banner200
banner235
banner225
Rahmi
Rahmi
03 Nisan 2016 Pazar 11:23
İflas erteleme ve ihtiyati haczin uygulanması
banner188
banner213
banner230

12. Hukuk Dairesi         2014/24207 E.  ,  2014/27512 K.

  •  


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul 8. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/11/2013
NUMARASI : 2013/227-2013/547

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 15.05.2014 tarih ve 2014/11458-14463 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair karar düzeltme talepleri yerinde değilse de;
Alacaklı tarafından borçlu şirket hakkında İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/29 D.iş esas, 2013/22 D.iş karar sayılı 16.01.2013 tarihli ihtiyati haciz kararı İcra Müdürlüğüne sunularak infazının istendiği ve talep doğrultusunda hacizler konulduğu başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, iflas erteleme davasında tedbir kararı verildiğini belirterek hacizlerin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, kararın temyizi üzerine Dairemiz “…anılan tedbir kararı, hacizlerden önce alınmış olup, yapılmış olan takiplerin mevcut halleri korunmak sureti ile takiplerin durdurulmasını içerdiğinden ve mahkeme kararları verildiği andan itibaren hüküm doğuracağı cihetle geç ibraz edilmeleri sonuca etkili olmayacağından mahkemece hacizlerin kaldırılması yerine şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına hükmettiği görülmüştür.
Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/639 esas sayılı dosyasında, borçlu ..... İnş. Ve Paz.Tic. Ltd. Şti. tarafından iflasın ertelenmesi davası açıldığı, bu dosyada mahkemece 13.11.2012 tarihinde “Keşideci şirket tarafından keşide edilen çeklerin keşideci ve cirantaları aleyhine yapılacak takiplerin önlenmesine” yönelik ihtiyati tedbir ara kararı verildiği, takibin tedbir ara kararından sonra 22.01.2013 tarihinde yapıldığı görülmüştür. Her ne kadar iflas erteleme davasında taraf olmasa da şikayetçi, ....... İnş. Ve Paz. Tic. Ltd. Şti.tarafından keşide edilen çekte ciranta olduğundan, şikayetçi borçluyu da kapsar şekilde tedbir kararı verildiği, ancak, tedbir içeriğinde (şikayetçi borçlu yönünden) ihtiyati haciz kararlarının infazına dair herhangi bir açıklamanın bulunmadığı görülmüştür. 
İhtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, koruyucu nitelikte bir kurum ve bizzat icra takip işlemine dönüşmeye elverişli, yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce uygulanan bir nevi tedbir işlemidir. İhtiyatihaczin icra takip işlemi olmadığı hususu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “İhtiyati haczin İİK'nun 289. maddesinde öngörülen takip yasağından sayılmayacağına ilişkin” 16.02.2000 gün ve 2000/12-49 esas ve 2000/94 karar sayılı; yine “ihtiyati haczin Türk Ticaret Kanunu’nun 662.maddesinde zamanaşımını kesen sebepler arasında sayılan takip talebi niteliğinin bulunmadığına ilişkin” 22.06.1968 gün ve 1967/805 esas, 1968/475 karar sayılı,
ilamlarında da açıkça ifade edilmiştir. (Hukuk Genel Kurulu’nun. 23.01.2008 tarih, 2008/12-25 esas, 2008/3 karar sayılı kararı) Bu nedenleihtiyati tedbir kararında özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması
/iptali yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.

Öte yandan ihtiyati haciz kararı bir kez infaz edilmekle son bulmayıp, ihtiyati haciz kararının verildiği alacak miktarını karşılayıncaya kadar infaz işlemine devam edilir. Bir diğer ifade ile ihtiyati hacizler konulur. 
İhtiyati hacizlerin kesin hacze dönüşmesi yapılan hacizlerin ihtiyati haciz kararına dayalı olarak verildiği gerçeğini değiştirmez. 
Somut olayda, ihtiyati tedbir kararında, tedbirin açıkça (şikayetçi borçluya karşı yapılan) ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediğine göre geçerliliğini sürdüren ihtiyati haciz kararına dayalı olarak hacizler konulmasında yasaya aykırılık yoktur. Bu nedenle şikayetin reddi gerekirken, iflas erteleme tedbir kararı şikayetçi borçluyu da kapsadığı halde şikayetçinin tedbir kararında taraf olmadığından bahisle şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz ve bozmayı gerektirir ise de, sonuçta şikayet reddedildiğinden sonucu doğru kararın onanması yerine Dairemizce bozulduğu anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir. 
SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 15/05/2014 tarih ve 2014/11458 Esas-2014/14463 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, sonucu doğru İstanbul 8. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 12.11.2013 tarih ve 2013/227 E.- 2013/547 K sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 17/11/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

banner229
Son Güncelleme: 03.04.2016 11:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol