banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Aralık 2011 Salı 09:52
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
Sunumunu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah Tuskan’ın yaptığı toplantının açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, temel yasalarda yapılan değişiklikleri kavramak için Baro’nun düzenlediği eğitim seminerlerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Değişiklik yapılan üç temel yasanın bastırılarak daha önce tüm meslektaşlarımıza posta ile gönderildiğini belirten Kocasakal, bu seminerlerin ses ve görüntü kaydının yapıldığını, internet sitesinde yer alan Baro Tv’den yayınlandığını, ayrıca CD olarak da bastırıp meslektaşlarımızın yararlanmasına sunulacağını bildirdi.
 
Açılışta konuşan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, seminerin yapıldığı eski Haydarpaşa Lisesi binasının tarihçesi hakkında bilgi verdi.
Usul hukuku hükümlerini düzenleyen yasalar ve bu yasalarda yapılan değişiklikler hakkında da bilgi sunan Artuk, 12 Ocak 2011 tarihinde TBMM’ce kabul edilen ve 452 maddeden oluşan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğini bildirdi. 
 
Daha sonra üç oturum halinde düzenlenen panelin ilk oturumuna geçildi.
 
İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in yönettiği ilk oturumda konuşan Marmara Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Serdar Kale, HMK’da düzenlenen ‘Görev ve Yetki’ bölümünü, aynı üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Serdar Kale, ‘Davanın Açılması ve Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi’ konusunu anlattı.
 
Kısa bir aradan sonra oturuma devam edildi. Bu oturumda konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Nevhis Deren Yıldırım, ‘Yargılamanın Amacı ve Ön İnceleme’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Kamil Yıldırım, Hukuk Muhakemeleri Kanununu ilkeler ve ‘Delil Kataloğu’ yönünden değerlendirdi.
 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. İsmail Altay’ın yönettiği ikinci oturumda konuşan Marmara Üniversitesi Arş. Gör. Nazlı Gören Ülkü, ‘Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Sorumluluğu’ konusunu, Aynı üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, ‘Dava Çeşitleri’, Prof. Dr. Selçuk Öztek de ‘Kanun Yolları ve Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri’ konularını anlattı. 
 
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Başar Yaltı’nın yönettiği son oturumda konuşan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Seyithan Deliduman, ‘Tahkim’, aynı üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Gülcan Demirhan, ‘Basit Yargılama Usulü ve Çekişmesiz Yargı’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Arş. Gör. Mert Namlı da ‘Yargılamanın Yenilenmesi’ konusunu ele aldı.
 
Panel oturumlarının sonunda soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177