banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
01 Haziran 2016 Çarşamba 11:11
İstanbul Barosundan BAROKART Duyurusu
banner188
banner213
banner230

Değerli Meslektaşımız;

Bilindiği üzere, Türkiye ölçeğinde bütün Adliyelerde BAROKART uygulaması hızla yaygınlaşmaktadır.

 BAROKART'ların; Adliyeye gelişte servis araçlarının kullanılması ile başlayan ve Adliye  girişlerinden  harç ödemelerine kadar uzanan süreçte, etkin kılınmasına ek olarak, yeni işlevsellikleri barındırması nedeniyle,  01.Haziran.2016 tarihinden itibaren, aşağıdaki uygulamalara geçilmesi kararlaştırılmıştır:

1. Adliyelerde yaşanan cübbe sorununun çözümü bağlamında da BAROKART uygulaması yapılacaktır. Özellikle duruşmaların yoğun olduğu Salı ve Perşembe günleri yaşanan "cübbe bulunamaması" ile ilgili sorunun, giderek mesleğimizin cübbeye atfettiği saygınlığı zedeleyecek biçimde bir gelişmeye dönüşmekte olması, bu uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, meslektaşlarımızın, cübbe talep ederken BAROKART'larını sisteme tanımlamalarını rica ediyoruz. Kendileri onay verirse cübbe bedeli olan 1.- TL. nin de BAROKART'dan tahsili mümkün olabilecektir. Meslektaşlarımızın bu bedeli nakit olarak ödemek istemeleri halinde BAROKART'larının tanıtımı dışında Kart üzerinden herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu suretle, cübbesini alan meslektaşımızın, duruşmayı takiben "aynı vestiyere" müracaat ile cübbesini iadesi ve BAROKART'ını tanıtarak sistemden düşümünün yapılması mümkün olabilecektir. Düşümün yapılmaması halinde, ertesi gün meslektaşımız SMS ile uyarılacaktır. Bu uygulamanın yaygınlaşması halinde, cübbe teminindeki güçlük, cübbelerin temizliği ve saygınlığının sağlanmasına yönelik sorunların aşılacağı kanısındayız.

2. Meslektaşlarımız, Baro Odalarından aldıkları tüm hizmetlerin bedellerini BAROKART vasıtasıyla ödeyebileceklerdir.  Baro Pulu, Dosya, Fotokopi, Faks vb. tüm hizmetler BAROKART'a yükleme yapılmış olması hallerinde, ödeme vasıtası olarak kullanılabilecektir. Bu uygulama da zorunlu olmayıp, meslektaşlarımızın nakit ödeme de yapabileceklerdir. 

3. Meslektaşlarımız, Baro Odalarına konulan okutucu ile BAROKART'larına nakit yükleme olanağına da sahiptir. BAROKART'lara nakit yükleme işlemi, Türkiye Barolar Birliğinin Web Sitesinden internet ortamında da yapılabilmektedir.

Yukarıda, DUYURU başlığında kısa esasları itibariyle paylaşılan konularla ilgili olarak, alınan kararların nedenleri ve  kararların alınmasına sebep olan gerekçeler, tafsilatlı olarak ayrıca ekte sunulmaktadır.

Meslektaşlarımızın BAROKART uygulamalarının yaygınlaşması nedeniyle, kartlarını adliyelerde yanlarında bulundurmaları ve her an ihtiyaç duyulacağı düşünülerek, asgari 10.- TL. yükleme yapmaları,(üst sınır yoktur) kartların süreli olduğunun gözetilerek süresi dolmadan Çağlayan ve Kartal'daki Adliyelerde bulunan TBB Birimlerinden yenileme işlemleri yapmaları önemlidir.

Uygulamaların sağlıklı yürümesi bakımından katkınıza ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşanacak muhtemel sorunların giderilmesinde ivedi önlem alınacağından kuşku duyulmamalıdır.

Saygılarımızla.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

 

DUYURU GEREKÇELERİ

BAROKART uygulaması, ülkemizdeki bütün Adliyelerde hızla yaygınlaşmaktadır. Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan anlaşma uyarınca gündemimize giren bu kartların "çipli" olması nedeniyle özel bir güvenlik sağladığı bilinmektedir. Ayrıca, kartı üreten TBB ile anlaşmalı firmanın Adalet Bakanlığı ile de anlaşmalı olması ve Yargıç ve Savcıların kullandığı kartları da üretmekte olması , Adliyelerde kurulan sistemlere entegrasyonu sağlayan bir avantaj oluşturmaktadır. Diğer yandan, Edirne Barosu mensubu bir meslektaşımızın İstanbul Adliyesinde BAROKART  kullanımını olası kılan,  keza  İstanbul Barosu mensubu meslektaşımızın Kırşehir Adliyesine girişinin de sağlayan bir sistem oluşturulmuştur.

Sözkonusu sistemin UYAP tarafından tanımlanmış olması, elektronik olarak üretilmeye başlanan baro pulunun BAROKART sistemi dışında ödenebilmesine olanak bulunmaması, giderek UYAP üzerinden ödenmesi sözkonusu olan harçlar için Adalet Bakanlığı tarafından Vakıfbank dışında sadece BAROKART seçeneğinin öngörülmüş olması, kart kullanımının alanını genişletmektedir.

Yukarıdaki gerekçelerle, meslektaşlarımızın bu sisteme dahil olmaları, zorunluluk oluşturmaktadır. Sisteme dahil olmamak noktasında gösterilecek direniş, İstanbul Barosu Avukatlarının UYAP Sisteminden yararlanamaması, başka Adliyelere girişte güçlük yaşaması, cübbe temininden, tuvalet ihtiyacına kadar düzenleme yapılan İstanbul dışındaki adliyelerde bu hizmetlerin alınamaması sonucunu doğurmaktadır.

İstanbul Barosu olarak beş yıl önce başlayan ve çok çeşitli gerekçelerle, sisteme ilişkin getirdiğimiz eleştiriler ve bu bağlamda yapılan değişiklikleri takiben, üç yıldan bu yana, yukarıda bahse konu ettiğimiz nedenlerle, tedrici olarak sisteme  dahil olmuş bulunmaktayız.

Sisteme dahil olunması, iki açıdan sonuç doğurmaktadır:

a. Adliye Teşkilatlarının BAROKART'a yükümlediği işlevler,

b. BAROKART vasıtasıyla Baroların yeni hizmet alanlarındaki işlevselliği,

Her iki bağlamda da zaman içinde yeni uygulamalar başlatılmış olup, sistemin işleyişi itibariyle Adliye Uygulamaları ve Baro Uygulamaları özellikler içermektedir. Nitekim, BAROKART'ın taşıdığı "çip" nedeniyle oluşturulan güvenlik, Adliyelere girişte kurulan özel bir sistemle "tanıtım suretiyle" girişi sağlamış, bu bağlamda bir "güvenlik sorununun" giderilmesinde kullanılmıştır. Diğer yandan, Baromuzun da adliyeler arası servis hizmetinde olduğu gibi, bir yandan avukatlara hasredilen bir hizmetin sadece avukatlar tarafından alınması sağlanmış, diğer yandan da tahsil edilen 2.- TL ile meslektaşlarımızın aldığı hizmetin  yaklaşık % 50'sinin tahsilatı sağlanabilmiştir.

Bugün uygulanması bağlamında, açıklamalara ihtiyaç duyulan konular dışında kalan başka yeni uygulamaların da zamanla devreye gireceği ve bu bağlamda yeni değişikliklerin de yapılabileceği öngörülmektedir.

01.Haziran.2016 tarihi itibariyle yapılacak değişiklikler bağlamında, yukarıda bahse konu edilen DUYURU'daki hususların, yine yukarıda yapılan sıralaması ile nedenleri aşağıdaki biçimdedir:

 

1. İstanbul'da 3 Merkez Adliyenin kurulmasını takiben özellikle duruşmaların yoğun olduğu Salı ve Perşembe günleri, meslektaşlarımızın cübbe bulmakta sıkıntı yaşadıkları, öteden bu yana aldığımız temel şikayet konularından birisidir.

Şikayetleri ilettiğimiz Baro Vestiyer Çalışanlarının daha fazla cübbe almaları temin edilerek, ihtiyaç giderilmeye çalışılsa da sorunun üstesinden gelinememiştir.

Adliyelerin fiziken geniş alanları içermekte olması nedeniyle, bazı meslektaşlarımızın cübbelerini iade etmek yerine, bulundukları alana bırakıp gittikleri, bu ve benzeri nedenlerle binlerle ifade edilen cübbenin kaybolduğu veya adliye içinde toplandığı gözlenmektedir.

Çağlayan'da alınan cübbenin Kartal'da veya Bakırköy'de alınan cübbenin Çağlayan'da bulunması örnekleri çoklukla yaşanmaktadır.

Diğer yandan, mesleğimizin cübbeye atfettiği önemi ve saygınlığı ciddi biçimde zedeleyen bu tavırlar, bir dizi olumsuz  sonuçlar da doğurmaktadır. Bir yandan vestiyer görevlilerinin yeni cübbe alımlarında isteksiz olmalarına neden olan bu durum, diğer yandan da cübbelerin bakımsız olması sonucunu doğurmaktadır. Meslektaşlarımızın, aldıkları cübbeleri aldıkları vestiyere bırakmaları halinde, pek çok sorunun çözümlenebileceği düşünülmektedir. Bu amaçla;

* Meslektaşlarımız BAROKART'ını okutarak cübbe alacaklardır. Dilerlerse (nakit vermezlerse ve kartta para yüklenmiş ise) cübbe bedeli karttan çekilerek de ödenebilecektir. Ödeme şeklinde  hiçbir zorunluluk yoktur. Kartını okutmak kaydıyla, dilediği şekilde ödeme yapılması mümkündür.

* Meslektaşlarımızın duruşmayı takiben, aldığı vestiyere cübbe bırakmaları bu uygulama için son derece de önemlidir. Bu amaçla, kartını okutarak cübbe aldığı vestiyer odasına cübbesini bırakan meslektaşımız, kartını tekrar okutması gerekmektedir. Cübbesini iade etmeyen/kartını ikinci kez iade sırasında okutmayan meslektaşımıza Baromuz tarafından bir gün sonra SMS yoluyla, cübbe iadesi için bildirim yapılacaktır. BAROKART'ından düşüm yapılmamış olduğu için de, sonraki duruşmasında cübbe almak için kartını okuttuğunda  sistem olanak vermeyecektir.

Bu uygulama başarılı olursa, ihtiyacı çok aşan miktarlarda cübbelerin vestiyerler tarafından temin edilmesi olanağı doğacak ve kaybolma endişesinden kaynaklanan hijyen de sağlanmış olacaktır.

Bu türden bir uygulamaya geçilmiş olması, yaşanan zorunluluğun sonucudur. Baromuz, böylesine bir önlem almak zorunda kaldığı için, cübbesine atfettiği saygınlığı gözleyen meslektaşlarından özür dilemektedir. Çok büyük bir çoğunluk oluşturan bu meslektaşlarımızın, küçük bir azınlık için, bu uygulamaya dahil edilmeleri,  ilk bakışta haksızlık gibi görünse de, duyarlılıkların güçlendirilmesi bakımından onlardan alınacak katkı büyük önem taşıyacaktır.

2. BAROKART'a nakit yüklenmesi halinde göreceği  işlevi çoğaltmayı amaçlayan Baromuz, bu yolla Baro Odalarından alınacak hizmetlerin de, bu kart vasıtasıyla ödenmesini sağlamaya yönelik yeni bir olanağı da getirmektedir. Baro Pulu, fotokopi, faks, dosya vb. tüm hizmetlerin yine BAROKART ile ödenmesi mümkün olabilecektir. Bu alanda da meslektaşlarımız bir zorunluluk içinde değildir. Dileyen meslektaşlarımız, önceden olduğu gibi nakit ödemek suretiyle de bu hizmeti almaya devam edebilecektir.

3. Meslektaşlarımız için, BAROKART'a para yüklenmesi, çeşitli yollarla sağlanmaktadır. www.barokart.com.tr web sitesi ile internet ortamında yükleme yapılabileceği gibi, Baro Odalarında ve Servis girişlerinde de yükleme mümkündür.

Yukarıda da izah edildiği üzere, sözkonusu sistem Baromuz dışında yapılan anlaşma ile sağlanmaktadır. Sistem, 6493 sayılı yasadan kaynaklanan ve BDDK denetiminde özel bir uygulama ile alınmaktadır.

Meslektaşlarımızdan gelen bir kısım yakınmalar üzerine aldığımız bilgiler gereğince, günlük 500.- TL ve aylık 1500.- TL'yi aşan para yüklenmesinde kredi kartı kullanımı halinde, bankaca "nakit çekme" işlemi uygulandığından ayrıca bir "komisyon" ödenmektedir.  Ancak, bunun dışındaki yöntemlerin uygulanması halinde (hesaptan havale, nakitten yükleme vb.) herhangi bir ek ödeme veya komisyon uygulanmamaktadır. Sonraki yakınmalar için bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.    

BAROKART'a yatırılacak bedel konusunda getirilen asgari tutar 10.-TL.dir. Üst sınırı için herhangi bir limit öngörülmemiştir.

banner229
Son Güncelleme: 01.06.2016 11:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol