banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
22 Ağustos 2015 Cumartesi 19:01
HSYK üyesi uyardı: Hakim ve savcıların soruşturmalarında hak ihlali var

HSYK üyesi uyardı: Hakim ve savcıların soruşturmalarında hak ihlali var

HSYK üyesi Mahmut Şen, hakim ve savcıların savunması alınmadan açığa alınma ve meslekten ihraçlarını eleştirdi. Bu durumun AİHM kriterlerine göre, ‘adil yargılanma hakkı ihlali’ olacağını belirtti.

HSYK  2. Dai­re Üye­si Mah­mut Şen, Fa­ce­bo­ok say­fa­sın­dan ‘Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si (AİHS) ve AİHM iç­ti­hat­la­rı­na gö­re ha­kim ve sav­cı­lar­la il­gi­li di­sip­lin sü­reç­le­rin­de uyul­ma­sı zo­run­lu olan usu­li ge­rek­li­lik­le­r’ baş­lık­lı bir ma­ka­le pay­laş­tı.

Metin ARSLAN- BUGÜN GAZETESİ

ADİL YARGILANMA HAKKI


AİH­S’­nin Ana­ya­sa­’nın 90’n­cı mad­de­si­ne gö­re iç hu­ku­kun üze­rin­de ve yar­gı sis­te­mi­miz açı­sın­dan bağ­la­yı­cı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Şen, ha­kim­ler hak­kın­da­ki di­sip­lin sü­reç­le­rinin, adil yar­gı­lan­ma hak­kı il­ke­si­ne uy­gun yü­rü­tül­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

HAK VE GÜVENCE

AİH­S’­ye gö­re HSYK gi­bi ida­ri ku­rul­la­rın mah­ke­me ola­rak ka­bul edil­di­ği­ni ifa­de eden Şen şunları kaydetti:

“HSYK ta­ra­fın­dan, ha­kim­ler­le il­gi­li yü­rü­tü­le­cek di­sip­lin sü­reç­le­rin­de söz­leş­me­nin 6. mad­de­sin­de dü­zen­le­nen adil yar­gı­lan­ma hak­kı­nın ge­rek­tir­di­ği usu­li hak ve gü­ven­ce­le­rin sağ­lan­ma­dı­ğı her so­mut olay­da 6. mad­de­nin ih­la­li yö­nün­de ka­rar ve­ril­me­si mu­kad­der­di­r” de­di. Şen, AİHM iç­ti­hat­la­rı­na gö­re hak­kın­da ka­rar ve­ri­le­cek ki­şi­ye suç­la­ma­la­rın da­ya­na­ğı olan tüm bil­gi ve bel­ge­lerin tam ve za­ma­nın­da ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­de­tti.

HSYK üyesi Şen şöyle devam etti: “İl­gi­li­nin suç­lan­dı­ğı ola­ya iliş­kin sa­vun­ma ha­zır­la­ya­bil­me­si için ge­rek­li olan bil­gi ve bel­ge­le­rin hiç ve­ril­me­me­si, tam ola­rak ve­ril­me­me­si ya da yan­lış bil­gi ve­ril­me­si gi­bi se­bep­ler­le sa­vun­ma­nın is­te­nil­di­ği gi­bi ha­zır­la­na­ma­ma­sı­nın adil yar­gı­lan­ma hak­kı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

DE­LİL­LER BİL­Dİ­RİL­ME­Lİ

Şen, di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı­nın adil yar­gı­lan­ma il­ke­si­ne uy­gun yü­rü­tül­me­si için, hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma ya­pı­lan yar­gı men­sup­la­rı­na aleyh­le­rin­de­ki her tür­lü de­lil ve ta­nık be­yan­la­rı­nın bil­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni vurguladı.

HSYK üyesi Şen, “Bu de­lil ve be­yan­la­ra kar­şı söy­le­ye­cek­le­ri­nin alın­ma­sı, suç­la­nanlara da­va­la­rı­nı is­pat im­kâ­nı­nın ta­nın­ma­sı, ken­di ta­nık­la­rı­nın be­yan­la­rı­nın da alın­ma­sı ge­rek­mek­te­di­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.

http://www.bugun.com.tr/gundem/hepsinde-hak-ihlali-var-haberi/1795523

Son Güncelleme: 22.08.2015 19:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177