banner200
banner222
24 Ağustos 2014 Pazar 13:34
Son üç yılda icrada patlama
banner188
banner213
banner230
 Ada­let Ba­kan­lı­ğı Ad­li Si­cil ve İs­ta­tis­tik Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve­ri­le­ri­ne gö­re Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2003 yı­lın­da 9 mil­yon 305 bin olan ic­ra dos­ya sa­yı­sı, 2013 yı­lın­da 21 mil­yon 838 bi­ne ulaş­tı. İs­tan­bul ve An­ka­ra­’da­ki ic­ra dos­ya­sı sa­yı­sı ise 2002 yı­lın­da 1 mil­yon 208 bin iken, 2 mil­yon 593 bi­ne çık­tı.

Ai­le fa­ci­ala­rı ya­şa­nı­yor

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ic­ra dos­ya sa­yı­la­rı­nı sor­du. Öner­ge­ye ve­ri­len ce­vap­ta An­ka­ra­’da 2002 yı­lın­da 351 bin 113 olan ilam­sız ic­ra dos­ya­sı sa­yı­sı 2013 yı­lın­da 542 bin 211’e, ilam­lı ic­ra dos­ya sa­yı­sı ise 33 bin 676 iken, 121 bin 245’e ulaş­tı­ğı be­lir­til­di. İs­tan­bu­l’­da da 2002 yı­lın­da top­lam ilam­sız ic­ra dos­ya­sı 759 bin 33 iken, bu sa­yı 2013 yı­lın­da 1 mil­yon 807 bin 170’e, ilam­lı ic­ra dos­ya sa­yı­sı­nın ise 65 bin 596’dan 123 bin 8’e ulaş­tı­ğı vur­gu­lan­dı.

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal, “Bu­gün dün­ya­nın en bü­yük ad­li­ye­le­ri­ni, en bü­yük ic­ra mü­dür­lük-le­ri­ni yap­mak­la övü­nür ol­du­k” de­di. Her gün on bin­ler­ce ic­ra ola­yı ve ai­le fa­ci­ası ya­şan­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ta­nal, her ha­ne­de kre­di kul­la­nan en az bir ki­şi bu­lun­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.

Hal­kın ban­ka kre­di­le­ri­ne ula­şı­mı­nın ko­lay­laş­tı­rı­la­rak, her­ke­sin kre­di kul­lan­ma­ya zor­lan­dı­ğı­nı an­la­tan Ta­nal, “A­ile­ler ge­lir­le­ri­nin ta­kat­le­ri­nin üze­rin­de kre­di­ler­le bo­ğuş­ma­ya teş­vik edi­li­yor. Zo­ra düş­tük­le­rin­den bu­gü­nü kur­tar­mak için borç­la­nı­yor­lar. Ge­le­ce­ği dü­şü­ne­cek hal­de bi­le de­ğil­ler. İş­siz­lik art­tık­ça, ge­lir da­ğı­lı­mı bo­zul­duk­ça hal­kın borç­lan­ma ih­ti­ya­cı da art­mak­ta­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.   
 
30 yılın en kötüsü


Tanal, hükümetin halkı borçlandırarak sahte refah oluşturduğunu vurguladı. Kapanan şirket sayısı 30 yılın en kötüsü iken, dünyanın en büyük 16. ekonomisine nasıl sahip olunduğunu sordu. “Türkiye artık üretmeden tüketiyor. Hükümet şu anda bu borçla lale devri yaşatıyor.
Ev borçla alınıyor, içerisindeki buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, halı başka bir borçla alınıyor. Otomobil borçla alınıyor,  otomobilin benzini, lastiği de kredi kartına borç yapılarak alınıyor. Çocuk okula borçla gönderiliyor. Bedelli askerlik sayesinde artık vatan
borcu da banka borcuyla ödeniyor” dedi. 
Bugün
banner229
Son Güncelleme: 24.08.2014 13:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol