Yeşim
Yeşim
28 Eylül 2017 Perşembe 10:01
HSK, ihraç edilen hakimin itirazını reddetti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 27/09/2017 Tarihli ve 2017/710 Sayılı Kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar No: 2017/710

Tutanak No: 34

Karar Tarihi: 27/09/2017

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 6087 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 27.09.2017 tarihinde toplandı.

Bakanlar Kurulu'nun 20.07.2016 tarihli kararıyla, Anayasanın 120'nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin l'inci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21.07.2016 günü saat 01:00'dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği, bu kararın TBMM Genel Kurulu tarafından 21.07.2016 tarihli ve 1116 sayılı kararla onaylandığı, Bakanlar Kurulu'nun 05.10.2016, 03.01.2017 ve 17.04.2017 tarihli kararlarıyla olağanüstü halin 3'er ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ve bu kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 11.10,2016, 03.01.2017 ve 18.04.2017 tarihlerinde onaylandığı, son olarak Bakanlar Kurulu'nun 17.07.2017 tarihli kararıyla, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.07.2017 Çarşamba günü saat 01:00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına karar verildiği ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 17.07.2017 tarihinde onaylandığı,

23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/l'inci maddesinde; 'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek mensuplan hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir...' şeklinde; yine 18.10.2016 tarih ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3/1. maddesinde; "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir..." şeklinde düzenlemelere yer verildiği,

Olağanüstü hali gerekli kılan konu, 667 sayılı KHK'nın amacı ile KHK'nın ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde düzenlenen tedbirlerin kapsamı ve mahiyeti birlikte dikkate alındığında, anılan tedbirler vasıtasıyla başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin tamamının tüm kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılması sonucuna ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır. Buna göre; KHK ve 6749 sayılı yasanın 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde öngörülen meslekten veya kamu görevinden çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran "olağanüstü tedbir" niteliğinde olduğu, FETÖ/PDY'nin kamu kurumlannın neredeyse tamamında örgütlenmesi ve 15 Temmuz tarihli somut darbe teşebbüsünün bu yapılanmadan kaynaklanmış olması, potansiyel tehdidi var olan (mevcut) tehlikeye dönüştürmüş olmasının, demokratik anayasal düzeni sürdürmek bakımından olağanüstü tedbirler alınmasını zorunlu kıldığı,

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, 667 sayılı KHK ile 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddeleri uyarınca yapacağı değerlendirmenin, adli suç ya da disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturması niteliğinde olmadığı, hakim ve Cumhuriyet savcılarının Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan Milli Güvenlik Kurulu kararlarında ifade edildiği şekliyle "Paralel Devlet Yapılanması" ile "üyelik", "mensubiyet", "iltisak" veya "irtibat" şeklinde herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olup ilgililerin mesleğe kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri, hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hakim veya unvanlı olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına, başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş olarak, idari kurumlara tetkik hakimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı v.s. şeklinde yapılan atamalarda dikkate alınan kriterler, özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna intikal eden şikayet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyalan ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hakim ve Cumhuriyet savcılannın bu dosyalarda yapmış olduklan işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, Hakimler ve Savcılar Kurulunun FETÖ/PDY mensubu olduklan Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezalan ve muhalefet şerhleri, sosyal çevre bilgileri, FETÖ/PDY'nin yargıdaki yapılanmasına ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklannca başlatılan ve halen devam eden soruşturmalarda ifadelerine başvurulan hakim ve Cumhuriyet savcılannın ifade ve sorgu tutanaklan, itirafçıların beyanlan ile diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05.05.2017 tarih, 2017/682 karar sayılı kararı ile incelemeye konu hakimin 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile bu KHK'nın değiştirerek onay kanunu olan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddesi kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensubiyet, irtibat ve iltisakınm sabit görülmesi nedeniyle MESLEKTE KALMASININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMASINA karar verildiği,

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında "Genel Kumlun ilk defa aldığı kararlara karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir; yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir." düzenlemesine, 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10/1'inci maddesi ile 22.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere "Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." düzenlemesine; 01.09.2016 tarih ve 29818 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10/1'inci maddesi ile 22.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." düzenlemesine, 18.10.2016 tarih ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3/1. maddesinde; "...Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazete 'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." düzenlemesine yer verildiği,

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05.05.2017 tarih ve 2017/682 karar no.lu kararın 06.05.2017 tarih ve 30058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, ayrıca söz konusu kararın Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayımlandığı, ilgiliye meslekten çıkarma kararına karşı yasal başvuru hakkını kullanabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla tebligat yapıldığı, ilgilinin, meslekten çıkarma kararına karşı dilekçe sunarak hakkında uygulanan idari işleme karşı savunmada bulunduğu anlaşılmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05.05.2017 tarih ve 2017/682 karar no.lu kararla verdiği meslekten çıkarma kararma karşı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme kanun yoluna başvuran ilgilinin yeniden inceleme dilekçesi ile soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile tüm deliller incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 05.05.2017 tarih ve 2017/682 sayılı kararı ile meslekten çıkarılmasına karar verilen ilgili; Hakim (194484) Mehmet OKYAY'ın 15.05.2017 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçesi, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek yapılan incelemede; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 05.05.2017 tarih ve 2017/682 sayılı karar yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgilinin yeniden inceleme talebinin ESASTAN REDDİNE,

27.09.2017 tarihinde Üye Songül YAZAR'ın, ilgilinin dosyasının incelenmek üzere makul süre içerisinde tarafına tevdi edilmemesi gerekçesiyle muhalefetine karşın oyçokluğuyla ve KESİN olmak üzere karar verildi.

Memurlar.Net
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.