banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
04 Ekim 2016 Salı 11:20
'Enflasyonun yükünü yoksullar ve emekliler çekiyor'

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Eylül 2016 Dönem Raporu’nun sonuçlarına göre, TÜİK tarafından yüzde 7.28 olarak açıklanan Eylül sonu itibarıyla yıllık enflasyon, yevmiyeli olarak çalışanlar için yüzde 7.95, düzenli ücretlilerde yüzde 7.71 olarak gerçekleşti.

Mesleğe göre yıllık enflasyondan en çok etkilenenler ise yüzde 7.89 ile "Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar" oldu. Enflasyondan en az etkilenenler ise yüzde 7.28 temel gelir kaynağı gayrimenkul kira geliri ve menkul kıymet faiz geliri olanlar olarak belirlendi. Ücretliler için aylık enflasyon yüzde 0.37 ile genel enflasyonun iki katı olarak gerçekleşti. Bu ay enflasyon karşısında en çok kaybedenler yüzde 0.47’lik oranla profesyonel meslek mensupları oldu.


Gelir gruplarına göre gizli yoksullaşma oranları

"ENFLASYON ÇEŞİTLİ GELİR VE TÜKETİM GRUPLARI İÇİN FARKLI SONUÇLAR YARATIYOR"

Farklı gruplara göre enflasyon verilerinin TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları kullanılarak hesaplandığı belirtilen BİSAM açıklamasında, "BİSAM tarafından yapılan hesaplamaya göre AKP hükümetleri döneminde enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yaratıyor" denildi ve şöyle açıklandı:

"Buna göre; Eylül 2003-Eylül 2016 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 178 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 197, Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar için yüzde 206, Emeklilerde yüzde 203, Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesimi için yüzde 206 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 192 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu daha fazla vurdu."


Meslek gruplarına göre enflasyon

GİZLİ YOKSULLAŞMA EN ÇOK YEVMİYELİLER VE NİTELİKSİZ ÇALIŞANLARDA

BİSAM tarafından Eylül 2003-Eylül 2016 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı.

Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı grupların enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor.

Buna göre son 13 yıllık dönemde gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 11 ile yevmiyeliler, mesleğe göre yüzde 10 ile Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar, temel gelir kaynağına göre yüzde 11 ile diğer transferlerle geçinenler, gelir gruplarına göre yüzde 10 ile en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunda yer alanlar oldu. Yıllık enflasyon ekmekte yüzde 10.88, kirada yüzde 10.23, metro ücreti yüzde 12.19 arttı.


Gelir gruplarına göre enflasyon

"ÜCRET ARTIŞLARINDA DİKKATE ALINACAK AYRI BİR ENDEKS OLUŞTURULMALIDIR"

Raporda enflasyondaki hareketlerin doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role sahip olduğuna dikkat çekilerek, kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki farkın istatistiklere yansımayan bir yoksulluğa neden olduğu vurgulandı ve şu önerilere yer verildi.

1) Ücret artışlarında dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır

2) Fiyatı sistematik olarak gerileyen teknolojik ürünler mal sepetinden çıkartılmalıdır.

3) Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, yüksek değer taşıdığı için ciddi bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünler mal sepetinde yer almamalıdır.

4) Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişimi konusunda, sendikalarında onayının alınması sağlamalıdır.

5) İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.

6) Hükümet mensuplarının TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan uzak durmaları sağlanmalıdır.

7) Enflasyon hesaplamasında yukarıda belirtilen unsurlardan kaynaklı yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir.

 

 

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 04.10.2016 11:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177