banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
13 Ocak 2015 Salı 23:55
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 18/12/2014 tarih ve 2805 sayılı atama kararı ve bu karara karşı yapılan yeniden inceleme başvuruları neticesinde, 30/12/2014 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından alınan kararlar sonucu oluşturulan atama listesi aşağıda gösterilmiştir.

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 31557 Abdullah CEBECİ,

İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 31619 Nazım KARA,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 32405 Akın ÇAKIN,

İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33295 Hatice KARA,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33963 Mehmet BAYHAN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33980 Mahmut AYDIN,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 34013 Mazlum BOZKURT,

Kayseri Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 34167 Dr.Yusuf Solmaz BALO,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 34892 Muzaffer BAYRAM,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 34928 Adem KARTAL,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 35857 İlhan ÖNKAL,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 35894 Hüseyin DENİZHAN,

Kayseri Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter Yardımcısı) 35964 İsmail Hakkı ERÖZ,

Denizli Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 35974 Dündar ÖRSDEMİR,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 35989 Kenan KOÇER,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 36044 Oya KOÇER,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36826 Sadettin AKYOL,

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 36864 İsmail Hakkı ŞENTÜRK,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 36873 Mustafa ONUK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi  (Genel Sekreter Yardımcısı) 37040 Dr.Emrullah AYCI,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37127 Kemalettin EREL,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 37137 İrfan SAZ,

Gebze Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37170 Süleyman MORTAŞ,

Trabzon Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 37212 Mustafa AKAR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 37225 Hasan YALÇIN,

Çorum Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 37293 Arif ALEMDAR,

Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37514 Aydın ESER,

Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38199 Mehmet KESKİN,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38220 Adem DOĞRU,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38531 Dr.Mehmet Murat YARDIMCI,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38556 Burhan GELGÖR,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 38689 Rasim İsa BİLGEN,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39483 Haydar ERSÖZOĞLU,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39491 Yüksel FAZLA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39493 Seyfullah ÇAKMAK,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39517 Turan YILDIRIM,

Marmaris Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39546 Serdar GÖÇER,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39612 Ahmet BEYTAR,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39623 Yalçın KARACA,

Mersin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39697 Hüseyin EKER,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39710 Mustafa ÖZMEN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39734 Vedat ÖRER,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39869 Oya ÖRSDEMİR,

Elazığ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi  (Genel Sekreter Yardımcısı) 39961 Dr.Servet YETİM,

Erzurum Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39964 Aydın TEZCAN,

Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40124 Murat KIZILYAR,

Tekirdağ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi  (Genel Sekreter Yardımcısı) 40162 Ayşe Sümeyra ULUSU,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı 40176 Nihat ULUSU,

Samsun Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40265 Yılmaz PARILTI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40298 Hatice ALTINÖZ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40392 Hikmet GÜRBÜZ,

Mersin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi  (Genel Sekreter Yardımcısı) 40759 Aydın KARABIYIK,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40832 Ramazan AKYILDIZ,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40966 Yunus ÖNAL,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40976 Mehmet FANSA,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 41028 Muharrem Zeki ÖZCAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41044 Oğuzhan KIR,

Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 41071 Zülfikar ALTINYÜZÜK,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41098 Fatma Betül ÖRER,

Konya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42008 Kazım USLU,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 42097 Hüseyin İNCE,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 42153 Dr. Ramazan USLU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 42447 Alpaslan MAMAK,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42538 İsmail KANTAR,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42587 Şükrü İLCİ,

Marmaris Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 151546 Nurgül GÖÇER,

Naklen atanmışlardır.
Son Güncelleme: 13.01.2015 23:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177