banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
19 Ekim 2016 Çarşamba 17:22
Eğitim Hakkı Meclisi MEB önünde: Okullarda AKP propagandası var

2016-2017 eğitim öğretim yılının başlamasının üstünden bir ay geçti. Okullar binlerce kamu emekçisinin açığa alınması ve ihraç edilmesi sonucu öğretmen eksikliğiyle açılmışken, okullarda kitapların dağıtılmaması, zorunlu seçmeli din dersi dayatması, 15 Temmuz’un “demokrasi etkinlikleri” adı altında öğrencilere anlatılmasının yanında AKP propagandasının yapılması, imam hatipleştirilmeye çalışılan okullar, proje okulları aracılığıyla AKP’nin kadrolaşması ve öğrencilerden alınan paralar da yaşanan sorunlara eklendi.

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 19 Eylül-19 Ekim tarihlerini kapsayan Eğitim Hakkı Raporu’nun 17’ncisini yayımladı. Hazırladıkları raporu bugün (19 Ekim) Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklamasıyla sunan Eğitim Hakkı Meclisi, Ankara’da valiliğin getirmiş olduğu toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağını da deldi.

Artvin, Kocaeli, İzmir, İstanbul ve Ankara’da okul önlerinde öğretmen ve velilerle yapılan okul durum anketleri değerlendirilerek hazırlanan raporu velilerden Şemsettin Yaşar açıkladı.

“Okullardaki sorunlara müdahale edeceğiz”

Anket sonuçlarına göre velilerin %82’si en önemli sorunun ders kitaplarının olmaması olduğunu belirtti. Velilerin %89’u eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanmasında iktidarın siyasi kaygıyla hareket ettiğini belirtti.

AKP’nin 15 Temmuz’u eğitim alanında fırsata çevirdiğini belirten veliler, Gülen Cemaati’nden boşalan kadrolara başka cemaat ve tarikat üyelerinin yerleştirileceği kaygısını taşıdığını belirtti. Ayrıca anket sonucunda çocukların 15 Temmuz adı altında şiddet içerikli etkinliklere maruz kaldığı ve çocuklara propaganda yapıldığı belirlendi.

Ankete göre ilkokul velilerinin %99’u çocuklarını imam hatibe göndermek istemediğini belirtirken, okullarda gerici uygulamaların devam ettiği de belirlendi.

Okulların %73’ünde ise bağış adı altında para toplandığı belirlenirken, ankete katılan velilerin % 85’i Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikasına güvenmediklerini belirtti.Basın açıklaması, hazırlanan Eğitim Hakkı Raporu’nun MEB’e teslim edilmesiyle sonlanırken, Eğitim Hakkı Meclisi okullarda yaşanan sorunlara müdahale edeceklerini ve veli, öğretmen, öğrenci el ele sorunların çözümü için mücadele edeceklerini belirtti.

17. Eğitim Hakkı Raporu’nun tamamı şöyle:

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk ayında öğrencilerin ders kitapları dağıtılmadı.

Ankete katılan velilerin %82’si yeni eğitim öğretim yılının ilk ayında en önemli sorun olarak ders kitaplarının olmaması olarak görmektedir. Ankete verilen cevaplara göre eğitim-öğretim yılının ilk ayında ilkokul ve ortaokullarda en çok Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Müzik ve Sosyal Bilgiler ders kitapları, Liselerde Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Din dersi kitaplarının dağıtımında eksiklik vardır.

Velilerin %89’u eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanmasında ve basılmasında iktidarın siyasi kaygılarla hareket ettiğini düşündüğünü belirtmiştir.

AKP, 15 Temmuz’u eğitim alanında da fırsata çevirdi

Ankete katılan velilerin %73‘ü iktidarın eğitim alanında da 15 Temmuz Darbe Girişimini kendisi için fırsata çevirdiğini düşünmektedir.

Ankete katılan velilerin % 72’si mülakatla sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasına ilişkin Gülen Cemaatinden boşalan yerlere başka cemaat ve tarikat üyelerinin yerleştirileceği, siyasi kadrolaşmanın artacağına ilişkin endişe duyduklarını ifade etmiştir.

15 Temmuz bahanesiyle çocuklara propaganda yapıldı

Ankete katılanların %70’i okulların açıldığı ilk hafta gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinliklerinde çocuklara dağıtılan broşürlerin, izletilen videoların, okunan şiirlerin çocukların düzeylerine, yaş özelliklerine uygun olmadığını ve şiddet içerdiğini belirtmiştir. Hafta boyunca okullarda idareciler tarafından dini ve iktidar yanlısı siyasi söylemlerde bulunulduğu ifade edilmiştir.

“Okulunuzda gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinlikleri sonrasında çocuğunuzda gözlemlediğiniz olumlu/olumsuz etkiler neler oldu” sorusuna veliler; çocuklarının konuyu anlamadığını, sıkıldığını, gergin ve bıkkın olduğunu, etkinlik sonrası şiddet içeren resimler çizdiğini belirtmiştir. Ankette de belirtildiği gibi 15 Temmuz bahanesiyle çocuklara propaganda yapılmış, gelişimlerini olumsuz etkileyecek uygulamalar yapmaktan çekinilmemiştir.Veliler çocuklarını imam hatipte okutmak istemiyor

Ankette “çocuğunuz eğer ilkokula gidiyorsa nasıl bir ortaokula göndermek istersiniz” sorusuna velilerin %99’u ilkokuldan sonra çocuklarını imam hatip ortaokuluna göndermek istemediğini belirtmiştir.

“Çocuğunuz eğer ortaokula gidiyorsa nasıl bir liseye göndermek istersiniz” sorusuna ise veliler; çocuklarını %52 fen liselerine, %30 Anadolu liselerine, %9 meslek liselerine, %7 sosyal bilimler liselerine, %2 imam hatip liselerine göndermek istiyorum diyerek cevap vermiştir.

Gerici, piyasacı uygulamalar devam ediyor

Velilerin %51’i okullarında öğrencilerin kılık-kıyafetlerinden, eteğinin boyu, pantolonun darlığı, saçının şekli, taktığı takıdan dolayı okul yönetimi tarafından uyarıldığını belirtmiştir.

“Çocuğunuzun seçmeli dersini nasıl seçtiniz” sorusuna velilerin %62’si seçmek istediğimiz dersin öğretmeni olmadığı için mecbur kaldık cevabını vermiştir.

Okulların %73’ünde kitap, fotokopi, gezi, spor, staj dosyası, hizmetli çalıştırabilme gibi çeşitli kalemlerde bağış adı altında katkı payı/aidat toplandığı belirtilirken; okulların %46’sında sınıf mevcudunda geçen seneye göre bir artış olduğu belirtilmektedir.

Temizlik bütün okulların en ciddi sorunlarından birisidir. Özellikle tuvaletlerin pis olduğu tüm veliler tarafından belirtilmiştir. Bazı okullarda sınıf temizliğini zaman zaman velilerin yaptığı görülmektedir. Meslek liselerinde ise özellikle atölyelerin temizliği hala öğrencilere yaptırılmaktadır. Okulların %85’inde yardımcı hizmetlilerin taşeron olarak çalıştırıldığı belirtilmiştir.

Ankete göre okulların %34’ünde kütüphane, %30’unda laboratuvar bulunmakta, %95’inde revir/sağlık odası bulunmamaktadır.

Ankete katılan velilerin % 85’i Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikasına güvenmediklerini ifade etmişlerdir.

Kaynak: Sendika.Org

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 19.10.2016 17:22
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerEğitim
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177