banner200
banner222
27 Temmuz 2015 Pazartesi 12:25
HSYK hukuk kriterlerine göre karar veren hakim ve savcıları sürüyor
banner188
banner213
banner230
 HSYK’nın sürgün ettiği son isim, hakimler Özçelik ve Başer’i tutuklayan mahkemenin görevsiz ve yetkisiz olduğu yönünde mütalaa veren savcı Hasan Can oldu.
İk­ti­da­rın bas­kı ve ta­lep­le­ri­ne bo­yun eğ­me­ye­rek hu­kuk ve vic­dan­la­rıy­la ka­rar ve­ren ha­kim ve sav­cı­la­ra yö­ne­lik kı­yı­ma ye­ni bir skan­dal ek­len­di. Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) son ka­rar­na­me­sin­de bek­len­ti­le­ri yö­nün­de mü­ta­la­a ver­me­yen sav­cı Ha­san Ca­n’­ı Ela­zı­ğ’­a sür­dü.

YETKİSİZ KARAR VERDİ

Tu­tuk­lu po­lis­ler ve ga­ze­te­ci­ler hak­kın­da tah­li­ye ka­ra­rı ve­ren ha­kim­ler Mus­ta­fa Ba­şer ve Me­tin Öz­çe­lik hak­kın­da  Ba­kır­köy 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si yet­ki­siz ve gö­rev­siz ol­du­ğu hal­de tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ver­miş­ti.

MÜ­TA­LA­A BE­ĞE­NİL­ME­Dİ

Ba­şer ve Öz­çe­li­k’­in avu­kat­la­rı Ba­kır­köy 7 Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’ne iti­raz­da bu­lun­du. 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ka­rar ver­mek için sav­cı­lık­tan da mü­ta­la­a is­te­di. Sav­cı Ha­san Can mah­ke­me­ye ver­di­ği mü­ta­la­ada 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin gö­rev­siz ve yet­ki­siz ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Sav­cı Ca­n’­ın mü­ta­la­ası­nın ar­dın­dan Ela­zı­ğ’­a sü­rül­dü­ğü or­ta­ya çık­tı.

SİPARİŞ KARAR VERMEYEN YARGIÇLAR GÖNDERİLDİ

- Ma­vi Mar­ma­ra da­va­sın­da İs­ra­il’­li ko­mu­tan­ların ya­ka­lan­masına ka­ra­r veren İs­tan­bul 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ümit Kap­tan ten­zi­li rüt­be­yle Ba­kır­köy’e düz ha­kim ya­pıl­dı.

- BBP li­de­ri Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu so­ruş­tur­ma­sın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ren sav­cı Ha­bip Kork­maz ter­fi et­ti­ri­le­rek baş­sav­cı ya­pıl­dı.

- 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ren Ha­kim Ce­mil Ge­dik­li Er­zu­ru­m’­a ar­dın­dan da Kas­ta­mo­nu­’ya sü­rül­dü.

- Yo­uTu­be'a eri­şimi en­ge­lleyen TİB ka­ra­rı­nın yü­rüt­me­si­ni dur­du­ran An­ka­ra 4. İda­re Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ci­han­gir Cen­giz, Kon­ya’ya  üye olarak gön­de­ril­di.

- İs­tan­bul'un si­lu­eti­ni bozan 169 ku­le­le­ri­ne yı­kı­m ile 3. ha­va­li­ma­nı­nın olum­lu ÇED ra­po­ru için yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı­ ve­ren 4. İda­re
Mah­ke­me­si­’nın baş­kan ve üye­le­ri­ sü­rül­dü.

KPSS TAHLİYELERİNE CEZA 

- Ge­zi Par­kı ve çev­re­sin­de­ki Tak­sim mey­dan pro­je­si­ni ip­tal eden İs­tan­bul 10. İda­re Mah­ke­me­si­’nin Baş­ka­nı Ra­bi­a Ba­şer Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si üye­li­ği­ne, üye Ali Kurt da Van'a sü­rül­dü.

- 17 Ara­lı­k’­ta tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ren Ha­kim Ce­mil Ge­dik­li Er­zu­rum, ora­dan da Kas­ta­mo­nu­’ya sü­rül­dü.

- KPSS'ye iliş­kin so­ruş­tur­ma­da tu­tuk­lu bu­lu­nan 25 öğ­ret­me­ni tah­li­ye eden 4. Sulh Ce­za Ha­ki­mi Ra­ma­zan Kan­maz gö­rev­den alı­na­rak Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­ne üye ha­kim ya­pıl­dı.

- Tah­li­ye ka­rar­la­rın­da im­za­sı bu­lu­nan 6. Sulh Ce­za Ha­ki­mi Hül­ya Tı­raş da uz­man­lı­ğı­nın ak­si­ne ço­cuk mah­ke­me­si­ne gön­de­ril­di. 7. Sulh Ce­za Ha­ki­mi Ba­ha­dır Coş­lu ise As­li­ye Ce­za­’ya gön­de­ril­di.

- Bö­cek Da­va­sın­da es­ki TÜ­Bİ­TAK Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­san Pa­laz ile 8 ki­şi hak­kın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ren 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ha­kim­le­ri de gö­rev­le­rin­den alın­dı.

49 HAKİM VE SAVCI AÇIKTA

- Ha­san Pa­laz hak­kın­da bö­cek ra­po­run­da tah­ri­fat id­di­asıy­la açı­lan da­va­da tah­li­ye ka­ra­rı ve­ren 2. Ağır Ce­za Ha­ki­mi Fat­ma Ekin­ci de as­li­ye ce­za­da gö­rev­len­di­ril­di.

- 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrasında 49 hakim ve savcı açığa alınırken, 2 hakim ve 4 savcı tutuklandı.

MAHKEME DOSYAYI AVUKATLARDAN GİZLİYOR

Mahkemenin dosyada bulunan mütalaaları tutuklu hakimlerin lehine olduğu gerekçesiyle avukatlardan gizlediği belirtildi.


Bugün
banner229
Son Güncelleme: 27.07.2015 12:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol