banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
14 Temmuz 2015 Salı 10:33
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Kurul personelinin disiplin âmirlerini,

b) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının çalışma ve karar verme usulü ile yetkilerini,

c) Disiplin işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları,

belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan Kurul personeli hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanını,

b) Disiplin âmiri: Bu Yönetmeliğin eki EK-1 sayılı listede unvanları belirtilen yetkili disiplin ve üst disiplin âmirlerini,

c) Disiplin kurulları: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunu,

ç) Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Disiplin Kurulunu,

d) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterini,

e) Genel sekreter yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu genel sekreter yardımcılarını,

f) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

g) Kurul personeli: Kurulda görev yapan hâkim ve savcı sınıfı dışındaki naklen veya açıktan atanan personeli,

ğ) Teftiş Kurulu Başkanı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanını,

h) Teftiş Kurulu başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını,

ı) Yüksek Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yüksek Disiplin Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Âmirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin ve üst disiplin âmirleri

MADDE 4 – (1) Kurul personeli hakkında disiplin cezası vermeye yetkili disiplin ve üst disiplin âmirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bu görevleri vekâleten yürütenler de vekâlet görevleri süresince disiplin âmirliği yetkisine sahiptir.

(3) EK-1 sayılı cetvelde gösterilen disiplin âmiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin âmirliği yetkisini kullanır.

(4) Genel Sekreter, Kurul personelinin en üst disiplin âmiridir.

(5) Genel Sekreter, bu sıfatla haiz olduğu yetkileri her derecedeki Kurul personeli hakkında doğrudan kullanabilir.

(6) Disiplin âmirliği yetkisi devredilemez.

Yetkili disiplin âmirleri

MADDE 5 – (1) Disiplin soruşturmasının yapılması ve karara bağlanmasında, Kurul personelinin suç işlediği anda görevli olduğu yerdeki disiplin âmiri yetkilidir.

(2) Başka bir kuruma atananların veya başka bir kurumda görevlendirilenlerin soruşturma dosyaları verilmiş cezaların uygulanabilmesi için yeni kurumlarına gönderilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu

MADDE 6 – (1) Disiplin Kurulu, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen üç genel sekreter yardımcısı; Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen iki Teftiş Kurulu başkan yardımcısından oluşur. Aynı şekilde birer yedek üye belirlenir.

(2) Disiplin Kuruluna, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen genel sekreter yardımcısı başkanlık eder.

 (3) Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen iki genel sekreter yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen bir Teftiş Kurulu başkan yardımcısından oluşur. Aynı şekilde birer yedek üye belirlenir.

 (4) Disiplin cezalarına itirazlar da dâhil olmak üzere hakkında disiplin işlemi yürütülen Kurul personelinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi disiplin kurullarına katılabilir. Sendika avukatlarına da temsilcilik görevi verebilir. Temsilcinin disiplin kurullarına katılabilmesi için sendikanın üye sayısı bakımından yeterli olup olmadığına bakılmaz. Görevlendirme yazısı temsilci tarafından toplantı başlamadan önce disiplin kurullarına sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Eki için tıklayınız
banner229
Son Güncelleme: 14.07.2015 10:35
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol