banner200
banner235
banner225
Rahmi
Rahmi
01 Nisan 2016 Cuma 09:54
Holding şirketlerinin birinin borcundan diğerinde haciz
banner188
banner213
banner230

 8. Hukuk Dairesi         2015/19980 E.  ,  2015/21497 K.
"İçtihat Metni"İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/12/2013
NUMARASI : 
DAVACI : A. Hızlı Tük.Gıda Paz. A.Ş.
DAVALI : Y.. A..vs.
DAVA TÜRÜ : İstihkak 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R 

Davacı 3. kişi vekili, borçlu şirketin borçlarından dolayı, müvekkilinin mağazasında 08/10/2012 tarihinde haciz işlemi yapıldığını, müvekkilinin borçlu şirket ile herhangi bir irtibatının bulunmadığını farklı tüzel kişiliklere sahip olduklarını, sermaye şirketlerinin, borçlarından dolayı sermayeleri ile sorumlu olduklarını belirterek, istihkak davasının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Davalı alacaklı vekili, müvekkili Yerköy'de ikamet ettiğinden ve esas icra dosyası Yerköy'de olduğundan Yerköy İcra Mahkemesi'nin yetkili olduğunu, davanın süresinde açılmadığını, davacı ile borçlu şirketlerin aynı holdinge bağlı, aynı alanda faaliyet gösteren şirketler olduğunu, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve yetkililerinin aynı şahıslar olduğunu, organik bağları olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia savunma ve dosya kapsamından, haciz yapılan yerin 3. kişi şirkete ait olduğu, haciz sırasında borçluya ait herhangi bir belge bulunmadığı, mülkiyet karinesi 3. kişi yararına olduğundan ispat yükünün alacaklıda olduğu, ayrıca 3. kişi ve borçlu şirketlerin ticaret sicil kayıtları getirtilerek ortak ve yetkililerinin aynı kişiler olduğu ve şirketler arasında bağlantı görülmekle beraber ayrı tüzel kişiliklere sahip oldukları haciz yapılan işyerinin borçluya ait olduğuna dair bir kanıt bulunmadığından, davanın kabulüne, haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Hüküm, davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Dava, İİK'nun 96.maddesine dayalı olarak 3. kişinin açtığı istihkak talebine ilişkindir.
Davacı 3. kişi şirket ile davalı borçlu aynı holding bünyesinde bulunmaları, kuruluş tarihlerinden itibaren incelenen ticaret sicil kayıtlarına göre bir kısım ortaklarının aynı olması, her iki şirketin, holdinge ait “Yozgat ili Sivas Karayolu 13. km Yimpaş 
.//..


Fabrika Sahası” adresinde bulunan idari binadaki değişik kat ve bağımsız bölümlerde bulunması aralarındaki organik bağı göstermektedir. Dolayısıyla İİK’nun 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu,dolayısıyla alacaklı yararına olduğunun kabulü gerekir. Mülkiyet karinesinin aksinin davacı 3. kişi tarafından kesin ve güçlü delillerle ispatlanması gerekir. Davacı 3. kişi tarafından sunulan kira sözleşmesi adi nitelikte olup her zaman düzenlenmesi mümkün olup yasal karinenin aksini ispata yeterli değildir. 
O halde, Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönüne alınarak, davanın reddi yerine oluşa ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçe ile kabulüne yönelik hüküm kurulması doğru olmamıştır. 
SONUÇ: Açıklanan nedenlerle davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 30.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.banner229
Son Güncelleme: 01.04.2016 09:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol