banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
24 Kasım 2016 Perşembe 11:04
6755 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum Ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
banner188
banner213
banner230
 
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
Kanun No. 6755     Kabul Tarihi: 08/11/2016      
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler
Alınan tedbirler
MADDE 2- (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları kapatılmıştır.
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında Milli Savunma Bakanlığınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarına ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
(4) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer almayan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
Soruşturma ve kovuşturma işlemleri
MADDE 3- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;
a) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da yakalama emri düzenlenebilir. Hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi otuz günü geçemez.
b) Hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcılığı tarafından kendisine ulaşılamayan şüpheliye de kaçak denir. Bu kişiler hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 247 nci ve 248 inci maddelerinin ikinci fıkraları uygulanmaz.
c) Tutukluluk kararına itiraz edilen sulh ceza hâkimliği veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok on gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.
ç) Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanır.
d) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılabilir.
e) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan bir kişi bulundurulur.
f) Askerî mahallerde hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilir.
g) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtları adli kolluk görevlileri tarafından da incelenebilir.
ğ) Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Kanunun 45 inci ve 46 ncı maddelerine göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektup ve belgelere, bu kimselerin nezdinde bulunsa bile elkonulabilir.
h) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.
ı) 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesi uyarınca yapılacak elkoymaya, maddenin birinci fıkrasında belirtilen rapor alınmadan, sulh ceza hâkimliğince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.
i) Avukat bürolarında hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilir. Arama ve elkoyma işlemi sırasında baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat hazır bulundurulur; ancak, 5271 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanmaz.
j) 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde yapılacak arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerine, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilir. Bu karar, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. Kopyalama ve yedekleme işleminin uzun sürecek olması halinde bu araç ve gereçlere elkonulabilir. İşlemlerin tamamlanması üzerine elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.
k) 5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılacak olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı, kararını beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunar. Hâkim, kararını beş gün içinde açıklar; aksi halde tedbirler kendiliğinden kalkar.
l) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilir.
m) Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz.
n) Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcısı bir soruşturma işlemine gerek görmesi halinde soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hâkiminden de karar alabilir.
o) Cumhuriyet başsavcılıkları, soruşturmanın gerekli kılması halinde yargı çevresi içindeki mülki idare amirliklerinden bina, araç, gereç ve personel talebinde bulunabilir.
ö) Bu maddede sayılan suçlarla ilgili olarak, alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya hükümlüler yetkili Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh ceza hâkimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler.
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 4- (1) 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler, askeri birliklerin teşkilat yapıları ve bulundukları yerlerin coğrafi durumu ile mahkemelerin iş yoğunluğu göz önünde tutulmak suretiyle, Kuvvet Komutanlıklarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca kurulur ve aynı yolla kaldırılır.”
(2) 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 40 ıncı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Adli müşavirlik, disiplin subaylığı, hukuk müşavirliği, hukuk işleri şube müdürlüğü, yüksek yargı organlarındaki raportör ve askeri savcı kadroları ile askeri yargı ile ilgili diğer kadrolarda görevli askeri hakimlere de birinci fıkra kapsamında geçici yetki verilebilir.”
(3) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı Kanunun geçici 39 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Ancak, Yüksek Askerî Şûra Başkanı tarafından bir üst rütbede hizmetine ihtiyaç duyulanlar da rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve 47 nci maddenin birinci fıkrasındaki sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınırlar.”
“GEÇİCİ MADDE 41- 2016 yılı Temmuz ayında yapılacak Yüksek Askerî Şûrada alınacak kararlar ile bu Kanun uyarınca yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanır.”
(4) 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“MADDE 4- Yüksek Askerî Şûra, Başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.”
“GEÇİCİ MADDE 2- 2016 yılı Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askerî Şûra toplantısı, aynı yılın Temmuz ayı içinde yapılır.”
(5) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;
a) Ek 1 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.”
b) Ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Ek 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “kırk beş gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB e-uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri, bu talepler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça resen atama teklifi yapılır.”
ç) Geçici 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, ek 1 inci madde kapsamında göreve başlayan personelden, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alanlar, bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanırlar. İhraz etmiş bulundukları kadroların atandıkları kamu kurumlarında olmaması halinde ilgililer asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilir.”
(6) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4- (1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.
(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.
(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Millî Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”
(7) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İhtiyaç duyulması halinde bu süre, bu fıkrada yazılı makamlarca bir katına; ilgili bakanın onayı ile de bir yıla kadar artırılabilir.”
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Yapılan Değişiklikler
MADDE 5- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir.”
MADDE 6- 2803 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.”
MADDE 7- 2803 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kuruluş ve Teşkilat:
MADDE 5- Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.
Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimat esas alınır. Ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilir. Bölge komutanı, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapar.”
MADDE 8- 2803 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Jandarma Genel Komutanı:
MADDE 6- Jandarma Genel Komutanı tüm Jandarma Teşkilatının komutanıdır. Jandarma Genel Komutanı general rütbesini haiz olanlar arasından atanır.
Jandarma Genel Komutanı, Teşkilatın sevk ve idaresinden, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların uygulanmasından sorumludur.”
MADDE 9- 2803 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- Jandarmanın, sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.
a) Mülki görevleri;
Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.
b) Adli görevleri;
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.
c) Askeri görevleri;
Kanunlarla verilen askeri hizmetleri yerine getirmek.”
MADDE 10- 2803 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- Jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş hallerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder.
 Ayrıca, Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar.”
MADDE 11- 2803 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir.”
MADDE 12- 2803 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12- Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir.
Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 13- 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13- Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır. Jandarma Hizmetleri Sınıfı hariç olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığının diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarında bulunan Devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanırlar.
Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, albaylıktan tuğgeneral rütbelerine terfiler ile generallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile yapılır. Rütbelerindeki bekleme süresinin dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilirler. Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Jandarma Genel Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman jandarma ve uzman erbaşların nasıp ve terfileri Jandarma Genel Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır.
 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanır.
İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 14- 2803 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14- General, subay, astsubay ve uzman jandarmanın atanmaları;
a) Jandarma Genel Komutanının, Jandarma Genel Komutanı Yardımcılarının, generallerin ve il jandarma komutanlarının atanmaları müşterek kararnameyle,
b) Diğer subaylar,  astsubaylar ve uzman jandarmaların atanmaları İçişleri Bakanlığınca,
yapılır.
İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilir. Nokta  ataması  yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanır ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılır.
Hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde il jandarma komutanlıklarına general rütbesindeki subaylar da atanabilir.”
MADDE 15- 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15- Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır.
a) Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.
b) Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
c) Adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.
d) Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.
e) Jandarma personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.”
MADDE 16- 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19- Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır. Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir.
Seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek veya İçişleri Bakanı ya da valilerce askeri görev verilen jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.”
MADDE 17- 2803 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24- Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 18- 2803 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkradaki “valiler” ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19- 2803 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî görevleri haricindeki diğer” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Uygulanacak hükümler:
EK MADDE 7- Diğer kanunlarda bu Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde bu Kanun hükümleri uygulanır.
Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
MADDE 20- 2803 sayılı Kanunun 16 ncı, 17 nci ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar jandarma personelinin disiplin suç ve cezaları Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
b) Jandarma Hizmetleri Sınıfından bir adet Orgeneral kadrosu ile dört adet Jandarma Genel Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.”
 MADDE 22- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine “VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI
   Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsar.”
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Yapılan Değişiklikler
MADDE 23- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur.
Bu Komutanlık İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
Seferberlik ve savaş hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevlerine devam eder.”
MADDE 24- 2692 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.       
“Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.”   
MADDE 25- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine “VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“IX- SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.”
MADDE 26- 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, öğrenci, erbaş ve erler ile Devlet memuru ve işçileri kapsar. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır. Uzman erbaşlar 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa, sözleşmeli erbaş ve erler 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabidir.
 Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfiler ile amirallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile yapılır. Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından atanır. Rütbelerindeki bekleme süresi dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, amiraller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilirler. Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman erbaşların nasıp ve terfileri Sahil Güvenlik Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır.
  Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanır.
İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22/6/1978 tarih ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);
a)  Botlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %52,
b) Diğer karargâh, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %40,
tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilir.
Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılır.
Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”      
 MADDE 27- 2692 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- Sahil Güvenlik personelinin atanmaları;
a) Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve amirallerin atanmaları müşterek kararname ile,
b) Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanların atanmaları İçişleri Bakanınca,
c) Diğer subayların ve astsubayların, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile dağıtımları, İçişleri Bakanlığınca,
yapılır.
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Sahil Güvenlik mensubu subay, astsubay, sivil personel, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık yahut diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu maddedeki usul ve esaslara göre yapılır.”
 MADDE 28- 2692 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine “tatbikatlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanının izni ile” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 29- 2692 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15- Sahil Güvenlik Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Ancak Sahil Güvenlik Teşkilatı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir.
Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları dışında kalan bakım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılır. Bu hizmet bedelleri Komutanlık bütçesinden karşılanır.
Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanır.
Seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.”
MADDE 30- 2692 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Değerlendirme raporu
MADDE 18- Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından her yıl sonunda, görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınır. Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 31- 2692 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Disiplin ve soruşturma usulleri
MADDE 21- Sahil Güvenlik personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır.
a) Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.
b) Sahil Güvenlik personelinin idari görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
c) Sahil Güvenlik personelinin adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.
d) Sahil Güvenlik personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.
e) Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu suçların muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.”
MADDE 32- 2692 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23- Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra Sahil Güvenlik Komutanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, disiplin amirleri ve kurulları, ödül, değerlendirme, kılık ve kıyafet ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 33- 2692 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “valiler” ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 34- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Düzenleme yetkisi
EK MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
MADDE 35- 2692 sayılı Kanunun 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 16 ncı, 20 nci, 21/A, 21/B ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 36- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 7- a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar Sahil Güvenlik personelinin disiplin suç ve cezaları Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
 Mülki idare amirleri ile sıralı amirler Sahil Güvenlik personelinin disiplin amiridir. İçişleri Bakanı, Sahil Güvenlik Komutanlığının her kademesindeki personeline resen disiplin cezası verebilir.
İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılır.
b) Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından iki adet tuğamiral/Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8- Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilebilir.”
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.
Yürütmenin durdurulması
MADDE 38- (1) Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
Yürürlük
MADDE 39- (1) Bu Kanunun 37 nci maddesi 15/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
1 SAYILI LİSTE
A. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERALLER
S.No Rutbe Ad Soyad Birligi
1 Org. Adem HUDUTİ Kara Kuvvetleri emrinde
2 Tumg. Hasan Nevzat TAŞDELER Harp Akademileri Kur. Bşk.
3 Tuğg. Nihayet UNLU 19. Mot P. Tug. K.
4 Tuğg. Semih TERZİ 1’inci Özel Kuv. Tug. K.
5 Tuğg Numan YENİYILDIZ Güneydoğu Avrupa Tug(SEEBRIG) K.
6 Tuğg İsmet Gökhan GULMEZ KK. Loj. K. İkmk
7 Tuğg. Kerim ACAR KHO Dek. Dek. Kh. (Dek.)
8 Tuğg. Arif Settar AFŞAR 10’uncu Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
9 Tümg. Metin AKKAYA Dağ Komd. Okl. Ve EM K. Ks. (K.)
10 Tümg. Mehmet AKYÜREK Bkm. Okl. Ve EM K. Ks. (Bkm. Okl. Ve EM K.)
11 Tuğg. Şenol ALKIŞ K.K. Asb. MYO Okl. Kh. K. Ks. (Okl. K.)
12 Tuğg. Metin ALPCAN 20’nci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
13 Tümg. Avni ANGUN 2’nci Or. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
14 Tuğg. Hidayet ARI 54’üncü Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
15 Tuğg. Yavuz Ekrem ARSLAN 1’inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
16 Tuğg. Ali AVCI 14’üncü Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
17 Tuğg. Özkan AYDOĞDU 2’nci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
18 Tuğg. Murat AYGÜN 58’inci Top. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
19 Tuğg. Mehmed Nuri BAŞOL 57’nci Top. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
20 Tümg. Abdullah BAYSAR J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı K. Ks. (Tüm. K.)
21 Tuğg. Bülent Ahmet BEŞİRBELLİOĞLU GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Enf. Hstl. Ve Kl. Mik. ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. – Prof.)
22 Tuğg. Savaş BEYRİBEY 16’ncı Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
23 Tuğg. Adem BODUROĞLU K.K. Cari Hrk. Ve Kom. Kont. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)
24 Tuğg. Erhan CAHA K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)
25 Tuğg. Ali Riza ÇAĞLAR K.K. Harbe Hazırlık ve Eğt. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)
26 Tuğg. Ekrem ÇAĞLAR 3’üncü Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)
27 Tuğg. Alpaslan ÇETİN Gnkur. Hrk. Pl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk. Yrd.)
28 Tuğg. Ünsal ÇOŞKUN Kr. Hvcl. Okl. K. Ks. (Okl. K.)
29 Tümg. Mehmet DİŞLİ Gnkur. Prj. Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
30 Tuğg. Cemalettin DOĞAN 65’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
31 Tuğg. Yüksel DURAK 1’inci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Bşk. (İd. Kur. Ybşk.)
32 Tuğg. Mehmet Şükrü EKEN Shr. Shh. Okl. Ve EM K. Kh. (K.)
33 Tuğg. Cihat ERDOĞAN 2’nci Hd. Tug. Tug. Kh. K. Ks. (Tug. K.)
34 Tümg. Halil İbrahim ERGİN 3’üncü P. Tüm. K. Ks. (Tüm. K.)
35 Tuğg. Hakan ESER EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)
36 Tuğg. Yüksel GÖNÜLTAŞ 59’uncu Top. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
37 Tümg. Halit GÜNBATAR TSK Sağ. K.lığı K. Yrd. Ks. (TSK Sağ. K. Yrd.)
38 Tuğg. Orhan GÜNDÜZ Hv. Svn. Okl. Ve EM K. Kh. K. Ks. (K.)
39 Tuğg. İsmail GÜNEŞER 2’nci Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
40 Tuğg. İsmail GÜRGEN 18’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
41 Tuğg. Eyyüp GÜRLER 1’inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)
42 Korg. Yıldırım GÜVENÇ K.K. Loj. K.lığı K. Ks. (Loj. K.)
43 Tümg. Oğuz Serhad HABİBOĞLU Gnkur. Kuv. Glş. Ve Kay. Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
44 Tümg. Memduh HAKBİLEN EGE Or. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
45 Tümg. Mustafa İLTER Ulş., Per. Okl. Ve EM K. Ks. (K.)
46 Korg. Metin İYİDİL K.K. EDOK Muh. Ve Muh. Des. Eğt. K.lığı K. Ks. (Eğt. K.)
47 Tuğg. Hayrettin KALDIRIMCI Gnkur. Bşk. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.)
48 Tuğg. Ali KALYONCU K.K. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
49 Tuğg. Zeki KARATAŞ 2’nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Des. Ybşk. Bşk. (Hrk. Des. Ybşk.)
50 Tuğg. Erdem KARGIN 25’inci Hd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
51 Tuğg. Salih KIRHAN 70’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
52 Tuğg. Ahmet Bican KIRKER K.K. Per. Pl. Ve Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
53 Tuğg. Bekir KOÇAK 55’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
54 Tuğg. Yunus KOTAMAN 49’uncu Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
55 Korg. Satı Bahadır KÖSE Gnkur. Hrk. Bşk. Bşk. (Hrk. Bşk.)
56 Tuğg. Mustafa KURUTMAZ Terörizmle Mücadele Eğt. Ve Tatb. Mrk. K. Ks. (Tug. K.)
57 Tuğg. İbrahim Lütfi NUHOĞLU K.K. Pl. Ve Hrk. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)
58 Tuğg. Ahmet OTAL Dağ ve Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
59 Tuğg. Mehmet OZAN 1’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
60 Tuğg. Kamil Özhan ÖZBAKIR 11’inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
61 Korg. Mustafa ÖZSOY Gnkur. İsth. Bşk. Bşk. (İsth. Bşk.)
62 Korg. Erdal ÖZTÜRK 3’üncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kor. K.)
63 Tuğg. Mehmet PARTİGÖÇ Gnkur. Per. Pl. Ve Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
64 Tuğg. Hasan POLAT 39’uncu Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
65 Tuğg. Fatih Celaleddin SAĞIR 5’inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
66 Tuğg. Ali SALNUR 34’üncü Hd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
67 Tuğg. Mesut SAVAŞ 6’ncı Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
68 Tuğg. Osman Nadir SAYLAM İs. Okl. Ve EM K. Ks. (K.)
69 Tuğg. Mustafa Serdar SEVGİLİ 2’nci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Bşk. (İd. Kur. Ybşk.)
70 Tümg. Salih SEVİL Gnkur. NATO Kr. K.lığı Türk Kd. Sb.lığı Kur. Bşk. (Kur. Bşk.)
71 Tuğg. Murat SOYSAL 5’inci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
72 Tuğg. Uğur ŞAHİN Gnkur. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
73 Tuğg. Ahmet ŞİMŞEK 3’üncü Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
74 Korg. İlhan TALU Gnkur. Per. Bşk. Bşk. (Per. Bşk.)
75 Tuğg. Mücahit TAMER K.K. Tyn. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
76 Tuğg. Şener TOPUÇ 4’üncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (K. Yrd.)
77 Korg. Salih ULUSOY Gnkur. GNPP Bşk. Bşk. (Gn. Pl. Ve Prnsp. Bşk.)
78 Tuğg. Abdulkerim ÜNLÜ 51’inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
79 Tümg. Osman ÜNLÜ Top. Ve Füze Okl. K. Kh. K. Ks. (Okl. K.)
80 Tuğg. Lütfü İhsan YANIKOĞLU K.K. EDOK Kur. Bşk. Hrk., Eğt. Ve Öğt. Bşk. Bşk. (Bşk.)
81 Tuğg. Murat YAYGIN MSB Per. Bşk. Bşk. (Bşk.)
82 Tuğg. Murat YETGİN 9’uncu Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
83 Tuğg. Ersin YILDIRIM 2’nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)
84 Korg. İbrahim YILMAZ 7’nci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kor. K.)
85 Tuğg. Mustafa YILMAZ 15’inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)
86 Tuğg. Mehmet Nail YİĞİT 66’ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. K. Ks. (Tug. K.)
87 Tuğg. Atila Gungor GATF Haydarpaşa Egt. Hst. Mesleki Yrd.
 
 
SUBAYLAR (HAKİMLER HARİÇ)
S.No Rutbe Ad Soyad Birligi
1 Bnb. Sadullah ABRA Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Taar. Hlkp. Tb. 2'nci Taar. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
2 Ütğm. Ferdi ACAR 11'inci Komd. Tug. Hav. Bl. 1'inci 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
3 Bnb. Mevlüt ACAR KULELİ As. Lis. K. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Eğt. Uzm.)
4 Ütğm. Ümit ACAR 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Emrine)
5 Yb. Yüksel ACI Hv. Svn. Okl. ve EM Hv. Svn. Okl. Öğt. Bşk. Tak. Konular ve MEBS Krl. (Krl. Bşk.)
6 Yb. Akif AÇIKGÖZ KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
7 Yb. Atakan ADAŞOĞLU KHO Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)
8 Tğm. Ahmet AĞAÇ 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
9 Tğm. Latif AĞAÇBACAK 2'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)
10 Alb. Murat AĞIR Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Sabit Kanat Uçuş Eğt. Krl. Krl. Kh. (Krl. Bşk.)
11 Bnb. Yener AKBABA K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Millî Pl. ve Tatb. Sb.)
12 Alb. Fahri AKBAL K.K. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (Emrine)
13 Tğm. Halil Can AKBAŞ Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. 1'inci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Plt.)
14 Yb. Serkan Çetin AKBAŞ 1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
15 Tğm. Furkan AKBENLİ Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 1'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb. 4'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
16 Tğm. Tolgahan AKBUĞA Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
17 Bnb. Levent AKÇAOĞLU K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Sb. Tyn. Sb.)
18 Yzb. Gökhan AKDAĞ K.K. Tyn. D. Bşk. Kur. Ş. (Atm. Sb.)
19 Ütğm. Bilal AKDOĞAN 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)
20 Yb. Bahattin AKGÜL Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Ks. (Ks. A.)
21 Yb. İsmail AKIN 2'nci Or. Hrk. Des. Ybşk. İs. A. 1'inci İs. Svş. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
22 Bnb. Yılmaz AKIŞ K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Kh. Sic. Ks. (Kh. Sic. Sb.)
23 Alb. Abdullah AKKAYA TSK Sağ. K.lığı Kur. Bşk. Sağ. BS ve Teknj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
24 Bnb. Hamza AKKAYA K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Per., Hak., Öğ., Mly. ve Bnd. Ks. (Öğ., Hak. Tyn. Sb.)
25 Ütğm. Oğuzkan AKKAYA 14'üncü Mknz. P. Tug. 1'inci Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
26 Yb. Osman AKKAYA 3'üncü Kor. Millî Kh. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
27 Ütğm. Şevket Hamdi AKKAYA 11'inci Komd. Tug. MEBS Bl. EKY MEBS İşlt. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
28 Ütğm. Erhan AKKILIK KULELİ As. Lis. Öğt. Bşk. Fen Drs. Böl. (Fizik Öğ.)
29 Alb. Erol AKMAN 11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. K. Kh. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
30 Alb. Osman AKMAN Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Ynt. ABD Bşk. (ABD Bşk.)
31 Bnb. Selçuk AKSOY 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
32 Bnb. Haydar AKTAŞ Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Per. Ks. (Prot. ve Tör. Sb.)
33 Ütğm. Kürşat AKTAŞ Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. İnsanlı Kşf. Uç. Ks. 3'üncü Gör. Timi (Gör. Koordt.)
34 Alb. Ali AKTÜRK Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. A. Kh. K. Ks. (A. K. Yrd.)
35 Alb. Bilal AKYÜZ KHO Öğr. A. A. Kh. Kh. Ks. (A. K.)
36 Alb. Abdurrahman ALACALI K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Kayıt, Kabul ve Sınav Ş. Kayıt Kabul Ks. (Kayıt Kabul Sb.)
37 Alb. Mustafa ALBAYRAK ANKARA Mrk. K.lığı K. Ks. (Emrine)
38 Bnb. Deniz ALDEMİR Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Yük Hlkp. Tb. K. Ks. (Tb. K.)
39 Alb. Murat ALPARSLAN MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. Gr. K.lığı (Öğr. Gr. K.)
40 Yzb. Serhat ALTINMAKAS Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
41 Alb. Nuh ALTINSOY YDSG . JFC HQ (BRUNSSUM/HOLLANDA) Müş. Kuv. K.lığı Pl. Drkt. Eğt. Tatb. ve Alınan Drs. Bşk. (J7) Eğt. ve Tatb. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
42 Bnb. Ertuğrul ALTUN Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Öz. Tb. Öz. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
43 Yzb. Adem ALTUNDAĞ MSB GNPP D. Bşk. Uİ Ş. NATO Ks. (Ks. A.)
44 Yzb. Fatih ANAZ K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Ölç. Değ. ve Snf. Ş. (Ölç. Değ. ve Snf. Sb.)
45 Yb. İnanç Asım ANIL 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. A. Kh. Loj. Ks. (Ks. A.)
46 Yb. İrfan ARAT 2'nci Zh. Tug. 2'nci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
47 Yzb. Şükrü ARDIÇ ELAZIĞ As. Hst. Btbp. Yrd. Acil Srv. (Uzm. Tbp.)
48 Yzb. İsmail ARI 1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)
49 Bnb. Adnan ARIKAN 3'üncü Komd. Tug. Siirt K. Yrd. 3'üncü Komd. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
50 Yzb. Erdem ARIKAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
51 Tğm. Mehmet Fatih ARMAĞAN Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp.Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Plt.)
52 Yzb. Ali Ersin ARSLAN K.K. Loj. K.lığı Müht. K. 3'üncü Müht. Blg. 36'ncı Müht. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
53 Ütğm. Fatih Akın ARSLAN 11'inci Komd. Tug. Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
54 Ütğm. Mahmut ARSLAN KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-BS Sb. Tml. Sertifika Prog. Eğitiminde Gör. Üz.)
55 Bnb. Servet ARSLAN 65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
56 Yb. Zekeriya ARSLAN GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Yrd. Doç.)
57 Alb. Hakan Cafer ASLAN K.K. Loj. K.lığı Hrk. ve İd. Ynt. D. Bşk. Bşk. (Emrine)
58 Yzb. Mehmet Akif ASLAN 11'inci Komd. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
59 Alb. Hacı Ahmet ASLIHAN K.K. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (Emrine)
60 Bnb. Mehmet ATABEY K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Pl. Ks. (Pl. Sb.)
61 Yb. İlkay ATEŞ Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Ks. (TAHEL Uçuş Kont. ve Standardizasyon Plt.)
62 Bnb. Abdullah ATEŞTEMUR Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. 1'inci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
63 Ütğm. Yakup ATILGAN 11'inci Komd. Tug. İs. Svş. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
64 Alb. Nurullah Zeki ATMACA 1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Emrine)
65 Bnb. Ajdan AVCI 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (Vrd. A.)
66 Bnb. Bülent AVCI 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. 2'nci Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
67 Yzb. Mutlu AVCI 11'inci Komd. Tug. TOW Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
68 Ütğm. Oğuz AY 11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 1'inci Komd. Tb. 1'inci Komd. Bl. 1'inci Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)
69 Yb. Mehmet Emin AYÇİÇEK 2'nci Komd. Tug. 4'üncü Komd. Tb. K. Ks. (Tb. K.)
70 Yb. Hakan AYDEMİR 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. A. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
71 Tğm. Ömer Faruk AYDEMİR 18'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 1'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. 1'inci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
72 Ütğm. Andaç AYDIN 25'inci Hd. Tug. İs. Svş .Tk.  Kh. Ks. (Tk. K.)
73 Ütğm. Doğan AYDIN 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
74 Bnb. İsmail AYDIN 55'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
75 Yzb. İsmail AYDIN K.K. MEBS Bşk. Mu. ve Elkt. Sis. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Pl. ve Tşk. Ks. (Hrk. ve Eğt. Sb.)
76 Alb. Mehmet AYDIN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
77 Yzb. Mustafa AYDIN 25'inci Hd. Tug. MEBS Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
78 Alb. Nizamettin AYDIN K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Ş. Md.)
79 Bnb. Temür AYDIN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Ks. A.)
80 Tğm. Mikail AYDOĞAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
81 Alb. Muammer AYGAR K.K. EDOK Okullar K.lığı K. Ks. (Emrine)
82 Bnb. İdris AYGÜN K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Tşk. Ş. Komd. Brl. Teşkilatlanma Ks. (Komd. Brl. Pl. Koor. ve Teşkilatlanma Sb.)
83 Ütğm. Sefa AYGÜN K.K. MEBS Bşk. BS D. Bşk. MEBS Güv. ve Siber Svn. Ş. İltş. Ağı Krm. Ks. (Kr. Ağı Güv. Sis. İşltm. Sb.)
84 Bnb. Mehmet Akif AYHAN 2'nci Kor. 102'nci Top. A. 1'inci Top. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
85 Bnb. Ahmet İlhan AYŞAN Gnkur. BS D. Bşk. BS Güv. ve Ynt. Ş. BS Güv. Ks. (BS Güv. Pl. Sb.)
86 Bnb. İsmail AYYILDIZ KHO Kur. Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)
87 Ütğm. Aydın BABAOĞLAN 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)
88 Tğm. Ahmet Semih BACANAK Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
89 Tğm. Beşir BAĞIŞ 28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
90 Alb. Ekrem BAHŞİ Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. K. Kh. İd. Ş. (Ş. Md.)
91 Bnb. Uğur BAHTİYAR K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Sb. Tyn. Sb.)
92 Tğm. Okan BAKAÇ MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. (2'nci Tk. K.)
93 Alb. Bilal BAKIR GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Halk Sağ. ABD Bşk. Halk Sağ. Bilim Dalı Bşk. (Bilim Dalı Bşk. - Prof.)
94 Yzb. Hüseyin Rahmi BALİ K.K. Per. Bşk. Per. Ynt. BS Ş. (VT Yntc.)
95 Yzb. Cabbar BARINDIK 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
96 Alb. Muhsin Kutsi BARIŞ Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. K. Ks. (A. K.)
97 Yzb. Celil BASIKAR 11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 1'inci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
98 Tğm. Rıdvan Eray BAŞBUĞA 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 3'üncü Hd. Tb. 12'nci Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
99 Alb. Fikret BAŞGÜL K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı K. Kh. (Emrine)
100 Yb. Erdal BAŞLAR K.K. Tek. ve Prj. Ynt. D. Bşk. Hv. Arç. Sis. Ş. (TAHEL Prj. Sb.)
101 Bnb. İbrahim BAŞPINAR YDSG . SHAPE (MONS/BELÇİKA) ÖZKUV Kh. (J5 Anlz. ve Pl. Glş. Sb.)
102 Yb. Alaattin BAŞTAN 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
103 Yb. Bilal BATTAL GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Rady. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)
104 Yzb. Ferhat BAYAR KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (15'inci Bl. K.)
105 Alb. Yusuf BAYAZIT 28'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emrine)
106 Yzb. Murat BAYDUR 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
107 Yzb. Adil BAYKAL 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
108 Bnb. Ahmet BAYKAL Gnkur. İKK ve Güv. D. Bşk. Bil. Güv. Ş. Ş. Md. (İsth. Bil. Güv. Sb.)
109 Bnb. Gürçay BAYLAR Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. AK Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
110 Bnb. Muharrem BAYRAKAL K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. İs. Ks. (İs. Sb. Tyn. Sb.)
111 Bnb. Ali Rıza BAYRAKTAR MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)
112 Bnb. Zafer BAYRAKTAR P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Asb. Kurs Tb. K. Ks. (Tb. K.)
113 Alb. Abdullah BAYRAM 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
114 Tğm. Emre BEDEL 28'inci Mknz. P. Tüm. 61'inci P. A. TOW Bl. 1'inci Tow Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
115 Yb. Yavuz BEDİR 28'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
116 Yb. Bayram BEKDEMİR 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
117 Tğm. Kamil BEŞKAVAK 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. 1'inci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
118 Yzb. Abdullah BEYAZKÜRK KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 12'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
119 Yb. Mustafa Kemal BİBER 58'inci Top. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
120 Yb. Metin BİLGİCİ MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Tb. Kh. ve Kh. Tk. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
121 Bnb. Ahmet BİLGİN 25'inci Hd. Tug. Erkan Bşk. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
122 Yzb. Hasan BİLGİN Dağ ve Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)
123 Ütğm. Melike BİLGİN 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Ölç. ve Hdf. Tespit Bl. Yer Ölç. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
124 Alb. Nevzat BİLİR K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Prj. Glş. Ks. (Ks. A.)
125 Tğm. Ramazan BİNGÖL K.K. Kh. Des. Kt. Gr. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. İşlt. Ks. (Ks. A. - Ks. K.)
126 Yzb. Eser BİNGÜL EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)
127 Yzb. Cumali BOLAT Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Döner Kanatlı Uç. Uçuş Eğt. Krl. Tml. ve Tekamül Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)
128 Yb. Murat BOLAT Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. K. Ks. (Tb. K.)
129 Yb. Cömert BONCUK 51'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
130 Tğm. Rıdvan BOZDEMİR 57'nci Top. Tug. Hacılarkırı K. Yrd. 5'inci Top. Tb. 1'inci 203/37 mm K/M Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. (Bt. Sb.)
131 Bnb. Ali Rahmi BOZDOĞAN 1'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı K. Kh. K. Ks. (Loj. Des. K.)
132 Tğm. Bilal BOZDUĞAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
133 Yb. Bayram BOZKURT 1'inci Mknz. P. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
134 Yzb. İsmail BOZKUŞ 65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
135 Bnb. Gençay BÖYÜK Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Bkm. Tb. Shr. Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
136 Ütğm. Ali Emre BUĞURCU KHO Öğr. A. 1'inci Öğr. Tb. 3'üncü Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)
137 Ütğm. Mehmet Ali BURAN 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
138 Bnb. Ercan BUYUR K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Pl. Ks. (Pl. Sb.)
139 Yb. İbrahim Fatih BÜYÜKBAŞ TSK As. Atş.likleri ATİNA Silahlı Kuv. Ataşeliği (Kr. Atş.)
140 Yb. Nuri BÜYÜKYAZICI 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
141 Alb. Ali CAN K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Kayıt, Kabul ve Sınav Ş. Kayıt Kabul Ks. (Evr. ve Arş. Sb.)
142 Tğm. Cihangir CAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
143 Ütğm. Eren CANBAZ 28'inci Mknz. P. Tüm. 230'uncu Mknz. P. A. Ağ. Hav. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
144 Yb. Yasin CANDEMİR Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. K. Ks. (Tb. K.)
145 Bnb. Hakan CANLAN 7'nci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. Pl. ve Eğt. Ks. (Eğt. Pl. Sb.)
146 Alb. Kadir CANPOLAT K.K. EDOK Okullar K.lığı K. Ks. (Emrine)
147 Yzb. Cumhur CANSEVER 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
148 Bnb. Mehmet CANTÜRK K.K. Loj. Hiz. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. (Pl. ve Koor. Sb.)
149 Alb. Sadık CEBECİ 23'üncü Mot. P. Tüm. K. Ks. (Emrine)
150 Bnb. Akın CELLAT 10'uncu Komd. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
151 Tğm. Volkan CESUR Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
152 Yb. Abdülkerim CEYHAN Top. ve Füze Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
153 Yzb. Mehmet Akif CEYHAN KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
154 Bnb. Nadir CEYLAN K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Pl. Ş. Sb. Asb. ve As. Öğr. Pl. Ks. (Sb. Asb. Pl. Sb.)
155 Alb. Süleyman CEYLAN GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Halk Sağ. ABD Bşk. Halk Sağ. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Prof.)
156 Alb. Necmettin CİHANGİROĞLU ÇORLU As. Hst. Hst. İdare A. İdare A. (İdare A.)
157 Ütğm. Eser COŞAR KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 9'uncu Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)
158 Ütğm. Hasan COŞGUN 59'uncu Top. Eğt. Tug. 1'inci Hav. Eğt. Tb. 3'üncü Hav. Eğt. Bl. 106 mm Hav. Er Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
159 Alb. Uğur COŞKUN 1'inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K. Vek.)
160 Tğm. Müslim ÇAĞIRICI Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
161 Ütğm. Hüseyin ÇAKICI 2'nci Or. Kh. Des. Gr. Emn. ve Mhf. Bl. Uçs. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
162 Bnb. Abdullah ÇAKIR K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Ölç. Değ. ve Snf. Ş. (Ölç. Değ. ve Snf. Sb.)
163 Yzb. Batur Alp ÇAKIR Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
164 Yzb. Selahattin ÇAKIR Dağ ve Komd. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
165 Yzb. Yasin ÇAKIR K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Pl. Ks. (Sis. Glş. Sb.)
166 Yzb. Yücel ÇAKIR Dağ Komd. Okl. ve EM Dağ Komd. Okl. 2'nci Kurs Tb. 1'inci Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
167 Tğm. Uğur ÇAKMAK 28'inci Mknz. P. Tüm. 230'uncu Mknz. P. A. 2'nci Mknz. P. Tb. 1'inci Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
168 Bnb. Murat ÇAKMAKLI 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. İsth. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
169 Yzb. Erdem ÇALIŞKAN 5'inci Zh. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
170 Ütğm. Eren ÇALIŞKAN MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (1'inci Tk. K.)
171 Yzb. Hacı İbrahim ÇALIŞKAN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. 1'inci Hücum Hlkp. Timi (Tim K.)
172 Yzb. Selim ÇALIŞKAN 2'nci Zh. Tug. MEBS Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
173 Tğm. Remzi Cihad ÇAM 16'ncı Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 106 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
174 Yzb. Sadık ÇAM KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-Yurt İçi Yk. Ls. Eğitiminde Gör. Üz.)
175 Yzb. Mehmet ÇATAKLI Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
176 Ütğm. Muhsin ÇATALKAYA 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 1'inci Bkm. Bl. 1'inci D/DS Tk. (1'inci Mknz.P.Tb. için) Tk. Kh. (Tk. K.)
177 Alb. Osman ÇAYIR Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Tek. Konular Krl. Krl. Kh. (Krl. Bşk.)
178 Alb. Mehmet Barış ÇAYIRLI Kr. Hvcl. K.lığı Dent. Değ. Kaza Kırım, Uçuş ve Yer Emn. Bşk. Bşk. (Eğt. ve Standardizasyon Sb.)
179 Yb. İsmet ÇEHRELİ K.K. Tek. ve Prj. Ynt. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. (Ş. Md.)
180 Tğm. Eray ÇEKEREK Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. 1'inci Tim (Tim K. Yrd.)
181 Ütğm. Fatih ÇELEBİ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
182 Alb. Turgut ÇELEBİ 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)
183 Bnb. Mehmet Murat ÇELEBİOĞLU K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Prj. Des. Ks. (İzleme ve Arşt. Sb.)
184 Yb. Özay ÇELEN GATA TSK Rehab. ve Bkm. Mrk. Bşk. Hst. Btbp. TSK ANKARA Öz. Bkm. Mrk. Bşk. İdare A. A. Kh. (İdare A.)
185 Bnb. Murat ÇELİK Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)
186 Alb. Oksal ÇELİK EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Bşk. (Hrk. Bşk.)
187 Yb. Oktay ÇELİK 28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. K. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Ks. A.)
188 Yzb. Taha Fatih ÇELİK Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Taar. Hlkp. Tb. 3'üncü Taar. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
189 Alb. Turgay ÇELİK GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)
190 Ütğm. Vural ÇELİK 8'inci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kt. Gözlem Sb.)
191 Bnb. Ahmet ÇELİKEL K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Müş. Pl. ve Hdf. Ynt. Sb.)
192 Ütğm. Oğuzhan ÇELİKOĞLU K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Per. Tmn. ve Ytş. Ks. (Per. Tmn. Sb.)
193 Alb. Devran ÇETİNKAYA Dağ Komd. Okl. ve EM Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
194 Alb. Mürsel ÇIKRIKCI KULELİ As. Lis. K. (Okl. K.)
195 Yb. Şakir ÇINAR TSK As. Atş.likleri Bakü Silahlı Kuv. Ataşeliği (Kr. Atş.)
196 Tğm. Şuayip ÇITLAK 14'üncü Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Kşf. Bl. 1'inci Kşf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
197 Tğm. Abdülkadir ÇİÇEK 16'ncı Mknz. P. Tug. 2'nci Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
198 Bnb. Gökhan ÇİÇEK Kr. Hvcl. Okl. Bkm. K.lığı Mrk. Bkm. K.lığı Bkm. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)
199 Yb. Latif ÇİÇEK 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. K. Ks. (Tb. K.)
200 Alb. Faruk ÇİFTÇİ GATA HAYDARPAŞA Eğt. Hst. Btbp. Dah. Hstl. Böl. Göğüs Hstl. Srv. Srv. Ks. (Srv. Şefi - Prof.)
201 Yb. Selim ÇİFTÇİ 1'inci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Per. Bşk. Mrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
202 Alb. Mustafa ÇİN Kr. Hvcl. Okl. Erkan Bşk. Soru Bank. Ölç. ve Değ. Ş. (Ş. Md.)
203 Bnb. Bekir ÇİYDEM 1'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
204 Bnb. Engin ÇOBAN 65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)
205 Yzb. Ferudun ÇOBAN Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Bkm. ve Onr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
206 Bnb. Murat ÇOBAN 1'inci Or. Kur. Bşk. GENSEK Sek. (Emrine)
207 Ütğm. Serkan ÇOBAN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. AK Bl. AK Uçuş Ks. (Hlkp. Plt.)
208 Tğm. Osman ÇOLAK Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4'üncü ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 6'ncı Tim (Tim K. Yrd.)
209 Tğm. Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
210 Yb. Fatih ÇUBUKÇU Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
211 Bnb. Hüseyin DAĞCİ 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 2'nci Hd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
212 Bnb. Mehmet DAĞLI 5'inci Zh. Tug. 1'inci Hd. A. A. Kh. İsth. Ks. (Ks. A.)
213 Alb. Murat DAĞLI Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. K. Ks. (A. K.)
214 Tğm. Abdulsamet DARBAŞ 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 3'üncü Bt. 1'inci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
215 Tğm. Enes DAŞÇI 8'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
216 Bnb. İbrahim DEDE 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Müş. Pl. Gr. (MPG) Bşk. Müş. Hrk. Pl. ve İcra Koor. Ş. (Kr. Hrk. Pl. Koor. Sb.)
217 Yzb. Serdar DEĞİRMENDERE 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
218 Bnb. Abdullah DEMİR K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Tşk. Ş. Pl. ve Koor. Ks. (Tşk. Koor. Sb.)
219 Ütğm. Alican DEMİR 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
220 Yb. Fahrettin DEMİR 11'inci Komd. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
221 Bnb. Fatih DEMİR K.K. GENSEK  İşl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)
222 Ütğm. Kayhan DEMİR 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. 1'inci Mot. P. Tb. Kh. Bl. ELMASAĞA Cph.liği Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
223 Ütğm. Ümit DEMİR 9'uncu Komd. Tug. 1'inci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
224 Tğm. Bekir DEMİRCAN 2'nci Hd. Tug. Köprülü K. Yrd. 5'inci Hd. Tb. 1'inci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
225 Bnb. Ferat DEMİRCAN 14'üncü Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Tb. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Hrk., Eğt. ve İsth. Sb.)
226 Yzb. Enver Sedat DEMİRCİ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (9'uncu Bl. K.)
227 Tğm. Hakan DEMİREL 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 120 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
228 Yb. Mehmet DEMİRHİSAR K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Millî Pl. Sb.)
229 Yb. Sayit DEMİRKOL GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)
230 Alb. Ömer DENİZ GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Göğüs Hstl. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)
231 Tğm. İbrahim DENİZHAN K.K. İs. D. Bşk. İnş. Ş. Pl. Koor. ve As. İçme/Kullanma Su. Ks. (İnc. ve Kont. Müh.)
232 Ütğm. Bilal DENK 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. 1'inci Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)
233 Yb. Murat DİNLECENER 58'inci Top. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
234 Yzb. Ahmet DİRENÇ K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. Mu. ve Müh. Ks. (Harita ve Müh. Tyn. Sb.)
235 Yzb. Vural DİZDAROĞLU EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)
236 Bnb. Osman DOĞAN K.K. Hrk. Bşk. Bşk. (İcra Sb.)
237 Tğm. Resul DOĞAN 2'nci Zh. Tug. 1'inci Tnk. Tb. 1'inci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
238 Yzb. Zafer DOLU Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. İrt. Tb. 1'inci İrt. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
239 Ütğm. Aydın DUMAN KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-Yurt Dışı Yk. Ls. Eğitiminde Gör. Üz.)
240 Yb. Murat DUNDAR 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 1'inci Hd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
241 Yzb. Melih DURAK K.K. EDOK Okullar K.lığı Kur. Bşk. Eğt. ve Öğt. Ş. Pl. Koor. Ks. (Pl. ve Koor. Sb.)
242 Yb. Engin DURMAZ TSK As. Atş.likleri Bakü Silahlı Kuv. Ataşeliği (As. Dnş.)
243 Alb. Mustafa DURMUŞ Yük. Sevk ve İd. Akd. (YÜSİDAK) Öğt. Bşk. As. Bilimler ABD Bşk. (Öğt. El.)
244 Bnb. Osman DURMUŞ 4'üncü Mknz. P. Tug. K. Yrd. 1'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
245 Yzb. Necati DURMUŞBAŞ K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. İs. Ks. (İs. Asb. Tyn. Sb.)
246 Tğm. Şuayb Furkan DURSUN 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 2'nci Hd. Tb. 4'üncü Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
247 Yzb. Ersin DURUR KTBK Komd. A. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
248 Yb. Murat DURUSOY KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)
249 Yb. Murat DURUSU GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Acil Tıp ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)
250 Alb. Muzaffer DÜZENLİ K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
251 Bnb. Hasan Hüseyin EÇİK KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
252 Tğm. Yunus Emre EDİZ 19'uncu Mot. P. Tug. 2'nci Mot. P. Tb. Muh. Des. Bl. 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
253 Bnb. Fatih EFE K.K. İs. D. Bşk. EYP Mcdl. Ş. Tak. İnc. ve Alınan Drs. Ks. (Myn. Koor. Sb.)
254 Yb. Ahmet EJDER K.K. Harbe Hazırlık ve Eğt. D. Bşk. Eğt. ve Öğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
255 Yb. Serbülent EKEN K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emrine)
256 Yzb. Egemen EKER 3'üncü Zh. Tug. Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
257 Tğm. Muhammet EKİNCİ 11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 1'inci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. 3'üncü Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)
258 Yb. Yücel EKİZOĞLU Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
259 Bnb. Halil EKİZTAŞ K.K. Loj. Hiz. D. Bşk. İnt. ve Ulş. Ş. İnt. ve Ulş. Ks. (Svl. Ulş. Ytnk. Sb.)
260 Ütğm. Tarık EKMEN 11'inci Komd. Tug. TOW Bl. 2'nci Tow Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
261 Tğm. Hamza ER Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 5'inci Tim (Tim K. Yrd.)
262 Alb. Ali ERASLAN TSK İnsani Yrd. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
263 Bnb. Ali ERCAN Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Ks. (G/M Hlkp. Test Uçuş Kont. ve Standardizasyon Plt.)
264 Yzb. Burak ERCAN Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Mhf. Komd. Tb. K. Konutları Blg. Mhf. Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
265 Ütğm. Serdar ERCAN Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Sabit Kanat Uçuş Eğt. Krl. Hf. Nak. Uç. Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)
266 Alb. Erdoğan ERDEM Kr. Hvcl. Okl. Erkan Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
267 Alb. Hakan ERDEM GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Enf. Hstl. ve Kl. Mik. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)
268 Alb. Muharrem ERDEM Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)
269 Yzb. Selçuk ERDEM 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
270 Alb. Bahadır ERDEMLİ 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
271 Yzb. Muharrem ERDİNÇ K.K. MEBS Bşk. BS D. Bşk. İşlt. ve İdame Ş. Tml. Srv. İşltm. Ks. (Etki Alanı İşlt. ve İltş. Sb.)
272 Ütğm. Cihan ERDOĞAN K.K. Atlı Spor EM Bnc. Ekp. Eng. Atlama Ks. (Eng. Atlama Sb.)
273 Yzb. Erdan Kaya ERDOĞAN 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
274 Alb. Suat ERDOĞMUŞ 51'inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
275 Yzb. Göksel EREN KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. FYO Öğr. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)
276 Yb. Ömer ERGENEKON P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. K. Ks. (Tb. K.)
277 Bnb. Hakan ERGİN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Üstsb. Tyn. Sb.)
278 Ütğm. Akın ERGÜL 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
279 Bnb. Osman Erhan ERGÜN 20'nci Zh. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
280 Ütğm. Veysi ERİK P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 1'inci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (2'nci Tk. K.)
281 Yzb. Emre ERKAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
282 Alb. Ali Can ERKİLETLİOĞLU 3'üncü Komd. Tug. K. Ks. (Emrine)
283 Alb. Necmi EROĞLU 39'uncu Mknz. P. Tug. 2'nci Hd. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)
284 Bnb. Nejdet EROĞLU K.K. Öz. Kalem Md. Md. Kh. (Öz. Kalem Md. Yrd.)
285 Alb. Erkan EROL MSB Müs. Müsteşarlık (Emrine)
286 Yb. Hakan EROL K.K. Loj. K.lığı Bkm. K.lığı 5'inci Ana Bkm. Mrk. Klt. Ynt. Md. Hv. Arç. Kabul ve Tec. Böl. Hv. Arç. Kabul ve Tslm. Ks. (Ks. A.)
287 Ütğm. Kadir EROL P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Asb. Kurs Tb. 3'üncü Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (1'inci Tk. K.)
288 Yb. Mehmet EROL 1'inci Or. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Hv. Svn. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
289 Bnb. Mehmet EROL 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı K. Kh. K. Ks. (Loj. Des. K.)
290 Alb. Nail ERSÖZ GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Gn. Crh. ABD Bşk. Harp Crh. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)
291 Yb. Yücel ERSÜREN Kr. Hvcl. K.lığı Dent. Değ. Kaza Kırım, Uçuş ve Yer Emn. Bşk. Dent. ve Değ. Ş. (Hvcl. Hrk. ve Eğt. Dent. Sb.)
292 Yzb. Ahmet ERTEKİN 1'inci Or. Kur. Bşk. GENSEK İşl. ve Koor. Ks. (İcra Sb.)
293 Bnb. Muhammet Hanifi ERTOSUN 12'nci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. Hrk. ve Eğt. Ks. (Ks. A.)
294 Yb. Ümit ERTUĞRUL 1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. MHM A. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (Loj. Per.)
295 Yzb. Emre ERYÜZ 2'nci Zh. Tug. 1'inci Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
296 Tğm. Enes Doruk ESEN 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (Ks. A.)
297 Ütğm. Serbay ESEN 1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 2'nci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
298 Alb. Turan FEDAİ GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. As. Sağ. Hiz. ABD Bşk. Bşk. (Öğt. Üyesi - Yrd. Doç.)
299 Bnb. Çağatay FIRINCI 28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. Loj. Ks. (İkm. Sb.)
300 Bnb. Hasan FİDAN K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Pl. Sb.)
301 Ütğm. Mustafa FİDAN 28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. 1'inci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
302 Tğm. Hüseyin FİLİBE 48'inci Hd. Tug. Andaç K. Yrd. 2'nci Hd. Tb. 4'üncü Hd. Bl. Mrk. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
303 Alb. Nebi GAZNELİ 23'üncü Mot. P. Tüm. 6'ncı Mot. P. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)
304 Alb. Uğurcan GENÇAY 25'inci Hd. Tug. Artvin K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
305 Yb. Ümit GENÇER K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emrine)
306 Alb. Ahmet Zeki GEREHAN Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (ABD Bşk.)
307 Alb. İsmail GİRGİN 3'üncü Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
308 Yb. Ertuğrul GÖKBULUT 59'uncu Top. Eğt. Tug. Top. Eğt. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
309 Yzb. Fatih GÖKÇE K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı İsth. Ş. (İsth. Sb.)
310 Yb. Bülent GÖKÇİÇEK 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Müş. Pl. Gr. (MPG) Bşk. Bşk. (Müş. Pl. Gr. (MPG) Bşk.)
311 Ütğm. İbrahim GÖKIRMAK 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
312 Alb. Ufuk GÖKŞEN MALTEPE As. Lis. K. (Okl. K.)
313 Tğm. Mehmet Fatih GÖKTAŞ İs. Okl. ve EM İs. Okl. Eğt. Des. ve Tatb. Tb. Karışık Köp. Bl. Yz. Köp. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
314 Ütğm. İsmail GÖKTÜRK 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
315 Ütğm. Deniz GÖL K.K. Tatb. Mrk. Mlz. Des. ve Dp. Gr. Tnk. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
316 Alb. Necat GÖR 20'nci Zh. Tug. K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
317 Tğm. Selim GÖREN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
318 Yb. İlksen GÖRKEM 1'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
319 Yb. Kerim GÖZTEPE 65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
320 Yb. Halil GÜL Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. K. Ks. (A. K. Yrd.)
321 Alb. Hüsamettin GÜL GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tıp Bilişimi ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)
322 Yzb. Yusuf GÜL K.K. İsth. Bşk. İç İsth. Anlz. ve Değ. Ş. İç İsth. Anlz. ve Değ. Ks. (Anlz. ve Değ. Sb.)
323 Tğm. İbrahim Furkan GÜLCAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
324 Bnb. Yasemin GÜLCAN KURT GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tbb. Biyokimya ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)
325 Yzb. Hakan GÜLER 1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
326 Yb. Talip GÜLER Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
327 Tğm. Murat GÜLERDİ Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
328 Ütğm. Davut GÜLLÜÇAYIR MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
329 Yb. Metin GÜLTEKİN 5'inci Zh. Tug. 2'nci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
330 Tğm. Hüseyin GÜMÜŞ 54'üncü Mknz. P. Tug. Kestanelik K. Yrd. 2'nci Hd. Tb. 1'inci Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
331 Bnb. Zafer GÜMÜŞ 2'nci Zh. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
332 Tğm. İbrahim GÜNAYDIN 2'nci Hd. Tug. Köprülü K. Yrd. 5'inci Hd. Tb. 4'üncü Hd. Bl. 1'inci Mrk. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
333 Ütğm. Mehmet GÜNDEĞER 25'inci Hd. Tug. Kars K. Yrd. 4'üncü Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
334 Alb. Mahmut GÜNDOĞDU K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Ş. Md.)
335 Ütğm. Rıdvan GÜNDOĞDU 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)
336 Yzb. Şafak GÜNDOĞDU KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
337 Tğm. Aykut GÜNDÜZ TSK İnsani Yrd. Tug. Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)
338 Yzb. Ayhan GÜNEY KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 1'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (4'üncü Bl. K.)
339 Ütğm. Vedat GÜNGÖR K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)
340 Yzb. Güven GÜNİNDİ KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 9'uncu Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
341 Ütğm. Öztürk GÜR Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Tk. K.)
342 Yzb. Sabri GÜR KULELİ As. Lİs. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb.  Tb. K.lığı (6'ncı Bl. K.)
343 Yzb. Recep GÜRBÜZ Slh. Kuv. Bnd. Okl. Öğr. ve Kurslar K.lığı Slh. Kuv. Bnd. Lis. Öğr. Tb.  Tb. Kh. (İsth. ve İKK Sb.)
344 Yzb. Hakan GÜREŞCİ MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (11'inci Bl. K.)
345 Bnb. Özkan GÜRKOL Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Sb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
346 Yzb. İsmail GÜROL 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Ks. A.)
347 Tğm. Talha GÜVEN 59'uncu Top. Eğt. Tug. Erkan Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)
348 Bnb. Ahmet GÜZEL Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. 1'inci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
349 Tğm. Necip HACIBEKTAŞOĞLU 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
350 Yzb. Serdar HACISALİHOĞLU 3'üncü Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)
351 Tğm. Kazım HAMZAÇEBİ Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
352 Alb. Ali HARLAK GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Gn. Crh. ABD Bşk. Harp Crh. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)
353 Tğm. Mahir Furkan HASDEMİR Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
354 Yb. Efendi HASPOLAT 55'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
355 Yb. Taşkın HEKEN 39'uncu Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
356 Yb. Fatih HELVACIOĞLU 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Mua. ve Kabul Koms. (Koms. Bşk.)
357 Yb. Ahmet Turan ILICA ETİMESGUT As. Hst. Btbp. Yrd. Lab. Böl. Şef. Rady. Srv. (Uzm. Tbp.)
358 Bnb. Fatih IRMAK Harp Akd. K. Kh. (Emir Sb.)
359 Alb. Mehmet Kemal IRMAK GATA Yk. Bilim Konseyi (Üye - Prof.)
360 Ütğm. Ahmet Fazıl IŞIK K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Yd. Sb. Koor. Sb.)
361 Yb. Ekrem IŞIK Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. K. Ks. (A. K. Yrd.)
362 Alb. İsmail IŞIK 49'uncu Komd. Tug. K. Ks. (Emrine)
363 Yzb. Halis IŞIKLI 10'uncu Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)
364 Tğm. Samet IŞIKSOY KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tk. K.)
365 Tğm. Muhammet Mustafa İBİŞOĞLU 54'üncü Mknz. P. Tug. Kestanelik K. Yrd. 3'üncü Hd. Tb. 3'üncü Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
366 Tğm. Burak Han İLGÜN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
367 Yzb. Murat İLHAN 9'uncu Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. Pl. ve Eğt. Ks. (Eğt. Pl. Sb.)
368 Bnb. Semih İLHAN Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. 1'inci Tnk. Eğt. A. 2'nci Tırt. Arç. Sür. Er Eğt. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
369 Bnb. Aydın İMAMOĞLU 5'inci Zh. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
370 Alb. İsmail İNAL K.K. İs. D. Bşk. Eml. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
371 Yzb. Mustafa İNANÇ 4'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
372 Tğm. Fatma İNCE Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
373 Yzb. Hüseyin İNCE KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (12'nci Bl. K.)
374 Alb. Ziver İNCİ DENİZLİ Mrk. K.lığı K. Kh. (Mrk. K.)
375 Bnb. Muslih İPEKLİLER 3'üncü P. Eğt. Tug. 58'inci P. Eğt. A. 1'inci P. Eğt. Tb. Tb. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Hrk., Eğt. ve İsth. Sb.)
376 Yb. Savaş KABAKLI 28'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
377 Ütğm. Kurtuluş KAFALI K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Dava ve Yk. Dis. Krl. İşl. Ks. (İşl. Sb.)
378 Bnb. Rafet KALAYCI Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
379 Yb. Murat KALE K.K. Hrk. Bşk. Bşk. (MGK ve Koor. Sb.)
380 Bnb. Nurullah KALEBAŞI 1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. İsth. Bşk. İsth. Pl. ve Eğt. Ş. Pl. ve Eğt. Ks. (Eğt. ve İsth. Pl. Sb.)
381 Bnb. Mehmet KALKAN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Asb. Tyn. Sb.)
382 Tğm. Kerim Can KAMAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
383 Alb. Mehmet KAPAN 2'nci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
384 Alb. Uğur KAPAN Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Döner Kanatlı Uç. Uçuş Eğt. Krl. Krl. Kh. (Krl. Bşk.)
385 Bnb. Ahmet KAPTI K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Hd. Ş. Pl. ve Koor. Ks. (Hd. Pl. Koor. ve Tşk. Sb.)
386 Alb. Mehmet KARABEKMEZ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. Gr. K.lığı (Öğr. Gr. K.)
387 Ütğm. Ömer Faruk KARABOĞA P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 1'inci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (1'inci Tk. K.)
388 Alb. Uğur KARACA K.K. GENSEK  GENSEK (Gn. Sek.)
389 Yb. Özcan KARACAN Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp.Tb. K. Ks. (Tb. K.)
390 Tğm. İdris KARADURAN 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 2'nci Hd. Tb. 7'nci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
391 Alb. Metin KARAGÖZ 3'üncü P. Eğt. Tug. K. Ks. (Emrine)
392 Bnb. Zeyit KARAGÖZ K.K. GENSEK  BHİ Ş. HLKİŞ ve Tanıtım Ks. (Ks. A.)
393 Yzb. Evren KARAGÜLLE 59'uncu Top. Eğt. Tug. 2'nci Hav. Eğt. Tb.  Tb. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Hrk., Eğt. ve İsth. Sb.)
394 Tğm. Yunus KARAGÜLLE 11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 3'üncü 105/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Adestim 1'inci ADESTİM (Ateş Des. Sb.)
395 Ütğm. Mustafa KARAHAN P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 3'üncü Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (1'inci Tk. K.)
396 Yb. Yalçın KARAHAN K.K. GENSEK  BHİ Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
397 Yb. Fatih KARAKAYA 2'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
398 Yzb. Ali KARAKUŞ K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı İsth. Ş. (İsth. Sb.)
399 Alb. Atilla KARAKUŞ K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Kuv. Glş. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
400 Yzb. Muhammer KARAMAN MEBS Okl. ve EM Erkan Bşk. Hrk. Eğt. ve Öğt. Ş. (Ş. Md.)
401 Bnb. Gökhan KARASU 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. Mua. ve Kabul Koms. (Koms. Bşk.)
402 Yzb. İbrahim KARATAŞ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (16'ncı Bl. K.)
403 Yb. Şahin KARATEKİN 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
404 Yzb. Mehmet KARGACI 39'uncu Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
405 Yb. Coşkun KARĞIN 3'üncü Komd. Tug. Siirt K. Yrd. 1'inci Komd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
406 Bnb. Mehmet KARSLI K.K. Tyn. D. Bşk. Uzm. Erb. Ş. Muh. Des. ve Muh. Hiz. Des. Snf. Uzm. Erb. İşl. Ks. (Ulş. İs. Vet. Uzm. Erb. İşl. Sb.)
407 Ütğm. Servet KARTAL P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 4'üncü Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (1'inci Tk. K.)
408 Alb. Muzaffer KARTOPU Kr. Hvcl. Okl. Bkm. K.lığı K. Kh. K. Ks. (Bkm. K.)
409 Ütğm. Ahmet KAYA KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 16'ncı Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
410 Tğm. Engin KAYA Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. 5'inci Tim (Tim K. Yrd.)
411 Yb. Kağan KAYA 54'üncü Mknz. P. Tug. Karaağaç K. Yrd. K. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Ks. A.)
412 Ütğm. Murat KAYA 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shr. Hiz. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
413 Alb. Müslüm KAYA 23'üncü Mot. P. Tüm. K. Ks. (Emrine)
414 Ütğm. Raif KAYA KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (13'üncü Bl. K.)
415 Bnb. Hüseyin KAYIR MALTEPE As. Lis. K. Kh. İsth. ve İKK Ks. (Ks. A.)
416 Yzb. Kaan KELEŞ 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
417 Alb. Rıfkı KESER P. Okl. Öğr. ve Kurs A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)
418 Alb. Vural KESİK GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Çocuk Sağ. ve Hstl. ABD Bşk. Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)
419 Bnb. Güven KESKİN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. Tnk. Ks. (Tnk. Sb. Tyn. Sb.)
420 Yzb. Kemal KESKİN 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)
421 Yzb. Kenan KESKİN Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)
422 Ütğm. Nazmi KESKİN 11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 1'inci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)
423 Yb. Birol KESKİNKILIÇ K.K. Tak. EH Tug. K. Ks. (Emrine)
424 Yb. Alpaslan KILIÇ K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. Hv. Svn. Ks. (Hv. Svn. Tyn. Sb.)
425 Ütğm. Fatih Mehmet KILIÇ Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Eğt. Des. ve Tatb. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
426 Yzb. Mehmet KILIÇ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (14'üncü Bl. K.)
427 Yb. Mehmet Ali KILIÇ 20'nci Zh. Tug. K. Yrd. 2'nci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
428 Yzb. Bahtiyar KILIÇASLAN K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)
429 Yb. Erdal KILINÇ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 1'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)
430 Yzb. Sedat KILINÇ 14'üncü Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Kşf. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
431 Tğm. Muhammet KIVRAK TSK İnsani Yrd. Tug. MEBS Bl. Mu. İşlt. Des. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
432 Tğm. Taha KIVRAK K.K. Loj. K.lığı Bkm. K.lığı Elkt. Opt. Sis. Bkm. Mrk. Tek. Md. Tek. Ynt. Böl. A. Sis./Prj. İnc. Glş. ve Tkp. Ks. A. (Fz. ve Rok. Sis. Prj. Sb.)
433 Ütğm. Servet KIZILTAŞ K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı 11'inci Ana İkm. Mrk. K. Kh. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)
434 Ütğm. İbrahim KIZILYER 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. 3'üncü ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
435 Yzb. Celal KİPER K.K. Kh. Des. Kt. Gr. Hiz. Tb. Hiz. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
436 Tğm. Kemal KİRAZLI Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
437 Yb. Celal KOCA Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1'inci ÖZKUV Tug. K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
438 Bnb. Dursun KOCA K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Müş. Pl. ve Hdf. Ynt. Sb.)
439 Bnb. Okan KOCAKURT Kr. Hvcl. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
440 Ütğm. Alican KOÇ Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
441 Ütğm. Eray KOÇ 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
442 Ütğm. Duran KOÇAK KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (11'inci Bl. K.)
443 Bnb. Fatih KOÇAK 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. BDH Gr. 1'inci SAİ Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)
444 Ütğm. Abdurrahman KOÇOĞLU 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
445 Alb. Mustafa KOL K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Mslk. Gelişim Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
446 Yb. Ünal KORKEM 6'ncı Mknz. P. Tüm. K. Ks. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
447 Alb. Ömer KORKUT 2'nci Hd. Tug. Kavuşak K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
448 Bnb. Eyüp KÖK Hv. K. K.lığı Kur. Bşk. İsth. Bşk. Müş. Hdf. Ürtm. Anlz. ve Ynt. Mrk. Bşk. 4'üncü Hdf. Sis. Ş. Md. (Hdf. Sis. Anlz. Sb.)
449 Bnb. Mehmet KÖMÜR ŞANLIURFA Mrk. K.lığı K. Kh. (Mrk. K.)
450 Tğm. Yasin KÖROĞLU Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
451 Yzb. Bahadır KÖSE Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Bşk. (Emrine-Yurt Dışı Akd./Kolej Eğitiminde Gör. Üz.)
452 Yzb. Necdet KÖSTEK 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Top. Tb. Tb. Kh. Per. Ks. (Ks. A.)
453 Bnb. İbrahim KÖYMEN K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Pl. Ş. Uzm. Erb. Svl. Me. İşçi, Sözleşmeli Erb. ve Er Pl. Ks. (Ks. A.)
454 Alb. Ayhan KUBAR GATA Yk. Bilim Konseyi (Üye - Prof.)
455 Yb. Mustafa KUBİLAY 3'üncü Kor. MEBS A. TASMUS Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
456 Ütğm. Salih KUKUDASOĞLU Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Hiz. Des. Tb. Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
457 Yb. Uğur KUMAT K.K. Kr. Hvcl. D. Bşk. Uçuş Emn. Kaza Kırım ve Hv. Trf. Ş. (Uçuş ve Yer Emn. Sb.)
458 Alb. Bülent KURT GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tbb. Patoloji ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)
459 Yb. Ercan KURT 1'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
460 Alb. Erdoğan KURT 3'üncü Komd. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
461 Ütğm. Semih KURT 11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Des. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
462 Tğm. Ahmet KURTAY 57'nci Top. Tug. Hv. Svn. Tb. 3'üncü 35 mm Oer. Hv. Svn. Bt. Hv. Svn. Füze Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
463 Yzb. Celil KUŞ 20'nci Zh. Tug. K. Yrd. 1'inci Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
464 Alb. Ekrem KÜÇÜKBERBER 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)
465 Alb. Ersöz KÜRKÇÜ IĞDIR Mrk. K.lığı K. Kh. (Mrk. K.)
466 Tğm. Fatih MANDACI Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. 1'inci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Plt.)
467 Tğm. Halil Yavuzhan MEKECİ 25'inci Hd. Tug. Artvin K. Yrd. 1'inci Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
468 Bnb. Hamza MERMER Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)
469 Tğm. İbrahim MERT Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
470 Ütğm. Ali METİN KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 7'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
471 Yzb. Tarık METİN 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Ks. A.)
472 Tğm. İsmail MEYDAN 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 106 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
473 Bnb. Enver MURATOĞLU 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. Hrk. ve Eğt. Ks. (Ks. A.)
474 Tğm. Ahmet MUTLU 1'inci Zh. Tug. K. Yrd. 1'inci Tnk. Tb. 1'inci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
475 Yb. Orhan NAY 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
476 Tğm. Emre NAZLIGÜLOĞLU Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
477 Tğm. Ömer NİLÜFER 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 1'inci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
478 Yzb. Hüseyin NİŞANCI 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
479 Tğm. İrfan OKUMUŞ Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
480 Tğm. Sami OKUTAN 25'inci Hd. Tug. Artvin K. Yrd. 2'nci Hd. Tb. 1'inci Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
481 Alb. Yüksel ORDU K.K. İsth. Bşk. Güv. Ş. K.K. Kh. Güv. Subaylığı Ks. (Kh. Güv. Sb.)
482 Yzb. Muhammet Erhan ORHAN KHO Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Eğt. Pl. Sb.)
483 Yb. Ali Ercan ORMANOĞLU 14'üncü Mknz. P. Tug. K. Yrd. 1'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
484 Tğm. Tayfun ORTANCA 18'inci Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Tnks. Bl. 1'inci Tnks. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
485 Ütğm. Hakkı OVALI KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 17'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)
486 Yb. İsmail ÖCAL KANDIRA Kışla Gzn. Gzn. Md. (Gzn. Md.)
487 Yb. Turgay ÖDEMİŞ KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı K. Kh. (Loj. Des. K.)
488 Alb. Çetin ÖĞÜT 2'nci Hd. Tug. Tug. Kh. K. Ks. (Emrine)
489 Ütğm. Hüseyin ÖĞÜT 11'inci Komd. Tug. Hav. Bl. 3'üncü 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
490 Yzb. Abdurrahman ÖKMEN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. İkm. Ks. (İkm. Asb. Tyn. Sb.)
491 Ütğm. Osman Turan ÖNAL KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-BS Sb. Tml. Sertifika Prog. Eğitiminde Gör. Üz.)
492 Alb. Murat ÖNDER KULELİ As. Lis. Hazır Yemek Hiz. Kont. Tşk. (Tşk. Bşk.)
493 Bnb. Adem ÖNER K.K. Per. İşl. D. Bşk. Olay İnc. Ş. Değ. ve İşl. Ks. (Değ. ve İşl. Sb.)
494 Alb. Samettin ÖREMİŞ 5'inci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Emrine)
495 Yzb. Samet ÖRENLİER KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Hiz. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
496 Alb. Fatih ÖRS GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Rady. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)
497 Tğm. Hacı Ahmet ÖZ 11'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. İşlt. Ks. (Ks. A.)
498 Ütğm. Eren ÖZAKINCI TSK İnsani Yrd. Tug. Doğal Afetler AK Tb. 2'nci Doğal Afetler AK Brl. 2'nci Doğal Afetler AK Timi (Tim K.)
499 Yb. Dinçer ÖZCAN K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Kdr. ve Anlz. Ş. Kdr. İnc. Ks. (Muh. Des. Snf. Kdr. İnc. Sb.)
500 Alb. Yüksel ÖZCAN Dağ ve Komd. Tug. K. Ks. (Emrine)
501 Yb. Ayhan ÖZÇELİK MSB Harita Gn. K.lığı Erkan Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)
502 Tğm. Ahmet ÖZDEMİR 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Ulş. Oto Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
503 Tğm. Emrah ÖZDEMİR 4'üncü Mknz. P. Tug. 1'inci Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. 3'üncü Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
504 Yzb. Fatih ÖZDEN K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)
505 Ütğm. Haydar Murat ÖZDEN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Hrk. Eğt. Ks. (Pl. ve Hrk. Sb.)
506 Alb. Onur ÖZDEN 172'nci Zh. Tug. K. Ks. (Emrine)
507 Bnb. Burhan ÖZDİL K.K. Per. İşl. D. Bşk. Olay İnc. Ş. Mür. ve Şikayet İşl. Ks. (Ks. A.)
508 Ütğm. Samet ÖZEN 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
509 Alb. Mustafa ÖZER GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. As. Sağ. Hiz. ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)
510 Ütğm. Ökkeş Hakan ÖZER 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 1'inci Hd. Tb. Kh. ve Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
511 Yzb. Özkan ÖZGENÇ 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
512 Yzb. Oğuz Serdar ÖZGÜR Top. ve Füze Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
513 Alb. Mustafa ÖZKAN Kr. Hvcl. K.lığı K. Ks. (Emrine)
514 Tğm. Mustafa ÖZKARDEŞLER Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
515 Yzb. Süleyman ÖZKAYNAKCI 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. BDH Gr. BDH Ş. Brş. Des. Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
516 Yzb. Ahmet ÖZKILIÇ 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
517 Alb. Ömer Faruk ÖZKÖSE 23'üncü Mot. P. Tüm. 23'üncü Mot. P. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)
518 Bnb. Zafer ÖZLEBLEBİCİ Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)
519 Tğm. Mehmet ÖZSOY 14'üncü Mknz. P. Tug. K. Yrd. Top. Tb. 2'nci 155/39 mm K/M Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. Sb.)
520 Ütğm. Özgür ÖZSOY 1'inci Mot. P. Tug. İs. Svş. Bl. 1'inci İs. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
521 Yb. Bekir ÖZTÜRK TSK As. Atş.likleri Kuveyt ASATŞ (ASATŞ)
522 Ütğm. Çetin ÖZTÜRK 11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 107 mm ÇNRA Bt. 1'inci Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
523 Tğm. Enes ÖZTÜRK 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. 1'inci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
524 Yzb. Halil ÖZTÜRK MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (7'nci Bl. K.)
525 Alb. Hüseyin ÖZTÜRK K.K. Per. Bşk. Sek. (Sek.)
526 Yb. Özgür ÖZTÜRK ANKARA Mrk. K.lığı 2'nci As. İz. Blg. 2'nci Mot. As. İz. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
527 Alb. Sami ÖZTÜRK GATA HAYDARPAŞA Eğt. Hst. Btbp. Dah. Hstl. Böl. İç Hstl. Srv. İmmünoloji ve Alerji Hstl. Ks. (Srv. Şefi - Prof.)
528 Tğm. Soner ÖZTÜRK 48'inci Hd. Tug. Gülyazı K. Yrd. 4'üncü Hd. Tb. 1'inci Hd. Bl. Mrk. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
529 Ütğm. Müjdat PALA 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)
530 Ütğm. Rafet PARLATAN 11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 3'üncü 105/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. Sb.)
531 Ütğm. Mustafa PAYCI KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Emn. ve Mhf. Bl. 1'inci Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
532 Bnb. Murat PAZARBAŞ 6'ncı Mknz. P. Tüm. K. Ks. Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (Ks. A.)
533 Bnb. Fikri PEHLİVANLI K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Pl. Ks. (Pl. Sb.)
534 Alb. Arz PEKMEZCİ 28'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
535 Yzb. Ali Rıza PERÇİN KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 18'inci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
536 Alb. Selçuk Serhat PESEK 58'inci Top. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
537 Ütğm. Fatih PINAR 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. 1'inci Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
538 Yzb. Adem POLAT GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Çocuk Sağ. ve Hstl. ABD Bşk. Neonatoloji Bilim Dalı Bşk. (Yandal Uzml. Öğr.)
539 Ütğm. Bora POLAT 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 1'inci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
540 Alb. İlhami POLAT GATA K. Bilimsel Yrd. Sağ. Asb. MYO K. (Okl. K.)
541 Yb. Serkan POLAT 14'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
542 Yzb. Sungur POROY 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
543 Tğm. Emre POYRAZ 70'inci Mknz. P. Tug. 4'üncü Hd. A. 3'üncü Hd. Tb. 12'nci Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
544 Yb. Mesut RAHAT K.K. İsth. Bşk. İKK Ş. İşl. Ks. (İşl. Sb.)
545 Alb. Gökhan Lütfü REYHAN Kr. Hvcl. Okl. Smlt. Uçş. Eğt. K.lığı Eğt. Böl. Bşk. Tml. Hlkp. Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)
546 Tğm. Mesut SAĞLIK 8'inci Kor. Kh. Des. Gr. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Mal Saym.)
547 Tğm. Muhammet SAKA K.K. Loj. K.lığı Bkm. K.lığı Erkan Bşk. Bkm., Ürtm. ve Koor. Ş. İmlt. Kont. ve Tek. Muhs. Ks. (İmlt. Tkp. Sb.)
548 Alb. İsa SANCAKLI 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
549 Bnb. Muhammed Hakan SANÖN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. Top. Ks. (Top. Sb. Tyn. Sb.)
550 Bnb. Erkan SARI GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Çocuk Sağ. ve Hstl. ABD Bşk. Çocuk Endok. Hstl. Bilim Dalı Bşk. (Uzm. Tbp.)
551 Tğm. Yunus Enver SARIASLAN 28'inci Mknz. P. Tug. Kşf. Bl. 1'inci Kşf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
552 Ütğm. Meriç SARIÇALI 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
553 Bnb. Fatih SARIKIR K.K. Tyn. D. Bşk. Kur. Ş. (Gen. İşl. Sb.)
554 Alb. Yusuf SARİ 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. K. Ks. (Emrine)
555 Yzb. Ali SAVAŞ 11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
556 Ütğm. Serhat SAVCI 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
557 Bnb. Erhan SAVUR YDSG  NORFOLK Ytnk. Glş. Bşk. Kom. Kont. İnt. Edbl. ve İdame Alt Bşk. Yrd. Müş. İsth. Kşf. Göz. ve Jeospatial Met. Oşng. Ş. (Jısr Konst. Kh. Sb.)
558 Bnb. Süleyman SELEK K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (NATO Pl. Sb.)
559 Yb. İsmail SELVİ MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)
560 Bnb. Cevdet SERBEST K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Terörizmle Mcdl. Ş. Hrk. Anlz. Ks. (Değ. Sb.)
561 Bnb. Erdinç SERÇE 14'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
562 Bnb. Ahmet SEREYİM Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. 1'inci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
563 Tğm. Ali SERT Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
564 Yzb. Gürkan SERTESER 59'uncu Top. Eğt. Tug. Erkan Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Eğt. Sb.)
565 Alb. Vedat SEVEN K.K. Kr. Hvcl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
566 Yb. Bülent SEVİNDİK TSK As. Atş.likleri KANBERRA ASATŞ (ASATŞ)
567 Bnb. Yavuz SEZER K.K. GENSEK  İşl. ve Koor. Ş. İcra Ks. (Kur. Bşk. Öz. Sek.)
568 Ütğm. İsmet SEZGİN EDİRNE Mrk. K.lığı İz. Krk. K.lığı K. Kh. (Krk. K.)
569 Alb. Mehmet SEZGİN 3'üncü P. Tüm. K. Ks. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
570 Yb. Ali Tolga SIÇRAR KHO Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
571 Tğm. Cavit Tarık SITKI Dağ ve Komd. Tug. Hav. Bl. 1'inci 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
572 Bnb. Salih SOĞUKPINAR K.K. İsth. Bşk. İsth. Pl. Koor. Ş. (Millî Pl. Sb.)
573 Ütğm. Ümit SOYER 11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 3'üncü 105/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)
574 Yzb. Yavuz SOYER 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Mal Saym.)
575 Yzb. Hakkı SÖKEN Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)
576 Yb. Fatih SÖNMEZ 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
577 Yzb. Münür SÖZEN 39'uncu Mknz. P. Tüm. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)
578 Ütğm. Abdulcabir SUCİ 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. Kom. Kont. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
579 Yzb. Necati Soner SUTMAK 2'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Eğt. ve Tatb. Sb.)
580 Alb. Cüneyt SÜRÜCÜ K.K. Per. İşl. D. Bşk. İşl. ve Koor. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
581 Bnb. Mesut ŞAHAN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Asb. Tyn. Sb.)
582 Bnb. Ali ŞAHİN 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Top. Tb. Loj. Ks. (İkm. Sb.)
583 Ütğm. Erkan ŞAHİN K.K. MEBS Bşk. BS D. Bşk. LBS Ş. İkm. Yzlm. Glş. Ks. (BS Uyg. Programcısı)
584 Yb. Mehmet ŞAHİN Kr. Hvcl. K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
585 Bnb. Mustafa ŞAHİN K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emrine)
586 Alb. Uzay ŞAHİN 5'inci Zh. Tug. K. Yrd. K. Kh. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
587 Yzb. İsmail ŞEN 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Pl., Hrk. ve Eğt. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)
588 Bnb. Şenol ŞEN 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
589 Yb. Sefer Eyüp ŞENSOY 51'inci Mot. P. Tug. 1'inci Mot. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
590 Tğm. Galip ŞİMŞEK Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
591 Ütğm. Veyis Murat TABAK 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 5'inci Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)
592 Yb. Ercüment TAKIR 10'uncu Komd. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
593 Yb. Selahattin TANBOĞA İs. Okl. ve EM İs. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
594 Ütğm. Önder TANRIKULU 58'inci Top. Tug. 227 mm ÇNRA Brl. Brl. Kh. ve Kh. Tk. Brl. Kh. (Brl. K.)
595 Tğm. Müslüm TAPINÇ KHO Öğr. A. 4'üncü Öğr. Tb. 21'inci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)
596 Bnb. Erkal TARLACI K.K. Harbe Hazırlık ve Eğt. D. Bşk. Eğt. ve Öğt. Ş. Eğt. Ks. (Eğt. Pl. Sb.)
597 Yb. Şeref TAŞ 55'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)
598 Yb. Ümran TAŞ K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Pl. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
599 Bnb. Tekin TAŞDEMİR Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Geri Des. Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
600 Alb. Salih TAŞGIN 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
601 Bnb. Erdal TAŞKIN KULELİ As. Lis. Öğt. Bşk. Sos. Drs. Böl. (Türk Dili ve Edebiyatı Öğ.)
602 Bnb. Ahmet TAŞTAN KULELİ As. Lİs. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb.  Tb. K.lığı (8'inci Bl. K.)
603 Bnb. Murat TAVLAŞOĞLU GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kalp ve Damar Crh. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Yrd. Doç.)
604 Alb. Ömer Faruk TEKBAŞ GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Halk Sağ. ABD Bşk. Çevre Sağ. Bilim Dalı Bşk. (Bilim Dalı Bşk. - Prof.)
605 Alb. Abdulkadir TEKE GATA K. Bilimsel Yrd. Sağ. Bilimleri Ens. Arşt. ve Glş. Mrk. Sağ. Hiz. Ynt. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)
606 Tğm. Osman TEKE Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
607 Bnb. Murat TEKİN 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. BDH Gr. 1'inci SAİ Brl. 1'inci Svl.-As. Brl. Timi Tim Kh. (Tim K.)
608 Bnb. Ekrem TEKİNARSLAN 54'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
609 Tğm. Emre TEMİZKAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
610 Yb. Ertuğrul TERZİ 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
611 Ütğm. Yıldırım TERZİ KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 13'üncü Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
612 Alb. Erdal TOĞAÇ 49'uncu Komd. Tug. K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)
613 Yb. Mustafa TOKLU EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
614 Alb. Enver TOPAL KHO K. Ks. (Emrine)
615 Yzb. Şamil TOPAL 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
616 Yb. Cihan TOPCUOĞLU 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
617 Bnb. Gökhan TOPRAKDEVİREN 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. A. Kh. Loj. Ks. (Ks. A.)
618 Tğm. Bilal TOSUN Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3'üncü ÖZKUV Gr. 1'inci ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Tim K. Yrd.)
619 Yb. Sait TOSUN KHO Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)
620 Alb. Ergün TOZKOPARAN GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Göğüs Hstl. ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)
621 Yzb. Ahmet TUFAN KHO Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Güv. Sb.)
622 Alb. Harun TUĞCU GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Adl. Tıp ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)
623 Yb. Rıza Gökalp TUĞRUL 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
624 Alb. Mehmet Ali TUNA 39'uncu Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emrine)
625 Yb. Dağıstan TUNÇBİLEK 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
626 Bnb. Mesut TURAN K.K. İsth. Bşk. İKK Ş. İşl. Ks. (İşl. Sb.)
627 Yzb. Uğur TÜMÜRLEK 58'inci Top. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ateş Des. Sb.)
628 Yzb. Musa TÜRE 28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. K. Kh. Loj. Ks. (Ks. A.)
629 Bnb. Mehmet TÜRK Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)
630 Yb. Ercan TÜRKBEN K.K. Loj. K.lığı Hrk. ve İd. Ynt. D. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
631 Yb. Süleyman TÜRKER 9'uncu Komd. Tug. 2'nci Komd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
632 Tğm. Ömer Faruk TÜRKMEN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
633 Ütğm. Emin TÜRKSEVER KTBK KTKA 2'nci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
634 Yzb. Sinan TÜRKYILMAZ K.K. Per. İşl. D. Bşk. Olay İnc. Ş. Değ. ve İşl. Ks. (Ks. A.)
635 Yb. Nihat UÇAN 14'üncü Mknz. P. Tug. 2'nci Tnk. TGK Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
636 Yzb. Uğur UÇAN 16'ncı Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
637 Ütğm. Mahmut Onur UÇAR 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
638 Tğm. Osman UÇAR 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Kom. Kont. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
639 Yb. Davut UÇUM Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
640 Ütğm. Koray UFAKLI 1'inci Mot. P. Tug. 20 mm Çek. Hv. Svn. Bt. Bt. Kh. (Bt. K.)
641 Yb. Gökhan UĞUR 1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Eğt. Ş. (Spor Sb.)
642 Alb. Ümit Hıdır ULAŞ GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Nöroloji ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)
643 Bnb. Fatih Mehmet ULUKUŞ K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Millî Pl. Sb.)
644 Ütğm. Abdullah USLU KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 1'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (1'inci Bl. K.)
645 Yb. Sezgin UYANIK Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Hiz. Tb. K. Ks. (Tb. K.)
646 Bnb. Nejat UYAR K.K. Svn. Pl. D. Bşk. Strj. ve UA As. İlişkiler Ş. UA As. İlişkiler ve Andlaşmalar Ks. (Ortadoğu/Afrika Ülkeleri Uzm.)
647 Yb. Adnan UYGUN KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)
648 Bnb. Murat UZ 59'uncu Top. Eğt. Tug. Erkan Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)
649 Bnb. Metin UZUN 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 1'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
650 Bnb. Hakan UZUNAY K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Mslk. Gelişim Ş. Per. Ynt. Sis. Ks. (İnsan Kay. Ytş. Sb.)
651 Yb. Ahmet ÜÇBUDAK TSK As. Atş.likleri Berlin Silahlı Kuv. Ataşeliği Silahlı Kuv. Ataşeliği (Kr. Atş.)
652 Tğm. Yavuz Ali ÜÇLER 20'nci Zh. Tug. K. Yrd. 2'nci Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
653 Bnb. Eyüp ÜNAL K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı 12'nci İkm. Mrk. K. Kh. (İkm. Mrk. K.)
654 Ütğm. Sinan ÜNAL Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Asb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
655 Ütğm. Yasin ÜNAL 1'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
656 Yb. Murat ÜNLÜ GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Spor Hkm. ABD Bşk. Sporcu Sağ. ve Hareket Bilimleri Eğt. Uyg. ve Arşt. Mrk. Sporcu Kard. Brm. (Uzm. Tbp.)
657 Tğm. Samed ÜNLÜ KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 16'ncı Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)
658 Yb. Bahri ÜNSAL 1'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. MHM A. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (İsth. Per.)
659 Ütğm. Faruk ÜRER KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 18'inci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)
660 Bnb. Mehmet Semih ÜSKAYA Kr. Hvcl. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Hrk. Mrk. Ks. (Loj. Sb.)
661 Ütğm. Bayram ÜSTÜNDAĞ K.K. Kh. Des. Kt. Gr. Mhf. Tb. 3'üncü Emn. ve Mhf. Bl. 1'inci Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
662 Tğm. Furkan ÜZEL KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 1'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tk. K.)
663 Alb. Ahmet ÜZER ADAPAZARI Mrk. K.lığı K. Kh. (Mrk. K.)
664 Alb. Erkan VAROL 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Bşk. (Hrk. Bşk.)
665 Ütğm. İbrahim VESKE 59'uncu Top. Eğt. Tug. 1'inci Hav. Eğt. Tb. 3'üncü Hav. Eğt. Bl. 120 mm Hav. Er Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
666 Bnb. Murat VESKE K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Müt. Pl. ve Tatb. Sb.)
667 Tğm. İlker VOLKAN KULELİ As. Lİs. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb.  Tb. K.lığı (Tk. K.)
668 Alb. Mutlu Serkan VURDEM K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
669 Bnb. Durmuş Ali VURKUN 2'nci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Per. Bşk. Mrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
670 Tğm. Hüseyin VURUCU 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
671 Bnb. Serkan YAĞLI Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Bşk. (Emrine-Yurt Dışı Akd./Kolej Eğitiminde Gör. Üz.)
672 Alb. Oğuz YALÇIN Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Gr. Kh. Kh. Ks. (Gr. K.)
673 Yzb. Ünsal YALÇIN 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
674 Ütğm. Mehmet Kürşat YAMAN 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
675 Tğm. Muhterem YAMAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
676 Yb. Murat YANIK 28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
677 Ütğm. Kazim YANMAZ K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Sosyolojik ve Psk. Arşt. Ş. İnsan Kay. Prj. Ks. (Psk. Sınav Tasarım Sb.)
678 Ütğm. Hakan YAŞAR K.K. MEBS Bşk. BS D. Bşk. Pl., Prj. ve Uyuşum Ş. Prj. Ynt. Ks. (BS Prj. Tkp. ve Kont. Sb.)
679 Bnb. Ertuğrul YAVAŞCA 11'inci Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. Mrk. A. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (Vrd. A.)
680 Bnb. Fikret Yağmur YAVUZ K.K. GENSEK  İşl. ve Koor. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
681 Bnb. Yücel YAVUZ K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Bşk. (Emrine-Yurt Dışı Akd./Kolej Eğitiminde Gör. Üz.)
682 Tğm. Mehmet YAYLA 1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 1'inci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)
683 Bnb. Murat YAYLA MALTEPE As. Lis. K. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)
684 Bnb. Yakup YAYLA Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. K. Ks. (Tb. K.)
685 Yb. Hakan YAZILITAŞ 5'inci Zh. Tug. 1'inci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
686 Yb. Gürhan YENER 9'uncu Komd. Tug. 1'inci Komd. Tb. K. Ks. (Tb. K.)
687 Yzb. Suat YERCEL K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Tşk. ve Kdr. Ks. (Tşk. Sb.)
688 Ütğm. Mennan YEŞİLBAŞ Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Mhf. Komd. Tb. Köşk Mhf. Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
689 Alb. Ediz YEŞİLKAYA GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Çocuk Sağ. ve Hstl. ABD Bşk. Çocuk Endok. Hstl. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)
690 Yzb. Abdullah YETİK Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
691 Yzb. Mustafa YILDIRIM KHO Öğr. A. 1'inci Öğr. Tb. 2'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
692 Tğm. Sefa YILDIRIM 28'inci Mknz. P. Tüm. 28'inci Mknz. P. A. 1'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
693 Alb. Ahmet Atilla YILDIRIR 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (Emrine)
694 Yb. Kadir YILDIZ 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)
695 Yzb. Serdar YILDIZ K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Ynt. Ş. Prnsp. ve Ynt. Ks. (Prnsp. ve Ynt. Sb.)
696 Yzb. Serkan YILDIZ Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Öz. Tb. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Ks. A.)
697 Alb. Yusuf YILDIZ K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Mülakat Ş. (Mülakat Sb.)
698 Ütğm. Abdullah YILMAZ Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Mly. ve Büt. Ks. (Ks. A.)
699 Ütğm. Efraim YILMAZ P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 2'nci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
700 Ütğm. Fatih YILMAZ K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Sb. Ks. (Terfi Sb.)
701 Alb. Hasan YILMAZ K.K. Tyn. D. Bşk. Uzm. Erb. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
702 Yzb. İbrahim YILMAZ K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı 11'inci Ana İkm. Mrk. Dplm. K.lığı 1'inci Taşınır (Dayanıklı) Mal Saym. Saym. Ks. (Mal Saym.)
703 Ütğm. Mehmet YILMAZ 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. Bkm. Bl. İşlt. Ks. (Ks. A.)
704 Alb. Murat YILMAZ 1'inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Emrine)
705 Ütğm. Ruhi YILMAZ KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 14'üncü Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)
706 Alb. Abdullah YİĞİT K.K. Loj. K.lığı Pl. ve Koor. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)
707 Yzb. Aydın YİĞİT 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. MEBS Ş. (Ş. Md.)
708 Yb. Nuri YİĞİT GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tbb. Patoloji ABD Bşk. Öz. Teşhis ve Lab. Ks. (Uzm. Tbp.)
709 Alb. Yusuf YİĞİT K.K. Per. İşl. D. Bşk. Olay İnc. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
710 Alb. İsmail YOLCU K.K. Dent. ve Değ. Bşk. 2 Nu.lı Dent. Gr. (Uçuş Hrk. ve İsth. Üyesi)
711 Ütğm. Birant YÖNEL DENİZLİ Mrk. K.lığı İz. Krk. K.lığı K. Kh. (Krk. K.)
712 Ütğm. Taner YURT 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 120 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
713 Ütğm. Mesut YURTSEVEN 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Hiz. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)
714 Ütğm. Havva YURTTAŞ 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (Ks. A.)
715 Bnb. İsmail YÜKLEYEN K.K. GENSEK  GENSEK Bil. Edinme Ş. (Ş. Md.)
716 Yb. Murat YÜKSEL K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)
717 Tğm. Nuri YÜKSEL Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
718 Yb. Mustafa ZELBEY Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğt. Bşk. Tak. ve Gn. Konular Krl. Bşk. Tak. Konular Eğt.-Öğt. Ks. (ADK Öğ.)
719 Tğm. Hüseyin ZENGİN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
720 Ütğm. İbrahim ZENGİN Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Asb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)
721 Ütğm. Ali ZOR 11'inci Komd. Tug. K. Tnk. TGK Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)
 
 
ASTSUBAYLAR
Sıra No Rutbe Ad Soyad Birligi
1 Asb.Kd.Çvş. Yusuf ACAR 11'inci Komd. Tug. K. Tnk. TGK Kh. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
2 Asb.Kd.Bçvş. Abdülkadir AÇIKBAŞ K.K. Per. İşl. D. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)
3 Asb.Kd.Bçvş. Taner AÇIKTEPE 57'nci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. 3'üncü D/DS Tk. (3'üncü Top.Tb. için) 3'üncü Mbl. Onr. Timi (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)
4 Asb.Bçvş. Cem Günay AHAT 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Ted. Asb.)
5 Asb.Bçvş. Emrah AKÇA 14'üncü Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)
6 Asb.Kd.Çvş. Ejder AKDEMİR 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Slh. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
7 Asb.Bçvş. Özgür AKI 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 1'inci Bkm. Bl. 1'inci D/DS Tk. (1'inci Mknz.P.Tb. için) 1'inci Mbl. Bkm. ve Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)
8 Asb.Çvş. İlyas AKILLI 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shr. Hiz. Bl. Ekmekçi Tk. 1'inci Ekmekçi Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)
9 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet Ali AKIN 11'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. 2'nci Geri Des. Tk. Elkt. ve Hbrlş. Sis. Bkm. Ks. (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)
10 Asb.Bçvş. Mehmet AKKUŞ K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)
11 Asb.Bçvş. Yunus AKYÜZ 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)
12 Asb.Kd.Bçvş. Ümit ALPAR Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Uç. Kullanıcı Bkm. ve Onr. D/DS Tk. (Başteknisyen)
13 Asb.Kd.Bçvş. Tamer ALTINAY 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Brl. Kh. (İkm. Asb.)
14 Asb.Kd.Çvş. Mehmet ALTINTAŞ 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Dayanıklı) Mal Saym. (Mal Sor.)
15 Asb.Çvş. Şerafettin ALTINTAŞ 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. İşlt. Ks. (İkm. Asb.)
16 Asb.Bçvş. Mustafa ARSLAN 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. Kom. Kont. Tk. Kom. Kont. Ks. (Mu. Sis. Asb.)
17 Asb.Kd.Çvş. Yusuf ARSLAN 8'inci Kor. MEBS Bl. EKY MEBS İşlt. Tk. MEBS Mrk. İşlt. Ks. (Tll. Sis. İşltn.)
18 Asb.Kd.Bçvş. Tayfun ATEŞ 1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 2'nci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tnk. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
19 Asb.Kd.Bçvş. Ramazan ATSAN Kr. Hvcl. Okl. Smlt. Uçş. Eğt. K.lığı Tek. Bkm. Böl. Tek. Bkm. Ks. (Avio. Tekns.)
20 Asb.Kd.Üçvş. Ahmet AYAOKU Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. Hrk. Eğt. Ks. (Hrk. ve Eğt. Asb.)
21 Asb.Bçvş. Hasan AYAZ 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Müş. Hrk. Kom. ve Kont. Mrk. Bil. Ynt. ve İd. İşler A. Bil. Ynt. Ks. (Gelen/Giden Evr. Tkp. Asb.)
22 Asb.Bçvş. Hüseyin AYDAN 8'inci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Emrine-Emir Asb. Ol. Gör. Üz.)
23 Asb.Üçvş. Emre AYDIN 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shr. Hiz. Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)
24 Asb.Kd.Çvş. Mustafa AYPAN 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Slh. ve Slh. Sis. Bkm. Ks. (EO Tekns.)
25 Asb.Kd.Çvş. Mehmet BALİ 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 1'inci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Zh. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns. - Ks. K.)
26 Asb.Bçvş. İlyas BARUT Kr. Hvcl. Okl. K. Ks. (Emir Asb.)
27 Asb.Üçvş. Tayfun BAŞAR 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)
28 Asb.Kd.Bçvş. Cevdet BAŞDAR 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. İşlt. Ks. (İkm. Asb.)
29 Asb.Kd.Bçvş. Ali BAŞER 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Elkt. ve Hbrlş. Sis. Bkm. Ks. (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)
30 Asb.Kd.Bçvş. İdris BAŞKAYA 28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Zh. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns. - Ks. K.)
31 Asb.Kd.Bçvş. İsmail BAY KULELİ As. Lis. K. Kh. İd. Ks. (İd. İşler Asb.)
32 Asb.Çvş. Cemalettin BAYRAK 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
33 Asb.Üçvş. Halil İbrahim BAYSAL 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 5'inci Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. 4'üncü ÇNRA Atış Ks. (Atış Kont. Sis. İşltn.)
34 Asb.Bçvş. Turan BAYSAL 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Hrk. Asb.)
35 Asb.Kd.Bçvş. Mustafa BEKAR 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Pl. ve Koor. Ks. (PM İmha Asb.)
36 Asb.Üçvş. Ahmet Taha BEŞPARMAK K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı Kur. Bşk. MEBS Ş. BS Des. Ks. (BS İşltn.)
37 Asb.Kd.Bçvş. Bünyamin BIYIKLI KANDIRA Kışla Gzn. Gzn. Md. (İkm. Asb.)
38 Asb.Kd.Çvş. Tevfik BİLGEN 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 5'inci Bt. 1'inci ÇNRA Atış Tk. 1'inci ÇNRA Atış Ks. (Atış Kont. Sis. İşltn.)
39 Asb.Bçvş. Bora BİLGİN 8'inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı K. Kh. (Mrl. Ekp. K.)
40 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet BORAN 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Özlük İşl. Asb.)
41 Asb.Bçvş. Ramazan BOZDAĞ 14'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Hrk. ve Eğt. Asb.)
42 Asb.Kd.Çvş. Ali BÜLBÜL 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Mal Sor.)
43 Asb.Kd.Bçvş. Ünsal CANBOĞA K.K. GENSEK  BHİ Ş. Bilişim Ks. (Gn. Ağ Tasarım Asb.)
44 Asb.Çvş. İbrahim CANDAR 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. 1'inci Mot. P. Tb. 1'inci Mot. P. Bl. 3'üncü P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
45 Asb.Üçvş. Mehmet CANKURT 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Tnk. K.)
46 Asb.Çvş. Gökhan CEREN KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Hiz. Bl. Tesisat, İnş., Bkm., Onr. ve İşlt. Tk. Mrk. Isıtma Sis. Bkm. ve İşlt. Ks. (Ks. K.)
47 Asb.Bçvş. Adem CEVRİ 8'inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı Konser ve Tör. Hiz. Ekp. (Flütcü-Picolacı)
48 Asb.Kd.Bçvş. Levent CEYLAN Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. Klt. Güvence Bl. Bl. Kh. (İkm. ve İd. İşler Asb.)
49 Asb.Kd.Bçvş. Celil CİĞERCİ 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Sef. Ks. (Sef. ve PYBS Asb.)
50 Asb.Kd.Çvş. Selim CİVELEK 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Hrk. Mrk. A. Cari Hrk. Tkp. Ks. (Hrk. Per.)
51 Asb.Kd.Bçvş. Kazım COŞKUN 11'inci Komd. Tug. MEBS Bl. EKY MEBS İşlt. Tk. MEBS Mrk. İşlt. Ks. (Tll. Sis. İşltn.)
52 Asb.Üçvş. Ümit COŞKUN 11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
53 Asb.Bçvş. Seyhan CÖMEZ K.K. Kur. Bşk. Bşk. (Krm. Asb.)
54 Asb.Kd.Çvş. Şahin ÇAĞLIYAN P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 4'üncü Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
55 Asb.Çvş. Hüseyin ÇAKIR 11'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. 1'inci Komd. Bl. Bl. Kh. (İlk ve Acil Yrd. Tek.)
56 Asb.Kd.Bçvş. Tuncay ÇAKIROĞLU 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Pl. Koor. ve Ulş. Ks. (Ulş. Koor. Asb.)
57 Asb.Kd.Çvş. Eren Osman ÇALGIN 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. 3'üncü Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
58 Asb.Kd.Bçvş. Ayhan ÇANĞER 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 5'inci D/DS Tk. (Muh.Des. ve Muh.Hiz.Des.Brl. için) 2'nci Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)
59 Asb.Üçvş. Umut ÇELEN 1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 2'nci Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)
60 Asb.Çvş. Eşref ÇELİK 1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 1'inci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tnk. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
61 Asb.Çvş. Muhammed Mustafa ÇELİK 1'inci Or. Hrk. Kur. Ybşk. MEBS A. TASMUS Tb. 1'inci TASMUS Bl. 2'nci TASMUS Tk. Mbl. Abn. Giriş Nok. Ks. (Tim K.)
62 Asb.Çvş. Ömer Faruk ÇELİK K.K. Loj. K.lığı Ulş. K.lığı 1'inci Ulş. Ynt. Mrk. Ulş. Oto Tb. Ulş. Orta Oto Bl. 1'inci Ulş. Orta Oto Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
63 Asb.Üçvş. Rifat ÇELİK Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Periyodik Bkm. Tekns.)
64 Asb.Kd.Bçvş. Erkan ÇETİN Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Yük Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Başteknisyen)
65 Asb.Kd.Çvş. Halil ÇETİN 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. 1'inci Mot. P. Tb. Muh. Des. Bl. Kşf. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
66 Asb.Kd.Bçvş. Metin ÇETİN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Ulş. Ks. (Ks. Asb.)
67 Asb.Kd.Çvş. Yunus Emre ÇEVİK K.K. İsth. Bşk. İKK Ş. İKK Ks. (İşl. Asb.)
68 Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Zeki ÇIRAK 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Evr. ve Pos. İşleri Ks. (Kontrollü Evr. Asb.)
69 Asb.Kd.Bçvş. Gazi ÇİNBOLAT 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Slh. ve Slh. Sis. Bkm. Ks. (EO Tekns.)
70 Asb.Kd.Çvş. Cevdet ÇOKYAKAR 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
71 Asb.Kd.Bçvş. Dursun ÇÖRDÜK 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Hsp. Sor. (Eşya))
72 Asb.Kd.Bçvş. Erkut ÇÖRTENLİOĞLU 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. 1'inci Geri Des. Tk. Arç. ve Arç. Sis. Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Tekns.)
73 Asb.Üçvş. Fatih DAĞCI K.K. Tyn. D. Bşk. İd. ve Sb. Asb. Özlük Ş. Diğ. Özlük İşl. Ks. (İşl. Asb.)
74 Asb.Kd.Çvş. Mehmet Burak DEMİR K.K. Tyn. D. Bşk. İd. ve Sb. Asb. Özlük Ş. İd. İşler Ks. (İd. İşler Asb.)
75 Asb.Kd.Çvş. Arif Burak DEMİRELLİ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 106 mm Hav. Tk. 2'nci Atış Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)
76 Asb.Kd.Üçvş. Rıza DEMİRER 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 1'inci Hd. Tb. 3'üncü Hd. Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)
77 Asb.Bçvş. Zekerye DEMİRKIRAN 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 1'inci Bkm. Bl. 1'inci D/DS Tk. (1'inci Mknz.P.Tb. için) 1'inci Mbl. Bkm. ve Onr. Timi (Slh. Tekns.)
78 Asb.Kd.Bçvş. Mesut DEMİRÖZER 1'inci Mot. P. Tug. 20 mm Çek. Hv. Svn. Bt. Bt. Kh. (Bt. Asb.)
79 Asb.Üçvş. Ali DIKI 25'inci Hd. Tug. Erkan Bşk. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
80 Asb.Çvş. Serkan DİLEK K.K. Tatb. Mrk. Loj. Des. K.lığı Kışla Hiz. Bl. Mutf. Ks. (Ks. K.)
81 Asb.Kd.Çvş. Uğur DOĞAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
82 Asb.Bçvş. Erkan DOĞRU 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)
83 Asb.Üçvş. Tolga DONAT 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. İsth. Ş. İKK ve Güv. Ks. (İKK ve Güv. Asb.)
84 Asb.Kd.Çvş. Engin DÖNER TSK İnsani Yrd. Tug. Doğal Afetler AK Tb. 3'üncü Doğal Afetler AK Brl. 4'üncü Doğal Afetler AK Timi (Acil Müdahale Uzm.)
85 Asb.Kd.Bçvş. Davut DÖNMEZ 28'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 4'üncü D/DS Tk. (3'üncü Mknz.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)
86 Asb.Kd.Bçvş. İsmet DURGUN EGE Or. Kur. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)
87 Asb.Çvş. Murat DÜLGER 1'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 1'inci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tnk. K.)
88 Asb.Kd.Bçvş. Cem ELKATMIŞ 8'inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı Konser ve Tör. Hiz. Ekp. (Si Bemol Klarnetçi)
89 Asb.Kd.Bçvş. İsmail ERCAN K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Mülakat Ş. (Mülakat Asb.)
90 Asb.Çvş. Adem ERKORKMAZ 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Kh. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
91 Asb.Kd.Bçvş. Kemal ERSEÇEN 1'inci Mot. P. Tug. MEBS Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns. - Ks. K.)
92 Asb.Kd.Çvş. Fatih EZER 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. 1'inci Bt. 1'inci Atış Tk. 1'inci Atış Ks. (Aİ Bilgs. İşltn.)
93 Asb.Kd.Bçvş. Serkan FAKİROĞLU 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. İsth. Ş. İKK ve Güv. Ks. (İKK ve Güv. Asb.)
94 Asb.Kd.Bçvş. Mesut FIRAT Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Bkm. ve Onr. Bl. Hv. Arç. Sis. Bkm. ve Onr. Tk. (Çatlak Kont. Tekns.)
95 Asb.Bçvş. Serkan FİLİZ 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. 1'inci Bt. Tek. Alan Tk. 2'nci Tek. Ks. (Fz. Göv. Tümleşik Test Tekns.)
96 Asb.Kd.Bçvş. Mustafa GENÇAY 54'üncü Mknz. P. Tug. Karaağaç K. Yrd. K. Kh. Per. ve Loj. Ks. (İd. İşler Asb.)
97 Asb.Kd.Çvş. Ersin GERMİYAN 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
98 Asb.Kd.Bçvş. Hüsnü GÖÇMEN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. Top. Ks. (Ks. Asb.)
99 Asb.Bçvş. Rifat GÖKÇEN 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)
100 Asb.Kd.Çvş. Türker GÖKDEMİR Kr. Hvcl. Okl. Bkm. K.lığı Hat Bkm. K.lığı Bkm. Brl. Uç. Ks. (Uç. Tekns.)
101 Asb.Kd.Bçvş. Osman GÖKMEN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Ks. Asb.)
102 Asb.Kd.Çvş. Osman GÖKYAR 65'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 2'nci D/DS Tk. (2'nci Mknz.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Slh. Tekns.)
103 Asb.Üçvş. Murat GÖSTERİT Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Bkm. Tekns.)
104 Asb.Kd.Bçvş. Engin GÖZ Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Tek. Konular Krl. Mu.-Avio. Konular Krl. (Elk. Elkt. Sis. Öğ.)
105 Asb.Kd.Üçvş. Cebrail GÜÇLÜ 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 1'inci Hd. Tb. Kh. ve Des. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
106 Asb.Kd.Bçvş. İbrahim GÜL 3'üncü Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Ybşk. Bil. Hrk. Ş. Ş. Md. (İd. İşler Asb.)
107 Asb.Kd.Bçvş. Korkmaz GÜLAL K.K. Kur. Bşk. K.K. Astsubaylığı (K.K. Asb.)
108 Asb.Kd.Bçvş. İskender GÜLMEZ 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Kışla Hiz. Tk. Elk. İşlt. ve Bkm. Ks. (Ks. K.)
109 Asb.Bçvş. Sinan GÜMÜŞ 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Top. Tb. Kh. ve Hiz. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
110 Asb.Kd.Bçvş. Mustafa GÜNERİ 28'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 4'üncü D/DS Tk. (3'üncü Mknz.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)
111 Asb.Kd.Çvş. Hasan Hüseyin GÜNEŞ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. 2'nci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
112 Asb.Bçvş. Güven GÜNGÖR 95'inci Zh. Tug. Kur. Bşk. MEBS Ş. Ş. Md. (MEBS Pl. Asb.)
113 Asb.Kd.Çvş. Mehmet GÜNGÖR Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Bkm. Tekns.)
114 Asb.Kd.Bçvş. Emre GÜREL 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Arç. ve Arç. Sis. Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Tekns.)
115 Asb.Bçvş. Mustafa GÜVEN KTBK KTKA Top. Tb. Kh. ve Hiz. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. Asb.)
116 Asb.Üçvş. Serhat GÜVENÇ 1'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. Top. Tb. 3'üncü 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. Asb.)
117 Asb.Kd.Bçvş. Birol HAMARAT 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Hsp. Sor. (Yiy.))
118 Asb.Üçvş. Murat HEDİYE 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 3'üncü Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
119 Asb.Kd.Çvş. Hasan HINÇAL Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
120 Asb.Kd.Çvş. Orhan İPEK 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. 1'inci Komd. Bl. 3'üncü Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)
121 Asb.Bçvş. Güner KAÇAR 11'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Ulş. Oto Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
122 Asb.Kd.Bçvş. İsmail KALAN K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı 22'nci İkm. Mrk. Dplm. K.lığı Dplm. K.lığı K. Kh. (Emrine)
123 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet KALE 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Ana Mlz. ve Yd. Prç. Asb.)
124 Asb.Kd.Bçvş. Yalçın Emre KALE 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Dayanıklı) Mal Saym. (Hsp. Sor.)
125 Asb.Kd.Bçvş. Erdal KAPLANCI 25'inci Hd. Tug. MEBS Bl. Tug. Foto Film Ks. (Ks. K.)
126 Asb.Kd.Çvş. Emre KARAARSLAN TSK İnsani Yrd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. İşlt. Ks. (İkm. Asb.)
127 Asb.Kd.Bçvş. İhsan KARABULUT 20'nci Zh. Tug. Kom. Des. Tb. İs. Svş. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (İkm. Asb.)
128 Asb.Kd.Bçvş. Gökhan KARACA K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Ks. Asb.)
129 Asb.Bçvş. Fatih KARAGÖZ Kr. Hvcl. K.lığı K. Ks. (Emir Asb.)
130 Asb.Bçvş. İsmet KARAKAYA 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 1'inci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. Asb.)
131 Asb.Kd.Bçvş. Adnan KARAMAN EGE Or. Or. K.lığı K. Kh. (Emrine-EGE Or. K. Krm. Asb. Ol. Gör. Üz.)
132 Asb.Kd.Çvş. Ziya KARAPINAR 58'inci Top. Tug. 227 mm ÇNRA Brl. AİM (Ateş Gös. İşltn.)
133 Asb.Bçvş. İsmail Hakkı KARTAL 59'uncu Top. Eğt. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)
134 Asb.Kd.Çvş. Yakup KAYA K.K. Loj. K.lığı Ulş. K.lığı Ulş. Orta Oto Tb. 2'nci Ulş. Orta Oto Bl. Konteyner Taşıyıcı Tır Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
135 Asb.Çvş. Maksut KELEŞOĞLU 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Tnk. Tb. 1'inci Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. Tk. Kh. ve 1'inci Tnk. Ks. (Tnk. K.)
136 Asb.Bçvş. Musa KELLE 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 3'üncü D/DS Tk. (2'nci Tnk.Tb. G/K İçin) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Slh. Tekns.)
137 Asb.Bçvş. Mustafa KEVSER 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. İşlt. Ks. (Direkt Değiştirme Asb.)
138 Asb.Kd.Bçvş. Burhan KILINÇ ADAPAZARI Mrk. K.lığı İz. Krk. K.lığı K. Kh. (İz. Asb.)
139 Asb.Bçvş. Hasan KILINÇ 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 1'inci Bkm. Bl. 1'inci D/DS Tk. (1'inci Mknz.P.Tb. için) 2'nci Mbl. Onr. Timi (Zh. Arç. Tekns.)
140 Asb.Üçvş. Musa KIVANÇ 14'üncü Mknz. P. Tug. 2'nci Tnk. TGK 3'üncü Tnk. Bl. 1'inci Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)
141 Asb.Kd.Bçvş. Yalçın KIZILÇAM K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. İsth. Ks. (Ks. Asb.)
142 Asb.Çvş. Murat KOÇ 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. 1'inci Bt. Tek. Alan Tk. 1'inci Tek. Ks. (Güç Dğt. ve İstikamet Tespit Chz. İşltn.)
143 Asb.Kd.Bçvş. Süleyman KOÇ 8'inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı K. Kh. (İkm. Asb.)
144 Asb.Çvş. Samet KOÇAK 1'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. Top. Tb. 2'nci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
145 Asb.Üçvş. Ahmet KOÇAN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Avio. Tekns.)
146 Asb.Bçvş. Ömer KOÇDOĞAN 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Kh. Bl. Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
147 Asb.Kd.Çvş. Mustafa KONUK K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı 11'inci Ana İkm. Mrk. Dplm. K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. Dplm. Ks. 2'nci Dplm. Timi (Mal Sor.)
148 Asb.Bçvş. Recep KÖMÜRCÜ 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. MEBS Ş. BS Pl., Ynt. ve İşlt. Ks. (BS İşltn.)
149 Asb.Üçvş. Serhat KUKUL 65'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 2'nci D/DS Tk. (2'nci Mknz.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)
150 Asb.Kd.Bçvş. Mustafa KUMDAKCI K.K. GENSEK  GENSEK (İd. İşler Asb.)
151 Asb.Üçvş. Mustafa KURT 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 1'inci Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. 1'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
152 Asb.Kd.Bçvş. Bilal KURUGÜL Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Yük Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Göv. Tekns.)
153 Asb.Kd.Bçvş. Cüneyt KURUM 11'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. 1'inci Geri Des. Tk. Arç. ve Arç. Sis. Bkm. Ks. (Zh. Arç. Tekns.)
154 Asb.Kd.Çvş. Adem KUTLUCA 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. 1'inci Basamak Mua. Mrk. Ted. Ks. (Shh. Asb.)
155 Asb.Kd.Bçvş. Murat KÜL K.K. Per. İşl. D. Bşk. Olay İnc. Ş. Mür. ve Şikayet İşl. Ks. (Mür. ve Şikayet İşl. Asb.)
156 Asb.Kd.Çvş. Mevlüt MELEMEZ P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 3'üncü Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)
157 Asb.Bçvş. Mustafa MERİÇ 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 1'inci Bkm. Bl. 1'inci D/DS Tk. (1'inci Mknz.P.Tb. için) 1'inci Mbl. Bkm. ve Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)
158 Asb.Kd.Bçvş. Süleyman MERT TSK İnsani Yrd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Srv. Ks. (Mad. Göv. ve Tzg. Tekns.)
159 Asb.Üçvş. Mustafa MUŞTU 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. 2'nci Top. Tb. 3'üncü 203/37 mm K/M Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. (Hrk. ve Aİ Asb.)
160 Asb.Kd.Bçvş. İlhan OCAKCIOĞLU Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. Meydan Hrk. Bl. Uçuş Kont. Kulesi Tk. (Tk. K.)
161 Asb.Bçvş. Ahmet Miraç OK 59'uncu Top. Eğt. Tug. Top. Eğt. Tb. 1'inci Çek. Top. Çvş. Eğt. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (İkm. Asb.)
162 Asb.Kd.Bçvş. Zülküf ORAK K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Ks. Asb.)
163 Asb.Kd.Bçvş. Yusuf ORHAN Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Kullanıcı Bkm. ve Onr. D/DS Tk. (Bkm. Tekns.)
164 Asb.Bçvş. Mustafa ORMANTEPE Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Klt. Güvence Bl. Klt. Kont. Ks. (Mot. Klt. Kont. Asb.)
165 Asb.Bçvş. Hasan ÖNAL 11'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 5'inci D/DS Tk. (Tnk.Tb. G/K İçin) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (EO Tmr.)
166 Asb.Üçvş. Özgür ÖREN 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. 5'inci ÇNRA Atış Ks. (Atış Kont. Sis. İşltn.)
167 Asb.Kd.Bçvş. Yusuf ÖZCAN Kr. Hvcl. Okl. Smlt. Uçş. Eğt. K.lığı Klt. Kont. Ks. (Klt. Kont. Asb.)
168 Asb.Bçvş. Selim ÖZDEN K.K. Tyn. D. Bşk. Uzm. Erb. Ş. Muharip Snf. Uzm. Erb. İşl. Ks. (P. Komd. Uzm. Erb. İşl. Sb. Yrd.)
169 Asb.Üçvş. Abdullah ÖZDOĞAN 11'inci Komd. Tug. İs. Svş. Bl. Myn./EYP Tespit İmha Tk. 1'inci Myn./EYP Tespit İmha Timi (Tim K.)
170 Asb.Bçvş. Ümit ÖZENBOY 1'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. 1'inci Basamak Mua. Mrk. Ted. Ks. (Shh. Asb.)
171 Asb.Üçvş. Hakan ÖZER 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
172 Asb.Kd.Çvş. Murat ÖZER 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Ulş. Oto Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
173 Asb.Kd.Bçvş. Özer ÖZER 5'inci Zh. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)
174 Asb.Kd.Bçvş. Aydın ÖZSICAK Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Ks. (Bkm. Eğt. Kont. ve Standardizasyon Asb.)
175 Asb.Çvş. Emre ÖZYURT 28'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shr. Hiz. Bl. Ekmekçi Tk. 2'nci Ekmekçi Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)
176 Asb.Kd.Bçvş. Cemalettin ÖZYÜNSEL 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. ve Bkm. Ks. (Ted. Asb.)
177 Asb.Bçvş. Ömer PEHLİVAN 1'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. Kışla Hiz. Tk. Elk. Bkm. ve İşlt. Ks. (Ks. K.)
178 Asb.Bçvş. Murat PEKER 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Kışla Hiz. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
179 Asb.Bçvş. Kemal SAATCI 65'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)
180 Asb.Üçvş. Yasin SAĞKOL Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Bkm. Tekns.)
181 Asb.Kd.Çvş. Muharrem Burak SALAR 11'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 2'nci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. Hrk. ve Aİ Ks. (Hrk. ve Aİ Asb.)
182 Asb.Kd.Bçvş. Göksel SALI K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Asb. Ks. (Sic. Asb.)
183 Asb.Üçvş. Mustafa SARABAT 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. 3'üncü Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
184 Asb.Bçvş. Engin SARITAŞ Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Klt. Güvence Bl. Klt. Güv. Tk. (Ah-1W Slh. Sis. Klt. Kont. Asb.)
185 Asb.Üçvş. Aykut SATMAZ KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Hiz. Bl. Tesisat, İnş., Bkm., Onr. ve İşlt. Tk. İnş. Onr. Ks. (Ks. K.)
186 Asb.Kd.Bçvş. Abdullah SEMA 6'ncı Mknz. P. Tüm. Hv. Svn. Tb. Tb. Kh. Per. Ks. (İd. İşler Asb.)
187 Asb.Kd.Çvş. Fatih SEVENOL 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. 1'inci Mot. P. Tb. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
188 Asb.Çvş. Emre SEZER K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı 11'inci Ana İkm. Mrk. Kh. Tk. MEBS Ks. (BS İşltn.)
189 Asb.Bçvş. Bedir SIRMA K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)
190 Asb.Kd.Bçvş. Vedat SOMER 11'inci Komd. Tug. İs. Svş. Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)
191 Asb.Kd.Bçvş. Mehmet SOYKENAR K.K. Per. İşl. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Mülakat Ş. (Mülakat Asb.)
192 Asb.Kd.Bçvş. Şeref SUBAŞI K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı Kur. Bşk. MEBS Ş. Ş. Md. (İd. İşler Asb.)
193 Asb.Bçvş. Özcan ŞAHANOĞLU 65'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Brl. Kh. Kurtm. Ks. (Tnk. Tekns.)
194 Asb.Kd.Bçvş. İsmail ŞAHİN 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (İd. İşler Asb.)
195 Asb.Kd.Bçvş. Muttalip ŞAHİN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Bkm. Ks. (Ks. Asb.)
196 Asb.Kd.Bçvş. Osman ŞAHİN 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. ve Bkm. Ks. (Bkm. Asb.)
197 Asb.Bçvş. Serhat ŞAHİN 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)
198 Asb.Üçvş. Şafak ŞAHİN 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. Asb.)
199 Asb.Üçvş. Kemal ŞALVARCIOĞLU TSK İnsani Yrd. Tug. Loj. Des. K.lığı Öz. Ulş. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
200 Asb.Kd.Çvş. Emrah ŞENTÜRK TSK İnsani Yrd. Tug. Doğal Afetler AK Tb. 3'üncü Doğal Afetler AK Brl. 5'inci Doğal Afet AK Timi (Kurtm. Uzm.)
201 Asb.Çvş. Cemal ŞİŞMAN TSK İnsani Yrd. Tug. Doğal Afetler AK Tb. 2'nci Doğal Afetler AK Brl. 4'üncü Doğal Afetler AK Timi (Acil Müdahale Uzm.)
202 Asb.Bçvş. Hasan TANDOĞAN Top. ve Füze Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)
203 Asb.Çvş. Mustafa TAVUKÇU 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
204 Asb.Bçvş. Veysel TEZSEZER 1'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. Top. Tb. 2'nci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. Asb.)
205 Asb.Üçvş. Eren TOKSOY 11'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 7'nci D/DS Tk. (Muh.Des. ve Muh.Hiz.Des.Brl. ve Kom. Des. Tb./Tug. Bağlı Brl. İçin) 3'üncü Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)
206 Asb.Kd.Üçvş. Fatih TOPAL 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 1'inci Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)
207 Asb.Üçvş. Doğan TUĞDEMİR 28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. K. Kh. Loj. Ks. (Atış Payı Müht. Mal Sor.)
208 Asb.Çvş. İsmail TUNÇ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. 3'üncü Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
209 Asb.Kd.Çvş. Sabri TUNÇER 28'inci Mknz. P. Tug. 1'inci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Slh. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
210 Asb.Kd.Bçvş. Aşkın TÜRKER KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Emn. ve Mhf. Bl. 3'üncü Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)
211 Asb.Bçvş. Volkan TÜRKKORKMAZ Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. Klt. Güvence Bl. Prodüksiyon Kont. Tk. TAHEL Prodüksiyon Kont. Ks. (Yağ Anlz. Asb.)
212 Asb.Çvş. Harun TÜRKMENOĞLU 11'inci Komd. Tug. TOW Bl. 2'nci Tow Tk. 1'inci Atış Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)
213 Asb.Kd.Bçvş. Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Taar. Hlkp. Kullanıcı Bkm. ve Onr. D/DS Tk. (Başteknisyen)
214 Asb.Üçvş. Recep UĞUR 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. 1'inci Mot. P. Tb. 1'inci Mot. P. Bl. 1'inci P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
215 Asb.Kd.Bçvş. Talat URAL Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Tek. Konular Krl. Mot. Ks. (Türbinli Mot. Öğ.)
216 Asb.Kd.Bçvş. Celal USLU 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Müht. Asb. - Müht. İmha Asb.)
217 Asb.Kd.Çvş. Mahmut USLU 8'inci Kor. Kh. Des. Gr. Loj. Des. K.lığı Kh. Tk. Mu. Ks. (Tls. Sis. İşlt. Asb.)
218 Asb.Üçvş. Mehmet UYSAL 25'inci Hd. Tug. MEBS Bl. MEBS Mrk. İşlt. A. (Tll. Sis. İşltn.)
219 Asb.Kd.Bçvş. Özkan UYSAL 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 2'nci D/DS Tk. (2'nci Mot.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)
220 Asb.Kd.Çvş. Serdar UZEL 1'inci Or. Hrk. Kur. Ybşk. MEBS A. TASMUS Tb. Kh. Tk. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns. - Ks. K.)
221 Asb.Bçvş. Tamer UZUN 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. 3'üncü D/DS Tk. (Muh.Des.Brl. için) 1'inci Mbl. Onr. Timi (Shr. Hiz. Mlz. Tekns.)
222 Asb.Çvş. Halil İbrahim ÜÇGÜL K.K. Per. Bşk. Per. Ynt. BS Ş. (BS Uyg. Programcısı)
223 Asb.Kd.Üçvş. Giray ÜLKER 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Kh. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
224 Asb.Bçvş. Erol ÜNAL 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Hrk. Mrk. A. Cari Hrk. Tkp. Ks. (Per./Loj. Asb.)
225 Asb.Kd.Bçvş. Ergün YAKUT Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Kullanıcı Bkm. ve Onr. D/DS Tk. (Başteknisyen)
226 Asb.Üçvş. Mustafa Ziya YAŞAR 11'inci Komd. Tug. K. Tnk. TGK Mknz. P. Bl. 2'nci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
227 Asb.Üçvş. Hüseyin YAVUZ 11'inci Komd. Tug. TOW Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
228 Asb.Kd.Bçvş. Harun YELKEN 1'inci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Per. Bşk. Mrk. Ş. Aile Des. ve Em. Per. Dnş. Ks. (Em. Dnş. ve Kart İşl. Asb.)
229 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet YENGİL Kr. Hvcl. K.lığı 1'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont. ve Standardizasyon Ks. (Bkm. Eğt. Kont. ve Standardizasyon Asb.)
230 Asb.Üçvş. Emre YILDIRIM 1'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Top. Tb. 1'inci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)
231 Asb.Çvş. Harun YILDIRIM 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. 3'üncü ÇNRA Atış Tk. 8'inci ÇNRA Atış Ks. (Atış Kont. Sis. İşltn.)
232 Asb.Bçvş. İbrahim YILDIZ 58'inci Top. Tug. 1'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Kom. Kont. Tk. Kom. Kont. Ks. (Mu. Sis. Asb.)
233 Asb.Kd.Bçvş. Levent YILDIZ 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. 2'nci Geri Des. Tk. Srv. Ks. (Mad. Göv. ve Tzg. Tekns.)
234 Asb.Çvş. Mehmet YILDIZ 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. 1'inci Bt. 1'inci Atış Tk. 2'nci Atış Ks. (Güç Dğt. ve İstikamet Tespit Chz. İşltn.)
235 Asb.Çvş. Muhammet YILDIZ 11'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Pl. ve Koor. Ks. (PM İmha Asb.)
236 Asb.Çvş. Enes YILMAZ K.K. Loj. K.lığı Ulş. K.lığı Ulş. Orta Oto Tb. 1'inci Ulş. Orta Oto Bl. Konteyner Taşıyıcı Kamyon Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
237 Asb.Üçvş. Ömer Yılmaz YILMAZ 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. 1'inci Bt. Tek. Alan Tk. 2'nci Tek. Ks. (Ataletsel Ölçüm Brm. Klbr. ve Kont. Tekns.)
238 Asb.Üçvş. Yasin Deniz YILMAZ 1'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 1'inci Hd. Tb. 1'inci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
239 Asb.Kd.Bçvş. Yıldırım YILMAZ 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Tktm. Mlz. Asb.)
240 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet YİYEN 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Slh. ve Slh. Sis. Bkm. Ks. (Zh. Arç. Tekns.)
241 Asb.Kd.Çvş. Nurullah YOLDAŞ 1'inci P. Eğt. Tug. 3'üncü P. Eğt. Tb. 1'inci P. Eğt. Bl. 2'nci P. Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
242 Asb.Bçvş. Ali Özkan YORGUN K.K. Tyn. D. Bşk. Kur. Ş. (Özlük İşl. Asb.)
243 Asb.Üçvş. İlker YÜCE 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 1'inci Mknz. P. Bl. 3'üncü Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
244 Asb.Bçvş. Mithat YÜCEL 1'inci P. Eğt. Tug. Hiz. Brl. İnş. Onr. Ekp. (İnş. Tekns.)
245 Asb.Kd.Çvş. Süleyman YÜKSEL Terörizmle Mücadele Eğt. ve Tatb. Mrk. 40'ıncı P. Eğt. A. 2'nci P. Eğt. Tb. 1'inci P. Eğt. Bl. 1'inci P. Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)
246 Asb.Bçvş. Zafer YÜKSEL 39'uncu Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)
247 Asb.Üçvş. Mehmet YÜZEÇ 1'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. 2'nci Geri Des. Tk. Shr. Hiz. Mlz. Bkm. Ks. (Shr. Hiz. Mlz. Tmr.)
248 Asb.Çvş. Emre YÜZÜAK 8'inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı Konser ve Tör. Hiz. Ekp. (Vurmalı Çalgıcı)
249 Asb.Kd.Bçvş. Cengiz ZEYBEK 1'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Eğt. ve Tatb. Ş. Eğt. ve Tatb. Ks. (Eğt. ve Tatb. Asb.)
 
 
 
B. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GENERALLER
S. No. Sınıfı, Rütbesi, Adı ve Soyadı Görev Yeri
1 Hv.Org. Akın ÖZTÜRK Gnkur.Bşk.lığı
                                  ANKARA                                 
2 Hv.Korg. Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN Hv.K.Kur.Bşk.lığı
                                  ANKARA                                 
3 Hv.Plt.Tümg. Kubilay SELÇUK 2’nci Ana Jet Üs K.lığı
                                      İZMİR
4 Hv.Plt.Tümg. Haluk ŞAHAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı
                                    KONYA
5 Hv.Plt.Tümg. Recep YÜKSEL Harp Akd.K.lığı                              
                               İSTANBUL
6 Hv.Plt.Tümg. İdris AKSOY Hv.K.P.P.Bşk.lığı
                                  ANKARA
7 Hv.Plt.Tümg. İsmail YALÇIN 2'nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı                              
                                 KAYSERİ
8 Hv.Plt.Tümg. Fethi ALPAY HHO K.lığı
                               İSTANBUL
9 Hv.Plt.Tümg. Atilla DARENDELİ 2’nci BHHM K.lığı                                                  
                          DİYARBAKIR
10 Hv.Plt.Tümg. Suat Murat SEMİZ Muh.Hv.Kv.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı                                                              
                              ESKİŞEHİR
11 Hv.Plt.Tümg. Şaban UMUT MSB
                                  ANKARA
12 Hv.Plt.Tümg. Serdar GÜLBAŞ Hv.K.Loj.Bşk.lığı
                                  ANKARA
13 Hv.Tümg. Ahmet CURAL Hv.Tek.Okl.K.lığı
                                       İZMİR                                
14 Hv.Plt.Tuğg. Hakan EVRİM 4’üncü Ana Jet Üs K.lığı
                                  ANKARA
15 Hv.Plt.Tuğg. Aydemir TAŞCI Hv.K.İsth.Bşk.lığı
                                  ANKARA
16 Hv.Plt.Tuğg. Emin AYIK 7’nci Ana Jet Üs K.lığı
                               MALATYA
17 Hv.Plt.Tuğg. Recep Sami ÖZATAK Hv.K.Loj.Bşk.lığı
                                  ANKARA
18 Hv.Plt.Tuğg. Bekir Ercan VAN 10’uncu Tanker Üs K.lığı
                                    ADANA
19 Hv.Plt.Tuğg. Osman Nuri GÜR Hv.K.P.P.Bşk.lığı
                                  ANKARA
20 Hv.Plt.Tuğg. Deniz KARTEPE 8’nci Ana Jet Üs K.lığı
                          DİYARBAKIR
21 Hv.Plt.Tuğg. Cengiz KARACABEY 5’inci Ana Jet Üs K.lığı
                                 AMASYA
22 Hv.Plt.Tuğg. Kemal AKÇINAR Hv.K.Hrk.Bşk.lığı
                                  ANKARA
23 Hv.Plt.Tuğg. Veyis SAVAŞ Hv.Eğt.K.lığı
                                       İZMİR
24 Hv.Plt.Tuğg. İshak DAYIOĞLU 9’uncu Ana Jet Üs K.lığı
                              BALIKESİR
25 Hv.Plt.Tuğg. Cemal AKYILDIZ 12’nci Hv.Ulş. Ana Üs K.lığı
                                 KAYSERİ
26 Hv.Tuğg. Kemal MUTLUM Hv.K.Hrk.Bşk.lığı
                                  ANKARA
27 Hv.Tuğg. Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ Hv.K.İsth.Bşk.lığı
                                  ANKARA
28 Hv.Plt.Tuğg. Fikri ÖZGÜR Hv.K.P.P.Bşk.lığı
                                  ANKARA
29 Prof.Hv.Tbp.Tuğg. Mehmet Zeki KIRALP GATA H.Paşa Eğt.Hst.K.lığı
                               İSTANBUL
 
 
SUBAYLAR
S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği
1 Hv.SS.Kur.Alb. Metin YILDIRIM Myd.K.lığı/Yalova
2 Hv.İs.Kur.Alb. İlhan KARASU Hv.K.Kh.Des.Kt.Grp.K.lığı/Ankara
3 Yrd.Doç.Hv.Müh.Alb. Ali BAŞARAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
4 Hv.S/S.Kur.Alb. Ahmet GÜMÜŞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
5 Hv.Plt.Kur.Alb. Ahmet KUNDURACIOĞLU 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir
6 Hv.Plt.Alb. Murat KARAKUŞ Hv.K.Değ.ve Dent.D.Bşk.lığı/Ankara
7 Hv.Plt.Kur.Alb. Hakan DİNÇ 131'inci HİK Grp.K.lığı/Konya
8 Hv.Plt.Kur.Alb. Hüseyin ERGEZEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
9 Hv.Plt.Kur.Alb. Levent ÖZÜARAP Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
10 Hv.Plt.Kur.Alb. Erhan GAZİOĞLU 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
11 Hv.Kont.Kur.Alb. Devrim ORHAN Hv.K.Hrk.Mrk.A.liği (HKHM)/Ankara
12 Hv.Plt.Kur.Alb. Tayfun TUNA 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya
13 Hv.Plt.Kur.Alb. Ramazan ELMAS 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
14 Hv.Müht.Thrp.Kur.Alb. Mikail GÜLLÜ TSK As.Atş./Yurt Dışı
15 Hv.Plt.Kur.Alb. Veysel KAVAK Hv.K.Gen.Sek.liği/Ankara
16 Hv.Plt.Kur.Alb. Ali ÇAYIR 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı/Bandırma-Balıkesir
17 Hv.Plt.Kur.Alb. Ahmet ÖZÇETİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
18 Hv.Hak.Yb. Bedrettin ÖZGÜR Hv.K.Ad.Müş./Ankara
19 Hv.S/S.Kur.Alb. Yücel TOPÇU Hv.ve Uzay Gücü Glş.Mrk.K.lığı / Ankara
20 Hv.Plt.Kur.Alb. Erhan BALTACIOĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
21 Hv.Plt.Kur.Alb. Hamdi ACAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
22 Hv.Plt.Kur.Alb. Mustafa ERTÜRK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
23 Hv.P.Alb. Yusuf ÖZDEMİR HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
24 Hv.Mu.Kur.Alb. Murat DİVRİL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
25 Hv.Plt.Kur.Alb. Barbaros AKCA HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
26 Hv.Plt.Kur.Alb. Ali Orhan TOLLUOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
27 Hv.Plt.Kur.Alb. Murat ÇINAR Hv.K.Per.Pl.ve Ynt.D.Bşk.lığı/Ankara
28 Hv.İkm.Kur.Alb. Tamer ÖZARSLAN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
29 Hv.Per.Kur.Alb. Zafer MERCAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
30 Hv.Plt.Yb. Mehmet Beşir KANAT 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
31 Hv.P.Yb. Kenan BOZ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
32 Hv.Plt.Kur.Yb. Bircan ERMAYA Hv.K.Eğt.D.Bşk.lığı/Ankara
33 Hv.Plt.Kur.Yb. Mustafa BAĞATUR Hv.K.Pl.Prog.D.Bşk.lığı/Ankara
34 Hv.Plt.Kur.Yb. Hüseyin YILMAZ Hv.K.Pl.Hrk.D.Bşk.lığı/Ankara
35 Hv.Uçk.Bkm.Yb. Hamza ARAS 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
36 Hv.Müh.Bnb. Mücahit ERKEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
37 Hv.Plt.Kur.Alb. Ali DURMUŞ Hv.K.Gen.Sek.liği/Ankara
38 Hv.Plt.Kur.Yb. Ahmet Tarık AYDIN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
39 Hv.Plt.Kur.Yb. Hasan Hüsnü BALIKÇI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
40 Hv.İkm.Kur.Yb. Emine Gülşen TORUNOĞLU ASLAN Hv.K.Loj.Pl.ve Hiz.D.Bşk.lığı / Ankara
41 Hv.Plt.Kur.Yb. Hakan KARAKUŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
42 Hv.Plt.Kur.Yb. İrfan ALKAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
43 Hv.Mu.Kur.Yb. Mesut YURTDAN Hv.K.Gen.Sek.liği/Ankara
44 Hv.Plt.Kur.Yb. Özcan Murat DOĞAN Hv.ve Uzay Gücü Glş.Mrk.K.lığı/Ankara
45 Hv.Plt.Kur.Yb. Mücahid Yakup AYAYDIN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
46 Hv.Plt.Kur.Yb. Halil İbrahim ÖZDEMİR 5'inci Ana Jet Üs K.lığı/Merzifon-Amasya
47 Hv.Plt.Kur.Yb. Erdinç YALÇINKAYA 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
48 Hv.Plt.Kur.Yb. Yavuz Selim KILIÇ 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir
49 Hv.İsth.Kur.Bnb. Mustafa Özcan ÇAY Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
50 Hv.Plt.Bnb. Kadir Serbülent ERCAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
51 Hv.Plt.Kur.Bnb. İbrahim YOZGAT 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır
52 Hv.Plt.Kur.Bnb. Yusuf YENİHAYAT HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
53 Hv.Plt.Kur.Bnb. Kenan COMART 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
54 Hv.S/S.Kur.Bnb. Mustafa BAYRAM Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
55 Hv.Plt.Kur.Bnb. Mustafa AZİMETLİ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
56 Hv.Plt.Kur.Bnb. Ahmet ÖZDEMİR 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır
57 Hv.Plt.Kur.Bnb. Orçun KUŞ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
58 Hv.Plt.Kur.Bnb. Tuncay ÖZTÜRK 2'nci Or.K.lığı/Malatya
59 Hv.Plt.Kur.Bnb. Mehmet GÜRLER HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
60 Hv.Plt.Kur.Bnb. Murat BİCİL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
61 Hv.Plt.Kur.Yb. Alparslan ŞAHİN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
62 Hv.Plt.Kur.Bnb. Veysel YEŞİLBAŞ 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir
63 Hv.Mu.Kur.Bnb. Günay KÖROĞLU Hv.K.Gen.Sek.liği
64 Hv.SS.Kur.Bnb. Gazi ODACI HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
65 Hv.İsth.Kur.Bnb. Osman SEVEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
66 Hv.Plt.Bnb. Nihat KAFES 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
67 Hv.Plt.Kur.Bnb. Mehmet Fatih ÖZKAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
68 Hv.Plt.Kur.Bnb. Metin ÇİVİLİBAL 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya
69 Hv.Plt.Kur.Bnb. Ali ERTÜRK Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
70 Hv.Plt.Kur.Bnb. Mehmet Fatih ÇAVUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
71 Yrd.Doç.Hv.Müh.Bnb. Ümit Lütfü ALTINTAKAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
72 Hv.Plt.Kur.Bnb. Ali KARABULUT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
73 Hv.Plt.Yzb. Müjdat SARISOY 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
74 Hv.Plt.Kur.Bnb. Mustafa Onur UYANIK 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
75 Hv.Plt.Kur.Bnb. Ahmet KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
76 Hv.Plt.Kur.Bnb. Ali AKKAŞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
77 Hv.Plt.Kur.Bnb. Fatih KARAMAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
78 Hv.Müh.Yzb. Mustafa AKBAŞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
79 Hv.Per.Kur.Bnb. Eyüp HAS Hv.K.Per.D.Bşk.lığı/Ankara
80 Hv.Plt.Kur.Bnb. Devrim AĞIRAĞAÇ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
81 Hv.Kont.Kur.Bnb. Ümit KESER Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
82 Hv.P.Kur.Bnb. Taner BERBER 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
83 Hv.Plt.Yzb. İsmail Hakkı ÖZVEREN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
84 Hv.Uçk.Bkm.Kur.Bnb. Mustafa SERBEST HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
85 Hv.Per.Kur.Bnb. Ecir ŞIK HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
86 Hv.P.Kur.Bnb. Sinan KEŞANLI 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
87 Hv.Plt.Yzb. Refik AYHAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
88 Hv.Plt.Kur.Yzb. Metin Mustafa ATEŞOĞLU HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
89 Hv.Uçk.Bkm.Yzb. Gültekin OLCA 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
90 Hv.Plt.Yzb. Gökhan Gültekin DEMİR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
91 Hv.P.Kur.Bnb. Gökhan MALDAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
92 Hv.Plt.Yzb. Yasin ÇETİN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
93 Hv.Plt.Kur.Yzb. Yavuz İSTEK 1'inci BHHM/JFAC K.lığı/Eskişehir
94 Hv.Müh.Yzb. Mehmet YILMAZ HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
95 Hv.Kont.Yzb. Yusuf GÜLSER Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
96 Hv.Plt.Yzb. Bircan KAYIKÇI 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
97 Hv.Plt.Kur.Yzb. Murat ALTAY 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
98 Hv.Plt.Kur.Yzb. Uğur UZUNOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
99 Hv.Plt.Kur.Yzb. Ekrem AYDOĞDU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
100 Hv.Plt.Kur.Yzb. Oğuz Alper EMRAH 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
101 Hv.Plt.Kur.Yzb. İlhami AYGÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
102 Hv.Per.Kur.Bnb. Hüsamettin HARMANCI Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
103 Hv.Plt.Kur.Yzb. Mustafa ÇEVİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
104 Hv.Plt.Kur.Yzb. Yıldıray KORKMAZ 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır
105 Hv.Plt.Kur.Yzb. Aziz Ersel EMANET 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır
106 Hv.Plt.Yzb. Hakan BARIŞ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
107 Hv.Plt.Kur.Yzb. Adem ÇAKIR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
108 Hv.Plt.Yzb. Fevzi KILIÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
109 Hv.S/S.Yzb. Oğuzhan YÜKSEL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
110 Hv.Plt.Kur.Yzb. Fatih AKSOY HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
111 Hv.Plt.Kur.Yzb. Selahattin YORULMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
112 Hv.İsth.Kur.Yzb. Sinan CANLI HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
113 Hv.İkm.Yzb. Serdar MADRAN Myd.K.lığı/Yalova
114 Hv.Plt.Kur.Yzb. Erdem ERDOĞAN 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır
115 Hv.Plt.Kur.Yzb. Mustafa Mete KAYGUSUZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
116 Hv.Plt.Yzb. Eyüp MERT 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
117 Hv.Plt.Yzb. Eray AKIN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
118 Hv.Plt.Kur.Yzb. Yücel CANBOLAT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
119 Hv.Plt.Yzb. İbrahim YAMAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
120 Hv.Plt.Kur.Yzb. Ahmet TOSUN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
121 Hv.Plt.Yzb. Ferdi PELEN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
122 Hv.Plt.Kur.Yzb. Mesut Metin KAZANCI HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
123 Hv.S/S.Yzb. Ahmet Ufuk YENER 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
124 Hv.Plt.Kur.Yzb. Hasan DURAK HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
125 Hv.Plt.Kur.Yzb. Ceyhan KARAKURT 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır
126 Hv.Plt.Yzb. Mehmet Teoman KALMAZ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
127 Hv.Plt.Yzb. Fatih ÜLKER 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
128 Hv.Plt.Yzb. Nazif BAYSAL 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
129 Hv.Plt.Yzb. Uğur ERDEMİR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
130 Hv.Plt.Kur.Yzb. İlker HAZİNEDAR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
131 Hv.Plt.Kur.Yzb. Kenan BAŞTUĞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
132 Hv.Plt.Kur.Yzb. Ertan KORAL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
133 Hv.Plt.Yzb. Burcu DOĞAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
134 Hv.Plt.Kur.Yzb. Hüseyin TÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
135 Hv.Plt.Yzb. Burhan YARANÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
136 Hv.Plt.Yzb. Serkan KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
137 Hv.İsth.Yzb. Turgay CÜCÜK Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
138 Hv.Svn.Yzb. Bahattin GÜL HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
139 Hv.Plt.Yzb. Fatih ŞEN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
140 Hv.Plt.Ütğm. Mehmet GENÇ Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
141 Hv.Plt.Ütğm. Murat BİLGEN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
142 Hv.S/S.Ütğm. Onur BAYKAL 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
143 Hv.Plt.Ütğm. Osman ALBAYRAK Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
144 Hv.Plt.Yzb. Selim İSTANBUL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
145 Hv.Plt.Ütğm. Abdullah KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
146 Hv.Plt.Ütğm. Ömer Faruk SAYGI Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
147 Hv.Kont.Ütğm. Fatih KAHRAMAN 1'inci BHHM/JFAC K.lığı/Eskişehir
148 Hv.Plt.Yzb. Yusuf BAKAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
149 Hv.Plt.Ütğm. Alper SOYDAN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
150 Hv.Plt.Ütğm. Mustafa Kürşat İLOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
151 Hv.Plt.Ütğm. Mustafa ÖZKAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
152 Hv.P.Ütğm. Hacı Mustafa AKYOL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
153 Hv.Plt.Ütğm. Sinan ALTUNTAŞ Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
154 Hv.S/S.Ütğm. Hasan AKIN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
155 Hv.Plt.Ütğm. Kerime YILDIRIM HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
156 Hv.Plt.Ütğm. Yasin GÖBÜTOĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
157 Hv.Plt.Ütğm. Erkan DEMİR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
158 Hv.Plt.Ütğm. Emre BEZİRĞANOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
159 Hv.Plt.Ütğm. İsmail UYAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
160 Hv.İsth.Ütğm. Yavuz BAGUÇ HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
161 Hv.Plt.Ütğm. Müslim MACİT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
162 Hv.Plt.Ütğm. Mehmet YURDAKUL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
163 Hv.Plt.Ütğm. Adem KIRCI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
164 Hv.Plt.Ütğm. Osman YILMAZ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
165 Hv.Plt.Ütğm. Hasan KAYA HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
166 Hv.Plt.Ütğm. Abdullah ÖZEN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
167 Hv.Müh.Ütğm. Adem TEPE Harp Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
168 Hv.Plt.Ütğm. Mehmet Çetin KAPLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
169 Hv.Plt.Ütğm. Mustafa Gökhan TÜRER 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
170 Hv.Plt.Ütğm. Mustafa EREZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
171 Hv.P.Ütğm. Hasan ASLANBAY 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
172 Hv.Plt.Ütğm. Muhammed Yusuf TÜR 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya
173 Hv.Plt.Ütğm. Ahmet ERDURAN 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı
174 Hv.İsth.Ütğm. Oğuzhan GÜNAYDIN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
175 Hv.Plt.Ütğm. Süleyman ZENGİN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
176 Hv.Plt.Ütğm. Fatih AKBULUT 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
177 Hv.Plt.Ütğm. Mustafa KONUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
178 Hv.Per.Ütğm. İsa PEK HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
179 Hv.Plt.Ütğm. Yavuz ÇAM 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
180 Hv.Plt.Ütğm. Ülfet KAÇAY 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya
181 Hv.Plt.Ütğm. Halil KARAN 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya
182 Hv.S/S.Ütğm. Cihan CENGİZ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
183 Hv.P.Ütğm. Hüseyin ASLANBAY 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
184 Hv.Plt.Ütğm. Hızır ÖZYUVA 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
185 Hv.Plt.Ütğm. Seçkin GÜLMÜŞ 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya
186 Hv.Plt.Ütğm. Samet ACAR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
187 Hv.Plt.Ütğm. Sertaç YILDIRIM 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
188 Hv.Plt.Ütğm. Emre DURGUNLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
189 Hv.Per.Ütğm. Aydın GÜLŞAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
190 Hv.Plt.Ütğm. Safa Sefer GÜLEROĞLU 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
191 Hv.Plt.Ütğm. Eray BAKIR 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya
192 Hv.S/S.Ütğm. İsmail BOYACI 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
193 Hv.Plt.Ütğm. Mustafa ŞENYÜZ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
194 Hv.İs.Ütğm. Ali APAYDIN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
195 Hv.Plt.Ütğm. Fatih ÖZCAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
196 Hv.İsth.Ütğm. Cemal REİS 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
197 Hv.Plt.Ütğm. Melih DÖNER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
198 Hv.Plt.Ütğm. Abdullah Berşah KÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
199 Hv.Plt.Ütğm. Mehmet Ali TAŞKIRAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
200 Hv.Plt.Ütğm. Hüseyin DEMİRAL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
201 Hv.Plt.Ütğm. Ahmet Oğuzhan YILDIZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
202 Hv.Plt.Ütğm. Caner ÇAMOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
203 Hv.Plt.Ütğm. Mesut AŞKIN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
204 Hv.Plt.Ütğm. Kadir SARAÇ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
205 Hv.Plt.Ütğm. Resul METİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
206 Hv.Plt.Ütğm. Eyüp Bahadır PEKİNCE 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
207 Hv.Plt.Ütğm. Mehmet KAYA 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
208 Hv.Plt.Ütğm. Eren KAÇGAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
209 Hv.Plt.Ütğm. Muhammed Suheyl SERDAROĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
210 Hv.Plt.Ütğm. Hasan KEPEZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
211 Hv.Plt.Ütğm. Uğur AKYILMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
212 Hv.Plt.Ütğm. Engin YÜKSEL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
213 Hv.Plt.Ütğm. Murat ÇAKIR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
214 Hv.Plt.Ütğm. Hüseyin MERMER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
215 Hv.Plt.Ütğm. Abdullah ÖZBEKLER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
216 Hv.Plt.Ütğm. Mahmut Burak KILIÇ 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya
217 Hv.Plt.Ütğm. Ali Mustafa ZENGİN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
218 Hv.Plt.Ütğm. Yasin UZUN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
219 Hv.Plt.Ütğm. Enes TAŞTAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
220 Hv.Plt.Ütğm. Özgüç GÜNEŞ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
221 Hv.Per.Ütğm. Ali AKÇAY HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
222 Hv.Plt.Ütğm. Ertuğrul Güven BİRLİK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
223 Hv.Plt.Ütğm. Yavuz Selim HÜYÜK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
224 Hv.Plt.Ütğm. Yunus Emre HOŞOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
225 Hv.Plt.Ütğm. Mehmet Zahid ÇELİK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
226 Hv.P.Ütğm. Ceyhun ÖZAK HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
227 Hv.P.Ütğm. Enes ZİNCİR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
228 Hv.Tbp.Ütğm. Şadi SEVİNÇ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
229 Hv.Öğ.Ütğm. Sercan ÖZDEMİR HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
230 Hv.P.Tğm. Muhammet Burak İPEK 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
231 Hv.Plt.Tğm. Buğra BALDAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
232 Hv.Plt.Tğm. Ali Mert TÜFEKÇİ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
233 Hv.Plt.Tğm. Taner DOĞAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
234 Hv.Plt.Tğm. Eyyüp ERGÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
235 Hv.Plt.Tğm. Uluç Hüseyin HANÇER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
236 Hv.Plt.Tğm. Yıldırım KILIÇARSLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
237 Hv.Per.Tğm. Mustafa BOSTAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
238 Hv.Plt.Tğm. Raif Can DURSUN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
239 Hv.Plt.Tğm. Sabahattin TİGU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
240 Hv.Plt.Tğm. Orhan KUZUCU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
241 Hv.Plt.Tğm. Gökhan YAKUT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
242 Hv.Plt.Tğm. Furkan ÖZTÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
243 Hv.Plt.Tğm. Osman SİVLİM 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
244 Hv.Plt.Tğm. Mehmet KARAKOÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
245 Hv.Plt.Tğm. Murat GÜMÜŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
246 Hv.Plt.Tğm. Ercan DAĞHAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
247 Hv.Plt.Tğm. Fahri YAVUZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
248 Hv.Plt.Tğm. Mahmut SİL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
249 Hv.Plt.Tğm. Suat Fatih KARADAĞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
250 Hv.Plt.Tğm. Celal ONAT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
251 Hv.Plt.Tğm. Emin ALBAYRAK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
252 Hv.Plt.Tğm. Berat ÖLÇER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
253 Hv.Plt.Tğm. Enes YEŞİLKÜTÜK 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
254 Hv.Uçk.Bkm.Tğm. Burhanettin KOYUNCU HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
255 Hv.Plt.Tğm. Harun Nihat AŞIK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
256 Hv.Plt.Tğm. Ertuğrul Cihat SUNGUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
257 Hv.Plt.Tğm. Kadir BEKMEZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
258 Hv.Plt.Tğm. Coşkun BARDAKCI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
259 Hv.Plt.Tğm. Hakan DOĞAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
260 Hv.Plt.Tğm. Yunus KILIÇASLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
261 Hv.Plt.Tğm. Oğuz Kaan AYRAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
262 Hv.Plt.Tğm. Sinan ÖZTÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
263 Hv.Plt.Tğm. Muhammed Muzaffer DURMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
264 Hv.Plt.Tğm. Ahmet SARIKAYA 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
265 Hv.Plt.Tğm. Uğur BOZKURT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
266 Hv.Plt.Tğm. Zübeyir GÜLER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
267 Hv.Plt.Tğm. Samet AVŞAR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
268 Hv.Plt.Tğm. Mehmet KÖSE 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
269 Hv.Plt.Tğm. Ali Rıza EKEN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
270 Hv.Plt.Tğm. Ertuğrul DİNCER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
271 Hv.Plt.Tğm. Abdüssamet KARA 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
272 Hv.Plt.Tğm. Mesut AÇIKGÖZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
273 Hv.Plt.Tğm. Bünyamin ÖZBEK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
274 Hv.Svn.Tğm. Harun AY HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
275 Hv.Per.Tğm. Mehmet AFŞAR 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
276 Hv.Plt.Tğm. Mehmet İhsan AKÇA 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
277 Hv.Plt.Tğm. Süleyman EKŞİ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
278 Hv.Plt.Tğm. Ekrem KANDUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
279 Hv.Plt.Tğm. Mehmet GÜNGÖR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
280 Hv.Plt.Tğm. Selahaddin YILDIZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
281 Hv.Per.Tğm. Sabri ÇALIŞKAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
282 Hv.Plt.Tğm. Habib SARIAHMETOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
283 Hv.Plt.Tğm. Sinan ALVUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
284 Hv.Plt.Tğm. Burak KURU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
285 Hv.Plt.Tğm. Yunus ŞAHİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
286 Hv.Plt.Tğm. İbrahim YILMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
287 Hv.Plt.Tğm. Halil İbrahim GÜÇLÜ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
288 Hv.Müh.Tğm. Burak ARI HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
289 Hv.Plt.Tğm. Enes COŞKUNÇAY 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
290 Hv.Plt.Tğm. Telat AKTAŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
291 Hv.Plt.Tğm. Mustafa KARADERE 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
292 Hv.Plt.Tğm. Mehmet ORUÇ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
293 Hv.Plt.Tğm. Mehmet CEYLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
294 Hv.Plt.Tğm. Hasan BAYSAR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
295 Hv.Plt.Tğm. Burak CEYLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
296 Hv.Plt.Tğm. Onur ÜNAL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
297 Hv.Plt.Tğm. Ali SOYLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
298 Hv.Plt.Tğm. Muratcan IŞIK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
299 Hv.Plt.Tğm. Ahmet Bahadır ÖZMEN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
300 Hv.Plt.Tğm. Feyyaz KARAKAŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
301 Hv.Plt.Tğm. Alper KALIN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
302 Hv.P.Tğm. Orhan ÇİÇEK HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
303 Hv.Uçk.Bkm.Tğm. Mesut BAYTÜRK 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
304 Hv.P.Tğm. Zeki GÜNGÖR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
 
 
ASTSUBAYLAR
S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği
1 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Zekeriya KUZU 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
2 Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş. Alaettin MERCAN Myd.K.lığı/Yalova
3 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Yılmaz BAHAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
4 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Köksal DEMİRTUĞ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
5 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Metin KELEŞ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
6 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Gökmen TARHAN Hv.K.Gensek.liği/Ankara
7 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. İlhami YILDIRIM 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
8 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
9 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Zafer ŞİNİK 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
10 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Faruk ALTINOK 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
11 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Aydın UYAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
12 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet ATEŞ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
13 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Yaşar SÖNMEZ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
14 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Raif FAKI 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
15 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim AKAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
16 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Erdal ERTURAL 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
17 Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Günhan ÇİFCİ Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
18 Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf IŞIK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
19 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Bülent TOYGAR 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
20 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Adem EMİROĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
21 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ahmet TAŞHANLIOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara
22 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Fatih KAHRAMAN Hv.K.Gensek.liği/Ankara
23 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Fatih SUÇATI 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
24 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Enes AKSU 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
25 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ümüt İNCE 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
26 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Yakup ATLI Hv.K.İsth.Bşk.lığı/Belbaşı-Ankara
27 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ümit ÖZDEMİR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
28 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Abdullah BİNGÖL 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
29 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Murat TAŞAR 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
30 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Sinan SARI 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
31 Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Hasan TÜZEN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul
32 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Cumaali ÜNAL 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
33 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Erdoğan DURGUN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
34 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ercan KOCAKAYA 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
35 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ramazan AYTEKİN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
36 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Mesut BAYAR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
37 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Hüseyin GÖRGÜLÜ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
38 Hv.P.Asb.Bçvş. Mehmet VESKE Hv.K.Gensek.liği/Ankara
39 Hv.P.Asb.Bçvş. Mesut ARSLAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
40 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Fatih PANCAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
41 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Volkan AKOĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
42 Hv.P.Asb.Bçvş. Mesut GÜNEY 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
43 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Mesut ÜSTÜNCAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
44 Hv.P.Asb.Bçvş. Oğuz HAKSAL 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
45 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet BOYLU 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
46 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Orhan Kemal AYDIN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
47 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Yahya BAŞTAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
48 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Serkan ALKAÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
49 Hv.P.Asb.Üçvş. Melih Kaan KÜÇÜK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
50 Hv.Mu.Asb.Üçvş. İdris GEMİCİ Hv.K.Gensek.liği/Ankara
51 Hv.P.Asb.Üçvş. Ömer Faruk GÖÇMEN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
52 Hv.P.Asb.Üçvş. Mustafa TURGAY Hv.K.Gensek.liği
53 Hv.P.Asb.Üçvş. Yasin UĞUR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
54 Hv.P.Asb.Üçvş. Yakup YİĞİT Hv.K.Gensek.liği/Ankara
55 Hv.P.Asb.Üçvş. Fatih AYDEMİR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
56 Hv.P.Asb.Üçvş. Talat UYDURAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
57 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. İbrahim ÇALIŞKAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
58 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Erol BALÇIN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
59 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Ali KAHRIMAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
60 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Ferdi EVCİMİK 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
61 Hv.P.Asb.Üçvş. Hamdi YILDIZ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
62 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Fatih Zeki SUNGUR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri
63 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Hasan KARGIN 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
64 Hv.P.Asb.Üçvş. Göksel BAYRAM 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
65 Hv.P.Asb.Üçvş. Ömer VURGUN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
66 Hv.P.Asb.Üçvş. Halil Burak BALCI 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
67 Hv.P.Asb.Üçvş. Mustafa KOZAK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
68 Hv.P.Asb.Üçvş. Yakup ÖZCAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
69 Hv.Per.Asb.Üçvş. Enis ÇAKIR 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
70 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Metin ÇERKEZOĞLU Hv.K.Gensek.liği/Ankara
71 Hv.P.Asb.Üçvş. Serkan ELÇİ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
72 Hv.P.Asb.Üçvş. Ali UÇAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
73 Hv.P.Asb.Üçvş. Ekrem BENLİ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
74 Hv.P.Asb.Üçvş. Abdurrahman Yaşar OKUTAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
75 Hv.P.Asb.Üçvş. Hasan ÇALMAZ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
76 Hv.P.Asb.Üçvş. Semih ÖZÇELİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
77 Hv.P.Asb.Üçvş. Yunus DAĞCI 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
78 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Mikail TIĞCIOĞLU 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
79 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Çağlar ARİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
80 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Necmettin KİRKİN 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
81 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Ali Murat KARAKAŞ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
82 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Sinan TURĞAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
83 Hv.İkm.Asb.Kd.Çvş. Enes KÖKLÜ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
84 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Burak KOLUKISA 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
85 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Selman ÇANKAYA 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
86 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Hamza KARADURAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
87 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Erkan ÇIKAT 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
88 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Orhan ÖZTÜRK 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
89 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Ramazan DEDE 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
90 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Ramazan MENTEŞ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
91 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Sedat KOÇYİĞİT 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
92 Hv.Per.Asb.Kd.Çvş. Hayati GÜLTEKİN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
93 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Sezer GÜLŞEN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
94 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Abdulhamit GÜLERDEN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
95 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Burak ÖZTÜRK 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
96 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Gökhan GÜÇLÜ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
97 Hv.İsth.Asb.Çvş. İbrahim UYMAZ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana
98 Hv.P.Asb.Çvş. İlyas YAŞAR 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir
99 Hv.Per.Asb.Çvş. Mustafa DURAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
100 Hv.P.Asb.Çvş. Yücel LÖKEŞE 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
101 Hv.P.Asb.Çvş. Ahmet VURGUN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya
102 Hv.Per.Asb.Çvş. Ufuk GÖCEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul
 
 
 
C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 
AMİRALLER
S.No. Rütbesi Adı, Soyadı Son Görev Yeri
1. TÜMA. HAKAN ÜSTEM SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI/ ANKARA
2. TÜMA. SİNAN AZMİ TOSUN DZ.K.K. HAREKAT BAŞKANI / ANKARA
3. TÜMA. MUSTAFA ZEKİ UĞURLU MÜT.DÖNÜŞÜM K.LIĞI (ACT) KOMUTA KONT.,KONUŞLANABİLİRLİK VE  İDAME EDİLEBİLİRLİK D.BŞK. NORFOLK / ABD
4. TUĞA. ÖMER FARUK HARMANCIK KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI / İSTANBUL
5. TUĞA. HASAN DOĞAN KARADENİZ BÖLGE KOMUTANI / KDZ.EREĞLİ/ ZONGULDAK
6. TUĞA. ALİ MURAT DEDE DENİZ KUVVETLERİ K.LIĞI DENT. VE DEĞ.BŞK. / ANKARA
7. TUĞA. MUHİTTİN ELGİN DZKK.MEBS.BŞK. / ANKARA
8. TUĞA. HAYRETTİN İMREN GÖLCÜK DENİZ ANA ÜS K. GÖLCÜK / KOCAELİ
9. TUĞA. OĞUZ KARAMAN DZKK.PLAN PRENSİPLER BAŞKANI / ANKARA
10. TUĞA. ERCAN İNCEOĞLU MSB.GENEL PLAN VE PRENSİPLER DAİRE BAŞKANI / ANKARA
11. TUĞA. İRFAN ARABACI DZKK.HRK.PL. VE TŞK. D.BŞK. / ANKARA
12. TUĞA. NEJAT ATİLLA DEMİRHAN AKDENİZ BÖLGE KOMUTANI / MERSİN
13. TUĞA. HASAN KULAÇ DZKK.İKMAL DAİRE BAŞKANI / ANKARA
14. TUĞA. NAZMİ EKİCİ GÜNEY GÖREV GRUP KOMUTANI MARMARİS / MUĞLA
15. TUĞA. YAŞAR ÇAMUR BATI GÖREV GRUP KOMUTANI / FOÇA / İZMİR
16. TUĞA. NAMIK ALPER AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANI AKSAZ / MARMARİS / MUĞLA
17. TUĞA. TEZCAN KIZILELMA DENİZ HAVA KOMUTANI / KARTEPE / KOCAELİ
18. TUĞA. SERDAR AHMET GÜNDOĞDU ÇANAKKALE BOĞAZ KOMUTANI / ÇANAKKALE
19. TUĞA. GÖKHAN POLAT MAYIN FİLOSU KOMUTANI ERDEK / BALIKESİR
20. TUĞA. HALİL İBRAHİM YILDIZ AMFİBİ DENİZ PİYADE TUGAY KOMUTANI FOÇA / İZMİR
21. TUĞA. İHSAN BAKAR DZKK.HRK. VE EĞT.D.BŞK. / ANKARA
22. TUĞA. AHMET HAKAN GÜNEŞ MOSKOVA SİLAHLI KUVVETLER ATEŞESİ RUSYA FEDERASYONU
23. TUĞA. SİNAN SÜRER GENKUR.1'İNCİ İSTİHBARAT ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANI / ANKARA
24. TUĞA. HİMMET TANER ÇENGEL DZKK.PER.PL.YNT.D.BŞK. / ANKARA
25. TUĞA. SÜLEYMAN MANKA EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANI / İZMİR
26. TUĞA. MURAT ŞİRZAİ DZKK.İSTİHBARAT BAŞKANI / ANKARA
27. TUĞA. AYHAN BAY KUZEY GÖREV GRUP KOMUTANI GÖLCÜK / KOCAELİ
28. TUĞA. ALİ SUAT AKTÜRK GENKUR KUVVET GELİŞTİRME VE KAYNAK YNT. D.BŞK. KAYNAK YÖN.YRD. / ANKARA
29. TUĞA. MUSTAFA SÖZER GENKUR YUNANİSTAN - KIBRIS VE DENİZCİLİK VE HAVACILIK D.BŞK. / ANKARA
30. TUĞA. ERDAL ERGÜN AMFİBİ GEMİLER KOMUTANI FOÇA / İZMİR
31. TUĞA. ÖMER MESUT AK DZ.K.K. TEKNİK BAŞKANI / ANKARA
 
 
SUBAYLAR
S.No. Sınıfı, Rütbesi, Adı ve Soyadı Görev Yeri
1. DZ.KUR.KD.ALB. OSMAN ÖZYAZICI DENİZ EĞT.VE ÖĞT.K.EMRİNE 
2. DZ.KUR.KD.ALB. ERTUĞRUL UZUNOĞLU DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
3. DZ.KUR.KD.ALB. ÖNDER ÖNGÖR KUZEY GÖREV GRUP K.EMRİNE 
4. DZ.KUR.KD.ALB. MUSTAFA BARDAKCI DONANMA K.KURMAY BŞK.EMRİNE
5. DZ.KUR.KD.ALB.İLSEV HAZIR BATI GÖREV GRUP K.EMRİNE 
6. DZ.KUR.KD.ALB.OKTAY GÜNDOĞDU DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
7. DZ.KUR.ALB.UĞUR YİLDİZ DZ.HARP OK.K.ÖĞR.AL.K.
8. DZ.KUR.YB.SEZAYİ ÖZGÜR ÖZTÜRK DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE 
9. DZ.KUR.YB.TUNCEL KARAKAYA DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
10. DZ.KUR.YB.ALİ KOCAMANOĞLU DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE 
11. DZ.KUR.YB.MEFTUN METİN DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE 
12. DZ.KUR.YB.AYDIN NEVZAT ÖZKAN DZ.K.K.HRK.BŞK.EMRİNE 
13. DZ.KUR.KD.BNB.CÜNEYT AYDOĞAN DENİZ HARP OK.K.EMRİNE 
14. DZ.KUR.KD.BNB.HAKAN EGEMEN KUR.VE SUALTI K.EMRİNE 
15. DZ.KUR.KD.BNB.UMUT DEMİRHAN DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
16. DZ.KD.BNB.SERDAR BÜYÜKEREN DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE
17. DZ.KD.BNB.MUSTAFA KÖROĞLU DENİZ HARP OK.K.EMRİNE 
18. DZ.KD.BNB.ENVER PÖGE DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
19. DZ.BNB.ZEKİ BAYER KURTARMA GRP.K. DERİN DALIŞ SİS.GÖREV BİRİM K.
20. DZ.KUR.BNB.BORA AKYOL DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
21. DZ.BNB.MURAT ÇETİNKAYA SAT K.EMRİNE 
22. DZ.BNB.TAHSİN İŞLEKEL SAT K.EMRİNE 
23. DZ.KUR.BNB.AHMET ÇAĞRI GÖÇMEN DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
24. DZ.KUR.BNB.FATİH DALKIRAN DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE 
25. DZ.KUR.KD.YZB.HALDUN GÜLMEZ SAT K.EMRİNE 
26. DZ.KUR.KD.YZB.FATİH ERGİN DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE 
27. DZ.KD.YZB.TUNCAY KABUKCI AKDENİZ BLG.K.EMRİNE 
28. DZ.YZB.FERAT ERTEN SAT K.EMRİNE 
29. DZ.YZB.EMRE ÜNAL DENİZ HARP AKAD.K.EMRİNE 
30. DZ.KD.ÜTĞM.ALİ SARIBEY DENİZ HARP AKAD.K.EMRİNE 
31. DZ.KD.ÜTĞM.AHMET ÇAMOĞLU SAT K.EMRİNE 
32. DZ.KD.ÜTĞM.ÖMER FARUK AVCI DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE 
33. DZ.ÜTĞM.İSA DEMİRBİLEK DENİZ HARP OK.K.EMRİNE 
34. DZ.P.KUR.KD.ALB.RAMAZAN GENÇER AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE 
35. DZ.P.KD.ALB.ALİCAN ÖZCAN AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE 
36. DZ.P.KUR.YB.ARİF ÖZSOY AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE 
37. DZ.P.YB.ÖZGEN AYKAN DZ.K.K.KH.DES.KT.K.EMRİNE 
38. DZ.P.KD.BNB.SÜLEYMAN ÖZGÜN GNKUR.GENSEK. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER D.BŞK. EMRİNE
39. DZ.P.KUR.BNB.SAVAŞ KUKUL AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE 
40. DZ.P.KUR.BNB.ORHAN DEMİR AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE 
41. DZ.P.BNB.HAKAN KARAKUZEY DZ.K.K.KH.DES.KT.K.EMRİNE
42. DZ.P.KD.YZB.HARUN İLASLAN DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE 
43. DZ.P.YZB.ÖZAY CÖDEL SAT K.EMRİNE 
44. DZ.P.YZB.SEMİH BARBAROS ÜSTÜN DENİZ HARP OK.K.EMRİNE 
45. DZ.P.KD.ÜTĞM.AHMET AYKUT ŞEVİK DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE 
46. DZ.P.KD.ÜTĞM.MUSTAFA AVŞAR SAT K.EMRİNE 
47. DZ.P.KD.ÜTĞM.İBRAHİM HALİL TEKATLI DENİZ HARP OK.K.EMRİNE 
48. DZ.P.ÜTĞM.AKIN BELTEK AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE 
49. DZ.P.ÜTĞM.EMRE BAYRAM DZ.K.K.KH.DES.KT.K.EMRİNE 
50. DZ.İS.TĞM.SÜLEYMAN KAYABAŞI AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE 
51. İK.BNB.İLHAN TABUR AKDENİZ BLG.K.EMRİNE 
52. İSTH.KD.ALB.MUHARREM ASLAN DONANMA K.KURMAY BŞK.EMRİNE 
53. İSTH.KUR.ALB.MAHMUT ARDUÇ DZ.K.K.ÖZEL SEKRETER
54. İSTH.KUR.YB.RAHİM KÜRKCÜ DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
55. İSTH.KD.BNB.SALİH DAĞBAŞI DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
56. İSTH.BNB.NURHAN UZ DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
57. İSTH.KUR.KD.YZB.FATİH KOÇ DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
58. İSTH.KUR.KD.YZB.TUNA AYGÜNDÜZ DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
59. İSTH.YZB.MUSTAFA ASLAN DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE 
 
 
ASTSUBAYLAR
S.No. Sınıfı, Rütbesi, Adı ve Soyadı Görev Yeri
1. TOP.ASB.BÇVŞ.MURAT FIRAT SAT K. İDARİ BŞK. EMRİNE
2. TOP.ASB.BÇVŞ.ÖZGÜR DANIŞAN SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE
3. TOP.ASB.BÇVŞ.NİHAT ÇENGEL SUALTI EĞT.MRK.K. KURSLAR K. SAS KURS K. MÜHİMMAT ÖĞRETMENİ
4. TOP.ASB.KD.ÜÇVŞ.BERKAN NALÇAKAR SAS GRUP K. 3.SAS GÖREV BİRİM K. 32.SAS TİM K. TİM ASB.
5. TOP.ASB.ÜÇVŞ.AHMET ORDU SUALTI SAVUNMA GRUP K.4'ÜNCÜ SAS GÖREV BİRİM K.  42'NCİ SAS TİM K. TİM ASTSUBAYI
6. TOP.ASB.ÜÇVŞ.AHMET KOL SAS GRUP K. 2.SAS GÖREV BİRİM K. 24.SAS TİM K. TİM ASB.
7. TOP.ASB.ÜÇVŞ.BARIŞ YORTANLI SAS GRUP K. 4.SAS GÖREV BİRİM K. 43.SAS TİM K. TİM ASB.
8. TOP.ASB.ÜÇVŞ.GÖKHAN KARABACAK SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE
9. TOP.ASB.ÜÇVŞ.EYÜPHAN KILIÇ SAS GRUP K.  İDA.VE PER.KS. EMRİNE
10. TOP.ASB.ÜÇVŞ.CAFER SARAÇ SAS GRUP K.  İDA.VE PER.KS. EMRİNE
11. TOP.ASB.KD.ÇVŞ.ŞENOL ÖZER SAS GRUP K. 1.SAS GÖREV BİRİM K. 13.SAS TİM K. TİM ASB.
12. TOR.ASB.KD.BÇVŞ.MUSTAFA ÖZEL SAT EĞT.MRK.K.  SAT TAKTİK KURS K. PARAŞÜT VE HV.USÜLLERİ ÖĞRETMENİ
13. TOR.ASB.BÇVŞ.FAHRİ ÖZDEMİR SAS GRUP K. 2.SAS GÖREV BİRİM K. 22.SAS TİM K. TİM ASB.
14. TOR.ASB.BÇVŞ.KENAN CEYLAN SUALTI EĞT.MRK.K. KURSLAR K. KURBAĞAADAM KURS K. AME. VE NAZ.KURBAĞAADAM ÖĞRETMENİ
15. TOR.ASB.BÇVŞ.HÜSEYİN KAYABAŞI SUALTI EĞT.MRK.K. KURSLAR K. SAS KURS K. TAHRİP ÖĞRETMENİ
16. TOR.ASB.KD.ÇVŞ.LEVENT ÖZCAN SAS GRUP K. 4.SAS GÖREV BİRİM K. 42.SAS TİM K. TİM ASB.
17. MOT.ASB.KD.BÇVŞ.YÜCEL ÖZCAN SAT EĞT.MRK.K.  SAT EDS K. TİM ASB. (KARA HRK.UZM.)
18. MOT.ASB.ÜÇVŞ.OSMAN KELEŞ KURTARMA GRUP K. DERİN DALIŞ SİS.GÖREV BİRİM K. ATMOSFERİK DALIŞ SİS.TİM K. ADS PİLOTU
19. MOT.ASB.ÜÇVŞ.MUHAMMET BİLAL ÖZEL SAS GRUP K. 4.SAS GÖREV BİRİM K. 41.SAS TİM K. TİM ASB.
20. ELK.ASB.ÜÇVŞ.MUSTAFA TÜRKDOĞDU KURTARMA GRUP K. 1.KUR.GÖREV BİRİM K. 13.KUR.TİM.K. DALGIÇ ASB.
21. ELK.ASB.ÜÇVŞ.OSMAN DEMİR SUALTI SAVUNMA GRUP K.5'İNCİ SAS GÖREV BİRİM K.  53'ÜNCÜ SAS TİM K. TİM ASTSUBAYI
22. Y/S ASB.KD.BÇVŞ.IŞIN CEYLAN SEY.HİD.VE OŞİ.D.BŞK. BŞK.YRD.LIĞI KH.DES.KT.K. HİZ.TK.K. ULAŞTIRMA KS. AMİRİ
23. Y/S ASB.KD.BÇVŞ.ERDİNÇ KURT S.G.MARMARA VE BOĞ.BLG.K. GÖREV BİRİM K. SG ÖZEL HAREKAT TİMİ-1 TİM ASB.
24. Y/S ASB.ÜÇVŞ.SERKAN CANPOLAT KURTARMA GRUP K. EMRİNE (ALEMDAR  DALIŞ BRŞ. DALGIÇ ASB.)
25. ELN.ASB.KD.BÇVŞ.KADİR BÜKÜLMEZ DZ.K.K.PER.BŞK.MRK.D.BŞK.  EMRİNE
26. ELN.ASB.KD.BÇVŞ.MUTLU FERİK SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE
27. ELN.ASB.KD.BÇVŞ.MURAT KABASAKAL KUZEY GÖREV GRUP K.  İDA.VE PER.Ş. EMRİNE
28. ELN.ASB.BÇVŞ.OLCAY KERİMAN KUZEY GÖREV GRUP K.  İDA.VE PER.Ş. EMRİNE
29. ELN.ASB.BÇVŞ.RİFAT KARATAŞ KUZEY GÖREV GRUP K.  İDA.VE PER.Ş. EMRİNE
30. ELN.ASB.BÇVŞ.ALİ CİHAN ÖZÇELİK KUZEY GÖREV GRUP K.  İDA.VE PER.Ş. EMRİNE
31. ELN.ASB.BÇVŞ. METİN BİRCAN KURTARMA GRUP K.PER.VE İDA.KS.A. EMRİNE
32. ELN.ASB.KD.ÜÇVŞ.KEREM BAŞ SAS GRUP K. 3.SAS GÖREV BİRİM K. 34.SAS TİM K. TİM ASB.
33. ELN.ASB.ÜÇVŞ.FATİH KAYA KUZEY SAT GRUP K. 2.SAT GÖREV BİRİM K. 22.SAT TİM K. TİM ASB.
34. ELN.ASB.ÜÇVŞ.MUSTAFA ÖZTÜRK SAS GRUP K. 2.SAS GÖREV BİRİM K. 24.SAS TİM K. TİM ASB.
35. ELN.ASB.KD.ÇVŞ.FATİH ARIK KUZEY SAT GRUP K. 2.SAT GÖREV BİRİM K. 22.SAT TİM K. TİM ASB.
36. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.AHMET ZİYA KİREÇ GNKUR.HRK.BŞK. HRK.PL.D.BŞK. TERÖRİZMLE MÜCADELE Ş. VERİ ANLZ. VE ARŞİV DOKÜMANTASYON KS. ARŞİV VE DOKÜMANTASYON ASB.
37. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.ÖZCAN ÖZATA DZ.K.K.KH.DES.KT.K. PER.VE İDA.Ş.EMRİNE
38. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.İRFAN ALTUNTAŞ SAT EĞT.MRK.K. SAT KURS K. KARA HRK.EĞT.KS. KÜÇÜK BİRLİK TAKTİKLERİ ÖĞ.
39. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.FERDİ KESGİN BARTIN DENİZ K. ÜS SAVUNMA BRL.K. GÜV.BL.K. GÜV.KOOR.A. FİZİKİ GÜV.KS. MÜRACAAT KABUL EKİBİ AMİR (MÜRACAAT KABUL GÜV.ASB.)
40. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.AHMET ZEKİ YILMAZ DZ.K.K.KH.DES.KT.K. PER.VE İDA.Ş. EMRİNE
41. DZ.P.ASB.BÇVŞ.SUAT MÜLAYİM DZ.K.K.KH.DES.KT.K. PER.VE İDA.Ş. EMRİNE
42. DZ.P.ASB.BÇVŞ.MUSTAFA POLAT DZ.K.K.PER.BŞK.MRK.D.BŞK.  EMRİNE
43. DZ.P.ASB.BÇVŞ.EMRE KARAYER AMF.DZ.P.TUG.K.  PER.VE İDA.Ş. EMRİNE
44. DZ.P.ASB.BÇVŞ.ELVAN ONUR BAŞER DZ.K.K.KH.DES.KT.K. PER.VE İDA.Ş. EMRİNE
45. DZ.P.ASB.BÇVŞ.MEHMET METİN DZ.K.K.PER.BŞK.MRK.D.BŞK.  EMRİNE
46. DZ.P.ASB.ÜÇVŞ.FARUK KAMALAK DZ.K.K.PER.BŞK.MRK.D.BŞK.  EMRİNE
47. DZ.P.ASB.ÜÇVŞ.MURAT GÖKTÜRK GÖLCÜK MERKEZ K. KORUMA BRL.K. ÜÇ YAKIN KORUMA TİM K. 2.NCİ TİM K.
48. DZ.P.ASB.KD.ÇVŞ.EMRE BİLGİN AMF.DZ.P.TUG.K.  PER.VE İDA.Ş. EMRİNE
49. İKM.ASB.ÜÇVŞ.EMRE ÖZDEMİR SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE
50. İKM.ASB.KD.ÇVŞ.HALİT ÇETİN KUZEY SAT GRUP K.2'NCİ SAT GÖREV BİRİM K.  21'İNCİ SAT TİM K. TİM ASTSUBAYI
51. İDA.ASB.ÜÇVŞ.TİMUR AĞCA SAT K. İDARİ BŞK. EMRİNE
52. İSTH.ASB.KD.BÇVŞ.VEDAT DEMİREL AKDENİZ BLG.K. İSTH.İKK.VE GÜV.Ş. İSTİHBARAT ASB. /MERSİN
53. İSTH.ASB.KD.BÇVŞ.ALPASLAN AKYOL DZ.K.K.İSTH.D.BŞK.CARİ İSTH.Ş.  AÇIK KAYNAK VE İBYS İSTH.KS. AÇIK KAYNAK ASTSUBAYI
54. İSTH.ASB.BÇVŞ.HİLMİ DİLMEN DZ.K.K. İSTH.BŞK.  İSTH.D.BŞK.EMRİNE
55. İSTH.ASB.BÇVŞ.FATİH KESKİN KDZ.GÖZETLEME K.  KDZ.UYUMU HRK.DAİMİ KOORD.MRK. İSTİHBARAT ASB.
56. İSTH.ASB.ÜÇVŞ.MEHMET EMİN TOKER AKDENİZ BLG.K.  İDA.VE PER.Ş. EMRİNE
57. BT ASB.KD.BÇVŞ.MEVLÜT ÖNCEL KUZEY SAT GRUP K.  1.SAT GÖREV BİRİM K. GBK KD.ASB. (BİRLİK ASB.)
58. BT ASB.KD.BÇVŞ.MELİH ALBAYRAK SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE
59. BT ASB.BÇVŞ.AHMET KEKLİKÇİ DZ.K.K. İSTH.BŞK.  İSTH.D.BŞK. EMRİNE
60. BT ASB.ÜÇVŞ.HAKAN ÖĞÜT AKDENİZ BÖLGE K.EMİR ASB.
61. SNR.ASB.BÇVŞ.HAMDİ ÇIPLAK SAT EĞT.MRK.K.  SAT TAKTİK KURS K. ATIŞ ÖĞRETMENİ
62. SNR.ASB.KD.ÜÇVŞ.EMRE AKGÜL SUALTI SAVUNMA GRUP K.2'NCİ SAS GÖREV BİRİM K.  23'ÜNCÜ SAS TİM K. TİM ASTSUBAYI
63. HRK.ASB.KD.ÇVŞ.HÜSEYİN YAZICI SAS GRUP K. 2.SAS GÖREV BİRİM K. 23.SAS TİM K. TİM ASB.
 
 
 
 
 
 
2 SAYILI LİSTE
HABER AJANSLARI
1 CİHAN HABER AJANSI
2 MUHABİR HABER AJANSI
3 SEM HABER AJANSI
 
TELEVİZYONLAR
1 BARIŞ TV
2 BUGÜN TV
3 CAN ERZİNCAN TV
4 DÜNYA TV
5 HİRA TV
6 IRMAK TV
7 KANAL 124
8 KANALTÜRK
9 MC TV
10 MEHTAP TV
11 MERKÜR TV
12 SAMANYOLU HABER
13 SAMANYOLU TV
14 TUNA SHOPPİNG TV
15 YUMURCAK TV
RADYOLAR
1 AKSARAY MAVİ RADYO
2 AKTÜEL RADYO
3 BERFİN FM
4 BURÇ FM
5 CİHAN RADYO
6 DÜNYA RADYO
7 ESRA RADYO
8 HABER RADYO EGE
9 HERKÜL FM
10 JEST FM
11 KANALTÜRK RADYO
12 RADYO 59
13 RADYO AİLE REHBERİ
14 RADYO BAMTELİ
15 RADYO CİHAN
16 RADYO FIKIH
17 RADYO KÜRE
18 RADYO MEHTAP
19 RADYO NUR
20 RADYO ŞİMŞEK
21 SAMANYOLU HABER RADYOSU
 
3 SAYILI LİSTE
GAZETELER
1 ADANA HABER GAZETESİ ADANA
2 ADANA MEDYA GAZETESİ ADANA
3 AKDENİZ TÜRK ADANA
4 ŞUHUT'UN SESİ GAZETESİ AFYONKARAHİSAR
5 TÜRKELİ GAZETESİ AFYONKARAHİSAR
6 ANTALYA GAZETESİ ANTALYA
7 YEREL BAKIŞ GAZETESİ AYDIN
8 NAZAR AYDIN
9 BATMAN GAZETESİ BATMAN
10 BATMAN POSTASI GAZETESİ BATMAN
11 BATMAN DOĞUŞ GAZETESİ BATMAN
12 İRADE GAZETESİ HATAY
13 İSKENDERUN OLAY GAZETESİ HATAY
14 EKONOMİ İSTANBUL
15 DEMOKRAT GEBZE KOCAELİ
16 KOCAELİ MANŞET KOCAELİ
17 BİZİM KOCAELİ KOCAELİ
18 HABER KÜTAHYA GAZETESİ KÜTAHYA
19 GEDİZ GAZETESİ KÜTAHYA
20 ZAFER GAZETESİ KÜTAHYA
21 HİSAR GAZETESİ KÜTAHYA
22 TURGUTLU HAVADİS GAZETESİ MANİSA
23 MİLAS FEZA GAZETESİ MUĞLA
24 TÜRKİYE'DE YENİ YILDIZ GAZETESİ NİĞDE
25 URFA HABER AJANSI GAZETESİ ŞANLIURFA
26 AJANS 11 GAZETESİ ŞANLIURFA
27 YENİ EMEK TEKİRDAĞ
28 BANAZ POSTASI GAZETESİ UŞAK
29 SON NOKTA GAZETESİ UŞAK
30 MERKÜR HABER GAZETESİ VAN
31 MİLLET GAZETESİ
32 BUGÜN GAZETESİ
33 MEYDAN GAZETESİ
34 ÖZGÜR DÜŞÜNCE GAZETESİ
35 TARAF
36 YARINA BAKIŞ
37 YENİ HAYAT
38 ZAMAN GAZETESİ
39 TODAY'S ZAMAN
 
 
DERGİLER
1 AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
2 AKSİYON
3 ASYA PASİFİK (PASİAD) DERGİSİ
4 BİSİKLET ÇOCUK DERGİSİ
5 DİYALOG AVRASYA DERGİSİ
6 EKOLİFE DERGİSİ
7 EKOLOJİ DERGİSİ
8 FOUNTAIN DERGİSİ
9 GONCA DERGİSİ
10 GÜL YAPRAĞI DERGİSİ
11 NOKTA
12 SIZINTI
13 YAĞMUR DERGİSİ
14 YENİ ÜMİT
15 ZİRVE DERGİSİ
 
 
 
YAYINEVLERİ VE DAĞITIM KANALLARI
1 ALTIN BURÇ YAYINLARI
2 BURAK BASIN YAYIN DAĞITIM
3 DEFİNE YAYINLARI
4 DOLUNAY EĞİTİM YAYIN DAĞITIM
5 GİRESUN BASIN YAYIN DAĞITIM
6 GONCA YAYINLARI
7 GÜLYURDU YAYINLARI
8 GYV YAYINLARI
9 IŞIK AKADEMİ
10 IŞIK ÖZEL EĞİTİM YAYINLARI
11 IŞIK YAYINLARI
12 İKLİM BASIM YAYIN PAZARLAMA
13 KAYDIRAK YAYINLARI
14 KAYNAK YAYINLARI
15 KERVAN BASIN YAYINCILIK
16 KUŞAK YAYINLARI
17 MUŞTU YAYINLARI
18 NİL YAYINLARI
19 REHBER YAYINLARI
20 SÜRAT BASIM YAYIN REKLAMCILIK VE EĞİTİM ARAÇLARI
21 SÜTUN YAYINLARI
22 ŞAHDAMAR YAYINLARI
23 UFUK BASIN YAYIN HABER AJANS PAZARLAMA
24 UFUK YAYINLARI
25 WAŞANXANEYA NİL
26 YAY BASIN DAĞITIM PAZ, REKLAMCILIK
27 YENİ AKADEMİ YAYINLARI
28 YİTİK HAZİNE YAYINLARI
29 ZAMBAK BASIM YAYIN EĞİTİM TURİZM
 
 
 
 
 
 
 
banner229
Son Güncelleme: 27.11.2016 21:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol