banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
22 Ağustos 2015 Cumartesi 19:01
HSYK üyesi uyardı: Hakim ve savcıların soruşturmalarında hak ihlali var
banner188
banner213
banner230

HSYK üyesi uyardı: Hakim ve savcıların soruşturmalarında hak ihlali var

HSYK üyesi Mahmut Şen, hakim ve savcıların savunması alınmadan açığa alınma ve meslekten ihraçlarını eleştirdi. Bu durumun AİHM kriterlerine göre, ‘adil yargılanma hakkı ihlali’ olacağını belirtti.

HSYK  2. Dai­re Üye­si Mah­mut Şen, Fa­ce­bo­ok say­fa­sın­dan ‘Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si (AİHS) ve AİHM iç­ti­hat­la­rı­na gö­re ha­kim ve sav­cı­lar­la il­gi­li di­sip­lin sü­reç­le­rin­de uyul­ma­sı zo­run­lu olan usu­li ge­rek­li­lik­le­r’ baş­lık­lı bir ma­ka­le pay­laş­tı.

Metin ARSLAN- BUGÜN GAZETESİ

ADİL YARGILANMA HAKKI


AİH­S’­nin Ana­ya­sa­’nın 90’n­cı mad­de­si­ne gö­re iç hu­ku­kun üze­rin­de ve yar­gı sis­te­mi­miz açı­sın­dan bağ­la­yı­cı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Şen, ha­kim­ler hak­kın­da­ki di­sip­lin sü­reç­le­rinin, adil yar­gı­lan­ma hak­kı il­ke­si­ne uy­gun yü­rü­tül­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

HAK VE GÜVENCE

AİH­S’­ye gö­re HSYK gi­bi ida­ri ku­rul­la­rın mah­ke­me ola­rak ka­bul edil­di­ği­ni ifa­de eden Şen şunları kaydetti:

“HSYK ta­ra­fın­dan, ha­kim­ler­le il­gi­li yü­rü­tü­le­cek di­sip­lin sü­reç­le­rin­de söz­leş­me­nin 6. mad­de­sin­de dü­zen­le­nen adil yar­gı­lan­ma hak­kı­nın ge­rek­tir­di­ği usu­li hak ve gü­ven­ce­le­rin sağ­lan­ma­dı­ğı her so­mut olay­da 6. mad­de­nin ih­la­li yö­nün­de ka­rar ve­ril­me­si mu­kad­der­di­r” de­di. Şen, AİHM iç­ti­hat­la­rı­na gö­re hak­kın­da ka­rar ve­ri­le­cek ki­şi­ye suç­la­ma­la­rın da­ya­na­ğı olan tüm bil­gi ve bel­ge­lerin tam ve za­ma­nın­da ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­de­tti.

HSYK üyesi Şen şöyle devam etti: “İl­gi­li­nin suç­lan­dı­ğı ola­ya iliş­kin sa­vun­ma ha­zır­la­ya­bil­me­si için ge­rek­li olan bil­gi ve bel­ge­le­rin hiç ve­ril­me­me­si, tam ola­rak ve­ril­me­me­si ya da yan­lış bil­gi ve­ril­me­si gi­bi se­bep­ler­le sa­vun­ma­nın is­te­nil­di­ği gi­bi ha­zır­la­na­ma­ma­sı­nın adil yar­gı­lan­ma hak­kı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

DE­LİL­LER BİL­Dİ­RİL­ME­Lİ

Şen, di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı­nın adil yar­gı­lan­ma il­ke­si­ne uy­gun yü­rü­tül­me­si için, hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma ya­pı­lan yar­gı men­sup­la­rı­na aleyh­le­rin­de­ki her tür­lü de­lil ve ta­nık be­yan­la­rı­nın bil­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni vurguladı.

HSYK üyesi Şen, “Bu de­lil ve be­yan­la­ra kar­şı söy­le­ye­cek­le­ri­nin alın­ma­sı, suç­la­nanlara da­va­la­rı­nı is­pat im­kâ­nı­nın ta­nın­ma­sı, ken­di ta­nık­la­rı­nın be­yan­la­rı­nın da alın­ma­sı ge­rek­mek­te­di­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.

http://www.bugun.com.tr/gundem/hepsinde-hak-ihlali-var-haberi/1795523

banner229
Son Güncelleme: 22.08.2015 19:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol