretim kurumlarının profesör öğretim üyeleri arasından İçişleri Bakanı tarafından atanır. Akademi Başkanına yardımcı olmak üzere albaylar veya öğretim üyeleri arasından İçişleri Bakanı tarafından en fazla dört başkan yardımcısı atanır.
Akademi Başkanı, eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinden, gözetim ve denetiminden, takip ve kontrol edilmesinden sorumludur.
Akademide istihdam edilen öğretim elemanlarının görev süreleri, her türlü özlük hakları, izinleri, akademik unvanlarının yükselmesi ve korunması konusunda 2547 sayılı Kanun ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri uygulanır.
Akademide ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üç yüz altmış saati aşmamak ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek kaydıyla, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir. Akademi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücretlerine ilişkin esaslar Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilir.
Yükseköğretim kurumlarından akademik personel görevlendirilmesinde, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca ihtiyaç duyulması ve Akademi Başkanının talep etmesiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde Akademi emrine öğretim elemanı görevlendirilebilir. İçişleri Bakanlığı, ihtisaslarından yararlanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan askeri okullardan da öğretim elemanı talep edebilir. Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşların eğitimi ise Akademinin belirlediği ilke ve standartlara göre Jandarma Eğitim Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Eğitim Komutanlığı bünyesinde yapılır. Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşlar, belirlenen bir süre için Akademi bünyesinde de eğitime tabi tutulabilir.
Akademinin öğrenci kaynağı; lise ve dengi okullar, ön lisans, lisans, yüksek lisans mezunlarıdır. İlgili devletlerle yapılacak uluslararası anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Akademiye kabul edilmeleri Bakan onayı ile olur.  Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim-öğretimi izleyebilecek Türkçe dil yeterliklerinin sınav ile tespit edilmesinden sonra öğretime başlatılır. Yabancı uyruklu öğrenciler Akademi öğrencilerine uygulanan kurallara uymakla yükümlüdür. Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Akademi bünyesindeki tüm birimlerde öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanların subay ve astsubay nasbedilmeleri için Akademi tarafından yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik sınavına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
En az dört yıl süreli fakülte bitirenlerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar ile fakülte veya yüksekokul bitirenlerden muvazzaf astsubay olmak için başvuranlar düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise otuz iki yaşını bitirmemiş olmak, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik veya kolluk eğitiminde başarılı olmak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilecek lüzum ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde ilgili branşlara nasbedilebilirler. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında muvazzaf subay ve astsubaylar için belirlenmiş esaslar aynen uygulanır. Meslek içinden alınanlar için yaş sınırları veya hizmet sürelerine ilişkin hususlarda, 926 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun ve 3269 sayılı Kanunda belirlenmiş olan esaslar uygulanır.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Akademide yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen sınıf ve branşlara yönelik olarak diğer yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yapılarak öğrenci yetiştirilebilir, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci okutulabilir. Ayrıca, özel ihtisas gerektiren alanlar için eğitim süreci içerisinde ilgili yükseköğretim kurumları ile protokoller yapılarak eğitim alınabilir. Bu öğrenciler, özlük ve sosyal hakları ile mecburi hizmet süreleri bakımından Akademide öğrenim gören öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir.
Öğrenciler, Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. Akademi öğrencilerine, ayrıca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı okullarda bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir. Öğrencilerin statülerinin gerektirdiği iş ve işlemler Başkanlıkça yürütülür. Akademide lisans, lisansüstü veya önlisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.
Akademide öğrenim gören öğrencilerin aşağıdaki hallerde öğrenimlerine son verilir:
a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ahlak notu yetersiz olanlar.
b) Haklarında öğrenim gördükleri kurumdan çıkarma cezası verilerek, cezası kesinleşenler.
c) Öğrenimlerini, mevzuatta belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanlar.
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybedenler.
e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak Akademide öğrenime devam imkanı kalmadığı ilgili Komutanlığın sağlık komisyonunca belirlenenler.
f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar.
g) 4678 sayılı Kanun kapsamında ön sözleşme yapılan subay ve astsubay adaylarından kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler.
ğ) Bakanlıkça belirlenen devamsızlık süresi sonunda ilişik kesilmesine karar verilenler.
(c) bendi kapsamına girenler, istekleri halinde, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğin belirleyeceği esaslar uyarınca uygun görülecek İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanabilirler. Meslek içinden öğrenciliğe alınan personelden (c) bendi kapsamına girenler ile onuncu fıkra uyarınca yapılan yeterlilik sınavından başarılı olamayanlar ise eğitim öncesi statülerine geri dönüş yaparlar.
Yürürlük
MADDE 113- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 114- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
1 SAYILI LİSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  (SUBAY)
SIRA NO RÜTBESİ ADI  SOYADI PER.NO GÖREV YERİ
1 Ütğm. Serkan AK 740004 Gnkur. ÖZKUV K.lığı MEBS ve Siber Svn. K.lığı BS İşlt. ve Siber Svn. Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)
2 Bnb. Yusuf AKDEMİR 202717 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Gen.-A. Ş. (Atm. Sb.)
3 Bnb. Abdurrahim AKSOY 276551 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 7'nci ÖZKUV Tb. Tb. Kh. (Hrk. ve Eğt. Sb.)
4 Alb. Fırat ALAKUŞ 44222 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. Gr. Kh. (Gr. K.)
5 Ütğm. Murat ALETİRİK 1377796 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 5'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K. Yrd.)
6 Yzb. Mustafa ALTUNAY 484024 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 1'inci Tim (Tim K.)
7 Bnb. Yakup ATA 276331 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Koruma ve Kurs Tb. Krm. Bl. 1'inci Krm. Timi (Tim K.)
8 Ütğm. Yücel ATIGAN 1416356 EGE Or. MEBS Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. ve Sis. Pl. Ks. (Sis. Pl. Sb.)
9 Alb. Mustafa Barış AVIALAN 44393 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Prj. Glş. ve Sis. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
10 Alb. Murat AYDIN 35891 Gnkur. ÖZKUV K.lığı MEBS ve Siber Svn. K.lığı K. Kh. (K.)
11 Tğm. Abdurrahman AYDOĞAN 1698436 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K. Yrd.)
12 Ütğm. Mehmet AYTAÇ 739296 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K.)
13 Alb. Ümit BAK 40281 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
14 Alb. Ahmet BALABAN 36978 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. A. Kh. (A. K. Yrd.)
15 Tğm. Mustafa BALCI 936614 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 7'nci ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
16 Ütğm. Uğur BOSTAN 938528 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 6'ncı ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Tim K.)
17 Yzb. Ümit BURTAÇOĞLU 483833 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
18 Yzb. Ali ÇAKIR 429235 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Gen.-A. Ş. (BS Anlz. ve Uyg. Programcısı)
19 Yzb. Murat ÇAKIR 483682 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
20 Bnb. Hüseyin ÇAKIROĞLU 215501 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Hrk. Eğt. Ks. (Eğt. ve Prj. Glş. Sb.)
21 Yb. Mehmet Ali ÇELİK 152255 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Pl. Ks. (Müteakip Hrk. Pl. Sb.)
22 Tğm. Furkan ÇETİNER 1378183 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
23 Ütğm. İlker ÇETİNKAYA 200128 Gnkur. GENSEK BHİ D. Bşk. Bilişim Ş. İnternet Ks. (Mbl. Uyg. Sb.)
24 Bnb. İsmail ÇEVİK 182645 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. Tb. Kh. (Tb. K.)
25 Tğm. Rasim Eşref ÇITAK 1698318 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 2'nci ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K. Yrd.)
26 Tğm. Özgür ÇİLOĞLU 1379428 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 5'inci ÖZKUV Gr. 2'nci ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
27 Yb. Muzaffer ÇOBAN 43996 Gnkur. GENSEK BHİ D. Bşk. Bsn. Değ. ve Anlz. Ş. (Ş. Md.)
28 Tğm. Mustafa DEMİR 1376912 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 5'inci ÖZKUV Gr. 1'inci ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
29 Alb. Zeki DEMİR 40465 Gnkur. GENSEK Bilgi Birikimi Ynt. D. Bşk. Bşk. İş Akışı Ynt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
30 Bnb. Ahmet DURMAZ 202623 Gnkur. Stratejik Dönüşüm D. Bşk. Strj. İzleme ve Arşt. Ş. 3'üncü PG (Gn. Prj. Sb.)
31 Tğm. Alperen Berat DURMUŞ 1698568 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
32 Bnb. Mustafa DUYGULU 215613 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Gen.-A. Ş. (Gen./A. İşl. Prj. Sb.)
33 Yzb. Fatih EKİCİ 276411 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Koruma ve Kurs Tb. Krm. Bl. 4'üncü Krm. Timi (Tim K.)
34 Ütğm. Turgay ER 938535 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K.)
35 Yzb. Soner EROL 276222 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Kont. ve Standardizasyon Krl. (G/M Hlkp. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Plt.)
36 Bnb. Mustafa ERTUĞRUL 276442 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Eğt. Des. Tb. Tb. Kh. (Hrk. ve Eğt. Sb.)
37 Yb. Mehmet Ali ESER 151976 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Mrk. Ş. Atm. ve Görevlendirme Ks. (Yurt İçi ve Dışı Görevlendirme Sb.)
38 Yb. Gökhan ESKİ 152444 Gnkur. GENSEK Kh. Emn. Subaylığı Kh. Ks. (Kh. Emn. Sb.)
39 Yb. Oktay FELEKOĞLU 215564 Gnkur. Öz. Kalem Md. Pl. Ks. (Ks. A.)
40 Yzb. İbrahim GERBOĞA 483686 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
41 Alb. Zeki GÖÇMEN 33094 EGE Or. Kur. Bşk. Bşk. (Emrine)
42 Alb. Tevfik GÖK 42129 MSB Müs. Bak. Öz. Kalem Md. Öz. Kalem Md. (Öz. Kalem Md.)
43 Alb. Ramazan GÖZEL 40364 7'nci Kor. 107'nci Top. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)
44 Bnb. Murat GÜLER 202829 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
45 Ütğm. Vahit GÜLLÜ 275342 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 7'nci ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K. Yrd.)
46 Yzb. Metin GÜMÜŞBURUN 276478 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Prj. Glş. ve Sis. Ş. Ş. Md. (Terfi Sis. Sb.)
47 Bnb. Suat Kürşat GÜN 215772 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Gen.-A. Ş. (Yurt Dışı Sürekli Gör. Prj. Sb.)
48 Ütğm. Sezgin GÜNEY 938965 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Eğt. Des. Tb. 1'inci Eğt. Des. Timi (Tim K.)
49 Yb. Emin GÜVEN 43646 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. ÖZKUV Hrk. Mrk. (Vrd. A.)
50 Yzb. İzzet HENEK 270296 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Öz. Hlkp. Tb. Ağ. Nak. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
51 Bnb. Ali HIZLI 202592 K.K. Per. İşl. D. Bşk. Olay İnc. Ş. Kaza ve Olay İnc. Ks. (Kaza Olay İnc. Sb.)
52 Tğm. Emre HOPA 1698292 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 2'nci ÖZKUV Tb. 1'inci Tim (Tim K. Yrd.)
53 Ütğm. Yasin İLHAN 938299 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Bkm. Tb. Tb. Kh. (Hrk. ve İsth. Sb.)
54 Yb. Halit KABİL 40732 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Öz. Hlkp. Tb. Tb. Kh. (Tb. K.)
55 Yzb. Fatih KAHRAMAN 484196 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
56 Ütğm. Onur KAHVECİ 1378647 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 2'nci ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
57 Ütğm. Tayfun KARAÖZ 214359 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K. Yrd.)
58 Alb. Osman KARDAL 38815 Gnkur. Cari Hrk. D. Bşk. UA Cari Hrk. Mrk. Mrk. A. (Mrk. A.)
59 Bnb. Emre KARSLI 202695 Gnkur. Mrk. D. Bşk. Per. ve İd. İşler Ş. Atm. ve Sic. Ks. (Ks. A.)
60 Bnb. Vahap KAVAKER 215742 Gnkur. Gnkur. 2'nci Bşk. 2'nci Bşk. (Öz. Sek.)
61 Bnb. Bülent KAYA 215397 Gnkur. Stratejik Dönüşüm D. Bşk. Strj. İzleme ve Arşt. Ş. 1'inci PG (Strj. Pl. Sb.)
62 Yb. Halit KAZANCI 44510 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
63 Yzb. Sadık KAZANCI 320946 Gnkur. GENSEK GENSEK (İcra Sb.)
64 Ütğm. Burak KEKLİK 938636 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Tim K.)
65 Ütğm. Fatih Rüştü KETEN 275386 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 7'nci ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
66 Ütğm. Ferhat KETEN 938332 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
67 Yzb. Salih KILAVUZ 276477 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Mrk. Ş. Per. İşl. Ks. (Per. İşl. Sb.)
68 Alb. Osman KILIÇ 43445 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
69 Ütğm. Şener KISAK 938546 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Tim K.)
70 Bnb. Fatih KOÇ 202558 Gnkur. Per. Bşk. Bşk. (İcra ve Koor. Sb.)
71 Ütğm. Mehmet KOÇ 483174 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Loj. Ş. Kay. Ynt. ve Prj. Tkp. Ks. (Prj. Tkp. Sb.)
72 Alb. Murat KORKMAZ 152112 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. Pl. ve Koor. Ks. (İsth. Pl. ve Koor. Sb.)
73 Ütğm. Mustafa KOYUNCU 738860 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kh. Des. Gr. Emn. ve Mhf. Bl. 1'inci Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
74 Ütğm. Mehmet Burak KUKUT 1378238 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kh. Des. Gr. Polg. Bl. Polg. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
75 Tğm. Ahmet Müfit KÜÇÜK 1376885 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 5'inci ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Tim K. Yrd.)
76 Ütğm. Gökhan MERCAN 938638 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
77 Bnb. Erhan METİN 320705 YDSG . JFC HQ (NAPOLİ/İTALYA) Müş. Kuv. K.lığı Pl. Drkt. Pl. ve Prnsp. Bşk. Prnsp. Ş. (Kh. Sb. (Kr.))
78 Ütğm. Selçuk MORGÖZ 938287 Gnkur. MONS SACEUR Nezdinde Millî As.Tem. Hyt. (NMR) NATO UA ÖEM Türk Per. (Öğt. Üyesi)
79 Alb. Harun OLGUN 31701 Gnkur. ÖZKUV K.lığı YD Harekâta Hazırlık Bşk. Kafkaslar ve Orta Asya Ş. (Ş. Md.)
80 Yb. Hüseyin Hakan ÖCAL 152016 Gnkur. Öz. Kalem Md. (Öz. Kalem Md.)
81 Ütğm. İsmail ÖĞÜT 938280 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Tim K.)
82 Ütğm. Raşit ÖKSÜZ 1378804 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K. Yrd.)
83 Yzb. Ali ÖZÇELİK 445608 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Hrk. Eğt. Ks. (Pl. Sb.)
84 Alb. Turhan ÖZKAL 29992 EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Emrine)
85 Bnb. Recep ÖZKAN 215568 Gnkur. Gnkur. 2'nci Bşk. 2'nci Bşk. (Öz. Sek. Yrd.)
86 Ütğm. Ertan ÖZMEN 1482950 MSB ASAL D. Bşk. Bşk. Yrd. MBS Ynt. Ş. (Yd. Sb. İşl. Ynt. Sb.)
87 Yzb. Fazlı ÖZŞAHİN 484085 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
88 Alb. Doğan ÖZTÜRK 41422 Gnkur. Stratejik Dönüşüm D. Bşk. Prj. Glş. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
89 Ütğm. Ergün ÖZYURT 318219 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Ölç. ve Değ. Ş. (Değ. Sb.)
90 Alb. Muhammet Tanju POSHOR 31199 Gnkur. GENSEK GENSEK (Emrine-Yurt Dışı Geçici Görevde Gör. Üz.)
91 Ütğm. Mehmet RAYDEMİR 482972 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Havadan Atma İkm. ve Bkm. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)
92 Yb. Serkan SAĞ 152350 172'nci Zh. Tug. 2'nci Tnk. TGK Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
93 Bnb. Mehmet SAĞLAM 202871 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Öz. Hlkp. Tb. Tb. Kh. (İsth. İKK ve UES)
94 Tğm. Hasan SEVİMLİ 1377854 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Tim K. Yrd.)
95 Bnb. Şükrü SEYMEN 182556 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 6'ncı ÖZKUV Tb. Tb. Kh. (Tb. K.)
96 Yb. Özgür SOLAKOĞLU 202661 K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Prj. Glş. Ks. (İsth. Prj. Glş. Sb.)
97 Bnb. Fatih ŞAHİN 151857 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 2'nci ÖZKUV Tb. Tb. Kh. (Tb. K.)
98 Ütğm. Cihangir ŞENLİK 1212065 KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-Yurt Dışı Yk. Ls. Eğitiminde Gör. Üz.)
99 Ütğm. Serdar TANIŞIK 1212407 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kh. Des. Gr. Kh. ve Hiz. Bl. 1'inci Kh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
100 Bnb. Selim Hakan TAŞ 202576 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)
101 Yzb. Sedat TAŞKIN 428993 Gnkur. Cari Hrk. D. Bşk. SKKHM (SKKHM) Vrd. A. Pl. ve Koor. Ks. (Pl. Sb.)
102 Yb. Lütfullah TAŞYUMRUK 152301 Gnkur. Stratejik Dönüşüm D. Bşk. Prj. Glş. Ş. 1'inci PG (İnsangücü Prj. Sb.)
103 Yzb. Serdar TEKİN 445773 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 5'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Tim K.)
104 Tğm. Mustafa TEMİR 1378503 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 6'ncı ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. 5'inci Tim (Tim K. Yrd.)
105 Ütğm. Selçuk TOPAL 1211926 KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-Yurt Dışı Yk. Ls. Eğitiminde Gör. Üz.)
106 Ütğm. Selim TOSUN 1378888 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 6'ncı ÖZKUV Gr. 7'nci ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Tim K. Yrd.)
107 Yb. Bünyamin TUNER 182441 4'üncü Komd. Tug. 4'üncü Komd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
108 Alb. Cemal TURĞUT 43080 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. (Ş. Md.)
109 Alb. Cemil TURHAN 44575 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Gen.-A. Ş. (Ş. Md.)
110 Yb. Levent TÜRKKAN 152252 Gnkur. GENSEK Gnkur. Bşk. Emir Subaylığı (Emir Sb.)
111 Yzb. Mehmed Emin TÜZEL 483763 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
112 Yb. Eray UÇKUN 39323 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)
113 Bnb. Dursun VARLI 215474 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Öz. Hlkp. Tb. Orta Nak. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
114 Yzb. Fatih YAPICI 484211 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
115 Alb. Fatih YARIMBAŞ 40856 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 5'inci ÖZKUV Gr. Gr. Kh. (Gr. K.)
116 Alb. Ali YAZICI 42699 5'inci Kor. 105'inci Top. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)
117 Bnb. Yusuf YEDİDAĞ 276387 Gnkur. Stratejik Dönüşüm D. Bşk. Prj. Glş. Ş. 4'üncü PG (Gn. Prj. Sb.)
118 Yzb. Özalp YEŞİL 429206 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Öz. Hlkp. Tb. Ağ. Nak. Hlkp. Bl. 1'inci Ağ. Nak. Hlkp. Timi (Tim K.)
119 Alb. Orhan YIKILKAN 40464 Gnkur. Öz. Kalem Md. Dnş. (Başdanışman)
120 Yb. Ejder YILDIRIM 152259 Gnkur. Cari Hrk. D. Bşk. UA Cari Hrk. Mrk. Kriz Blg. İzleme, Anlz. ve Değ. Ks. (Ks. A.)
121 Ütğm. Yakup YILDIRIM 938503 Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
122 Bnb. Ahmet YILDIZ 270379 Gnkur. Öz. Kalem Md. Pl. Ks. (Yurt Dışı Prj. Sb.)
123 Ütğm. İlhami YILDIZ 1211953 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
124 Yb. Recep YILDIZ 152050 TSK As. Atş.likleri Kampala ASATŞ (ASATŞ)
125 Alb. Orhan YÜCEL 152582 GATA HAYDARPAŞA Eğt. Hst. Btbp. Crh. Hstl. Böl. Göğüs Crh. Srv. Srv. Ks. (Uzm. Tbp.)
 
 

 
2 SAYILI LİSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  (ASTSUBAY)
SIRA NO RÜTBESİ ADI  SOYADI PER.NO GÖREV YERİ
1 Asb.Bçvş. Mehmet ADIGÜZEL 182163 Gnkur. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)
2 Asb.Kd.Bçvş. İsa AKIN 182012 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Koruma ve Kurs Tb. Krm. Bl. 1'inci Krm. Timi (Slh. Uzm.)
3 Asb.Bçvş. Yakup AKKUŞ 273991 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Eğt. Des. Tb. 1'inci Eğt. Des. Timi (Shh. Uzm.)
4 Asb.Kd.Çvş. Hasan AKSOY 1383410 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 2'nci ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Mu. Uzm.)
5 Asb.Kd.Çvş. Osman AKTAŞ 2076131 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 1'inci Tim (Thrp. Uzm.)
6 Asb.Üçvş. İbrahim ALTINOK 1492724 P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 2'nci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
7 Asb.Kd.Çvş. Fatih ARSLAN 1381900 MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
8 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet ASLAN 150432 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kh. Des. Gr. Bkm. Bl. 2'nci D/DS Tk. (2'nci Öz.Kuv.Tug.K.lığı) 1'inci Mbl. Onr. Timi (Slh. Tekns.)
9 Asb.Kd.Bçvş. Talha ATLANEL 179410 Gnkur. ÖZKUV K.lığı MEBS ve Siber Svn. K.lığı BS İşlt. ve Siber Svn. Ks. Sis. İşlt. Timi (Ağ İşltm. Bkm. Onr. Tekns.)
10 Asb.Bçvş. Mustafa AVDAN 274083 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Per. Ş. (Per. Ynt. Asb.)
11 Asb.Üçvş. Volkan AYAN 937502 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 1'inci Tim (Thrp. Uzm.)
12 Asb.Kd.Çvş. Abdulbaki AYDAY 1842169 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kh. Des. Gr. Bkm. Bl. 5'inci D/DS Tk. (Diğ. Brl.) 1'inci Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)
13 Asb.Kd.Çvş. Gökhan AYDIN 1383301 Ulş., Per. Okl. ve EM Per. Okl. Kurs, Eğt. Des. ve Tatb. Tb. Öğr. ve Kurs Bl. Sb. Kurs Tk. (Kursiyer Sb.)
14 Asb.Kd.Çvş. Mehmet Hamza BAŞARAN 1384237 P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 1'inci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
15 Asb.Kd.Çvş. Ayhan CARIK 1384306 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Thrp. Uzm.)
16 Asb.Kd.Çvş. Gökhan ÇETİN 1492548 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Mu. Uzm.)
17 Asb.Kd.Bçvş. Ömer Gürsel ÇETİN 42104 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Koruma ve Kurs Tb. Krm. Bl. 1'inci Krm. Timi (Shh. Uzm.)
18 Asb.Kd.Çvş. Halit ÇİFTÇİ 1492551 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kh. Des. Gr. Bkm. Bl. 5'inci D/DS Tk. (Diğ. Brl.) 1'inci Mbl. Onr. Timi (Slh. Tekns.)
19 Asb.Çvş. İbrahim ÇÖLKESEN 1952650 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 6'ncı ÖZKUV Gr. 7'nci ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (İsth. ve Hrk. Uzm.)
20 Asb.Kd.Çvş. Yalçın DAMAR 1493033 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kh. Des. Gr. Bkm. Bl. 3'üncü D/DS Tk. (3'üncü Öz.Kuv.Tug.K.lığı) 1'inci Mbl. Onr. Timi (Slh. Tekns.)
21 Asb.Kd.Çvş. Hasan DEMİRCİ 1645872 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (İsth. ve Hrk. Uzm.)
22 Asb.Kd.Bçvş. Şener DOĞRUGÖREN 200572 Gnkur. GENSEK Gnkur. Bşk. Emir Subaylığı (Krm. Asb.)
23 Asb.Kd.Çvş. Mesut DOKUZ 1842943 Hv. Svn. Okl. ve EM Hv. Svn. Okl. Öğr. ve Kurs Bl. Sb. Kurs Tk. (Kursiyer Sb.)
24 Asb.Kd.Bçvş. Mehmet DURMAZ 47107 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Per. Ş. Prot. Ks. (Prot. Asb.)
25 Asb.Kd.Bçvş. Süleyman EKTAŞ 31521 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. MEBS Ks. (Tls. Sis. İşltn.)
26 Asb.Kd.Bçvş. Abdullah ERDOĞAN 179651 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Koruma ve Kurs Tb. Krm. Bl. 1'inci Krm. Timi (Thrp. Uzm.)
27 Asb.Üçvş. Fikret ERDOĞAN 1210979 İkm. Mly. Okl. ve EM İkm. Mly. Okl. Öğr. Kurs Tb. Sb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
28 Asb.Kd.Bçvş. Mehmet GÖKÇE 151137 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Per. Ş. (Per. Asb.)
29 Asb.Çvş. Adem GÜL 1952520 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Mu. Uzm.)
30 Asb.Kd.Bçvş. Muzaffer HAN 31573 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Mrk. Ş. Atm. ve Görevlendirme Ks. (Yurt İçi Görevlendirme Asb.)
31 Asb.Bçvş. Ahmet KARA 268593 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı K. Kh. (Emir Asb.)
32 Asb.Üçvş. Halil İbrahim KARABAL 937723 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kh. Des. Gr. Tek. Hiz. Bl. Kşl. Bkm. ve Onr. Tk. İnş. Onr. Ks. (İnş. Tekns.)
33 Asb.Kd.Bçvş. Lütfi KARACA 180341 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Koruma ve Kurs Tb. Krm. Bl. 5'inci Krm. Timi (Thrp. Uzm.)
34 Asb.Kd.Çvş. İbrahim KARADAĞ 1645464 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Mu. Uzm.)
35 Asb.Üçvş. Erdem KAYA 936382 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 7'nci ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Shh. Uzm.)
36 Asb.Üçvş. Murat KAYAR 1211237 P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 2'nci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
37 Asb.Kd.Çvş. Mustafa KOCAASLAN 1383523 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (İsth. ve Hrk. Uzm.)
38 Asb.Kd.Çvş. Anıl KOÇ 1383223 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Uzm. Nişc.)
39 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet KULTAR 42390 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Eğt. ve Öğt. Bşk. Uzml. Konuları Krl. (Shh. Uzmanlığı Öğ.)
40 Asb.Bçvş. Ersan KULUÇLU 213187 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Eğt. ve Öğt. Bşk. Uzml. Konuları Krl. (Shh. Simülasyon Öğ.)
41 Asb.Kd.Çvş. Semih KUVVET 1382050 Bkm. Okl. ve EM Bkm. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Sb. Tml., İhts. ve Mslk. Gelişim Kurs Bl. Sb. Tml. Kurs Tk. (Kursiyer Sb.)
42 Asb.Kd.Çvş. Erkan MUZAFFERİYET 1381735 MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
43 Asb.Bçvş. Hüseyin OĞUZ 214067 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 2'nci ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Shh. Uzm.)
44 Asb.Kd.Çvş. Şevket Samet OKYAY 1645200 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 2'nci Tim (Shh. Uzm.)
45 Asb.Kd.Bçvş. Hüseyin ÖMÜR 151518 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Gen.-A. Ş. (Gen./A. İşl. Asb.)
46 Asb.Kd.Çvş. Hakan ÖZER 1842533 Hv. Svn. Okl. ve EM Hv. Svn. Okl. Öğr. ve Kurs Bl. Sb. Kurs Tk. (Kursiyer Sb.)
47 Asb.Kd.Bçvş. Timur ÖZGEN 41042 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Eğt. ve Öğt. Bşk. Uzml. Konuları Krl. (Mu. Uzmanlığı Öğ.)
48 Asb.Kd.Bçvş. Serhat PAHSA 201869 Gnkur. GENSEK Gnkur. Bşk. Emir Subaylığı (Krm. Asb.)
49 Asb.Üçvş. Turğay PERİŞAN 1210341 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. 5'inci Tim (Shh. Uzm.)
50 Asb.Kd.Bçvş. Suat SAĞLAM 49297 Gnkur. Stratejik Dönüşüm D. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)
51 Asb.Çvş. Fatih SARIMEHMET 2314318 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 3'üncü ÖZKUV Tug. K.lığı 5'inci ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (İsth. ve Hrk. Uzm.)
52 Asb.Bçvş. Hasan Hüseyin SARITARLA 269255 Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)
53 Asb.Kd.Bçvş. Selçuk SERT 43305 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Per. Ş. Dis. ve Mrl. Ks. (Dis. Mrl. Asb.)
54 Asb.Kd.Bçvş. Fatih SİNCAN 46640 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Loj. Ş. (İkm. Asb.)
55 Asb.Kd.Bçvş. Şenol SOYLU 49589 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Mrk. Ş. Atm. ve Görevlendirme Ks. (Per. Tmn. ve Seçim Asb.)
56 Asb.Kd.Çvş. Fevzi SÖNMEZ 1382305 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Mu. Uzm.)
57 Asb.Bçvş. Ümit ŞEKER 181042 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Per. Ş. Ynt. Ks. (Per. Ynt. Asb.)
58 Asb.Kd.Bçvş. Seyyit Hamza TAŞTAN 201517 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Konst. Ş. (Konst. Tkp. Asb.)
59 Asb.Kd.Bçvş. Veysal TOKMAK 39571 Gnkur. GENSEK Gnkur. Bşk. Emir Subaylığı (Krm. Asb.)
60 Asb.Kd.Çvş. Mahmut TUNCER 1383042 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Slh. Uzm.)
61 Asb.Kd.Çvş. Okan TÜRKMEN 1646136 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 1'inci Tim (Mu. Uzm.)
62 Asb.Kd.Bçvş. Fatih UYSAL 28873 Gnkur. ÖZKUV K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (İcra Asb.)
63 Asb.Kd.Çvş. Melih VAROL 1842677 Hv. Svn. Okl. ve EM Hv. Svn. Okl. Öğr. ve Kurs Bl. Sb. Kurs Tk. (Kursiyer Sb.)
64 Asb.Bçvş. Fatih YANIKKAYA 213180 Gnkur. ÖZKUV K.lığı ÖZKUV Okl. Eğt. ve Öğt. Bşk. Uzml. Konuları Krl. (Shh. Uzmanlığı Öğ.)
65 Asb.Üçvş. Selçuk YAVUZ 1211462 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Thrp. Uzm.)
66 Asb.Kd.Çvş. Samet YILDIZ 1646147 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 6'ncı ÖZKUV Tb. Tb. Kh. (Tls. Sis. İşltn.)
67 Asb.Kd.Çvş. Muhammet YILMAZ 1383034 Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 3'üncü ÖZKUV Tb. 1'inci Tim (Slh. Uzm.)
68 Asb.Kd.Çvş. İbrahim YILMAZBAŞ 1384240 P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 1'inci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
 
 
3 SAYILI LİSTE                                                                                                                                                                                                              (JANDARMA)
SIRA NO RÜTBESİ ADI SOYADI SİCİLİ GÖREV YERİ
1 Tümg. Murat KIRKAYA 1978-30 Aydın J.Blg.K.
2 Tuğg. Celal ŞAHİN 1982-J.3 Mly.Bşk.
3 Tuğg. Birol ŞİMŞEK 1983-32 Zonguldak 3'üncü J.Eğt.Tug.K.
4 Tuğg. Hamza  CELEPOĞLU 1989-5 Dent.Bşk.lığı Yrdc.(Eski)
5 Tuğg. Timurcan  ERMİŞ 1989-56 Konya J.Blg.K.
6 Tuğg. Sadık KÖROĞLU 1989-17 J.Okll.K.
7 Tuğg. Ali Osman GÜRCAN 1990-59 Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.
8 Tuğg. Faruk BAL 1989-1 Kastamonu J.Blg.K.
9 Tuğg. Adnan ARSLAN 1985-18 Tokat J.Blg.K.
10 J.Kur.Alb. Murat TEMİZ 1994-105 Van J.Asyş.Kor.K.lığı
11 J.Kur.Alb. Sadık GÖK 1995-99 Abuja Asker Ateşesi
12 J.Kur.Alb. Selehattin  MERSİN 1993-J.Per.95 Bilecik J.Eğt.Tug.Kur.Bşk.
13 J.Kur.Alb. Musa DELİÇAY 1994-30 Astana Askeri Ataşesi
14 J.Kur.Alb. Arif BOZBIYIK 1996-15 Şırnak 23'üncü Tüm.K.lığı kur.Bşk.
15 J.Mu.Kur.Alb. Hakan BIYIK 1993-2 Foça J.Komd.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı emrinden Bornova 2'inci J.Komd.Tug.K.lığı Emrine atamalı
16 J.Kur.Alb. Sami  BALCI 1989-13 J.Loj.K.lığı Kur. Bşk.
17 J.Kur.Alb. Ali  TAŞ 1989-33 Ankara J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.
18 J.Kur.Alb. Gürcan  SERCAN 1989-43 İstanbul İl J.K.llığından Per.Bşk.lığı emrine atamalı
19 J.Kur.Alb. Murat KOÇYİĞİT 1991-56 J.İsth.Okul K.
20 J.Kur.Alb. Halil  ÇELİK 1990-35 Adana J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.
21 J.Kur.Alb. Mustafa  SAKAOĞLU 1990-5 Konya J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.
22 J.Kur.Alb. Emre FURAT 1991-68 Kayseri J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.
23 J.Kur.Alb. Cengiz  TARIM 1991-105 J.Okll.K.lığı Öğr.Krl.Bşk.
24 J.Kur.Alb. Ömer  ARIK 1991-85 Balıkesir İl J.K.
25 J.Kur.Alb. Mahmut  ÇAĞLAYAN 1992-43 Gn.Pl. ve P.Bşk.lığı Pl. ve Koor.D.Bşk.
26 J.Kur.Alb. Ahmet ÖZKURT 1994-106 Gn.Pl. ve P.Bşk.lığı Dış İlş. ve İns.Hak.D.Bşk.
27 J.Kur.Alb. Ömer KULAÇ 1996-66 İstanbul KHA K.lığı Öğ. Üyesi
28 J.Kur.Alb. Cevdet  POLAT 1996-46 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı Kur.Bşk.
29 J.Kur.Alb. Necip AKKOYUN 1996-89 Lizbon Askeri Ataşesi
30 J.Kur.Alb. Kamil  GÜNLER 1994-31 Zonguldak 3'üncü J.Eğt.Tug.K.lığı Kur. Bşk.
31 J.Kur.Alb. Cahit Hakan ÖZTÜRK 1994-28 Aydın J.Blg.K.lığı Kur.Bşk.
32 J.Kur.Alb. Demiray DEMİRCİ 1994-79 Hakkari İl J.K.
33 J.Kur.Alb. Şamil Türk  ÖZKAN 1994-4 Diyarbakır J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.
34 J.Kur.Alb. Ramazan Rıza  BARUT 1994-25 Santıago Askeri Ataşesi
35 J.Kur.Alb. Bahadır YALÇIN 1996-33 Lizbon Askeri Ataşesi
36 J.Kur.Alb. İsmail ÖZCAN 1996-41 Gambiya Askeri Danışmanı
37 J.Kur.Alb. Ömer GÜNİ 1996-J.Mly.26 J.Okll.K.lığı
38 J.Kur.Alb. Etem Metehan  YAŞAR 1993-84  121'inci J.Eğt.K.
39 J.Kur.Alb. Şemsettin ERAY 1995-20 Cezayir As.Ataşeliği
40 J.Kur.Alb. Aziz  ALTINTEPE 1993-50 Beytepe J.Okll.K.lığı
41 J.Kur.Alb. İbrahim AYDIN 1990-28 JAMYO K.
42 J.İs.Kur.Alb. Sedad ARICAN 1994-1 Safranbolu 125'inci J.Eğt.A.K.
43 J.Mu.Kur.Alb. Şenol  YELOĞLU 1989-J.46 J.Loj.K.lığı/J.TekYrdc.Snf.Eğt.Mrk.K.
44 J.Mu.Kur.Alb. Bülent  BULUT 1990-J.4 J.Eğt.K.lığı Eğt.Sis.Tekno.Glş.D.Bşk.
45 J.Plt.Kur.Alb. İrfan  KIZILASLAN 1991-J.54 Kastamonu J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.
46 J.Plt.Kur.Alb. Murat  KOÇAK 1994-J.99 Erzurum J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.
47 J.Plt.Kur.Alb. Ünal  BAYHAN 1994-J.20 Giresun J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.
48 J.Plt.Kur.Alb. Atila  TAMER 1994-J.45 Tunceli İl J.K.lığından Per.Bşk.lığı emrine atamalı.
49 J.Plt.Kur.Alb. Özkan DOĞANAY 1995-J.30 J.Asyş.Kor.K.lığı Kur.Bşk.
50 J.Plt.Kur.Alb. Osman Nuri  ÇEVİK 1994-J.56 Muş İl J.K.lığından Per.Bşk. Emrine atamalı
51 J.Plt.Kur.Alb. Erkan ÖKTEM 1996-J.138 J.Gn.K.lığı/Özel Kalem Md.
52 J.Alb. Ahmet Adnan ŞİMŞİROĞLU 1986-60 Güvercinlik J.Basımevi Müdürlüğü
53 J.Alb. Yurdakul  AKKUŞ 1990-41 Bursa İl J.K.lığından Per.Bşk.lığı emrine atamalı.
54 J.Alb. Feyzullah  GÜNAL 1987-33 Dent.Bşk.lığı Dent Asyş. Üyesi
55 J.Alb. Harun KARABULUT 1990-33 Dent.Bşk.lığı 1'inci Grup Krk. Dent. Üyesi
56 J.Alb. Ahmet YURDAGÜL 1989-49 Antalya İl J.K.lığından Per.Bşk.lığı emrine atamalı
57 J.Alb. İbrahim TAŞKIN 1991-55 Kayseri J.Blg.K.lığı
58 J.Alb. Yasin ÖLMEZ 1994-A.16 J.İsth.Okl.K.lığından Gn.Pl.P.Bşk.lığı emrine atamalı.
59 J.Alb. Şahin KESKİNKILIÇ 1992-125 J.Okll.K.lığı Öğt.Krl.Bşk.lığı
60 J.Alb. Mustafa  ULUS 1991-77 Iğdır İl J.K.lığından Per.Bşk.lığı emrine atamalı
61 J.Alb. Mehmet ÖZDEMİR 1990-56 J.İsth.Okl.K.lığından MGK Sek. emrine atamalı
62 J.Alb. Alaaddin  KARSAVURAN 1991-21 Mardin İl J.K.lığından Per.Bşk.lığı emrine atamalı.
63 J.Alb. Süleyman KARACA 1994-112 J.Okll.K.lığı As.Drs.Öğ.
64 J.Alb. Haydar YALIN 1995-A.80 İstanbul İl J. K.lığı
65 J.Alb. Türker YILMAZ 1986-Hv.P.139 Bolu İl J.K.
66 J.Alb. Temel ÇETİNKAYA 1993-89 Sinop İl J.K.Yrd.
67 J.Alb. Taneri Tansel BOZKURT 1991-83 Kayseri J.Blg.K.lığı
68 J.Alb. Necati METİN 1992-105 Siirt İl J.K.lığı 
69 J.Alb. Ahmet ÇİÇEK 1993-A.22 Manisa İl J.K.
70 J.Alb. Halil ÖZÇELİK 1992-68 Şırnak İl J.K.lığı
71 J.Alb. Hüseyin ALTINTAŞ 1994-96 Ankara J.Blg.K.lığı
72 J.Alb. Murat Orhan TONĞ 1990-51 Erzincan İl J.K.lığı
73 J.Alb. Sefer  RESULOĞLU 1990-69 J.Loj.K.lığı/J.Ulş.K.
74 J.Alb. Kadir AYHAN 1993-127 Serinyol 121'nci J.Eğt.A.K.lığı
75 J.Alb. H. Ceyhun KELEŞ 1993-J.Ord.1 Diyarbakır İl J.K.
76 J.Tbp.Alb. Halil ATILGAN 1992-1 Beytepe Askeri Hst. Başhekimi
77 J.Tbp.Alb. Yusuf ÖZDEMİROĞLU 1994-5 Beytepe Askeri Hst.
78 J.Tbp.Alb. İbrahim YANMIŞ 1991-2 Haydarpaşa-GATA
79 J.Öğ.Alb. İlhan DAYI 1990-3 Van Asyş.Kor.K.lığı
80 J.Per.Alb. Mevlüt YILDIZ 1991-J.11 Batman J.Blg.K.lığı
81 J.Per.Alb. Erkan DOĞAN 1995-J.74 Per.Bşk.lığı Şehit/Gazi Ş.Md.
82 J.Tbp.Alb. Ramazan  ARIKAN 1989-K.6 H.Paşa GATA Eğt.Hst.K.lığı
83 J.Müh.Alb. Ekrem  BALİ 1990-1 Loj.Bşk.lığı İs. İnş. D.Bşk.
84 J.Müh.Alb. Şükrü DEMİRTÜRK 1993-2 MEBS.D.Bşk.
85 J.İkm.Alb. Ramazan  ASLAN 1989-J.50 Van J.Asyş.Kor.K.lığı
86 J.Mu.Alb. Hulusi KARAÇALIOĞLU 1994-J.Mu.Tek.A.2 MEBS Bşk.lığı JEMUS Ş.Md.lüğünden Dent.Bşk.lığı emrine atamalı.
87 J.Kur.Yb. Burçin BÜYÜKİKİZ 1997-137 Taşkent Askeri Ataşesi
88 J.Kur.Yb. Cemal  İYİGÜN 1999-29 İsth.Bşk.lığı
89 J.Kur.Yb. Halil İbrahim YILDIRIM 1998-109 İsth.Bşk.lığından, Bursa İl J.K.lığı İl J.K.lığı Yrdc.lığına atamalı
90 J.Kur.Yb. Yasin KAYABAŞI 1999-80 J.Gn.K.lığı Özl.Kalem Md.
91 J.Kur.Yb. Atilla  KÖSE 1998-19 23'üncü J.Snr.Tüm.K.İsth.Ş.Md.
92 J.Kur.Yb. Erdoğan ÇİÇEK 1999-13 MEBS Bşk.lığından Ankara İl J.K.lığı emrine atamalı
93 J.Kur.Yb. Turgay SÖKMEN 1998-9 Hrk.Bşk.lığı Asyş.Ş.Md.
94 J.Kur.Yb. Mehmet BİNGÖL 1998-2 Tunceli J.Blg.K.lığı Kur.Bşk.
95 J.Kur.Yb. Bülent  ERYILMAZ 1996-59 Bornova 2'nci J.Komd.Tug.K.lığı Kur.Bşk.
96 J.Kur.Yb. Erol ÇETİN 1997-101 Giresun İl J.K.Yrdc.
97 J.Kur.Yb. Süleyman BİLİR 1999-1 YDSG
98 J.Kur.Yb. Bülent  AK 1999-109 Hrk.Bşk.lığı Cari Hrk.Ş.Md.
99 J.Kur.Yb. Yusuf  KÖZ 1999-55 Hrk.Bşk.lığı
100 J.Kur.Yb. Fatih TATLICI 1998-J.Mly.84 J.Gn.K.lığı/Gn.Pl. ve P.Bşk.lığından J.Özl.Asyş.Ar.Kur.Tug.K.lığı emrine atamalı
101 J.Kur.Yb. Ali BOZGEYİK 1999-53 J.Okll.K.lığından Per.Bşk.lığı emrine atamalı
102 J.Kur.Yb. Mustafa Erkan CÖNGER 1999-84 Per.Bşk.lığı/Tyn.D.Bşk.lığı Tyn.Pl.Ş.Md.
103 J.Kur.Yb. Halil YILMAZ 1998-13 Kur. Dent.Bşk.lığı Pl. ve Değ. Ş. Md.lüğünden Konya İl J.K.lığına atamalı
104 J.Kur.Yb. Mehmet AYDIN 1997-26  Hrk.Bşk.lığı Tşk.Kdr.Ş.Md.
105 J.Kur.Yb. Bayram TETİK 1998-4 Hrk.Bşk.lığı Asyş. Plan. Koor. Ş.Md.lüğünden Balıkesir İl J.K.lığına atamalı
106 J.İs.Kur.Yb. Yavuz AYDIN 1999-1 J.Gn.K.lığı/İsth.Bşk.lığı
107 J.Mu.Kur.Yb. Özkan YILMAZ 1999-1 J.Gn.K.lığı/Per.Bşk.lığı
108 J.Kur.Yb. Ömer ÖZÇELİK 1999-28 J.Okll.K.lığı
109 J.Kur.Yb. Kadir ÖZYURT 1997-99 KHA
110 J.Yb. Erdal   TURNA 1995-116 J.Okll.K.lığı
J.İsth.Okl.K.lığından J.Eğt.K.lığına atamalı
111 J.Yb. Mehmet Mustafa  YARDIMCI 1997-33 J.Okll.K.lığı
112 J.Yb. Fazıl ERGÜN 1994-58 JÖAK K.lığı
113 J.Yb. Ergin KARACA 1996-A.63 Bolu İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.
114 J.Yb. Mehmet ALTINEL 1996-87 Balıkesir İl J.K.lığı KOM.Ş.Md.
115 J.Yb. Tuncay  KOÇAK 1995-A.84 Hrk.Bşk.lığı KOM.D.Bşk.lığı
116 J.Yb. Hacı AKYEL 1996-A.56 İsth.Bşk.lığı Müş.İsth.Mrk.Anlz.Sb.
117 J.Yb. Ali  KILIÇ 1996-A.1 J.Okll.K.lığı
118 J.Yb. Muharrem DEMİRKALE 1996-A.49 İsth. J.isth.Ok.K.lığı İsth.Drs.Öğ.
119 J.Yb. Faik BARAN 1996-99 Bornova 3 ncü J.Komd.Tb.
120 J.Yb. Gurbet KESKİN 1995-A.53 Adıyaman İl J.K.lığı
121 J.Yb. Erdal MÜNİROĞLU 1995-126 İstanbul İl J.K.lığı
122 J.Yb. Halil Hilmi SANDAL 1995-138 Rize İl J.K.lığı
123 J.Yb. Kutsal MİNTAŞ 1997-35 Siirt İl J.K.lığı
124 J.Yb. Efkan  GÜLER 1996-A.58 JAMYO K.lığı Öğ. Üyesi
125 J.Yb. Şakir AKBULUT 1995-A.75 Erzincan İl J.K.lığı
126 J.Yb. İlhan AYSAN 1996-A.41 Sakarya İl J.K.lığı
127 J.Yb. Necip Fazıl OTÇU 1996-A.33 J.Okll.K.lığı
128 J.Mu.Yb. Yaşar BUÇKUN 1995-J.Öğ.1 OBİ Erzurum J.Blg.K.lığı MEBS İşlt. Ve Des Brl. K.
129 J.Mu.Yb. Mustafa Sadi TORUN 1995-J.87 OBİ Ankara GATA K.lığı Veri Tabanı Uygulama Sb.lığından J.Tek.Yrdc.Snf.Mrk.K. atamalı
130 J.Plt.Yb. Kenan GÜLTEKİN 1994-J.114 J.Hvcl.K.lığı Dent Değ. Üyeliğinden J.Eğt.K.lığına atamalı
131 J.Plt.Yb. Ümit Arif BAĞ 1995-J.53 Genkur. Özel Kuvvetler K.lığı
132 J.Plt.Yb. Orhan ÇETİN 1997-J.21 Ankara K.Hv.Ok.K.lığından Dent.Bşk.lığı emrine görevli
133 J.Muh.Yb. Hüseyin  POLATCI 1996-3 Ankara J. Bölge K.lığı Mebs Ş. Md.
134 J.Kur.Bnb. Metin Usame YILMAZ 1999-56 KHA
135 J.Kur.Bnb. Necip NEFESOĞLU 2002-5 Batman J.Blg.K.lığı
136 J.Kur.Bnb. Hasan Ali GİDER 2001-32 Batman İl J.K.lığı
137 J.Kur.Bnb. Sancar GENÇ 1999-122 Erzurum J.Blg.K.lığı
138 J.Kur.Bnb. Faruk ŞEN 1999-94 Harekat Bşk.lığı emrinden 1'inci Ankara J.Komd.Özl.Hrk.
Tb.K. olarak atamalı
139 J.Kur.Bnb. Adnan ERGÜN 1999-50 Batman J.Blg.K.lığı
140 J.Kur.Bnb. Ali ALTUNKARA 2004-49 Iğdır/Suveren J.Komd.Tb.K.
141 J.Kur.Bnb. Selçuk DAL 2001-3 Yurt dışı geçici görev
142 J.Kur.Bnb. Salih DURMUŞ 2001-18 J.Okll.K.lığı
143 J.Kur.Bnb. Recep DEMİRCİ 2000-6 J.Okll.K.lığı
144 J.Kur.Bnb. Ercan KOCABIYIK 2002-86 J.Gn.K.lığı Loj.Bşk.lığı
145 J.Kur.Bnb. Erhan CANTEKİN 2001-40 Ankara İl J.K.lığı, Asyş.Ş.Md.
146 J.Kur.Bnb. Eşref  FIRAT 2001-58 Diyarbakır J.Blg.K.lığı
147 J.Kur.Bnb. Fatih KARATURNA 2000-9 Van-Tuşba İlçe J.K.lığından, KHA K.lığına atamalı
148 J.Kur.Bnb. Hüseyin  YALÇINKAYA 2003-8 Adana İl J.K.lığı Çukurova İlçe J.K.
149 J.Kur.Bnb. Hasan İLHAN 1999-65 Tunceli J.Blg.K.lığından Hrk.Bşk.lığı emrine atamalı
150 J.Kur.Bnb. Hasan BİLGİN 2001-8 Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı Hrk. Eğt. Ş.Md.lüğünden MEBS Bşk.lığı emrine atamalı
151 J.Kur.Bnb. Mehmet CORUK 2000-38 J.Asyş.Kor.K.lığı İsth.İKK Ş.Md.lüğünden Gn.Pl.P.Bşk.lığı emrine atamalı
152 J.Kur.Bnb. Murat YILMAZ 2000-75 Erzurum J.Blg.K.lığı Asyş.Ş.Md.
153 J.Kur.Bnb. Özgür ÖZBAY 2002-J.İkm.79 Lojistik Bşk.lığı
154 J.Kur.Bnb. Ahmet ÖZCAN 2000-2 İsth.D.Bşk.lığı B Ş.Md.
155 J.Kur.Bnb. Özkan ÖZTÜRK 2003-39 İsth.D.Bşk.lığı
156 J.Kur.Bnb. Kadir SÖYLEMEZ 1999-20 J.Gn.K.lığı Per.Bşk.lığı
157 J.Kur.Bnb. Niyazi ALKAN 2000-29 Genkur. Bşk.lığı Per.Bşk.lığı
158 J.Kur.Bnb. Osman Tunahan BERK 2002-55 Adana J.Blg.K.lığı
159 J.Kur.Bnb. Ayhan  YALÇIN 1999-64 Giresun J.Blg.K.lığı
160 J.Kur.Bnb. Şahin  AYDINCI 2001-14 Balıkesir İl J.K.lığı
161 J.Kur.Bnb. Ahmet YAVUZ 2001-33 Gnkur.Gensek.
162 J.Kur.Bnb. Şahin BARAN 2001-71 Beyrut As.Atş.liğinden Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığına atamalı
163 J.Kur.Bnb. Zekeriya AÇIKGÖZ 2003-1 Gnkur.Bşk.lığı/Gnkur.Prj.Ynt.D. Bşk.lığı
164 J.Plt.Kur.Bnb. Fatih SARIÇAY 2000-J.51 Bornova 4.'üncü J.Komd.Tb.K.
165 J.Plt.Kur.Bnb. Abdullah DEMİRCAN 2000-J.26 Hrk.Bşk.lığı Pl.Hrk.Ş.Md.lüğünden Gaziantep İl J.K.lığına atamalı
166 J.Bnb. Baycan  GÖRÜCÜ 1997-9 İstanbul J.Blg.K.lığı 
167 J.Bnb. Mehmet  FIRAT 1998-141 Hatay İl J.K.lığı
168 J.Bnb. Bekir  KARATAŞ 1999-A.34 Adana İl J.K.lığı
169 J.Bnb. Erdal  KARLIDAĞ 1999-A.62 Ankara İl J.K.lığı, İsth.Ş.Md.
170 J.Bnb. Ahmet  ARICAN 1997-A.1 Hatay İl J.K.lığı KOM.Ş.Md.
171 J.Bnb. Atilla DEMİR 2000-125 Adana İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.
172 J.Bnb. Fatih ALTUNKÖSEOĞLU 1999-93 Per.Bşk.lığı Per.Tem.K.lığı
173 J.Bnb. Ümit İPEK 2000-101 Kocaeli İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.
174 J.Bnb. Celali  GÜLER 1997-37 Kütahya İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.
175 J.Bnb. Murat YILDIRIM 1998-3 Çakırsöğüt 3'üncü Komd.Tug.Tb.K.lığından Gn.Pl.P.Bşk.lığı emrine atamalı
176 J.Bnb. Murat AKYOL 1999-A.51 Antalya İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.
177 J.Bnb. Tarık  GÖRENER 1999-95 J.isth.Ok.K.lığı İsth.Drs.Öğ.
178 J.Bnb. Murat TAMER 2001-68 Per.Bşk.lığı Kurs İşl.Sb.lığından J.İsth.Okl.k.lığına atamalı
179 J.Bnb. Adnan FIRAT 2002-60 Hrk.Bşk.lığı/Krm.D.Bşk.lığı
180 J.Bnb. Yılmaz KARAHAN 1998-74 Van İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.
181 J.Bnb. Aydın ÖZYÜREK 2000-141 Gnkur.2 İsth.Anlz.Değ.D.Bşk.lığı Yap.Anlz.Sb.
182 J.Bnb. Taran AVCI 1996-A.48 Mardin İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğünden Kilis İl J.K.lığına atamalı
183 J.Bnb. Hüseyin Nuri ALANDAĞ 1999-A.13 Gaziantep İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.
184 J.Bnb. Serkan USTA 1999-90 Bingöl J.Komd.Tb.K.
185 J.Bnb. Mustafa SÖZÜÇOK 1999-19 J.Okll.K.lığı
186 J.Bnb.İsth. Arif DANACI 1998-A.6 Mersin İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
187 J.Bnb.İsth. Adem  ÇOĞALAN 1999-142 Osmaniye İl J.K.lığı, İsth.Ş.Md.
188 J.Bkm.Bnb. Ali İhsan ÜNSAL 1988-J.Ord.1 Kığı 2'nci J.Komd.A.K.lığından Güvercinlik J.Loj.K.lığına atamalı
189 J.Bnb. Cengiz KAVAK 1999-A.47 İsth.Bşk.lığından İsth.Okul K.lığına atamalı
190 J.Bnb. Ümit KURT 1998-103 Şırnak JÖH atamalı Kastamonu 2 nci J.Er Eğt.Tb.K.lığı
191 J.Bnb. Vedat KANDIR 1998-80 Van İl J.K.lığı
192 J.Bnb. Yılmaz KARAKAYA 1998-A.4 Bolu İl J.K.lığı
193 J.Bnb. Ahmet OĞLAKÇI 1997-78 Tunceli İl J.K.lığı
194 J.Bnb. Tamer AKKOYUN 1997-A.14 Balıkesir İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
195 J.Bnb. Baki DENİZ 1997-A.5 Aydın İl J.K.lığı
196 J.Bnb. Mehmet ÖZOĞUL 1997-A.21 J.Okll.K.lığı
197 J.Bnb. Okan  KURT 1996-111 TSK Sağlık K.lığı
198 J.Bnb. Şener SAĞLAM 2001-66 Mardin İl J.K.lığı 
199 J.Bnb. Kahraman  KARAİBİŞ 2001-131 J.Gn.K.lığı Emir Sb.
200 J.Plt.Bnb. İbrahim AVLAMAZ 1998-J.40 Diyarbakır J.Hv.Grp.K.lığı
201 J.Bnb.İsth. Cihanhan EFE 1997-92 Batman İl J.K.lığı
202 J.Bkm.Bnb. Osman TUŞ 1999-J.Ord.1 İç Dent.Brm.Bşk.lığı
203 J.İkm.Bnb. Murat YILDIRIM 2005-J.A.19 Bursa İl J.K.lığı
204 J.Mly.Bnb. Mehmet KARAMAN 1999-1 Erzurum J.Blg.K.lığı
205 J.Tbp.Bnb. Engin ÖZAY 2000-13 Beytepe Asker Hst.
206 J.Sağ.Bnb. Mine  ÇOKAY 1996-K.16 Beytepe Askeri Hastanesi
207 J.Bnb.İsth. Fırat ÇELİK 1998-98 Erzurum İl J.K.lığı
208 J.Bkm.Bnb. Cemal FURAT 2001-J.Ord.3 Diyarbakır J.Hv.Grp.K.lığı
209 J.İkm.Bnb. Yavuz ÖZTÜRK 1999-J.Lv.1 Güvercinlik J.Tek.Yrdc.Snf.Eğt.Mrk.K.lığı
210 J.İs.Bnb. Baki YAYLA 2001-1 Van J.Asyş.Kor.K.lığından Loj.Bşk.lığı emrine atamalı
211 J.Mu.Bnb. Mehmet SAĞLAM 1997-5 Güvercinlik J.MEBS Grup K.lığı MEBS İşltm. Tb.K.lığından J.Bakım K.lığına atamalı
212 J.Mu.Bnb. İsa  BEZCİ 1999-J.Mu.A.3 Güvercinlik İhale Kom Bşk.lığından Tokat J.Blg.K.lığına atamalı
213 J.Müh.Bnb. Murat KALAÇ 1999-Sv.1 MEBS Bşk.lığından J.Bakım K.lığına atamalı
214 J.Plt.Bnb. Adnan  DURĞUT 1998-J.130 Diyarbakır J.Hv.Grp.K.lığından Hvcl.D.Bşk.lığı emrine atamalı
215 J.Kur.Yzb. Abdulkadir ÖZ 2004-111 Kocaeli İl J.K.lığı
216 J.Kur.Yzb. Ali MİNAZ 2004-129 KHA
217 J.Kur.Yzb. Muzaffer TOPGÜL 2004-28 KHA
218 J.Kur.Yzb. Adem BUDAK 2004-80 Afyonkarahisar İl J.K.lığı
219 J.Kur.Yzb. Salih ERGUN 2004-68 Tunceli J.Blg.K.lığı
220 J.Kur.Yzb. Selçuk GÜVEN 2004-103 Diyarbakır J.Blg.K.lığı.
221 J.Kur.Yzb. Hüseyin ARI 2004-5 Ordu İl J.K.lığı
222 J.Kur.Yzb. Gazi  ÖZÇELİK 2004-124 Burdur İl J.K.lığı İl Mrk.Bl.K.
223 J.Kur.Yzb. Rüştü  GÖKER 2004-24 Gaziantep İl J.K.lığı Şehitkamil İlçe J.K.
224 J.Kur.Yzb. Murat DÜZENLİ 2004-95 Ankara-Altındağ İlçe J.K.
225 J.Kur.Yzb. Fatih SEYİS 2004-60 Gnkur.Bşk.lığı/Gnkur.Hrk.Pl.D. Bşk.lığından Hakkari İl J.K.lığına atamalı
226 J.Kur.Yzb. Hakan GÜLER 2005-4 J.Eğt.K.lığı
227 J.Kur.Yzb. Şenol TAYAN 2005-29 Giresun İl J.K.lığı
228 J.Kur.Yzb. Çetin ARSLAN 2005-34 Şanlıurfa İl J.K.lığı
229 J.Kur.Yzb. Cihan SALI 2006-86 Manisa İl J.K.lığı/Şehzadeler İlçe J.K.
230 J.Yzb.İsth. Celil YÜZYIL 2004-55 Iğdır İl J.K.lığı İsth. Ş.Md.
231 J.Yzb. Mustafa  KAYIKCI 2001-47 Ankara Krm.D.Bşk.lığından Hrk.Bşk.lığı emrine atamalı
232 J.Yzb.İsth. Şükrü OYMAK 2004-Muv.13 Çankırı İl J.K.lığı İsth. Ş.Md.
233 J.Yzb. Abdullah Serdar ACAR 2003-Muv.41 J.Okll.K.lığından Gn.Pl.P.Bşk.lığı emrine atamalı
234 J.Yzb. Hakan  GENÇER 2004-116 Güvercinlik J.Tek.Yrdc.Snf.Eğt.Mrk.K.lığı
235 J.İkm.Yzb. Feyzullah GÜVEN 2006-J.Lv.1 Mersin İl J.K.lığı Loj. Ş. Md.
236 J.Yzb. Ramazan ATIM 2005-Muv.30 J.Okll.K.lığı
237 J.Yzb. Orhan  ŞAHİN 2005-8 J.Okll.K.lığı
238 J.Yzb. İlhan YILDIZ 2005-Muv.22 Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı 3 ncü Tb.Komd. Bl.K.lığından Giresun İl J.K.lığına atamalı
239 J.Yzb. Cemal ÖZSOY 2005-Mu.41 Bingöl JÖH Tb.K.lığı Komd.Bl.K.
240 J.Yzb. Muharrem BİRİNCİ 2005-68 Adana İl J.K.lığı Org. Suç Ks.A.lığından Rize İl J.K.lığı emrine atamalı
241 J.Yzb. Kadir ACAR 2005-114 Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı Kh. Bl. K.lığından Burdur İl J.K.lığına atamalı
242 J.Yzb. Muhammed MERT 2005-129 Mardin İl J.K.lığı Mazıdağı İlçe J. K.
243 J.Yzb. Reşat DURAK 2006-51 KHA.K.lığı Öğrc. Sb.
244 J.Yzb. Gökhan  BAKIŞKAN 2005-58 Ankara İl J.K.lığından Beytepe J.Okll.K.lığı emrine atamalı
245 J.Yzb. Ramazan KARABULUT 2005-Mv.5 Per.Bşk.lığı
246 J.Yzb. Hüseyin  TEMELTAŞ 2001-103 Hrk.Bşk.lığı KOM.D.
247 J.Yzb. Dilaver BİLGİ 2003-Muv.36 J.Okl.K.lığı
248 J.Yzb. Erkan ENGİNAR 2004-142 Mardin İl J.K.lığı Kızıltepe İlçe J.K.Yrdc.
249 J.Yzb. Fatih BEKTEŞ 2006-83 Çakırsöğüt 3'üncü Komd.Bl.K.lığı
250 J.Yzb. Hasan ÜRKÜT 2003-49 İmralı J.Komd.Ada Güv.K.lığı İsth.ve Hrk.Sb.
251 J.Yzb. İsa ACARER 2006-105 Kilis İl J.K.lığından KHA atamalı
252 J.Yzb. Şeref SELAM 2005-79 Uşak İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğünden KHA emrine atamalı
253 J.Yzb. Coşkun KAZANKAYA 2005-Muv.33 J.Okll.K.lığı
254 J.Yzb. Aziz Ahmet KASIRGA 2004-108 Van İl J.K.lığı KOM.Ş.Md.lüğü
255 J.Yzb. Mesut PINARBAŞI 2003-29 Hatay İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.
256 J.Yzb. Veli  KÖSE 2006-A.15 İsth.Grp.K.lığı 
257 J.Yzb. Cem KOÇ 2002-107 KHA K.lığından Gn.Pl.P.Bşk.lığı emrine atamalı
258 J.Yzb. Adil  BAKAR 2003-48 Serinyol 121'inci J.Eğt.K.lığı
259 J.Yzb. Tuncay SERT 2003-63 KHA K.lığı
260 J.Yzb. Volkan ÖZTÜRK 2003-102 Elazığ İl J.K.lığı
261 J.Yzb. Yusuf YİĞİT 2003-Muv.19 İsth.Bşk.lığı
262 J.Yzb. Şenol ÇİNAR 2003-104 İsth.Bşk.lığından Yalova İl J.K.lığına atamalı
263 J.Yzb. Mustafa ÇETİN 2004-9 Van İl J.K.lığı
264  J.Yzb. Halil AYDEMİR 2004-30 Elazığ İl J.K.lığı
265 J.Yzb. Onur İNAN 2004-101 KHA K.lığından 2'nci Or.K.lığı emrine atamalı
266 J.Yzb. Sırrı İREZ 2005-S.55 Hakkari JÖH Tb.K.
267 J.Yzb. Hayrettin  ÇATALKAYA 2005-61 KHA K.lığından Kilis İl J.K.lığı emrine atamalı
268 J.Yzb. Mehmet KOÇ 2005-90 Muş İl J.K.lığı
269 J.Yzb. Ferhan AKTÜRK 2006-Muv.2 Çakırsöğüt 4'üncü J.Komd.Tug.K.lığı
270 J.Yzb. Bahtiyar AY 2006-20 KHA K.lığı
271 J.Yzb. Mehmet AYÇA 2006-23 Sinop İl J.K.lığı
272 J.Yzb. Erdal KOCA 2006-40 KHA K.lığı
273 J.Yzb. Serkan YAMAN 2006-41 Ordu İl J.K.lığı
274 J.Yzb. Cengizhan SARI 2006-59 Mardin İl.J.K.lığınran KHA emrine atamalı
275  J.Yzb. Erkan SAK 2006-71 Van/Başkale J.Komd.Tb.K.lığı
276 J.Yzb. Mustafa Kenan KOZANOĞLU 2006-98 Kırklareli İl J.K.lığı/İsth.Ş.Md.
277 J.Yzb. Süleyman YAVUZ 2005-72 Per.Bşk.lığı Yzb.-Tğm. Tayin Sb.lığından GATA emrine atamalı
278 J.Yzb. Yasin ÖZDEMİR 2003-MUV.6 Per.Bşk.lığı
279 J.Yzb. İlyas PEKDEMİR 2005-MUV.8 İsth.Bşk.lığı
280 J.Yzb. İlker ÇINAR 1997-125 Patnos Komd.A. K.lığı
281 J.Yzb. Rıdvan YILDIRIM 2006-152 Van İl J.K.lığı
282 J.Yzb. Uğur BERK 2002-78 Kars İl J.K.lığı
283 J.Yzb. Hüseyin KOÇ 2007-Muv.49 Konya J.Blg.K.lığı
284 J.Yzb. Özkan ÖZALP 2003-S.17 Iğdır İl J.K.lığı
285 J.Yzb. Mehmet BAKAN 2004-29 Hrk.Bşk.lığı (Kniminal)
286 J.Yzb. Dursun ŞİMŞEK 2005-Mu.35 İstanbul İl J.K.lığı
287 J.Yzb. İbrahim KARABULUT 2004-Muv.26 Erzurum İl J.K.lığı
288 J.Yzb. Ersin YILMAZ 2005-100 KHA
289 J.Yzb. M.Ali EKİCİ 2006-85 Ergani Komd.Tb.K.lığından KHA
290 J.Yzb. Adem YAŞAR 2006-88 Hrk.Bşk.lığı (Kriminal)
291 J.Yzb. Olcay UZUNAĞAÇ 2004-123 KHA
292 J.Yzb. Özkan ÖZEN 2004-97 KHA
293 J.Yzb. Murat  AKDENİZ 2003-Muv.53 Tunceli İl J.K.lığı
294 J.Yzb. Seyfullah AYDIN 2002-A.10 KONYA-SARAYÖNÜ İLÇE J.K.
295 J.Yzb. Yavuz KEÇECİ 2003-89 İsth.Bşk.lığı
296 J.Yzb. Zafer TUNCER 2003-128 KHA
297 J.Yzb. Özcan GÜL 2006-144 KHA
298 J.Yzb. Münir Yalçın SARAÇOĞLU 2006-35 Şırnak İl J.K.lığı
299 J.Yzb. Ufuk ADIGÜZEL 2004-135 Van İl J.K.lığı
300 J.Yzb. Yener EKİNCİ 2004-M.25 Ankara İl J.K.lığından İsth.Grp.K.lığına atamalı.
301 J.Yzb. Selim Buğra BEKTAŞ 2006-37 Ardahan İl J.K.lığı
302 J.Plt.Yzb. Mustafa Ali GÜLER 2004-J.59 Özel Kuvvetler K.lığı
303 J.İs.Yzb. Ömer Latif ÖMÜR 2005-Muv.1 Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı
304 J.Bkm.Yzb. Kadir SİLAY 2005-J.Ord.Muv.1 Bornova 2'nci J.Komd.Tug.K.lığı Loj.Şb.Md.
305 J.Mu.Yzb. Yılmaz GÜNDÜZ 2002-J.A.4 Bursa İl J.K.lığı
306 J.Mu.Yzb. Erkan DEMİR 2007-J.48 MEBS Bşk.lığı
307 J.Mu.Yzb. Kamil ÇETİN 2006-Mu.2 MEBS Bşk.lığı
308 J.Bkm.Yzb. Ekrem KESKİN 2006-J.Hv.Tek.A.1 Diyarbakır J.Hv.Grp.K.lığından GüvercinlikLoj.K.lığına
309 J.Per.Yzb. Harun TAYFUR 2002-J.3 KHA (Ordu İl J.K.lığı emrine atanmıştır)
310 J.Kim.Yzb Salih UÇAR 2004-Muv.1 İstanbul Kalite Ynt.Mrk.K.lığı
311 J.Yzb.İsth. Servet ANKET 2005-Muv.10 Tokat İl J.K.lığı
312 J.Yzb.İsth. Erhan DEĞİRMENCİ 2006-100 Karaman İl J.K.lığı
313 J.Bkm.Yzb. Celil ŞAHİN 2004-J.Ord.Muv.1 Loj.Bşk.lığı
314 J.Bkm.Yzb. Şuayip TURNA 2004-J.Ord.Muv.3 Loj.Bşk.lığı
315 J.Bkm.Yzb. Salim BAKTAŞ 2004-J.Ord.Muv.4 Loj.Bşk.lığı
316 J.İkm.Yzb. Cemil ÇETİN 2004-J.47 Eğt.K.lığı
317 J.İkm.Yzb. İbrahim YENİLMEZ 2004-J.Lv.Muv.1 Loj.Bşk.lığından Patnos 3'üncü J.komd.Tb.K.lığı emrine atamalı
318 J.Mly.Yzb. İbrahim  CANBAZ 2004-Muv.1 Çanakkale İl J.K.lığı
319 J.Mu.Yzb. Mustafa  KÜÇÜKBAL 2002-J.Müh.1 OBİ Per.Bşk.lığı Yzl.Prj.Sb.
320 J.Mu.Yzb. Zülküf GÜNEY 2005-4 MEBS Bşk.lığı
321 J.Mu.Yzb. Ahmet Tamer OĞUZ 2003-J.Ord.1 İsth.Bşk.lığı
322 J.Mu.Yzb. İsa  GÜÇLÜ 2004-J.4 Beytepe J.Okll.K.lığı
323 J.Mu.Yzb. Mehmet  KABAKOĞLU 2005-J.Muv.23 MEBS Bşk.lığı
324 J.Mu.Yzb. Muhammed Mustafa AĞILLI 2005-J.11 KHA K.lığı
325 J.Mu.Yzb. Muhammet Ali  AKYÜZ 2006-J.Müh.Muv.1 MEBS Bşk.lığı
326 J.Mu.Yzb. Harun AYDIN 2006-J.Muv.Tek.A.1 MEBS Bşk.lığı
327 J.Mu.Yzb. Sadık ÇETİN 2006-J.92 MEBS Bşk.lığı
328 J.Mu.Yzb. M.Emin BAYRAK 2005-S.1 MEBS Bşk.lığı
329 J.Mu.Yzb. Selim BARAN 2002-2 MEBS Bşk.lığı
330 J.Mu.Yzb.OBİ. Ümit BERBER 2006-J.İs.Tek.A.1 MEBS Bşk.lığı Tek. İnc. Sb.
331 J.Per.Yzb. Yahya YANGUN 2006-A.1 Per.Bşk.lığı
332 J.Per.Yzb. İsmail Gökhan AKAY 2007-J.128 Per.Bşk.lığı
333 J.Per.Yzb. Yahya Fikret ÖZGEN 2005-J.121 Ankara İl J.Per.Ş.Md.
334 J.Per.Yzb. İsmail  YAPICI 2007-J.Bnd.A.1 Per.Bşk.lığı/Kd.Sic.Şb.Sb.Ks.A.
335 J.Per.Yzb. Göksel SERİ 2005-J.Muv.9 Per.Bşk.lığı
336 J.Tbp.Yzb. Mustafa HATİPOĞLU 2006-Hv.S.24 Çanakkale As.Hst.
337 J.Dtbp.Yzb. Feridun DİŞÇİOĞLU 2005-Muv.3 GATA K.lığı
338 J.Ecz.Yzb. Eyüp ÇIRAK 2005-Muv.1 Ankara GATA K.lığı
339 J.Ütğm. İsmail NEFES 2007-146 JÖAK.K.lığı
340 J.Ütğm. Alpaslan TUNA 2011-A.14 Batman İl J.K.lığı
341 J.Ütğm. Akif EKİCİ 2009-S.43 Anıttepe As.Gzn.Md.lüğü
342 J.Ütğm. Hakan KUTKAN 2009-s.29 Bursa İl J.K.lığı
343 J.Ütğm. Haldün ZÜLKADİROĞLU 2011-A.26 Hrk.Bşk.lığı (Kriminal)
344 J.Ütğm. Özkan DARENDELİ 2007-19 Genel Sekreterlik
345 J.Ütğm. Harun ÜSTÜNDAŞ 2007-155 KHA
346 J.Ütğm. Ferhat TURA 2010-6 J.Okll.K.lığı
347 J.Ütğm. Halil DEMİREL 2010-10 İstanbul İl J.K.lığı
348 J.Ütğm. Abdullah Sefa  ÖZALP 2010-11 J.Okll.K.lığı
349 J.Ütğm. Yusuf Ali ÖZKAN 2010-2 J.Okll.K.lığı
350 J.Ütğm. M. Yusuf ÇOBAN 2010-36 J.Okll.K.lığı
351 J.Per.Ütğm. Cenk Burak CANBERG 2012-2 Per.Bşk.lığı
352 J.Ütğm. Arda UZUN 2009-112 Kocaeli İl J.K.lığı
353 J.Ütğm. Emrah ERCENİK 2011-63 Kocaeli İl J.K.lığı
354 J.Kur.Yzb. Kenan ASLANTAŞ 2005-153 KHA.K.lığı Öğrc. Sb.lığından Mersin İl J.K.lığına atamalı
355 J.Ütğm.İsth. Abdülmuttalip YÜKSEL 2007-98 Hatay İl J.K.lığı D. İsth. Tim K.lığından KHA emrine atamalı
356 J.Ütğm. Hasan GÜÇLÜ 2010-A.7 Adaklı J.Komd.Tb.K.lığı Komd. Bl. K.
357 J.Ütğm. Yunus YILDIZ 2010-S.28 Sason J.Komd.Tb.K.lığı Komd. Bl. K.lığından Hatay İl J.K.lığına atamalı
358 J.Ütğm. Hakan EKİCİ 2011-S.34 Siirt İl J.K.lığı Dikboğaz J. Krk.K.
359 J.Ütğm. Yasin YIRTICI 2011-S.39 Ağrı İl J.K.lığı Doğubeyazıt Mrk. J. Krk. K.
360 J.Ütğm. Musa KÖSE 2012-A.22 Şırnak JÖH Tb.K.lığı Komd. Bl. K.
361 J.Ütğm. Adem GÖKALP 2010-A.1 Tunceli İl J.K.lığı
362 J.Ütğm. İsmail DONAT 2010-A.11 Öz.Kuv.K.lığı
363 J.Ütğm. Özkan KOCAGÖZ 2008-126 Düzce İl J.K.lığı
364 J.Ütğm. Ahmet Emre KÖSE 2007-MUV.16 Ankara İl J.K.lığı
365 J.Müh.Ütğm. Coşkun YETİM 2010-S.1 MEBS Bşk.lığı
366 J.Müh.Ütğm. Engin VARDAR 2011-S.1 MEBS Bşk.lığı
367 J.Ütğm. M. Burak ZABUN 2013-13 J.Okll. K.lığı
368 J.Plt.Ütğm. Muttalip ÖZTÜRK 2007-J.21 Ankara J.Hvcl.Okl.K.lığı
369 J.Mu.Ütğm. Fuat PALA 2010-J.S.2 MEBS Bşk.lığı
370 J.Ütğm. Metin YAĞCI 2009-S.2 MEBS Bşk.lığı
371 J.Mu.Ütğm. Mehmet Nur  CİNPOLAT 2011-J.Mu.A.2 MEBS Bşk.lığı
372 J.Mu.Ütğm. Mustafa Alper ATEŞ 2007-Muv.2 MEBS Bşk.lığı
373 J.Mu.Ütğm. Murat SÖNMEZ 2012-S.1 MEBS Bşk.lığı
374 J.Mu.Ütğm. Harun IŞIK 2012-S.2 MEBS Bşk.lığı
375 J.Mu.Ütğm. Mehmet Emin DENİZ 2012-2 MEBS Bşk.lığı
376 J.Mu.Ütğm. Hacı Ahmet  KILIÇ 2007-J.92 MEBS Bşk.lığı
377 J.Mu.Ütğm. İlker ÇİÇEK 2010-A.1 Per.Bşk.lığı
378 J.Mu.Ütğm. Ahmet Selçuk TEZCAN 2012-16 MEBS Bşk.lığı
379 J.Mu.Ütğm. Teyfik KARADUMAN 2012-1 MEBS Bşk.lığı
380 J.Müh.Ütğm. Hasan GÖKTAŞ 2014-Sv.8 MEBS Bşk.lığı
381 J.Müh.Ütğm. Şakir Ali KAYA 2014-Sv.3 MEBS Bşk.lığı
382 J.Müh.Ütğm. Fahri KOÇUK 2010-S.2 MEBS Bşk.lığı
383 J.Müh.Ütğm. Özkan OĞUŞ 2012-S.1 MEBS Bşk.lığı
384 J.Mu.Ütğm. Teyfik KARADUMAN 2012-1 MEBS Bşk.lığı
385 J.Kim.Ütğm. Emrah COŞKUNSU 2011-S.1 Hrk.Bşk.lığı (Kriminal)
386 J.Tbp.Ütğm. Osman ELMALICA 2014-Sv.3 Beytepe Askeri Hst.
387 J.Tbp.Ütğm. M. Burak DURLANIK 2014-5 Patnos Komd.A. K.lığı
388 J.Per.Ütğm. Ferdi KEPEZ 2012-S.1 Genel Sekreterlik
389 J.Per.Ütğm. Musa KILIÇARSLAN 2007-J.Muv.14 Per.Bşk.lığı
390 J.Öğ.Ütğm. Burak ARKAN 2011-S.1 J.Okll.K.lığı
391 J.Ütğm. Önder  KIR 2005-10 J.Okll.K.lığı
392 J.Ütğm. İbrahim  ASLAN 2006-18 MEBS Bşk.lığı
393 J.Ütğm. Hüseyin  ÖZMEN 2006-141 Adana İl J.K.lığından J.Eğt.K.lığı emrine atamalı
394 J.Ütğm. Hayati  ÖZCAN 2007-S.3 Hatay İl J.K.lığı
395 J.Ütğm. Berkant  AYDIN 2007-12 Ankara İl J.K.lığı
396 J.Ütğm. Hakan  KAPLAN 2007-87 Adana İl J.K.lığı
397 J.Ütğm. Adem  KAPUCU 2007-Muv.34 Sakarya İl J.K.lığı Orgz Suç Ks. A.
398 J.Ütğm. Mesut  ÇELİK 2008-44 Adana İl J.K.lığı
399 J.Ütğm. İsmail Önder  ATA 2011.A.2 Sason J.Komd.Tb.K.
400 J.Ütğm. Hüseyin  KAYIŞ 2012-43 Bitlis J.Komd.Tb.K.lığından Balıkesir İl J.K.lığına atamalı
401 J.Ütğm. İrfan  ŞAM 2011-S.38 Tunceli İl J.K.lığı Hozat-Yüceldi J.Krk.K.
402 J.Ütğm. Kasım SOYLU 2012-35 Yüksekova JÖH Tb.k.lığından Bornova 2'nci J.komd.Tug.K.lığına atamalı
403 J.Ütğm. Mehmet ABA 2012-S.37 Hani J.Komd.Tb.K.lığından İzmir İl J.K.lığı emrine atamalı
404 J.Ütğm. Okan DURMUŞ 2012-S.18 Diyarbakır Dicle J.Asyş.Komd.Bl.K.lığından Bolu İl J.K.lığına atamalı
405 J.Ütğm. Ömer ERGÜN 2011-S.26 Diyarbakır İl J.K.lığı Lice-Duruköy J.Krk.K.
406 J.Ütğm. Ömer ÖZEN 2011-S.28 Muş JÖH Tb.K.lığından Antalya İl J.K.lığına atamalı
407 J.Ütğm. Rıdvan  PAZARLIOĞLU 2012-31 Kiğı 1'inci J.Komd.Tb.K.lığından Mersin İl J.K.lığına atamalı
408 J.Ütğm. Adem  KÜÇÜK 2012-A.7 İsth.Grp.K.lığı C İsth.Tim.K. (Eşi Sb.JAMYO)
409 J.Ütğm. Cem  GÜNAYLER 2008-45 Hrk.BşK.lığı Krm.D.Bşk.lığından, KHA emrine atamalı
410 J.Ütğm. Erhan ALTEKİN 2012-S.9 Bingöl İl J.K.lığı Genç-Suveren J.Krk.K.lığından İzmir İl J.K.lığına atamalı
411 J.Ütğm. Mestan BOĞAZ 2012-S.5 Van İl J.K.lığı Çaldıran Asyş.Komd.Bl.K.lığından Bornova 2'nci J.Komd.Tug.K.lığı emrine atamalı
412 J.Ütğm. Abdullah YAZICI 2012-42 J.Okll.K.lığı
413 J.Ütğm. Ali Rıza ÇAKIR 2011-24 J.Okll.K.lığı
414 J.Ütğm. Erdem GÖÇEN 2010-A.28 Tunceli İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü B.İsth.Tim.K.
415 J.Ütğm. Onur DEMİREL 2010-S.21 J.Okll.K.lığı
416 J.Ütğm. Orhan ALTINDİŞOĞULLARI 2008-Muv.14 J.Okll.K.lığı
417 J.Ütğm. Özgür VAR 2008-153 J.Okll.K.lığı
418 J.Ütğm. Erdal KALEM 2010-A.19 Bingöl İl J.K.lığından Bursa İl J.K.lığı emrine atamalı
419 J.Ütğm. Tolga PEKUZ 2009-S.63 J.Okll.K.lığı
420 J.Ütğm. Yasin YILMAZ 2010-131 Bornova 3'üncü J.Komd.Tug.K.lığı
421 J.Ütğm. Muammer GÜRBÜZ 2007.Muv.10 İsth.Bşk.lığı
422 J.Ütğm. İslam KILIÇ 2010-101 J.Okll.K.lığından İsth.Bşk.lığına atamalı
423 J.Ütğm. Hasan ŞAHNA 2010-53 Adana İl J.K.lığından JAMYO K.lığına atamalı
424 J.Ütğm. İdris  KAYA 2010-S.9 JÖAK K.lığı
425 J.Ütğm. Ramazan AKKUŞ 2008-94 J.Okll.K.lığı
426 J.Ütğm. Yunus ÖZER 2010-25 Ankara İl J. K.lığı
427 J.Ütğm. Rıfat MARAŞ 2007-Muv.18 Tunceli 2'nci JÖH Tb.K.lığı
428 J.Ütğm. Mustafa GÖKÇİL 2007-Muv.27 Hani J.Komd.Tb.K.lığı
429 J.Ütğm. Şükrü EĞİN 2007-127 Hrk.Bşk.lığı/Krm.D.Bşk.lığı
430 J.Ütğm. Cihan SÜRÜCÜOĞLU 2007-150 Iğdır Suveren J.Komd.Tb.K.lığı
431 J.Ütğm. Ali İNAN 2008-Muv.17 J.Okll.K.ığı
432 J.Ütğm. Serkan POLAT 2009-A.27 Ankara İl J.K.lığı
433 J.Ütğm. Ahmet Önder BİBEROĞLU 2008-56 K.Harp.Okl.K.lığı
434 J.Ütğm. Yusuf BİRDAL 2009-S.12 Osmaniye JÖH Tb.K.lığından Osmaniye İl J.K.lığına atamalı
435 J.Ütğm. Metin YÜCEL 2010-A.10 Tunceli İl J.K.lığından Malatya İl J.K.lığına atamalı
436 J.Ütğm. Yakup ÖZBEK 2010-A.22 Bitlis İl J.K.lığı
437 J.Ütğm. Serkan BAYRAKLI 2011-A.20 Van İl J.K.lığı
438 J.Ütğm. Embiya Erdem KILINÇ 2011-A.23 Hakkari İl J.K.lığından J.Eğt.K.lığına atamalı
439 J.Ütğm. Halil   ÇELİK 2012-A.6 Kastamonu 5'inci J.Eğt.A.K.lığından Kastamonu İl J.K.lığına atamalı
440 J.Plt.Ütğm. Suat SEKİL 2007-J.66 Güvercinlik J.Hv.Grup K.lığı Uçak/Hlkp Plt.
441 J.Ütğm.İsth. Ferhat KONUŞ 2012-A.30 Antalya İl.J.K.lığı
442 J.İsth.Ütğm. Kadir BALCI 2012-A.13 İsth.Grp.K.lığı
443 J.İsth.Ütğm. Mehmet SEZGİN 2012-A.15 İsth.Grp.K.lığı
444 J.İsth.Ütğm. Mehmet KABAOĞLU 2007-Muv.31 Hrk.Bşk.lığı
445 J.Per.Ütğm. Fatih ÖZTÜRK 2007-J.85 Balıkesir İl J.K.lığı Per.Ş.Md.
446 J.Per.Ütğm. Mutlu EGELİOĞLU 2012-J.S.10 Adıyaman İl J.K.lığı Per.Ş.Md.
447 J.Per.Ütğm. Şakir KORKMAZ 2012-J.S.7 K.Maraş İl J.K.lığı Per.Ş.Md.
448 J.Per.Ütğm. Erhan MUMCU 2007-J.S.12 J.Gn.K.lığı/Per.Bşk.lığından Dent.Bşk.lığı emrine atamalı
449 J.Tbp.Ütğm.Prt. Ömer Yasin  ÖZDEMİR 2014-6 Tunceli J.Blg.K.lığı
450 J.Bkm.Ütğm. Burak AKSOY 2008-J.Ord.S.1 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığından Ankara İl J.K.lığına atamalı
451 J.Bkm.Ütğm. Emrah SAĞLAM 2012-S.1 Samsun İl J.K.lığı
452 J.Bkm.Ütğm. Ahmet KURT 2009-J.Ord.Tek.A.3 Çakırsögüt 1'inci J.Komd.Tug.K.lığı
453 J.Bkm.Ütğm. İrfan SATIR 2007-J.Ord.Muv.1 Loj.Bşk.lığı
454 J.Mu.Ütğm. Murat SAÇIKARA 2009-J.Mu.Tek.A.2 Ankara İl J.K.lığı MEBS Ş.Md.
455 J.Mu.Ütğm. Orhan AKDEMİR 2010-J.A.2 MEBS Bşk.lığı
456 J.Mu.Ütğm. Ali  YAREN 2012-J.Mu.Tek.A.1 Hakkari İl J.K.lığı/MEBS Ş.Md.
457 J.Mu.Ütğm. Abdulaziz AKKILIK 2007-Muv.2 Per.Bşk.lığı
458 J.Mu.Ütğm. Harun KURTARAN 2008-S.122 MEBS Bşk.lığı
459 J.Mu.Ütğm. Fatih KARACA 2008-J.Ord.3 MEBS Bşk.lığı
460 J.Mu.Ütğm. Oktay ÇAĞLAYAN 2010-J.Bkm.S.2 MEBS Bşk.lığı
461 J.Mu.Ütğm. Kadir ÇELİK 2010-J.İs.Tek A.1 MEBS Bşk.lığı
462 J.Mu.Ütğm. Emre CAMBAZTEPE 2010-J.A.12 MEBS Bşk.lığı
463 J.Mu.Ütğm. Ercan ÖNGÜR 2009-S.1 MEBS Bşk.lığı
464 J.İkm.Ütğm. Fatih ÇELİK 2009-J.Lv.S.2 J.Asyş.Kor.K.lığı 
465 J.Müh.Ütğm. Hamza TOPRAK 2012-S.3 MEBS Bşk.lığı
466 J.Müh.Ütğm. Hasan  ABAZAOĞLU 2009-S.1 Bilgisayar Per.Bşk.lığı Yazılım Mimarı
467 J.Öğ. Ütğm. Mehmet Akif ŞEKER 2012-S.3 Per.Bşk.lığı
468 J.Per. Ütğm. Faruk ÖRNEK 2007-J.82 Hrk.Bşk.lığı
469 J.Per. Ütğm. Burak TİPİ 2012-1 Per.Bşk.lığı
470 J.Tğm. Zübeyir KARAHAT 2014-S.9 Akseki J.Asyş.Komd.Bl.K.lığı
471 J.Tğm. Ali ÇAVDAR 2014-57 J.Okll.K.lığı
472 J.Tğm. Erhan DUMAN 2015-158 J.Okll.K.lığı
473 J.Tğm. Kudret KÖSEM 2013-2 Güvercinlik Mebs Grup.K.lığı
474 J.Tğm. Ahmet  AKALIN 2014-A.8 Kocaeli İl J.K.lığı
475 J.Tğm. Mehmet  ÖZEN 2014.A.33 Kocaeli İl J.K.lığı
476 J.Tğm. Akif  GÜNEL 2014-S.103 J.Okll.K.lığı 
477 J.Tğm. Hasan  SÜTCÜ 2015-142 J.Okll.K.lığı 
478 J.Tğm. Mustafa  TERZİOĞLU 2015-17 J.Okll.K.lığı 
479 J.Tğm. Recep  ALTUNTAŞ 2015-44 J.Okll.K.lığı 
480 J.Tğm. Abdulbaki BAĞIŞ 2015-S.133 J.Okll.K.lığı 
481 J.Tğm. Abdulkadir  KARADAĞ 2015-57 J.Okll.K.lığı 
482 J.Tğm. Abdullah  EVCİMEN 2015-143 J.Okll.K.lığı 
483 J.Tğm. Abdurrahman  DOĞAN 2015-S.101 J.Okll.K.lığı 
484 J.Tğm. Abdülkadir  DEMİREL 2015-13 J.Okll.K.lığı 
485 J.Tğm. Abuzer  KILINÇ 2015-S.65 J.Okll.K.lığı 
486 J.Tğm. Adem  ÇAKMAK 2015-109 J.Okll.K.lığı 
487 J.Tğm. Adem  KORKMAZ 2015-S.1 J.Okll.K.lığı 
488 J.Tğm. Ahmet Bilge DERE 2015-59 J.Okll.K.lığı 
489 J.Tğm. Ahmet  KANDEMİR 2015-S.81 J.Okll.K.lığı 
490 J.Tğm. Ahmet  KARA 2015-73 J.Okll.K.lığı 
491 J.Tğm. Ahmet  ÜNAL 2015-113 J.Okll.K.lığı 
492 J.Tğm. Akın  GÜÇ 2015-37 J.Okll.K.lığı 
493 J.Tğm. Ali Fuat  GÖZLÜKAYA 2015-145 J.Okll.K.lığı 
494 J.Tğm. Aşır GENÇ 2015-A.3 J.Okll.K.lığı 
495 J.Tğm. Aykut  KÖSE 2014-S.64 J.Okll.K.lığı 
496 J.Tğm. Aykut  SÜZEN 2015-S.119 J.Okll.K.lığı 
497 J.Tğm. Bayram  GÜMÜŞ 2015-S.23 J.Okll.K.lığı 
498 J.Tğm. Burak Samed  ÖZÇİFÇİ 2015-9 J.Okll.K.lığı 
499 J.Tğm. Caner  KABACAOĞLU 2015-21 J.Okll.K.lığı 
500 J.Tğm. Cengiz  ÇEKLİ 2015-33 J.Okll.K.lığı 
501 J.Tğm. Emin  KARACA 2015-S.125 J.Okll.K.lığı 
502 J.Tğm. Emra  EKİNCİ 2014-S.121 J.Okll.K.lığı 
503 J.Tğm. Emrah  GÜLER 2015-S.57 J.Okll.K.lığı 
504 J.Tğm. Emre  DEDELİ 2015-55 J.Okll.K.lığı 
505 J.Tğm. Emre  ESER 2015-157 J.Okll.K.lığı 
506 J.Tğm. Emre  KEKEÇ 2015-107 J.Okll.K.lığı 
507 J.Tğm. Emrullah  DEMİR 2015-S.43 J.Okll.K.lığı 
508 J.Tğm. Enes  ÖZGEN 2015-133 J.Okll.K.lığı 
509 J.Tğm. Enis  ALBAYRAK 2015-127 J.Okll.K.lığı 
510 J.Tğm. Erdal GÜRBÜZ 2015-A.31 J.Okll.K.lığı 
511 J.Tğm. Erdoğan  BOZ 2015-85 J.Okll.K.lığı 
512 J.Tğm. Ertuğrul  ERSOY 2015-97 J.Okll.K.lığı 
513 J.Tğm. Fatih  AKTAŞ 2015-117 J.Okll.K.lığı 
514 J.Tğm. Fatih ÇETİNKAYA 2014-S.88 J.Okll.K.lığı 
515 J.Tğm. Fatih  DOĞAN 2015-S.31 J.Okll.K.lığı 
516 J.Tğm. Gökberk  PEKĞÖZ 2015-141 J.Okll.K.lığı 
517 J.Tğm. Gökhan  EYİBİL 2015-61 J.Okll.K.lığı 
518 J.Tğm. Gökhan GÜMÜŞ 2015-A.21 J.Okll.K.lığı 
519 J.Tğm. Halit  UZAN 2015-S.83 J.Okll.K.lığı 
520 J.Tğm. Hasan  KÖKTAŞ 2014-S.48 J.Okll.K.lığı 
521 J.Tğm. Hüseyin  AŞIK 2015-35 J.Okll.K.lığı 
522 J.Tğm. Hüseyin  DAĞDELEN 2015-29 J.Okll.K.lığı 
523 J.Tğm. İlhan  AKÇA 2015-S.41 J.Okll.K.lığı 
524 J.Tğm. İlker  PALALI 2015-43 J.Okll.K.lığı 
525 J.Tğm. İlteriş  KAYA 2015-S.55 J.Okll.K.lığı 
526 J.Tğm. İrfan  ÇAKMAKÇIOĞLU 2015-119 J.Okll.K.lığı 
527 J.Tğm. İsa  EYŞİ 2015-S.45 J.Okll.K.lığı 
528 J.Tğm. İslam  TİLKİ 2015-121 J.Okll.K.lığı 
529 J.Tğm. İsmail  OFLAZ 2014-S.143 J.Okll.K.lığı 
530 J.Tğm. İsrafil  ATALAY 2015-S.123 J.Okll.K.lığı 
531 J.Tğm. Kahraman  KARAKAŞ 2015-87 J.Okll.K.lığı 
532 J.Tğm. Kazım  KANAT 2015-S.21 J.Okll.K.lığı 
533 J.Tğm. Mehmet Ali  GÜLMEZ 2015-11 J.Okll.K.lığı 
534 J.Tğm. Mehmet  DENİZ 2015-125 J.Okll.K.lığı 
535 J.Tğm. Mehmet  KURT 2015-S.141 J.Okll.K.lığı  
536 J.Tğm. Mesut  ŞAHİNDURAN 2015-S.139 J.Okll.K.lığı 
537 J.Tğm. Mesut  YAVUZ 2015-71 J.Okll.K.lığı 
538 J.Tğm. Metin  GÜVERÇİN 2015-S.15 J.Okll.K.lığı 
539 J.Tğm. Mikail  İÇLİ 2015-S.9 J.Okll.K.lığı 
540 J.Tğm. Mikail Mehti  DURMUŞ 2015-S.67 J.Okll.K.lığı 
541 J.Tğm. Muhammed Emin  GÜNDOĞDU 2015-69 J.Okll.K.lığı 
542 J.Tğm. Muhammed  EROĞLU 2015-153 J.Okll.K.lığı 
543 J.Tğm. Muhammed  ÜÇOLUK 2015-A.29 J.Okll.K.lığı 
544 J.Tğm. Muhammet  BEDİR 2015-123 J.Okll.K.lığı 
545 J.Tğm. Muhammet  KANDEMİR 2015-63 J.Okll.K.lığı 
546 J.Tğm. Murat  BALI 2014-S.90 J.Okll.K.lığı 
547 J.Tğm. Murat  KAYABAŞI 2015-S.59 J.Okll.K.lığı 
548 J.Tğm. Murat  KUZUCU 2015-S.95 J.Okll.K.lığı 
549 J.Tğm. Murat  MUTAF 2015-S.11 J.Okll.K.lığı 
550 J.Tğm. Mustafa Fatih  YALÇINTAŞ 2015-155 J.Okll.K.lığı 
551 J.Tğm. Mustafa Kemal  YARAŞ 2015-S.97 J.Okll.K.lığı 
552 J.Tğm. Mustafa  YAVUZ 2015-S.87 J.Okll.K.lığı 
553 J.Tğm. Mutlu  GÜLERCE 2015-81 J.Okll.K.lığı 
554 J.Tğm. Oğuz  TOKÖZ 2015-A.11 J.Okll.K.lığı 
555 J.Tğm. Osman  KAHRAMAN 2015-129 J.Okll.K.lığı 
556 J.Tğm. Osman  ÖZDEMİR 2015-75 J.Okll.K.lığı 
557 J.Tğm. Osman  TOSUN 2015-S.7 J.Okll.K.lığı 
558 J.Tğm. Osman  YAMAN 2015-S.117 J.Okll.K.lığı 
559 J.Tğm. Ömer BEYKOZ 2015-A.25 J.Okll.K.lığı 
560 J.Tğm. Özgür  PARLAK 2015-105 J.Okll.K.lığı 
561 J.Tğm. Özkan  TURAN 2015-S.93 J.Okll.K.lığı 
562 J.Tğm. Rafet ŞİMŞEK 2015-S.137 J.Okll.K.lığı 
563 J.Tğm. Ramazan  AYDIN 2015-S.135 J.Okll.K.lığı 
564 J.Tğm. Ramazan Mert  ARI 2015-47 J.Okll.K.lığı 
565 J.Tğm. Ramazan  SOLMAZ 2015-S.121 J.Okll.K.lığı 
566 J.Tğm. Recep  YILDIRIM 2014-S.19 J.Okll.K.lığı 
567 J.Tğm. Resul  ESER 2015-137 J.Okll.K.lığı 
568 J.Tğm. Rıdvan  ESEN 2015-S.131 J.Okll.K.lığı 
569 J.Tğm. Sabri  CEYHAN 2015-77 J.Okll.K.lığı 
570 J.Tğm. Safa  TAKCI 2015-159 J.Okll.K.lığı 
571 J.Tğm. Sait  AKSOY 2015-99 J.Okll.K.lığı 
572 J.Tğm. Samet  ŞİMŞEK 2015-41 J.Okll.K.lığı 
573 J.Tğm. Selahattin  BAYRAK 2015-A.5 J.Okll.K.lığı 
574 J.Tğm. Selahattin  YETER 2015-S.61 J.Okll.K.lığı 
575 J.Tğm. Selim  İNANIR 2015-S.91 J.Okll.K.lığı 
576 J.Tğm. Semih  AÇAR 2015-S.39 J.Okll.K.lığı 
577 J.Tğm. Semih  GÜLLÜ 2015-S.115 J.Okll.K.lığı 
578 J.Tğm. Semih  İSPEKTER 2015-A.23 J.Okll.K.lığı 
579 J.Tğm. Sercan  ARI 2015-165 J.Okll.K.lığı 
580 J.Tğm. Serkan  TUR 2015-S.25 J.Okll.K.lığı 
581 J.Tğm. Seyfullah Halid  UĞUR 2015-139 J.Okll.K.lığı 
582 J.Tğm. Seyfullah  URAL 2015-83 J.Okll.K.lığı 
583 J.Tğm. Sinan  ÇEKİM 2015-S.49 J.Okll.K.lığı 
584 J.Tğm. Sinan  ÜGLÜ 2015-S.47 J.Okll.K.lığı 
585 J.Tğm. Süleyman  AKTÜRK 2015-S.33 J.Okll.K.lığı 
586 J.Tğm. Süleyman   ÇAKIR 2015-S.63 J.Okll.K.lığı 
587 J.Tğm. Süleyman  PEKTAŞ 2015-A.33 J.Okll.K.lığı 
588 J.Tğm. Şuayip GÜL 2015-A.19 J.Okll.K.lığı 
589 J.Tğm. Tacettin  ÖZKAN 2015-S.69 J.Okll.K.lığı 
590 J.Tğm. Turan  BALCI 2015-S.103 J.Okll.K.lığı 
591 J.Tğm. Uğur  CİHAN 2015-79 J.Okll.K.lığı 
592 J.Tğm. Uğur  DOĞAN 2015-A.1 J.Okll.K.lığı 
593 J.Tğm. Uğur HASPOLAT 2015-131 J.Okll.K.lığı 
594 J.Tğm. Ümit  MATUR 2015-S.79 J.Okll.K.lığı 
595 J.Tğm. Volkan  ÖZTÜRK 2015-89 J.Okll.K.lığı 
596 J.Tğm. Yahya GÜMÜŞ 2015-A.15 J.Okll.K.lığı 
597 J.Tğm. Yasin ÖZKÖK 2015-A.27 J.Okll.K.lığı 
598 J.Tğm. Yaşar  ACAR 2014-S.93 J.Okll.K.lığı 
599 J.Tğm. Yunus Emre  BALIK 2015-S.99 J.Okll.K.lığı 
600 J.Tğm. Yusuf  KÖLGELİ 2015-167 J.Okll.K.lığı 
601 J.Tğm. Zahit  USTA 2015-95 J.Okll.K.lığı 
602 J.Tğm. Zeki  KAYA 2015-S.13 J.Okll.K.lığı 
603 J.Tğm. Abdulbaki  KESİMCİ 2015-30 J.Okll.K.lığı 
604 J.Tğm. Abdullah  AKYOL (2015-S.138 J.Okll.K.lığı 
605 J.Tğm. Abdullah  ATASOY 2015-18 J.Okll.K.lığı 
606 J.Tğm. Abdullah  ÇEVİK 2015-S.80 J.Okll.K.lığı 
607 J.Tğm. Abdullah  KARTAL 2015-S.8 J.Okll.K.lığı 
608 J.Tğm. Abdullah  KORKMAZ 2015-S.42 J.Okll.K.lığı 
609 J.Tğm. Abidin  GÖKTAŞ 2015-106 J.Okll.K.lığı 
610 J.Tğm. Adil  ALTAŞ 2015-134 J.Okll.K.lığı 
611 J.Tğm. Ahmet  AKDAĞ 2015-114 J.Okll.K.lığı 
612 J.Tğm. Ahmet  ASUTAY 2015-84 J.Okll.K.lığı 
613 J.Tğm. Ahmet  ÇİĞDEM 2015-52 J.Okll.K.lığı 
614 J.Tğm. Ahmet  SARİKAYA 2015-78 J.Okll.K.lığı 
615 J.Tğm. Ahmet  SELEK 2015-S.58 J.Okll.K.lığı 
616 J.Tğm. Ahmet Serdar  KARSLI 2015-S.34 J.Okll.K.lığı 
617 J.Tğm. Akif  VERAL 2015-116 J.Okll.K.lığı 
618 J.Tğm. Ali  TAPIŞ 2015-72 J.Okll.K.lığı 
619 J.Tğm. Asım  DEMİR 2015-S.26 J.Okll.K.lığı 
620 J.Tğm. Aykut  ŞAHİN 2015-124 J.Okll.K.lığı 
621 J.Tğm. Bayram  DUYGU 2015-82 J.Okll.K.lığı 
622 J.Tğm. Bülent  ÖNCÜ 2015-S.98 J.Okll.K.lığı 
623 J.Tğm. Cengiz ÖZDEMİR 2015-S.28 J.Okll.K.lığı 
624 J.Tğm. Cuma  BOYDAK 2015-S.44 J.Okll.K.lığı 
625 J.Tğm. Ebubekir  ALTINOK 2015-122 J.Okll.K.lığı 
626 J.Tğm. Ebubekir  GÜNEY 2015-60 J.Okll.K.lığı 
627 J.Tğm. Emir Umurcan  AVŞAR 2015-132 J.Okll.K.lığı 
628 J.Tğm. Emrah  GÜLTEKİN 2015-S.62 J.Okll.K.lığı 
629 J.Tğm. Enes Sabri  ŞEKER 2015-104 J.Okll.K.lığı 
630 J.Tğm. Eren  KAPLAN 2015-S.100 J.Okll.K.lığı 
631 J.Tğm. Ertan  YANIK 2015-64 J.Okll.K.lığı 
632 J.Tğm. Eyüp  BASANK 2015-S.128 J.Okll.K.lığı 
633 J.Tğm. Eyyüp Can  MAHTİ 2015-A.12 J.Okll.K.lığı 
634 J.Tğm. Faruk  DENİZ 2014-S.7 J.Okll.K.lığı 
635 J.Tğm. Fatih ÇELİK 2015-A.28 J.Okll.K.lığı 
636 J.Tğm. Fatih  ESEN 2014-S.115 J.Okll.K.lığı 
637 J.Tğm. Fatih Samet  ÇAKMAK 2015-S.72 J.Okll.K.lığı 
638 J.Tğm. Fazlı  ÇAYDAŞ 2015-S.140 J.Okll.K.lığı 
639 J.Tğm. Fecri  ÇETİN 2015-S.82 J.Okll.K.lığı 
640 J.Tğm. Fevzi UYAR 2015-A.24 J.Okll.K.lığı 
641 J.Tğm. Fikret Ahmet  AYDIN 2015-74 J.Okll.K.lığı 
642 J.Tğm. Furkan  ÇAĞLAYAN 2015-76 J.Okll.K.lığı 
643 J.Tğm. Gökhan  DEMİRÇİN 2015-20 J.Okll.K.lığı 
644 J.Tğm. Gökhan  ÖĞÜT 2015-S.118 J.Okll.K.lığı 
645 J.Tğm. Gürkan  GÜNER 2015-12 J.Okll.K.lığı 
646 J.Tğm. Hacı Veli  YILMAZ 2015-S.142 J.Okll.K.lığı 
647 J.Tğm. Hakan  KANPOLAT 2014-S.123 J.Okll.K.lığı 
648 J.Tğm. Hamit  ALEMDAR 2015-156 J.Okll.K.lığı 
649 J.Tğm. Hüseyin Rahmi YETİM
2015-A.8
J.Okll.K.lığı 
650 J.Tğm. Hüseyin YAŞAR 2015-A.14 J.Okll.K.lığı 
651 J.Tğm. İbrahim  GÖNCÜ 2015-S.136 J.Okll.K.lığı 
652 J.Tğm. İlkay  ÖZYILMAZ 2015-S.38 J.Okll.K.lığı 
653 J.Tğm. İsa   GÜNDÜZ 2015-S.66 J.Okll.K.lığı 
654 J.Tğm. İsmail Hakkı KANTARCI 2015-A.10 J.Okll.K.lığı 
655 J.Tğm. İsmail  SALLIO 2015-S.4 J.Okll.K.lığı 
656 J.Tğm. İsmail YILDIZ 2015-A.34 J.Okll.K.lığı 
657 J.Tğm. Kasım AŞKAR
2015-A.22
J.Okll.K.lığı 
658 J.Tğm. Mahmut  CEYLAN 2015-S.12 J.Okll.K.lığı 
659 J.Tğm. Mahmut  KAHRİMAN
2014-S.98
J.Okll.K.lığı 
660 J.Tğm. Mehmet  DEĞİRMENCİ 2015-S.22 J.Okll.K.lığı 
661 J.Tğm. Mehmet Mustafa  YILDIZ
 

2015-56
J.Okll.K.lığı 
662 J.Tğm. Mehmet Salih ARAS 2015-S.126 J.Okll.K.lığı 
663 J.Tğm. Mehmet  UÇAR 2015-A.2 J.Okll.K.lığı 
664 J.Tğm. Menderes  KARABIYIK 2015-S.48 J.Okll.K.lığı 
665 J.Tğm. Mesut  KIRAÇ 2015-S.52 J.Okll.K.lığı 
666 J.Tğm. Mesut  ÖZTÜRK 2015-32 J.Okll.K.lığı 
667 J.Tğm. Metin EKEN 2015-A.30 J.Okll.K.lığı 
668 J.Tğm. Metin KARA 2015-S.60 J.Okll.K.lığı 
669 J.Tğm. Metin SÖNMEZ 2015-S.104 J.Okll.K.lığı 
670 J.Tğm. Muhammed BABA 2014-S.24 J.Okll.K.lığı 
671 J.Tğm. Muhammet BİRİCİK 2015-96 J.Okll.K.lığı 
672 J.Tğm. Muhammet DURAK 2015-130 J.Okll.K.lığı 
673 J.Tğm. Muhammet Furkan 
YETİŞKİN
2015-50 J.Okll.K.lığı 
674 J.Tğm. Muhammet İbrahim 
GÜZELSOY
2015-22 J.Okll.K.lığı 
675 J.Tğm. Murat  AL 2015-98 J.Okll.K.lığı 
676 J.Tğm. Murat YILMAZ 2015-A.26 J.Okll.K.lığı 
677 J.Tğm. Mustafa  BACAK 2015-S.120 J.Okll.K.lığı 
678 J.Tğm. Mustafa GÜNEY 2015-138 J.Okll.K.lığı 
679 J.Tğm. Nasır ÖZEN 2015-A.18 J.Okll.K.lığı 
680 J.Tğm. Nurettin  KARAYİLAN 2015-S.122 J.Okll.K.lığı 
681 J.Tğm. Oğuzhan  SANDIKCI 2015-70 J.Okll.K.lığı 
682 J.Tğm. Okan ARICI 2015-140 J.Okll.K.lığı 
683 J.Tğm. Okan  DURMAZ 2015-S.36 J.Okll.K.lığı 
684 J.Tğm. Orhan  DEMİR
 
2015-S.86 J.Okll.K.lığı 
685 J.Tğm. Orhan  DEMİRCİ 2015-S.24 J.Okll.K.lığı 
686 J.Tğm. Osman  SOLMAZ 2015-A.4 J.Okll.K.lığı 
687 J.Tğm. Osman YAZLIK 2015-S.94 J.Okll.K.lığı 
688 J.Tğm. Ömer Faruk  BOYRAZ 2015-46 J.Okll.K.lığı 
689 J.Tğm. Ömer POLAT 2015-A.16 J.Okll.K.lığı 
690 J.Tğm. Ömer  SÜMER 2015-118 J.Okll.K.lığı 
691 J.Tğm. Özgür  GEMİCİ 2015-S.54 J.Okll.K.lığı 
692 J.Tğm. Özgür  KARSLI 2015-S.116 J.Okll.K.lığı 
693 J.Tğm. Ramazan  ÇELENOĞLU 2015-144 J.Okll.K.lığı 
694 J.Tğm. Ramazan  KÜÇÜK 2015-8 J.Okll.K.lığı 
695 J.Tğm. Ramazan Sinan 
ÜNAL
2015-162 J.Okll.K.lığı 
696 J.Tğm.
Resul AKÇADAĞ
2015-S.84 J.Okll.K.lığı 
697 J.Tğm. Rıdvan  ANUR 2015-S.16 J.Okll.K.lığı 
698 J.Tğm. Rüstem  KORKMAZ 2015-S.18 J.Okll.K.lığı 
699 J.Tğm. Savaş  GÜLLER 2015-S.130 J.Okll.K.lığı 
700 J.Tğm. Sefa  GENÇ 2015-38 J.Okll.K.lığı 
701 J.Tğm. Selahattin  BULSU 2015-100 J.Okll.K.lığı 
702 J.Tğm. Semih  SEZGİN 2015-S.30 J.Okll.K.lığı 
703 J.Tğm. Serdar  KAŞIKÇIOĞLU 2015-S.112 J.Okll.K.lığı 
704 J.Tğm. Serkan SOY 2014-S.79 J.Okll.K.lığı 
705 J.Tğm. Sinan  TONBUL 2015-66 J.Okll.K.lığı 
706 J.Tğm. Süleyman SÖKMEN 2015-160 J.Okll.K.lığı 
707 J.Tğm. Şafak  BALCI
 
2015-68 J.Okll.K.lığı 
708 J.Tğm. Şafak  KAYA 2015-34 J.Okll.K.lığı 
709 J.Tğm. Şahin  KELEŞ 2015-48 J.Okll.K.lığı 
710 J.Tğm. Tuğrul  SATUN 2015-S.56 J.Okll.K.lığı 
711 J.Tğm. Turgay  KOCA 2015-S.96 J.Okll.K.lığı 
712 J.Tğm. Uğur  ÖZASLAN 2015-S.88 J.Okll.K.lığı 
713 J.Tğm. Umut  SEPET 2015-28 J.Okll.K.lığı 
714 J.Tğm. Üzeyir  KAYA 2015-S.90 J.Okll.K.lığı 
715 J.Tğm. Vahap ACAR 2015-S.14 J.Okll.K.lığı 
716 J.Tğm. Yakup  KARACA 2015-S.132 J.Okll.K.lığı 
717 J.Tğm. Yasin ELMAN 2015-S.114 J.Okll.K.lığı 
718 J.Tğm. Yasin POLAT 2015-S.106 J.Okll.K.lığı 
719 J.Tğm. Yasir BEŞİKTEPE 2015-S.70 J.Okll.K.lığı 
720 J.Tğm. Yusuf  ÇAKMAK 2015-164 J.Okll.K.lığı 
721 J.Tğm. Yusuf  UÇAR 2015-14 J.Okll.K.lığı 
722 J.Tğm.
Zafer YILDIZ
2015-A.6 J.Okll.K.lığı 
723 J.Tğm. Muhammed Halid GAMZE 2015-6 J.Okll.K.lığı 
724 J.Tğm. Erkan ODABAŞ 2015-A.17 J.Okll.K.lığı 
725 J.Tğm. Özcan YOLCU 2014-J.Plt.6 J.Okll.K.lığı 
726 J.Tğm. Halim Yağız ORAL 2014-J.Plt.8 J.Okll.K.lığı 
727 J.Tğm. Ahmet GÖKMEN 2015-1 J.Okll.K.lığı 
728 J.Tğm. Ramazan ERDOĞAN 2015-A.32 J.Okll.K.lığı 
729 J.Per.Tğm. Ali KOCAKAYA 2013-A.1 Per.Bşk.lığı
730 J.İkm.Tğm. Suat SELÇUK 2013-Lv.A.1 Kocaeli İl J.K.lığı
731 J.İkm.Tğm. Mehmet KURNAZ 2013-J.Lv.A.3 Des.Kıt.Grp.K.lığı
732 J.Muh.Tğm. Bülent COŞKUN 2014.Sv.11 Kocaeli İl J.K.lığı
733 J.Mu.Tğm. Necip ERKUL 2013-A.13 Hrk.Bşk.lığı (Kniminal)
734 J.Mu.Tğm. Cemre NAZLUM 2014-2 MEBS Bşk.lığı
735 J.Tğm.İsth. Ali ÇİĞCİ 2014-A.4 Bursa İl J.K.lığı
736 J.Öğ.Tğm.Huk. Ali DURAN 2013-Sv.1 J.Asyş.Kor.K.lığı
737 J.Öğ.Tğm.İng. Sefer  ORHAN 2013-Sv.2 J.Okll.K.lığı
738 J.Öğ.Tğm.Ed. Osman ERYEŞİL 2013-Sv.4 J.Okll.K.lığı
739 J.Öğ.Ütğm.Ed. İbrahim BANZAROĞLU 2013-Sv.5 J.Okll.K.lığı
740 J.Öğ.Ütğm. Ahmet CENGİZ 2013-Sv.6 J.Okll.K.lığı
741 J.Öğ.Tğm.İng. Hüseyin KÜÇÜKPINAR 2013-Sv.7 J.Okll.K.lığı
742 J.Öğ.Tğm.İng. Halil İbrahim ÖZCAN 2013-Sv.8 J.Okll.K.lığı
743 J.Öğ.Ütğm.Ed. Doğan GEDİK 2013-Sv.9 J.Okll.K.lığı
744 J.Öğ.Tğm.Bil.İşl. Serhat SARI 2013-Sv.10 Hrk.Bşk.lığı
745 J.Öğ.Tğm.İng. Tuğrul CEYHAN 2013-Sv.11 J.Okll.K.lığı
746 J.Öğ.Tğm.Bil.İşl. Muhammed Emin AKPOLAT 2013-Sv.12 J.Okll.K.lığı
747 J.Öğ.Tğm.Rehberlik Yakup CAMCI 2013-Sv.13 J.Okll.K.lığı
748 J.Öğ.Tğm.Bil.İşl. Hüseyin YÜCEKAYA 2013-Sv.14 J.Okll.K.lığı
749 J.Öğ.Tğm.Huk. Uğur YİĞİT 2013-Sv.15 Diyarbakır J.Blg.K.lığı.
750 J.Öğ.Ütğm.Tar. Hüseyin CİHAN 2013-Sv.16 J.Okll.K.lığı
751 J.Öğ.Tğm.Bed. Hakan YİĞİT 2013-Sv.17 J.Okll.K.lığı
752 J.Öğ.Tğm.İng. Kayhan ESEN 2013-Sv.18 J.Okll.K.lığı
753 J.Öğ.Tğm.Tar. Şahabettin ÖZDEMİR 2013-Sv.19 J.Okll.K.lığı
754 J.Öğ.Tğm.Tar. Bekir ERGİN 2013-Sv.20 J.Okll.K.lığı
755 J.Öğ.Tğm.Ed. Ali TÜRK 2013-Sv.21 J.Okll.K.lığı
756 J.Öğ.Tğm. Muhammed Said UÇAR 2013-Sv.22 J.Okll.K.lığı
757 J.Öğ.Tğm. Sedat ERDOĞAN 2013-Sv.23 J.Okll.K.lığı
758 J.Öğ.Tğm. Kenan KOÇAK 2013-Sv.24 J.Okll.K.lığı
759 J.Öğ.Tğm.İng. Rasim ÇÖMEZ 2013-Sv.25 J.Okll.K.lığı
760 J.Öğ.Tğm.Huk. Habibe TORAMAN 2013-Sv.26 J.Okll.K.lığı
761 J.Öğ.Tğm.Kriminalistik Yusuf RÜZGARESEN 2013-Sv.27 J.Okll.K.lığı
762 J.Öğ.Tğm.Huk. Mustafa ŞENGÜL 2013-Sv.28 J.Okll.K.lığı
763 J.Öğ.Tğm.Huk. Yusuf KAPLAN 2013-Sv.29 Per.Bşk.lığı
764 J.Öğ.Tğm.Huk. İzzettin BAGAÇ 2013-Sv.30 J.Okll.K.lığı
765 J.Öğ.Tğm.Huk. Tuğba YILMAZ 2013-Sv.31 J.Okll.K.lığı
766 J.Öğ.Tğm.Dvrş.Bil. Sezer AKSU 2013-Sv.32 J.Okll.K.lığı
767 J.Öğ.Tğm.Huk. Semih Sadettin DURMAZ 2013-Sv.33 Per.Bşk.lığı
768 J.Öğ.Tğm. Hüseyin BİLGİÇ 2013-Sv.34 J.Okll.K.lığı
769 J.Öğ.Tğm.Kriminalistik Fatih ÖZTÜRK 2013-Sv.35 J.Okll.K.lığı
770 J.Öğ.Tğm.Huk. Cihat YILMAZ 2013-Sv.37 J.Okll.K.lığı
771 J.Öğ.Tğm. Ramazan SÖNER 2013-Sv.38 J.Okll.K.lığı
772 J.Öğ.Tğm.Huk. Bayram BAYIR 2013-Sv.39 J.Okll.K.lığı
773 J.Öğ.Tğm.İng. Yusuf KAZAN 2013-Sv.40 J.Okll.K.lığı
774 J.Öğ.Ütğm.Kriminalistik Tayfun ARSLAN 2013-Sv.41 J.Okll.K.lığı
775 J.Öğ.Ütğm.Psi. Bilal SEVER 2013-Sv.42 Per.Bşk.lığı
776 J.Öğ.Tğm.Huk. Mehmet USTALİ 2013-Sv.43 J.Okll.K.lığı
777 J.Öğ.Tğm. Orhan TURAN 2013-Sv.44 J.Okll.K.lığı
778 J.Öğ.Tğm.Kriminalistik Seren ŞILA 2013-Sv.45 J.Okll.K.lığı
779 J.Öğ.Tğm.İng. Murat PALA 2013-Sv.46 J.Okll.K.lığı
780 J.Öğ.Tğm. Fatih Cihan ŞILA 2013-Sv.47 J.Okll.K.lığı
781 J.Öğ.Tğm.Kriminalistik Abdulkadir KOCA 2013-Sv.49 J.Okll.K.lığı
782 J.Öğ.Tğm.Huk. Bilal YILMAZ 2013-Sv.50 J.Okll.K.lığı
783 J.Öğ.Tğm. Mithat PINAR 2013-Sv.51 J.Okll.K.lığı
784 J.Öğ.Tğm.Huk. Ekrem İMAMOĞLU 2013-Sv.52 Tunceli J.Blg.K.lığı
785 J.Öğ.Tğm.Kriminalistik Emrah KARATAŞ 2013-Sv.53 J.Okll.K.lığı
786 J.Öğ.Tğm.Huk. Gökhan ALTMIŞ 2013-Sv.54 J.Okll.K.lığı
787 J.Öğ.Tğm.Kriminalistik Adil YEŞİLDAĞ 2013-Sv.55 J.Okll.K.lığı
788 J.Öğ.Tğm. İsa ÖZCAN 2013-Sv.56 J.Okll.K.lığı
789 J.Öğ.Tğm.İng. Ali AKYÜZ 2013-Sv.57 J.Okll.K.lığı
790 J.Öğ.Tğm.Huk. Orhan TURAN 2013-Sv.58 J.Okll.K.lığı
791 J.Öğ.Tğm.Huk. Rahman GÜNER 2013-Sv.59 J.Okll.K.lığı
792 J.Öğ.Tğm.Kriminalistik Mehmet Fatih ÖNDER 2013-Sv.60 J.Okll.K.lığı
793 J.Öğ.Tğm.İng. Yakup GÜLİSTAN 2013-Sv.61 J.Okll.K.lığı
794 J.Öğ.Tğm. Ali DAŞBAŞI 2013-Sv.62 J.Okll.K.lığı
795 J.Öğ.Tğm. Oğuz AKYÜZ 2013-Sv.63 J.Okll.K.lığı
796 J.Öğ.Tğm. Burhan DAĞ 2013-Sv.64 J.Okll.K.lığı
797 J.Öğ.Tğm. Yusuf ÖNDER 2013-Sv.65 J.Okll.K.lığı
798 J.Öğ.Tğm.Huk. Mahmut DOĞAN 2013-Sv.66 J.Okll.K.lığı
799 J.Öğ.Tğm. İbrahim KILIÇ 2013-Sv.68 J.Okll.K.lığı
800 J.Öğ.Tğm.Bed. Hüsrev UZUNALİ 2013-Sv.69 J.Okll.K.lığı
801 J.Öğ.Tğm.Ed. Barış FINDIK 2013-Sv.70 J.Okll.K.lığı
802 J.Öğ.Tğm. İbranim DOĞRU 2013-Sv.71 J.Okll.K.lığı
803 J.Öğ.Tğm. Adil ÜLGER 2013-Sv.72 J.Okll.K.lığı
804 J.Öğ.Tğm. Raşit AYVAZ 2013-Sv.73 J.Okll.K.lığı
805 J.Öğ.Tğm.Dvrş.Bil. Ziiyaettin AVCI 2013-Sv.74 J.Okll.K.lığı
806 J.Öğ.Tğm.Ed. Nurullah ALKOL 2013-Sv.75 J.Okll.K.lığı
807 J.Öğ.Tğm. Ercan KORKMAZ 2013-Sv.76 J.Okll.K.lığı
808 J.Öğ.Tğm.Huk. Maşallah KAYA 2013-Sv.77 J.Okll.K.lığı
809 J.Öğ.Tğm. Muzaffer DERİNCE 2013-Sv.78 J.Okll.K.lığı
810 J.Öğ.Tğm.Bed. Hikmet ÇABUKLAR 2013-Sv.79 J.Okll.K.lığı
811 J.Öğ.Tğm. Nurullah ABAŞ 2013-Sv.80 Dent.Bşk.lığı
812 J.Öğ.Tğm.Bed. Olcay ÖZDEMİR 2013-Sv.81 J.Okll.K.lığı
813 J.Öğ.Tğm.Bed. Mustafa ÜSTÜNDAĞ 2013-Sv.82 J.Okll.K.lığı
814 J.Öğ.Tğm. Suvar AZİK 2013-Sv.83 J.Okll.K.lığı
815 J.Öğ.Tğm. Ömer CANA 2013-Sv.84 J.Okll.K.lığı
816 J.Öğ.Tğm. Şerafettin TAŞER 2013-Sv.86 J.Okll.K.lığı
817 J.Öğ.Tğm.Bed. Uğur AKDAĞLI 2013-Sv.87 J.Okll.K.lığı
818 J.Öğ.Tğm. Hakan ÇAKMAK 2013-Sv.88 J.Okll.K.lığı
819 J.Öğ.Tğm.Bed. Hacı Bayram AKAR 2013-Sv.89 J.Okll.K.lığı
820 J.Öğ.Tğm.Bed. Samet KARYAĞDI 2013-Sv.90 J.Okll.K.lığı
821 J.Öğ.Tğm.Bed. Recep   DEMİRSOY 2013-Sv.91 J.Okll.K.lığı
822 J.Öğ.Tğm.İng. Fetullah KIZILOĞLU 2013-Sv.92 J.Okll.K.lığı
823 J.Öğ.Tğm. Önder KIZILDOĞAN 2013-Sv.93 J.Okll.K.lığı
824 J.Öğ.Tğm. Mustafa BOZKURT 2013-Sv.94 J.Okll.K.lığı
825 J.Öğ.Tğm.İng. Muzaffer CAN 2014-Sv.1 J.Okll.K.lığı
826 J.Öğ.Tğm.Huk. Ali DEMİRKOL 2014-Sv.2 J.Okll.K.lığı
827 J.Öğ.Tğm.İng. Mehmet ÜNAY 2014-Sv.3 J.Okll.K.lığı
828 J.Öğ.Tğm. Semih   TORAMAN 2014-Sv.4 J.Okll.K.lığı
829 J.Öğ.Tğm. Arif BENGÜ 2014-Sv.5 J.Okll.K.lığı
830 J.Öğ.Tğm. Sevgi KAPLAN 2014-Sv.6 J.Okll.K.lığı
831 J.Öğ.Tğm. Fatih DAĞAŞAN 2014-Sv.7 J.Okll.K.lığı
832 J.Öğ.Tğm. Tuğba AKYÜZ 2014-Sv.8 J.Okll.K.lığı
833 J.Öğ.Tğm. Emre ŞENER 2014-Sv.9 J.Okll.K.lığı
834 J.Öğ.Tğm. Selman AYDOĞAN 2014-Sv.10 J.Okll.K.lığı
835 J.Öğ.Tğm. Asım DOLAR 2014-Sv.11 J.Okll.K.lığı
836 J.Öğ.Tğm. Adem KAYIRCI 2014-Sv.12 J.Okll.K.lığı
837 J.Öğ.Tğm. İlker İZMİRLİ 2014-Sv.13 J.Okll.K.lığı
838 J.Öğ.Tğm. Hüseyin ÇANLI 2014-Sv.14 J.Okll.K.lığı
839 J.Öğ.Tğm. Süleyman ZENGİ 2014-Sv.15 J.Okll.K.lığı
840 J.Öğ.Tğm. İsa ÇON 2014-Sv.16 J.Okll.K.lığı
841 J.Öğ.Tğm. Adem BİLGİ 2014-Sv.17 J.Okll.K.lığı
842 J.Öğ.Tğm. Emrah BORA 2014-Sv.19 J.Okll.K.lığı
843 J.Öğ.Tğm. Ali ÇELİK 2014-Sv.20 J.Okll.K.lığı
844 J.Öğ.Tğm. Coşkun DEMİR 2014-Sv.21 J.Okll.K.lığı
845 J.Öğ.Tğm. Harun KARAMUT 2014-Sv.22 J.Okll.K.lığı
846 J.Öğ.Tğm. İbrahim BALCI 2014-Sv.23 J.Okll.K.lığı
847 J.Öğ.Tğm. Begüm ÇARDAK 2014-Sv.24 J.Okll.K.lığı
848 J.Öğ.Tğm. Yunus Emre SARI 2014-Sv.25 J.Okll.K.lığı
849 J.Öğ.Tğm. Ahmet ZENGİN 2014-Sv.26 J.Okll.K.lığı
850 J.Öğ.Tğm. Emrah DAĞDELEN 2014-Sv.27 J.Okll.K.lığı
851 J.Öğ.Tğm. İbrahim AKBULUT 2014-Sv.28 J.Okll.K.lığı
852 J.Öğ.Tğm. Bilal Ersin CIR 2014-Sv.29 J.Okll.K.lığı
853 J.Öğ.Tğm. Muhammed MACİT 2014-Sv.30 J.Okll.K.lığı
854 J.Öğ.Tğm. Enes AKÇA 2014-Sv.31 J.Okll.K.lığı
855 J.Öğ.Tğm. Yakup Osman YILDIZ 2014-Sv.32 J.Okll.K.lığı
856 J.Öğ.Tğm. Gökhan KUL 2014-Sv.33 J.Okll.K.lığı
857 J.Öğ.Tğm. Recep Musa ALKAYIŞ 2014-Sv.34 J.Okll.K.lığı
858 J.Öğ.Tğm. Burhan DAL 2014-Sv.35 J.Okll.K.lığı
859 J.Öğ.Tğm. Kazım DAĞHAN 2014-Sv.36 J.Okll.K.lığı
860 J.Öğ.Tğm. Mustafa İzzet YUMUŞAK 2014-Sv.37 J.Okll.K.lığı
861 J.Öğ.Tğm. Merve Havva ÖZÜM 2014-Sv.38 J.Okll.K.lığı
862 J.Öğ.Tğm. Deniz ERDEMİRCİ 2014-Sv.39 J.Okll.K.lığı
863 J.Öğ.Tğm. Veysel YILDIZ 2014-Sv.40 J.Okll.K.lığı
864 J.Öğ.Tğm. Davut ÇAPAN 2014-Sv.41 J.Okll.K.lığı
865 J.Öğ.Tğm. Mahmut SARIALTUN 2014-Sv.42 J.Okll.K.lığı
866 J.Öğ.Tğm.Huk. Yasemin AKDENİZ 2015-Sv.1 J.Okll.K.lığı
867 J.Öğ.Tğm.Sos. Taner GÜLERYÜZ 2015-Sv.3 J.Okll.K.lığı
868 J.Öğ.Tğm.Huk. Büşra TOSUN 2015-Sv.4 J.Okll.K.lığı
869 J.Öğ.Tğm. Abdulsebur ARİCAN 2015-Sv.5 J.Okll.K.lığı
870 J.Öğ.Tğm.Huk. Faik YALÇIN 2015-Sv.6 J.Okll.K.lığı
871 J.Öğ.Tğm. Akın KARAKURT 2015-Sv.7 J.Okll.K.lığı
872 J.Öğ.Tğm.Sos. Meryem ÖZKAN 2015-Sv.9 J.Okll.K.lığı
873 J.Öğ.Tğm. Muhammed Fatih ŞARMAN 2015-Sv.10 J.Okll.K.lığı
874 J.Öğ.Tğm.Mat. Yasin KİBAR 2015-Sv.12 J.Okll.K.lığı
875 J.Öğ.Tğm.Bio. Rukiye KÜÇÜK 2015-Sv.13 J.Okll.K.lığı
876 J.Öğ.Tğm.Fr. Muhammed COŞKUN 2015-Sv.14 J.Okll.K.lığı
877 J.Öğ.Tğm. Tuncay İŞİNERİ 2015-Sv.15 J.Okll.K.lığı
878 J.Öğ.Tğm. Enes KAPLAN 2015-Sv.16 J.Okll.K.lığı
879 J.Tğm. Emirhan İmran  TÜZEL 2014-52 Sivas İl J.K.lığı
880 J.Tğm. Numan  HAKTANIYAN 2015-45 J.Okll.K.lığı
881 J.Tğm. Serdar ÇELEBİER 2015-S.124 J.Okll.K.lığı
882 J.Tğm. Ertuğrul YALÇINKAYA 2013-A.34 Ş.Urfa JÖH Tb.K.lığı
883 J.Tğm. Muhammet ŞAFAK 2013-43 Adaklı 3'üncü J.Komd.Tb.K.lığı Tim.K.
884 J.Tğm. Muhammet KOÇ 2014-A.10 Muğla İl J.K.lığı Fethiye İl Mrk.J.Krk.K.
885 J.Tğm. Veysel TAKTAK 2014-46 Diyarbakır İl J.K.lığı Lice-Abalı J.Krk.K.
886 J.Tğm. Yakup BERBER 2014-A.57 Balıkesir İl J.K.lığı Marmara-Avşa J.Krk.K.
887 J.Tğm. Gürol BİLGİN 2013-A.24 Hatay İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü Müş.İl İsth.Mrk.Koor.Sb.
888 J.Tğm. İsa KARAOĞLAN 2014-81 Çanakkale İl J.K.lığı Merkez-Erenköy J.Krk.K.
889 J.Tğm. Mehmet BOLAT 2015-A.13 J.Okll.K.lığı
890 J.Tğm. Mustafa İŞCEN 2014-A.7 Giresun İl J.K.lığı il Mrk.J.Krk.K.
891 J.Tğm. Zeynal SÖNMEZ 2015-A.7 J.Okll.K.lığı
892 J.Tğm. Rıdvan  MENCUR 2013-S.43 Bornova J.Komd.Tug.K.lığı
893 J.Tğm. Müjdat AYBEY 2014-A.47 İstanbul İl J.K.lığı
894 J.Tğm. Mehmet İŞSENİN 2013-A.16 Bornova 2'nci J.Komd.Tug.K.lığından Adana İl J.K.lığına atamalı
895 J.Tğm. Muhammed Ali GEZİK 2013-78 Ağrı İl J.K.lığı Doğubeyazit Komd. Tim K.lığından Patnos J.Komd.A.k.lığına atamalı
896 J.Tğm. Semih  GÜRKAN 2014-123 Muğla İl J.K.lığı
897 J.Tğm. Mehmet  OZANSOY 2015-40 J.Okll.K.lığı
898 J.Tğm. Seyfullah DEMİR 2015-53 J.Okll.K.lığı
899 J.Tğm. Ali KARAAHMETOĞLU 2015-A.9 J.Okll.K.lığı
900 J.Tğm. Mustafa AKDENİZ 2015-A.20 J.Okll.K.lığı
901 J.Tğm. Emrah BULUT 2015-S.46 J.Okll.K.lığı
902 J.Tğm. Ramazan KARLIER 2015-S.111 J.Okll.K.lığı
903 J.Tğm. İbrahim GÜLER 2015-S.127 J.Okll.K.lığı
904 J.Tğm. Sıtkı ÇAM 2015-025 J.Okll.K.lığı
905 J.Bkm.Tğm. İlkan ÇAKIR 2014-S.3 Tokat J.Blg.K.lığı Ted.Sb.
906 J.Bkm.Tğm. Mehmet Olcay ÖNCÜ 2014-J.Ord.Tek.A.3 Bilecik İl J.K.lığı
907 J.Bkm.Tğm. Zübeyir ERARSLAN 2014-S.1 Güvercinlik J.Bak.K.lığı
908 J.Bkm.Tğm. İbrahim UKŞUL 2013-J.Sağ.A.2 Manisa İl J.K.lığı
909 J.İkm.Tğm. Hamza ŞENSES 2014-J.Ord.Tek.A.4 Güvercinlik J.İkm.K.lığı
910 J.Öğ.Tğm. Nihat  KILIÇ 2013-Sv.85 J.Okll.K.lığından GATA K.lığına atamalı
911 J.Öğ.Tğm. Cebrail BOZKURT 2013-S.48 J.Okll.K.lığı
912 J.Öğ.Tğm. Zahittin COŞKUN 2015-Sv.8 J.Okll.K.lığı
913 J.Öğ.Tğm. İsmail  KALAYCI 2015-S.2 J.Okll.K.lığı
914 J.Öğ.Tğm. Mahmut Sertaç İLHAN 2015-S.11 J.Okll.K.lığı
915 J.Öğ.Tğm. Ömer FİRDEVSOĞLU 2013-Sv.67 Per.Bşk.lığı
916 J.Per.Tğm. Murat AKDENİZ 2014-S.5 Samsun İl J.K.lığı
917 J.Per.Tğm. Sadullah  TANRIKULU 2013-A.4 Aydın İl J.K.lığı Per.Ş.Md.
918 J.Per.Tğm. Ümit YOLCU 2013-A.3 Per.Bşk.lığı
919 J.Asb.Kd.Bçvş. Doğan ÇELİKTAŞ 1985-400 Kocaeli İl J.K.lığı
920 J.Asb.Kd.Bçvş. Kemal ŞENDUR 1986-373 Bursa İl J.K.lığı
921 J.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet TOY 1989-517 Bursa İl J.K.lığı
922 J.Asb.Kd.Bçvş. Hacı Hüseyin ÇELENK 1995-Uzm.339 Bursa İl J.K.lığı
923 J.Asb.Kd.Bçvş. Süleyman TORUN 1992-860 Ankara İl J.K.lığı
924 J.Asb.Kd.Bçvş. Mustafa GÜVEN 2000-Uzm.410 Antalya İl J.K.lığı
925 J.Asb.Kd.Bçvş. Erkan DEMİRTEMEL 1987-116 Bursa İl J.K.lığı
926 J.Asb.Kd.Bçvş. Ergün SARI 1986-631 Sinop İl J.K.lığı
927 J.Asb.Kd.Bçvş. Ayhan ŞEN 1984-395 Hrk.Bşk.lığından(Tokat İl J.K.lığı emrine atamalı)
928 J.Asb.Kd.Bçvş. Cemalettin GÜRBÜZ 1987-154 Sivas İl J.K.lığı
929 J.Asb.Bçvş. Adem ÇOLAK 2001-869 Kars İl J.K.lığı
930 J.Bkm.Asb.Bçvş. Beyazit ÇELİK 1998-J.Ord.Tek.7 J.Loj.K.lığı
931 J.Asb.Kd.Bçvş. Melikşah GÜNANA 1989-134 Per.Tmn.Mrk.Klığından J.Okll.K.lığına
932 J.Asb.Kd.Bçvş. Orhan ULUCAN 1986-408 J.Havacılık K.lığı
933 J.Asb.Kd.Bçvş. Hacı Ali KILIÇ 1995-Uzm.589 J.Havacılık K.lığı
934 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Orhan KİREMİT 2003-10 Diyarbakır Hv.Grp.K.lığı
935 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Habip AYDEMİR 1995-10 Diyarbakır Hv.Grp.K.lığı
936 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Serhat KILINÇ 1995-12 Diyarbakır Hv.Grp.K.lığı
937 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Selçuk KABAK 1992-8 YDSG kadrolarından J.Hvcl.K.lığı emrine atamalı
938 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Murat BATİ 1998-11 Diyarbakır J.Hv.Grp.K.lığı
939 J.Asb.Kd.Bçvş. Tuncay ALCI 1991-841 Ankara J.Hv.Grp.K.lığı
940 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Harun AŞIK 1995-16 Van J.Filo K.lığı
941 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Metin DÜZTEPE 1987-1 Havacılık D.Bşk.lığı
942 J.Asb.Kd.Bçvş. Halil KUMCU 1992-65 Ankara J.Blg.K.lığı Emir Astsb.
943 J.Asb.Kd.Bçvş. Adem  TAŞCIOĞLU 1986-162 İsth.Bşk.lığı
944 J.Asb.Kd.Bçvş. Veli YIRTIK 1990-869 İsth.Bşk.lığı
945 J.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet  KILIÇ 1990-75 J.Okll.K.lığı
946 J.Asb.Kd.Bçvş. İdris  KARAÇİZMELİ 1992-313 Adana İl J.K.lığından J.Eğt.K.lığı emrine atamalı
947 J.Asb.Kd.Bçvş. Vedat  SADAK 2000-Uzm.263 JAMYO  K.lığı
948 J.Asb.Kd.Bçvş. Mustafa KÜRKLÜ 1990-273 İsth.Bşk.lığı
949 J.Asb.Kd.Bçvş. Tuncer   NERGİZ 1990-130 Dent.Bşk.lığı
950 J.Asb.Kd.Bçvş. Halit  USLANMAZ 1988-305 Bursa J.Blg.K.lığı İd. İşlm. Asb.
951 J.Asb.Kd.Bçvş. Yavuz ADA 1991-183 Ankara İl J.K.lığı Çocuk ve Kadın Ks. A.
952 J.Asb.Kd.Bçvş. Oktay  ESEN 1988-320 İsth. İsth.Bşk.lığı İsth. Ödm. Mali İşler Astb.lığından Ankara İl J.K.lığı emrine atamalı
953 J.Asb.Kd.Bçvş. Adem  BAŞKAYA 1989-342 J.Okll.K.lığı Hrk. İşl. Asb.
954 J.Asb.Kd.Bçvş. Harun YILDIZ 1992-518 Özel Kuv.K.lığı
955 J.Per.Asb.Kd.Bçvş. Öznur Yusuf  ÇİÇEK 1992-J.833 Bornova J.Komd.Tug.K.lığı
956 J.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet  YAVUZ 1992-701 Ordu İl J.K.lığı Altınordu Cezaevi Karakol K. Yrdc.lığından Malatya İl J.K.lığına atamalı
957 J.Asb.Kd.Bçvş. Muammer AKBUDAK 1992-803 Beytepe Asker Hastanesi Hiz.Tk. K.
958 J.Asb.Kd.Bçvş. Cengiz KARAARSLAN 1996-Uzm.270 İsth.Bşk.lığı Pl. Koor. Ş.lığından Ankara İl J.K.lığına atamalı
959 J.Asb.Bçvş. Ulaş OKUMUŞ 1998-578 KİHBİ D.Bşk.lığı Bil. Sis. İşl. Bak. Asb.
960 J.Asb.Kd.Bçvş. Halil  KANIK 1999-Uzm.587 Diyarbakır İl J.K.lığı A İsth. Uns. K.
961 J.Asb.Kd.Bçvş.İsth. Yavuz KARAKAYA 1984-439 İsth.Grp.K.lığı emrinden  Adıyaman İl J.K.lığına atamalı
962 J.Asb.Kd.Bçvş.İsth. İlhan SALİCİ 1992-32 İsth.Grp.K.lığı
963 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Cahit SANCAR 1992-1 Ankara J.Hv.Grp.K.lığı Hrk. ve Eğt İşl. Asb.
964 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Murat  KILIÇ 1993-1 J.Hvcl.Ok.K.lığı Pl. Prog. Haz. Ve Glş. Asb.
965 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Birol AKÇAY 1993-Uzm.6 Aydın J.Filo K.lığı Mlz. Kont. Asb.
966 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Sinan  YAMANOĞLU 1998-5 Van Filo K.lığı
967 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Ahmet TURGUT 1993-8 Hvcl.D.Bşk.lığı Hvcl. Prj. Asb.
968 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Metin TUNCAY 1993-15 J.Hvcl.K.lığı Bak. Tahliye ve Rap. Asb.
969 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim  SARIGÖZ 1994-9 Diyarbakır J.Hv.Grp.K.lığı Tek. Yay. Asb.
970 J.Hv.Tek.Asb.Kd.Bçvş. Levent SÜLDÜR 1995-5 Van J.Filo K.lığı Klt. Kont. Asb.
971 J.Hv.Tek.Asb.Bçvş. Sinan  İMREN 1998-12 Van J.Filo K.lığı Uçak/Hlkp. Tek.
972 J.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Emin  UÇAR 1996-J.Ord.Tek.1 Osmaniye İl J.K.lığı
973 J.İk.Asb.Kd.Bçvş. Hüseyin  KELEŞ 1990-J.Lv.17 Kırıkkale İl J.K.lığı Taşınır Mal Sym.
974 J.İs.Asb.Kd.Bçvş. Yemliha  KALE 1994-2 J.İs.İnş.Grp.K.lığı
975 J.Asb.Kd.Bçvş Hüseyin  GÜN 1989-819 Genel Sekreterlik
976 J.Asb.Kd.Bçvş. Ertan YÜKSEKTEPE 1988-360 J.Komd.Öz.Asyş.Kurtm.
Tug.K.lığı
977 J.Asb.Kd.Bçvş. Muammer TORLAK 1990-475 Şanlıurfa İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
978 J.Asb.Kd.Bçvş. Ömer MENGEŞ 1998-Uzm.10 Osmaniye İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğünden Konya İl J.K.lığına atamalı
979 J.Asb.Kd.Bçvş. Süleyman  KARAGEDİK 1999-Uzm.188 Gaziantep İl J.K.lığı KOM Ş.Md.lüğü
980 J.Asb.Kd.Bçvş. Orhan  YALINBAŞ 1991-223 Per.Bşk.lığı  Tyn.D.Bşk.lığı
981 J.Asb.Kd.Bçvş. Ömer KAMAN 1992-238 Bingöl İl J.K.lığı Genç Mrk.J.Krk.K.
982 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Sadık ELÇİK 1985-2 İstihbarat Bşk.lığı
983 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Nedim  KILIÇ 1996-17 Per.Bşk.lığı Arş. Glş. Koor. Asb.Erzurum J.Blg.K.lığına atamalı
984 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Cumali PUSAT 1989-2 Güvercinlik J.MEBS Grup K.lığı
985 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Zülfikar Ali ÖZMEN 1996-J.Muv.Tek.6 Gaziantep İl J.K.lığı
986 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Ramazan ÖZTÜRK 1997-J.Mu.Tek.11 İsth.Bşk.lığı
987 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Ünal  AKBULUT 1992-J.Mu.Tek.20 İsth.Bşk.lığı
988 J.Per.Asb.Kd.Bçvş. Uğur ELCİYAR 1990-J.300 Ankara İl J.K.lığı Per. İşlem Asb.lığından Edirne İl J.K.lığına atamalı
989 J.Per.Asb.Kd.Bçvş. İsmail  ZEYBEL 2000-J.Uzm.209 Çakırsöğüt 3'üncü J.Komd.Tb.K.lığından Per.Bşk.lığı emrine atamalı
990 J.Asb.Bçvş. Selçuk KASAP 2000-678 Elazığ İl J.K.lığı Asyş. Komd. Bl. İd. İşl. Asb.
991 J.Asb.Bçvş. Hakan  KARACA 2002-Uzm.267 Ağrı İl J.K.lığı Hiz. Muhf. Bl. K.
992 J.Asb.Kd.Bçvş. Şeref GİLAN 1999-Uzm.299 Hrk.Bşk.lığı/Krm.D.Bşk.lığı
993 J.Asb.Bçvş. Fazlı GEZİCİ 2000-869 Elazığ İl J.K.lığı
994 J.Asb.Kd.Bçvş. Savaş ÇITAK 1996-Uzm.512 İzmir İl J.K.lığından Karabük İl J.K.lığına atamalı
995 J.Asb.Kd.Bçvş.Trf. Nihat KARCI 1998-291 Antalya İl.J K.lığından İzmir İl J.K.lığına atamalı
996 J.Asb.Bçvş. Önder AYSABAR 1998-124 Ağrı İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü (Eşi Söz.Asb.Ağrı İl J.K.lığı)
997 J.Asb.Bçvş. Sadullah  ÖZ 2004-T.121 Van İl J.K.lığı KOM Ş.Md.lüğünden Kastamonu İl J.K.lığı emrine atamalı
998 J.Asb.Kd.Çvş Bayram KAPLAN 2011.A.Uzm.110 JÖAK K.lığı
999 J.Mu.Asb.Bçvş. Berkant GÖREN 1999-J.Muv.Tek.24 Van J.Asyş.Kor.K.lığından, Edirne İl J.K.lığı emrine atamalı
1000 J.Per.Asb.Bçvş. Mahmut   YÜCEL 2000-J.725 Tokat İl J.K.lığı Per.Ş.Md.lüğü
1001 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş. İhsan BOZDEMİR 1988-J.Mu.Tek.3 Kırşehir İl J.K.lığı
1002 J.İkm.Asb.Kd.Bçvş. Ömer YANIK 1992-J.Lv.4 JÖAK
1003 J.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Kamil KÖSENCİĞ 1992-J.Muv.Tek.11 Per.Bşk.lığı
1004 J.Sağ.Asb.Bçvş. Mehmet GÜVEN 2000-8 Etimesgut Asker Hst.
1005 J.Asb.Üçvş. Batuhan ZENGİN 2009-M.384 Hrk.Bşk.lığı (Kniminal)
1006 J.Asb.Üçvş. Okan DURNA 2009-M.154 JÖAK
1007 J.Asb.Üçvş. Mesut KELLE 2009-A.UZM.174 Erzincan İl J.K.lığı
1008 J.Asb.Üçvş. Tahsin EGİN 2009-M.32 Ankara İl J.K.lığı
1009 J.Asb.Üçvş. Alper ÖZKAN 2009-M.188 Hrk.Bşk.lığı (Kniminal)
1010 J.Asb.Üçvş. Salih AVCI 2011-A.415 Hakkari İl J.K.lığı
1011 J.Mu.Asb.Üçvş. İrfan GÜNDOĞDU 2009-M.13 Van İl J.K.lığı
1012 J.Asb.Kd.Çvş. Salim KESKİN 2012-A.Uzm.14 Hrk.Bşk.lığı (Kriminal)
1013 J.Mu.Asb.Kd.Çvş. Bilgin BİLGİÇ 2011-M.3 MEBS Grp.K.lığı/Güvercinlik
1014 J.Asb.Kd.Çvş. Taner ÇAKAL 2012-A.UZM.28 Bornova 2'İNCİ J.KOMD.TUG.K.LIĞI
1015 J.Asb.Kd.Çvş. Cihangir ÖZCAN 2012-A.UZM.133 Bornova 2'İNCİ J.KOMD.TUG.K.LIĞI
1016 J.Asb.Kd.Çvş. Bekir Can SİNMEZ 2010-M.93 Adana İl J.K.lığı
1017 J.Asb.Kd.Çvş. Mustafa AKÇAY 2010-M.345 Tunceli J.Blg.K.lığı
1018 J.Asb.Kd.Çvş. Mahmut KAHVECİ 2010-M.251 Kocaeli İl J.K.lığı
1019 J.Hv.Asb.Tek.Kd.Çvş. Mahmut UÇAROĞLU 2011-M.1 Diyarbakır J.Hv.Grp.K.lığı
1020 J.Hv.Asb.Tek.Çvş. Emre KAHVECİ 2013-M.3 Diyarbakır Hv.Grp.K.lığı
1021 J.Hv.Asb.Tek.Çvş. Ramazan GÜNEŞ 2013-A.6 Diyarbakır Hv.Grp.K.lığı
1022 J.Hv.Asb.Tek.Çvş. Hakan KUMRU 2013-A.4 Diyarbakır Hv.Grp.K.lığı
1023 J.Hv.Asb.Tek.Çvş. Mevlüt ŞEN 2013-A.11 Van J.Filo K.lığı
1024 J.Hv.Asb.Tek.Çvş. Mustafa Murat POLAT 2013-A.14 Elazığ Tak.İHA Brl.K.lığı
1025 J.Hv.Asb.Tek.Çvş. Mustafa AKÇAKOYUN 2013-A.13 Diyarbakır Hv.Grp.K.lığı
1026 J.Mu.Asb.Kd.Çvş. Rıdvan KILINÇ 2011-M.4 Güvercinlik Mebs Grup.K.lığı
1027 J.Per.Asb.Kd.Çvş. Muhammed Veli KARABUĞA 2010-M12 Siirt İl J.K.lığı 
1028 J.Asb.Çvş. Osman HORAT 2014-A.Uzm.155 Kocaeli İl J.K.lığı
1029 J.Asb.Çvş. Cüneyt BERBER 2013-A.Uzm.60 Ankara İl J.K.lığı
1030 J.Asb.Çvş. İsak BATIR 2013-A.UZM.20 Kocaeli İl J.K.lığı
1031 J.Asb.Çvş. Cihat AKMEŞE 2014-M.339 Kocaeli İl J.K.lığı
1032 J.Asb.Çvş. Salih TOPUZTAŞ 2015-M.76 Kocaeli İl J.K.lığı
1033 J.Mu.Asb.Çvş. Erdem OKUL 2013-M.8 MEBS Grp.K.lığı/Güvercinlik
1034 J.Mu.Asb.Çvş. Ayhan CEYLAN 2013-M.16 MEBS Grp.K.lığı/Güvercinlik
1035 J.Mu.Asb.Çvş. İsmail HAKKI AVUÇ 2014-M.5 MEBS Grp.K.lığı/Güvercinlik
1036 J.Mu.Asb.Çvş. Burak HANCILAR 2013-A.15 MEBS Grp.K.lığı/Güvercinlik
1037 J.Mu.Asb.Çvş. Osman YILMAZ 2013-A.24 Ankara İl J.K.lığı
1038 J.Mu.Asb.Çvş. İbrahim ABANUZOĞLU 2013-A.28 Ankara İl J.K.lığı
1039 J.Mu.Asb.Çvş. Abdulkadir BAYTAK 2014-A.22 MEBS Grp.K.lığı/Güvercinlik
1040 J.Mu.Asb.Çvş. Abdulhamit ÖZMEN 2014-A.34 MEBS Grp.K.lığı/Güvercinlik
1041 J.Mu.Asb.Çvş. Erdem KÜÇÜK 2013-M.3 MEBS Grp.K.lığı/Güvercinlik
1042 J.Bkm.Asb.Çvş. Caner AKBABA 2014-A.39 Ankara İl J.K.lığı
1043 J.Asb.Kd.Üçvş. Volkan KILAVUZ 2004-T.255 Giresun J.Komd.Öz.Hrk.Tb.K.lığı
1044 J.Asb.Kd.Üçvş. İrfan BOZCA 2005-T.52 Manisa İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1045 J.Per.Asb.Kd.Üçvş. Ali İRFANOĞLU 2004-T.7 Bingöl JÖH Tb.K.lığı 
1046 J.Asb.Üçvş. Halil İbrahim  KÖSE 2006-M.506 Ankara İl J.K.lığından Hakkari İl J.K. Lığına atamalı
1047 J.Sağ.Asb.Üçvş. Sezai  AKYÜZ 2008-M.29 Adana İl J.K.lığı
1048 J.Asb.Üçvş. Yakup BAŞİBÜYÜK 2008-M.112 Ankara İl J.K.lığı
1049 J.Asb.Kd.Çvş. Birkan KARAKURT 2010-M.75 Ankara İl J.K.lığı
1050 J.Asb.Kd.Çvş. Serdar KILIÇ 2010-A.Uzm.20 Ankara İl J.K.lığı
1051 J.Asb.Üçvş. Abdurrahman ÖZDEMİR 2009-M.83 Ankara İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğünden J.Okll.K.lığı emrine atamalı
1052 J.Asb.Üçvş. Eren YILMAZ 2009-A.Uzm.301 Şırnak JÖH Tb.K.lığı
1053 J.Asb.Üçvş. Fatih DEMİR 2009-M.220 Karaman İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğünden J.Okll.K.lığı emrine atamalı
1054 J.Asb.Üçvş. Mehmet SARICA 2009-A.Uzm.269 İmralı J.Komd.Ada Güv.K.lığı
1055 J.Asb.Üçvş. Mustafa GEDİZ 2007-M.220 Hakkari İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü Müş.İl.İsth.Koor.Asb.
1056 J.Asb.Üçvş. Mustafa KULAKOĞLU 2007-M.332 Hakkari İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü 
1057 J.Asb.Üçvş. Muzaffer Beraat ASLIİPEK 2008-M.330 Bingöl İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1058 J.Asb.Üçvş. Veysel ÇIRAK 2008-M.218 Gürpınar J.Komd.Tb.K.lığı
1059 J.Asb.Üçvş. Ayhan OLGAÇ 2006-M.211 Nevşehir J.Komd.Tb.K.lığı/ Turhal
1060 J.Asb.Üçvş. Kazım APAK 2006-M.433 İzmir İl J.K.lığı Aliağa İlçe J.K.lığı
1061 J.Asb.Üçvş. Murat SOLMAZ 2011-A.Uzm.1 Bitlis İl J.K.lığı C.evi Bl.K.lığından İsth.Grp.K.lığı emrine atamalı
1062 J.Asb.Üçvş. Tahsin KAPLANTEPE 2010-A.297 Şırnak İl J.K.lığınden İstanbul İl J.K.lığına atamalı
1063 J.Asb.Üçvş. Satılmış  ÇAYLIOĞLU 2009-M.91 Şırnak İl J.K.lığı Silopi İlçe J.K.lığı
1064 J.Asb.Üçvş.İsth. Ersin KAYA 2009-M.117 Gaziantep İl J.K.lığı Müş. İl. İsth. Mrk. Kor. Asb.
1065 J.Mu.Asb.Üçvş. Ahmet  KARAARSLAN 2010-J.A.263 Bolu İl J.K.lığı 
1066 J.Per.Asb.Üçvş. Mehmetnur KILIÇPARLAR 2010-M.14 Diyarbakır İl J.K.lığı Per.Ş.Md.lüğü
1067 J.Asb.Kd.Çvş. Gültekin  MENGE 2009-A.Uzm.30 J.Okll.K.lığından Hani J.Komd.Tb.K.lığı emrine atamalı
1068 J.Asb.Kd.Çvş. Mahmut  ÖZCAN 2009-A.Uzm.298 Ankara İl J.K.lığından Hani J.Komd.Tb.K.lığı emrine atamalı
1069 J.Asb.Kd.Çvş. Halil  ALP 2011-A.479 Diyarbakır İl J.K.lığı
1070 J.Asb.Kd.Çvş.İsth. Musa KOŞAR 2011-A.Uzm.102 Kocaeli İl J.K.lığı
1071 J.İkm.Asb.Çvş. Ozan Ali YILMAZ 2013-M.24 Ayvalık 3'üncü J.Komd.Tb.K.lığı
1072 J.İkm.Asb.Çvş. Mehmet CAMGÖZ 2010-J.A.323 Beytüşşebap 1.Komd.Tb.K.lığından Antalya İl J.K.lığına atamalı
1073 J.Asb.Kd.Çvş. Cemil ÇETİNKAYA 2010-M.244 Muğla İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1074 J.Asb.Kd.Çvş. Durmuş Ali ÇOKASLAN 2010-M.239 J.Asyş.Kor.K.lığından Hrk.Bşk.lığına atamalı
1075 J.Kd.Çvş. Feyyaz ÖZTÜRK 2010-M.28 Tokat İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1076 J.Asb.Kd.Çvş. Hüseyin  TURGUT 2011-M.225 Isparta İl J.K.lığı Yalvaç C.Evi J.Krk.K.lığı
1077 J.Asb.Kd.Çvş. İbrahim Halil TURAN 2014-A.Uzm.19 Gaziantep İl J.K.lığı Yamaçoba J.Krk.K.lığı
1078 J.Asb.Kd.Çvş. İsa  SEVEN 2010-M.163 Hatay İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1079 J.Asb.Kd.Çvş. Mehmet ÖZİÇ 2010-M.38 Çankırı İl J.K.lığı kurşunlu İlçe J.K.lığı
1080 J.Asb.Kd.Çvş. Mehmet KURTOĞLU 2014-A.Uzm.188 Hatay İl J.K.lığı Demirköprü J.Krk.K.lığı
1081 J.Asb.Kd.Çvş. Metehan  BODUR 2010-M.228 JAKEM K.lığı
1082 J.Asb.Kd.Çvş. Muhammed  KULA 2011-M.137 Bursa JÖH Tb.K.lığı
1083 J.Asb.Kd.Çvş. Muhammet Nuri SARIGÜL 2011-A.459 Ayvalık 3'üncü J.Komd.Tb.K.lığından JÖAK emrine atamalı
1084 J.Asb.Kd.Çvş. Teyfik Fikret CEBECİOĞLU 2010-M.135 Adana İl J.K.lığı KOM Ş.Md.lüğü
1085 J.Asb.Kd.Çvş. Ümit SARITAŞ 2010-M.7 Hatay İl J.K.lığı KOM.Ş.Md.lüğü
1086 J.Asb.Kd.Çvş. Yılmaz GÜL 2011-M.127 Yenifoça J.Eğt.A.K.lığı
1087 J.Asb.Kd.Çvş. Celal  BAYAR 2012-A.Uzm.313 K.Maraş İl J.K.lığı Nurhak İlçe J.K.lığı
1088 J.Asb.Kd.Çvş. Cihat  ÖZTÜRK 2013-A.1089 Van J.Komd.Tb.K.lığı emrine atamalı
1089 J.Asb.Kd.Çvş. Mevlüt KARDAY 2012-A.393 Diyarbakır C.evi Tb.K.lığı
1090 J.Asb.Kd.Çvş. Sefa DEMİR 2014-A.Uzm.97 Mersin İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1091 J.Asb.Kd.Çvş. Ali ERCİYES 2010-M.325 Adana İl J.K.lığı İmamoğlu İlçe J.K.lığı
1092 J.Asb.Kd.Çvş. Abdurrahman YILMAZ 2010-M.147 K.Maraş İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1093 J.Asb.Kd.Çvş. Engin ÜMÜŞTÜ 2011-A.Uzm.60 Sakarya İl J.K.lığı İsth.,Ş.Md.lüğünden J.Okll.K.lığına atamalı
1094 J.İkm.Asb.Kd.Çvş. Mevlid TÜRKER 2010-M.33 Çukurca J.Komd.Tb.K.lığı
1095 J.İkm.Asb.Kd.Çvş. Yunus Emre GÜZEL 2011-M.23 Bitlis İl J.K.lığı 
1096 J.Mu.Asb.Kd.Çvş. Recep TOPCU 2010-M.40 Lice 1'inci J.Komd.Tb.K.lığınndan Çorum İl J.K.lığına atamalı
1097 J.Mu.Asb.Kd.Çvş. Ahmet  ARSLAN 2010-M.31 Gürpınar J.Komd.Tb.K.lığından Amasya İl J.K.lığı emrine atamalı
1098 J.Per.Asb.Kd.Çvş. Sinan ŞANAL 2010-J.A.Uzm.169 Malatya İl J.K.lığı Per.Ş.Md.lüğü
1099 J.Asb.Çvş. Abdulselam KUYULDAR 2013-A.979 Bitlis JÖH Tb.K.lığı
1100 J.Asb.Çvş. Ahmet  DEMİR 2013-A.1055 Mardin İl J.K.lığı
1101 J.Asb.Çvş. Ahmet  APACIK 2014-M.24 Tunceli İl J.K.lığı Mly.Ş.Md.lüğü
1102 J.Asb.Çvş. Bilal ÇAVĞA 2013-A.Uzm.24 Hatay İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1103 J.Asb.Çvş. Burhan GÜNEŞ 2013-A.428 Patnos 1'inci J.Komd.Tb.K.lığı emrine atamalı
1104 J.Asb.Çvş. Caner KARAKOÇ 2013-A.355 Van J.Komd.Tb.K.lığı emrine atamalı
1105 J.Asb.Çvş. Ebubekir KARTAL 2013-M.38 Mardin İl J.K.lığı
1106 J.Asb.Çvş. Emrah DEMİRBİLEK 2013-A.1067 Diyarbakır İl J.K.lığı
1107 J.Asb.Çvş. Emrullah Talha ÜNAL 2013-A.311 Muş İl J.K.lığı
1108 J.Asb.Çvş. Ercan KURTOĞLU 2014-M.794 Yayladere J.Komd.Tb.K.lığı
1109 J.Asb.Çvş. Eyüp DEMİR 2013-A.578 Patnos 2'nci J.Komd.Tb.K.lığı emrine atamalı
1110 J.Asb.Çvş. Faruk ERKUL 2014-M.575 Bitlis İl J.K.lığından İzmir İl J.K.lığına atamalı
1111 J.Asb.Çvş. Fatih ARAN 2013-A.25 Lice 1'inci J.Komd.Tb.K.lığı
1112 J.Asb.Çvş. Fatih CEYLAN 2014-M.507 Sivas İl J.K.lığı Çetinkaya J.Krk.K.lığı
1113 J.Asb.Çvş. Fethi Ahmet  KARAKOÇ 2014-M.504 Hakkari JÖH Tb.K.lığı
1114 J.Asb.Çvş. Feyyaz TÜRKSEVER 2013-A.679 Elazığ J.Komd.Tb.K.lığı
1115 J.Asb.Çvş. Furkan MAZMAN 2014-M.178 Eskişehir İl J.K.lığı Çukurhisar J.Krk.K.lığı
1116 J.Asb.Çvş. Hilmi  GÜNGÖR 2013-A.335 Yayladere J.Komd.Tb.K.lığı
1117 J.Asb.Çvş. Muhittin  ÇAPAR 2013-M.33 Kulp 2'nci J.Komd.Tug.K.lığı
1118 J.Asb.Çvş. Özkan YALMAN 2014-M.444 Hani J.Komd.Tb.K.lığı
1119 J.Asb.Çvş. Samet ÇİLTAŞ 2013-A.431 Iğdır Suveren J.Komd.Tb.K.lığı
1120 J.Asb.Çvş. Ufuk MART 2013-A.678 Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı
1121 J.Asb.Çvş. Uğur ŞİRİN 2013-A.1077 Başkale J.Komd.Tb.K.lığı
1122 J.Asb.Çvş. Ümit KARADUMAN 2014-A.Uzm.146 İzmir İl J.K.lığı Çeşme İlçe J.K.lığı
1123 J.Asb.Çvş. Yasin GÜÇLÜ 2013-A.1034 Mezra J.Komd.Tb.K.lığı
1124 J.Asb.Çvş. Abdullah YILMAZ 2013-A.234 Ergani J.Komd.Tb.K.lığı
1125 J.Asb.Çvş. Ali   GÜRBÜZ 2015-A.Uzm.255 J.Okll.K.lığı
1126 J.Asb.Çvş. Cemal  GİRGİN 2013-A.958 Şırnak Çelik J.Krk.K.lığınrdan Bursa JÖH T.K.lığı emrine atamalı
1127 J.Asb.Çvş. Emin ŞENGÜL 2014-M.332 Ağrı İl J.K.lığı Diyadin İlçe J.K.lığı
1128 J.Asb.Çvş. Fazlı ÖZTÜRK 2013-M.110 Erzincan Tanyeri J.Krk.K.lığınndan Kütahya İl J.K.lığına atamalı
1129 J.Asb.Çvş. Ferdi ŞENGÜL 2014-M.322 Manisa İl J.K.lığı Saruhanlı İlçe J.K.lığı
1130 J.Asb.Çvş. Hamza KESKİN 2015-A.Uzm.81 J.Okll.K.lığı
1131 J.Asb.Çvş. Mahmut AL 2014-M.616 K.Maraş İl J.K.lığı Nurhak J.Asyş.Komd.Bl.K.lığı
1132 J.Asb.Çvş. Muammer GÜLER 2015-A.Uzm.66 J.Okll.K.lığı
1133 J.Asb.Çvş. Muhammed AYSAL 2013-A.Uzm.137 Hatay İl J.K.lığı Samandağ İlçe J.K.lığı
1134 J.Asb.Çvş. Muhammed Fazıl YAKUT 2014-M.402 Sason 7'nci J.Komd.Tb.K.lığı
1135 J.Asb.Çvş. Mustafa  BOZKURT 2015-A.155 J.Okll.K.lığı
1136 J.Asb.Çvş. Nevzat TOK 2013-A.591 Kars J.Komd.Tb.K.lığı
1137 J.Asb.Çvş. Ömer Ali  BÜYÜK 2014-M.761 Kayseri İl J.K.lığı Akkışla Krk.J.Krk.K.lığı
1138 J.Asb.Çvş. Şahin BİLİZ 2013-M.11 Van İl J.K.lığı
1139 J.Asb.Çvş. Tuğrul DEMİRER 2014-M.919 Manisa İl J.K.lığı Uluderbent J.Krk.K.lığı
1140 J.Asb.Çvş. Yusuf  TÜRKMEN 2013-M.1 Şırnak İl J.K.lığından Alemdağ J.Komd.Tb.K.lığı emrine atamalı
1141 J.Asb.Çvş. Zeynal  GÜZEL 2013-A.660 Tunceli 1'inci JÖH Tb.K.lığı
1142 J.Asb.Çvş. Akif UYKUN 2013-A.Uzm.179 Ankara İl J.K.lığı
1143 J.Asb.Çvş. Mehmet AKKAYA 2015-M.682 Batman İl J.K.lığı
1144 J.İs.Asb.Çvş. Adem  YÜKSEL 2013-A.3 K.Maraş İl J.K.lığı
1145 J.Mly.Asb.Çvş. Suphi KILIÇ 2015-A.11 J.Loj.K.lığından Bingöl İl J.K.lığına atamalı
1146 Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Ertuğrul YÜKSEL 1989-2398 Bursa İl J.K.lığı
1147 Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Fikret ÖZDEMİR 1997-119 Ankara İl J.K.lığı
1148 Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Duran DEMİR 2001-158 Bursa İl J.K.lığı
1149 Uzm.J.II.Kad.ÇVŞ. Mehmet TUNCEL 2008-527 Akseki J.Komd.Tb.K.lığı
1150 Uzm.J.II.Kad.ÇVŞ. Mesut AKKURT 2009-721 Akseki J.Komd.Tb.K.lığı
1151 Uzm.J.II.Kad.ÇVŞ. Ali SAĞLAM 2006-517 Kırşehir İl J.K.lığı
1152 Uzm.J.V.Kad.Çvş.İsth. Özgür YALÇIN 1998-1675 Adana İl J.K.lığı İsth. Unsur Asb.
1153 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Ramazan Yasin BURAN 2010-813 Ankara İl J.K.lığı Tanık Krm. Asb.
1154 Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Hayrettin ZOR 1990-838 Ordu İl J.K.lığı
1155 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Beytullah ÖZDEMİR 2010-87 Ankara İl J.K.lığı
1156 J.Uzm.Çvş. Veli Cem BALIM 2014-3468 Bursa İl J.K.lığı
1157 J.Uzm.Çvş. Mehmet AKTAŞ 2012-684 Bursa İl J.K.lığı
1158 Uzm.J.VII.Kad.Çvş. Oktay SALCAN 1994-2028 Adana İl J.K.lığı C.evi Bl.K.lığı
1159 Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Mustafa ÖZTÜRK 1997-1549 Tokat İl J.K.lığı C.Evi Bl.K.lığı
1160 Uzm.J.V.Kad.Çvş.Trf. Cihat TOPRAK 1998-1139 Tekirdağ İl J.K.lığı
1161 Uzm.J.V.Kad.Çvş. Şaban KOÇ 2001-208 Afyonkarahisar İl J.K.lığı Emirdağ İlçe J.K.lığı
1162 Uzm.J.V.Kad.Çvş. Ahmet SANLI 1998-84 Gaziantep İl J.K.lığı
1163 Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Mevlüt  TOPAL 2002-700 İzmir İl J.K.lığı Kınık İlçe J.K.lığı
1164 Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Uğur ERCİYAS 2002-779 İzmir İl J.K.lığı MEBS Ş.Md.lüğü
1165 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Faruk  YARALİ 2006-437 Hatay İl J.K.lığı Arsuz İlçe J.K.lığı
1166 Uzm.J.III.Kad.Çvş. İlker İsmail ÖZGÜR 2006-616 Tunceli İl J.K.lığı emrine atamalı
1167 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Rıza  YILDIZ 2005-487 Kilis İl J.K.lığı İsth.Ş.Md.lüğü
1168 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Ahmet  ERDİK 2008-649 Denizli İl J.K.lığı KOM.Ş.Md.lüğü
1169 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Cemal  KOZAN 2008-307 Eskişehir İl J.K.lığı Han Mrk.J.Krk.K.lığı
1170 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Erkin AKSU 2007-756 Karabük İl J.K.lığı Ovacık İlçe J.K.lığı
1171 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Faruk YAĞMUR 2009-27 İsth.Grp.K.lığı
1172 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Muhammet HIRDO 2008-134 Hatay İl J.K.lığı KOM Ş.Md.lüğü
1173 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Mustafa AVCI 2009-921 Antalya İl J.K.lığı Alanya İlçe J.K.lığı
1174 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Mustafa  YILDIRIM 2008-659 Sivas İl J.K.lığı-Akıncılar Mrk.J.Krk.K.lığı
1175 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Serkan DURMUŞ 2007-350 Gaziantep İl J.K.lığı C.evi Tb.K.lığı
1176 Uzm.J.II.Kad.Çvş. Akif DEMİRDELEN 2009-842 Kastamonu İl J.K.lığı
1177 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Davut CEVİZ 2010-67 Muğla İl J.K.lığı Fethiye İlçe J.K.lığı
1178 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Fatih CEYLAN 2011-356 Tokat İl J.K.lığı GKK İşl.Asb.
1179 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Gökhan ÜNAL 2012-169 Hakkari İl J.K.lığı Yüksekova-Haruna J.Krk.K.lığı
1180 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Hakan UZUN 2010-719 Erzurum İl J.K.lığı Çat-Has J.Krk.K.lığından Samsun İl J.K.lığına atamalı
1181 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Hüseyin  AYGUR 2011-464 Erzincan İl J.K.lığı Tanyeri J.Krk.K.lığından Eskişehir İl J.K.lığına atamalı
1182 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Hüseyin  MUTLU 2012-686 Siirt İl J.K.lığı Hrk.Mrk.İşl.Asb.
1183 Uzm.J.I.Kad.Çvş. İlker AKSOY 2011-133 Ayvalık J.Komd.Tb.K.lığından Mersin İl J.K.lığı emrine atamalı
1184 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Mehmet Emin  KAYA 2011-692 Erzincan İl J.K.lığından İstanbul İl J.K.lığına atamalı
1185 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Oğuz DURAN 2011-611 Hakkari İl J.K.lığından Balıkesir İl J.K.lığına atamalı
1186 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Haydar AKSOY 2010-696 Ankara İl J.K.lığı
1187 Uzm.J.I.Kad.Çvş. Mesut YARPUZ 2010-34 Kocaeli İl J.K.lığı
1188 J.Uzm.Çvş. Kemal SARI 2008-425 Van JÖH Tb.K.lığı
1189 J.Uzm.Çvş. Barış ÖZTÜRK 2015-1442 İzmir İl J.K.lığı Menderes-Özdere J.Krk.K.lığı
1190 J.Uzm.Çvş. Engin  AKÇA 2013-511 Çukurca J.Komd.Tb.K.lığı
1191 J.Uzm.Çvş. Haluk TÜRKMEN 2014-1570 Elazığ J.Komd.Tb.K.lığı
1192 J.Uzm.Çvş. Ali AYKUT 2012-1238 Tunceli İl J.K.lığı Pertek İlçe J.K.lığı
1193 J.Uzm.Çvş. Burak YILMAZ 2011-1236 Diyarbakır İl J.K.lığı Kocaköy İlçe J.K.lığı
1194 J.Uzm.Çvş. Öner HANEDAR 2011-658 Hakkari JÖH Tb.K.lığından Bornova Komd.Tug.K.lığına atamalı
1195 J.Uzm.Çvş. Seyfettin KAYACAN 2011-685 Mardin JÖH K.lığından Ankara JÖH Tb.K.lığına atamalı
1196 J.Uzm.Çvş. Sami ESENDEMİR 2012-1162 Bingöl JÖH
 
 
(I) SAYILI CETVEL
 
  Kadrosu                  Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi
Akademi Başkanı     Profesör/General/Amiral/Albay JH/SGH 1 1
Akademi Başkan Yardımcısı                                                         Albay/Doçent/Profesör JH/SGH 1 4
Anabilim Dalı Başkanı      Profesör 1 4
Öğretim Üyesi              Profesör 1 20
Öğretim Üyesi              Doçent 1 24
Öğretim Üyesi              Doçent 2 4
Öğretim Üyesi              Doçent 3 4
Öğretim Üyesi              Yardımcı Doçent 4 4
Öğretim Üyesi              Yardımcı Doçent 5 4
Öğretim Üyesi              Yardımcı Doçent 6 4
Öğretim Yardımcısı         Okutman 1 2
Öğretim Yardımcısı         Okutman 2 2
Öğretim Yardımcısı         Okutman 3 2
Öğretim Yardımcısı                                   Okutman 4 2
Öğretim Yardımcısı       Okutman 4 2
Öğretim Yardımcısı       Okutman 5 2
Öğretim Yardımcısı       Araştırmacı 2 2
Öğretim Yardımcısı                          Araştırmacı 3 2
Öğretim Yardımcısı       Araştırmacı 5 2
Öğretim Yardımcısı       Araştırmacı 6 2
Öğretim Yardımcısı       Araştırmacı 7 2
Öğretim Yardımcısı       Araştırmacı 8 10
Bölüm Başkanı            Albay JH/SGH 2 8
Öğretim Görevlisi        Yarbay JH/SGH 2 12
Öğretim Görevlisi        Binbaşı JH/SGH 3 36
Öğretim Görevlisi        Öğretmen EÖH 2 3
Öğretim Görevlisi        Öğretmen EÖH 3 3
Öğretim Görevlisi        Öğretmen EÖH 4 3
Öğretim Görevlisi        Öğretmen EÖH 5 3
Öğretim Görevlisi        Öğretmen EÖH 6 3
Öğretim Görevlisi        Öğretmen EÖH 7 3
Öğretim Görevlisi        Öğretmen EÖH 8 5
TOPLAM 184
 
 
banner229
Son Güncelleme: 27.11.2016 21:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol