banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
13 Eylül 2015 Pazar 14:30
Avrupalı yargıçlardan Yargıda Birlik Platformu’nun davetine ret
banner188
banner213
banner230

Hü­kü­me­tin HSYK’­yı kon­tro­lü­ne al­mak için des­tek­le­di­ği Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­’nun kur­du­ğu der­nek, ilk ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na da­vet et­ti­ği ulus­la­ra­ra­sı yar­gı ör­güt­le­rin­den bek­le­me­di­ği bir ce­vap al­dı.


Av­ru­pa Yar­gıç­lar Bir­li­ği (EAJ), De­mok­ra­si ve Öz­gür­lük­ler için Av­ru­pa­lı Yar­gıç­lar Bir­li­ği (ME­DEL) ve Av­ru­pa Yar­gı Ku­rul­la­rı Ağı (ENCJ) yö­ne­ti­ci­le­ri Yar­gı­da Bir­lik Der­ne­ği­’nin 2 kez yap­tı­ğı da­ve­ti red­det­ti.

Me­tin ARS­LAN- BUGÜN GAZETESİ

EAJ Baş­ka­nı Chris­top­he Reg­nard, YBP’­ye gön­der­di­ği mek­tup­ta ka­tıl­ma­ma ge­rek­çe­si­ni “Tür­ki­ye­’de yar­gı, di­ğer erk­ler kar­şı­sın­da ba­ğım­sız de­ği­l” ola­rak açık­la­dı. Hü­kü­me­tin, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yı red­det­ti­ği­ne ve çok cid­di ih­lal­ler ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­len mek­tup­ta şöy­le de­nil­di:

HSYK’NIN HUKUKSUZ İŞLERİ...

"Her­ke­sin bil­di­ği gi­bi Tür­ki­ye­’de, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na ay­kı­rı ola­rak di­ğer erk­ler kar­şı­sın­da yar­gı­nın po­zis­yo­nun­da çok faz­la ek­sik­lik bu­lun­mak­ta­dır. Yar­gıç­la­rın HSYK ta­ra­fın­dan hu­kuk­suz-il­le­gal trans­fer­le­ri ko­nu­su­nu bil­mek­te­yiz, Ada­let Ba­ka­nı­’nın ku­rul üze­rin­de nü­fu­zu­nu art­ı­ran son HSYK ‘re­for­m’­la­rın­dan söz et­mek­te­yiz, yü­rüt­me­nin, ko­vuş­tur­ma­lar­da ka­rar­la­rı uy­gu­la­ma­yı red­det­me­le­ri­ne ve di­ğer çok cid­di ih­lal­le­re atıf yap­mak­ta­yız. IAJ/EA­J’­ın Tür­ki­ye yar­gı­sı­nın du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak ya­kın za­man­da ka­bul et­ti­ği bel­ge­le­ri bu mek­tu­ba ek­li ola­rak bu­la­bi­lir­si­niz. Böy­le­lik­le ye­ni der­ne­ğin, YAR­SAV'ın bu ih­lal­le­re kar­şı se­si­ni yük­selt­me­sin­de ona yar­dım ede­ce­ği­ni um­du­ğu­mu­zu be­lir­ti­yor, ay­rı­ca Türk yar­gı­sı­nın yüz yü­ze ol­du­ğu cid­di so­run­la­rın ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de çö­zül­me­si için en iyi di­lek­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz.”
http://www.bugun.com.tr/yargida-birlik-platformunun-davetine-ret-haberi/1830106
banner229
Son Güncelleme: 13.09.2015 14:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol